Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 56 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Petak, 8. jun 2018.

Društvo

PODGORICA

–Dabi se ra-

zviocjelovit sistemi strateš-

ki odgovor države, tenjeno

postupanje saosobamakoje

semogudovesti uvezu sa ra-

dikalizacijomi nasilnimek-

stremizmom, potrebno je

povezivanjevladinih i insti-

tucijana lokalnomnivou,

kao i sa civilnimi nevladi-

nimsektorom, ocijenjeno je

na završnoj konferenciji

„Prva linija“projekta.

Na ovoj konferenciji, koja je,

kako je saopšteno iz Uprave

policije, održana u srijedu na

brdu kod Kranja u Sloveniji,

ocijenjeno je i da povezivanje

svih relevantnih aktera u si-

stemu treba da se realizuje

„kroz jasnu izradu smjernica

kreatoranacionalnihpolitika,

teprimjeneovihsmjernicaod

odgovornih lica na operativ-

nomnivou“.

Na ovom skupu, koji je orga-

nizovala slovenačka policija,

pored njihovog direktora i

predstavnika policije, uče-

stvovali suidirektori idelaga-

cije policija iz naše države,

Albanije, Bosne i Hercegovi-

ne,Srbije,MakedonijeiKoso-

va.Načelunašedelegacijebio

je v. d. direktora Uprave poli-

cijeVeskoDamjanović.

Nakonferenciji suučestvova-

li i predstavnici organizacija

EURAN, PCCSEE i IISGkao

i predstavnici država članica

Evropskeunije involviranihu

projekat „Prva linija“, odno-

sno Austrija, Belgija i Hrvat-

ska.

- Utvrdili su prioritete za bu-

dući rad u okviru integrativ-

nog upravljanja unutrašnjom

bezbjednošću, što se odnosi

na prevenciju i sprečavanje

radikalizacije ekstremizma

kojimoguvoditi ka terorizmu

–navedeno je u saopštenju.

J. B.

PODGORICA

- Inspektor za

kulturna dobraUprave za

inspekcijske poslove poku-

šao je juče da utvrdi što se

gradi udvorištuManastira

Dajbabe, koji je „u rukama“

Srpske pravoslavne crkve,

ali se vrationeobavljena

posla, jermu je rečenoda u

manastirunema nijednog

sveštenika, saznaje Pobjeda.

Kako je Pobjedi potvrđeno

u Upravi za inspekcijske

poslove, njihov inspektor nije

mogao da iskontroliše kakav

sakralni objekat Srpska crkva

ilegalno gradi u dvorištu

manastira jer tamo nikoga

nije zatekao.

Iz Uprave kažu da je inspekto-

ru rečeno da niko od svešten-

stva nije umanastiru jer su

otišli na „neku proslavu“.

- Inspektor će danas poći na

teren – istakli su oni.

Nakon pisanja Pobjede da uz

Manastir Dajbabe SPC gradi

sumnjivi objekat, iz Uprave za

zaštitu kulturnih dobara kazali

su da nije izdata nikakva

dozvola za gradnju zbog čega

su uputili dopis Upravi za

inspekcijske poslove tražeći

od inspektora da hitno reagu-

ju. Ukazali su na važnost što

je manastir kulturno dobro,

ocjenjujući da ga SPC nelegal-

nomgradnjom, kršeći Zakon

o zaštiti kulturnih dobara,

urušava.

Uprava za kulturna dobra u

julu 2017. godine izradila je

Studiju zaštite kulturnih doba-

ra za potrebe izrade Detaljnog

urbanističkog plana ,,Dajba-

bska gora“ u kojoj su jasno

iskazane konzervatorske

mjere i režim zaštite kultur-

nog dobra manastira.

- Manastir je specifičan sakral-

ni objekat, koji pripada tipu

Inspekcijska kontrola radilišta u Dajbabama odgođe

Inspektor nije

sveštenikeu

Građevinakoja jeniklau

dvorištuManastiraDajbabe

Druga BalkanComkonferencija „Prevazilaženje digitalnog jaza regiona“

Neophodnoumrežavanje

nauke saprivredom

Ova konferencija pokazuje kako se u razvijenimzemljama povezuje

privreda i nauka sa ciljemzajedničkog istraživačkog rada na

inovativnim i praktično primjenljivim rješenjima – kazao je docent

na Elektrotehničkom fakultetuUniverziteta Crne Gore dr Enis Kočan

PODGORICA

–Uistraži-

vačkomraduuoblasti in-

formaciono-komunikacio-

nih tehnologija sve je teže

doći do rezultatakoji bi bili

vidljivi na evropskomili

globalnomnivouukoliko se

radi samouokvirunaših

pojedinačnih istraživačkih

grupa. Zbog toga jeneop-

hodnoumrežavanje sa aka-

demskimi industrijskim

istraživačkimcentrima iz

regiona i Evrope - kazao je

zaPobjedudocent naElek-

trotehničkomfakultetu

UniverzitetaCrneGoredr

EnisKočan.

Platforma za povezivanje je

svakako, kako je rekao, druga

BalkanCom konferencija

„Prevazilaženjedigitalnog ja-

za regiona“, koja je počela u

četvrtak u Podgorici, a na ko-

joj će biti predstavljen 41 na-

učni rad, od čega je najveći

broj (odnosno54odsto) auto-

ra balkanskihzemalja.

Oko 70 učesnika iz 20 država,

kako jenaglasioKočan, imaće

priliku da čuju predavanja i

