Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 56 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Petak, 8. jun 2018.

Društvo/ Hronika

a

zatekao

anastiru

Kako je Pobjedi potvrđeno u

Upravi za inspekcijske poslove,

njihov inspektor nijemogao

da iskontroliše kakav sakralni

objekat Srpska crkva ilegalno gradi

u dvorištumanastira jer tamo

nikoga nije zatekao. Iz Uprave kažu

da je inspektoru rečeno da niko od

sveštenstva nije umanastiru jer su

otišli na „neku proslavu“

pećinskih crkava. Novosagra-

đenomobjektu apsolutno nije

mjesto na ovoj lokaciji - kazali

su oni ranije za Pobjedu.

Prema našimnezvaničnim

saznanjima, Srpska pravoslav-

na crkva u Dajbabama podiže

crkveni objekat u slavu ruske

carske porodice Romanov,

a na to ukazuje i podignuta

kupola u prepoznatljivom

ruskom stilu.

Crnogorski pokret prošle

sedmice, takođe, je reagovao

na ilegalnu gradnju u dvorištu

Manastira Dajbabe i podnio

je Osnovnomdržavnom tuži-

laštvu u Podgorici krivičnu

prijavu protiv SPCMitropolije

crnogorsko-primorske zbog

krivičnih djela zloupotreba

službenog položaja, devasta-

cija i prisvajanje kulturnoga

dobra. Negodovali su što SPC

u kontinuitetu devastira i pri-

svaja kulturno dobro Manasti-

ra Dajbabe i zatražili reakciju

od nadležnih.

Iz Mitropolije crnogorsko-pri-

morske SPC još nijesmo dobili

odgovore na poslata pitanja o

ovom slučaju.

N. Đ.

IzUprave za zaštitu

kulturnihdobara ka-

zali suPobjedi da nije

izdata nikakva dozvola

za gradnjuu zoni ovog

kulturnog dobra

Ministar prosvjete na regionalnoj konferenciji u Beogradu

Šehović: Držati korak sa

modernimtehnologijama

PODGORICA

–CrnaGora

ušla jeuprogramBritanski

savjet ,,Škola za 21. vijek“ ta-

ko što jeudioobrazovnih

ustanovauvedenmikrobit,

džepni računar zakodiranje

kojimsepostižudobri rezul-

tati kada je rečodigitalizacii

nastave - rekao jeministar

prosvjeteDamir Šehović.

Na regionalnoj konferenciji o

digitalnoj transformaciji koja

se održava u Beogradu, u or-

ganizaciji Britanskog savjeta,

istakao je da očekuje da će u

narednom periodu mikrobit

biti uveden u većini crnogor-

skihškola ili čak i usve. IzMi-

nistarstva prosvjete podsje-

ćaju da je nedavno kroz

projekat ,,Škola za 21. vijek“

dodijeljeno 300 mikrobit ra-

čunara za više škola iz Crne

Gore.

- Mikrobit je džepni računar

koji sadrži niz senzora koji se

Damir ŠehovićuBeogradu

mogu korisititi za kreiranje

novih uređaja i upravljanje

drugim uređajima i samim

tim je kreativno neiscrpan.

Računar je nastao u Velikoj

Britaniji i utoj zemlji jedistri-

buirano milion mikrobitova

osnovcima, a u Americi i Ka-

nadi biće distribuirano dva

miliona – saopštili su izMini-

starstva prosvjete.

Tokom konferencije Šehović

jepodsjetioidajeCrnaGorau

prethodne dvije godine kre-

nulausveobuhvatnureformu

obrazovnog sistema koja po-

drazumijeva reformu svih ni-

voa obrazovanja, istakavši da

je veoma značajno da se defi-

nišu zajednički prioriteti re-

giona i naprave strateški pla-

novi kako bi se unaprijedio

proces digitalizacije obrazo-

vanja.

-Moramodržati koraksamo-

dernim tehnologijama i vre-

menom u kome živimo - po-

ručio je Šehović.

Predstavnici Ministarstava

prosvjete regiona usaglasili

sudanaspreporukezadigital-

nu transformaciju obrazov-

nog sistema, koje će biti pred-

stavljene 10. jula na Samitu za

Zapadni BalkanuLondonu, u

okviruBerlinskog procesa.

Evropskakomisijaprocjenju-

je da će u bliskoj budućnosti

90 odsto poslova zahtijevati

digitalne vještine, a da 47 od-

sto stanovništva Evropske

unije nema adekvatna znanja

iz ove oblasti.

R.D.

Sa crnogorskog tržišta povučena dječija garderoba

Opasnevezice

PODGORICA

–Crnogorski

inspektori zabranili supro-

dajunekolikovrstadječijih

pantalona i kupaćihkostima

zbogbojazni damoguda iza-

zovugušenje ili davljenje.

Na portalu

potrošač.me

ista-

knutisuproizvodikojimoguda

izazovu ozbiljne posljedice po

zdravlje djece, ameđunjima su

i farmerice za dječake koje su

uvezene iz Srbije, nepoznate

robnemarke.

- Detaljnim pregledom proi-

zvoda utvrđeno je da ne ispu-

njava zahtjeve bezbjednosti jer

vrpce i vezice, koje se nalaze u

predjelu struka, su sa slobod-

nim krajevima i nijesu pričvr-

šćene za odjevni predmet te se

mogu izvući. Farmerice imaju

natpis i našivene džepove, cr-

vene štepove i šarenu lastiku u

predjelu struka - navedeno je u

odjeljku koji se odnosi na opis

proizvoda.

Kakosunapisali,spornajeitre-

nerkazadjevojčice, robnemar-

ke „breze girls“ iz Srbije.

-Gornjidiotrenerke jerozebo-

je sa sivim natpisom „athl star

96“ sa kapuljačom kroz koju je

provučenavezicasaslobodnim

krajevima. Donji dio trenerke

je u sivoj boji sa vezicom oko

struka koja je pričvršćena za

odjevni predmet -naveli suoni.

Gušenje ili davljenje može da

izazove i donji dio trenerke za

dječake, robne marke „vaneks“

izTurske.

- Proizvod je u oker boji sa kor-

njačicama i vezicomupredjelu

pojasasaslobodnimkrajevima,

aonanijepričvršćenazaodjev-

ni predmet i može se izvući pa

ne ispunjava zahtjeve bezbjed-

nosti - navedeno je na portalu.

Inspekcija jeupozorila i nadvi-

jevrstekupaćihkostimazadje-

vojčice robnihmarki „mis tu“ i

„lajk Tina“, koji su uvezeni iz

Kine.

- Kupaći kostim „Miss two“ je

dvodjelni, tirkizno plave boje

oivičen žutim porubima-pas-

pulimanaobadijela.Gornji dio

ima vezice oko vrata i vezice na

leđima sa slobodnim krajevi-

ma, kao i ukrase od plastike u

obliku dugmića, koji su pričvr-

šćeni

,alisemoguiotkinuti.Do

-

nji dio ima vezice oko struka sa

slobodnim krajevima i takođe

ukrase od plastike u obliku du-

gmića, kao i gornji dio. Kupaći

kostim „Like Tina“ je dvodjel-

ni, proizvođač je nepoznat, a

uvezen je iz Kine. Žute je boje,

a gornji dio ima vezice oko vra-

ta sa slobodnim krajevima du-

žimod14centimetara-precizi-

rano je u saopštenju.

K.J.

PODGORICA

–Turski dr-

žavljaninMuratOz saprebi-

valištemuNjemačkoj juče je

upodgoričkomVišemsudu

osuđenna četiri godine za-

tvora, zbog šverca433kilo-

gramamarihuane.

Presudu je izreklo krivično vi-

jećekojimjepredsjedavalasut-

kinjaVesnaMoštrokol.

Prema navodima presude, to-

kom sudskog postupka doka-

zano je da je Oz 25. novembra

2016. godine oko 22.00naGra-

ničnomprelazu Božaj iz Alba-

nije preko Crne Gore uZapad-

nuEvropuukamionupokušao

da prošvercuje 433 kilograma

marihuane.

Murat Oz je prilikom carinske

kontrole rekao da nema ništa

da prijavi osimmješovite robe

za koje je imao carinske dekla-

racije.

Kako se za ovu robukoja se na-

lazila u tovarnomdjelu kamio-

na, nijemogao izvršiti detaljan

pregled jer se radiloovećoj ko-

ličini gajbi, carinici su Ozu sa-

opštili da će sljedeće jutro nje-

govo vozilo biti upućen na

skener u Carinski terminal u

Podgorici. Nakon toga kamion

je plombiran, a roba je stavlje-

na pod carinski nadzor. Vozilo

je potomodvezeno na parking

carinske ispostaveuneposred-

noj blizini, aputne isprave ido-

kumenta vozača zadržali su

carinski službenici.

MuratOz senarednog jutrani-

je pojavio na carinskoj kontro-

li, pa su policajci i carinici na

licu mjesta pristupili istovara-

nju robe iz tovarnog dijela ka-

miona iako vozač nije bio pri-

sutan.

Utvrđeno je da jemješovita ro-

ba bila samo pokriće za drogu

koja je prevožena. Iza kabine

kamiona pronađene su 33 tor-

beukojimasusenalazilapako-

vanja marihuane. Daljim pre-

tresomukamionu je otkriveno

još 15 buradi sa pakovanjima

iste sadržine. Oz je uhapšen27.

marta naredne godine.

Prema riječima sutkinje Moš-

trokol, optuženom će se u za-

tvorsku kaznu na koju je osu-

đen uračunati i vrjeme od 27.

marta do 18. avgusta prošle go-

dine, koje je proveo u ekstradi-

cionompritvoru.

B.R.

PODGORICA

–Viši sudpo-

tvrdio jepresudukojomje

StefanBošković (25) osuđen

nadvije godine, aFilipRadu-

lović (29) na godinuzatvora

jer suuoktobruprošle godi-

nepretukli PetraDujovića,

sinapredsjednikaApelacio-

nog sudaMušikeDujovića.

Prvostepenupresuduranije je

donio sudija Osnovnog suda

NenadVujanović.

Kako je Pobjeda ranije pisala,

oni su negirali da su započeli

tuču. Ispričali sudaDujović te

večeri nije bio samveć u druš-

tvu jednogmladića i djevojke.

Za razliku od njih, Dujović je

policiji ispričaoda jesvepoče-

louvredamakojesumuuputi-

li Bošković i Radulović a po-

tomi nasrnuli na njega.

Udarali su ga naizmjenično,

bez ikakvog povoda.

Dujović je ispričao policiji da

napadače ne poznaje i da im

nije daonikakav povod za sva-

đu. Naveo je da su ga iz čista

mira napali i udarali i da je to

trajalo više odpola sata.

On je zbog povreda zatražio

ljekarskupomoć i bio zadržan

je uKliničkomcentru.

M.L.

BEOGRAD

–Crnogorski dr-

žavljaninDavorinBaltić

(41), koji je likvidiran 1. janu-

arau sačekuši uBeogradu,

togdana jeputovaonaKo-

paonikgdje se susreo sapo-

znanicima, ada li su ti sa-

stanci povezani saubistvom,

istražuje se–piše Blic.

- Baltić se ujutro svojim „gol-

fom 7“ odvezao na Kopaonik.

Na tu planinu nije putovao tu-

ristički ili zbog provoda, jer se

istog dana vratio u Beograd,

zbog čega pretpostavljamo da

se susreo sa nekimpoznanici-

ma ili saradnicima. I taj sasta-

nak je po svemu sudeći bio va-

žan, jer niko ne putuje tako

daleko i vraća se istog dana,

kada još svi slave, ako nije ne-

štohitnoupitanju- kaže sago-

vornik „Blica“ upoznat sa

istragom.

Upravo je taj Baltićev put pod

lupom istražitelja, jer nije ne-

moguće da su ga saučesnici

atentatora pratili i do Kopao-

nika i u povratku egzekutori-

matačnojavljalimaršrutunje-

govog kretanja i tako im dali

instrukcije kada će svojim

„golfom“ ući u garažu u

beogradskomnaseljuVračar.

Baltić je, prema evidenciji be-

zbjednosnih službi, bio član

kavačke grupe.

C.H.

Presuda za krijumčarenjemarihuane iz Albanije

Drogabilauburadima

Turskomdržavljaninu

četiri godineza šverc433

kilogramamarihuane

Presuda okrivljenima za napad na Petra Dujovića

Boškoviću i Raduloviću

ukupno tri godine robije

Istraga o likvidaciji crnogorskog državljanina

Baltićnadanubistva

išaonaKopaonik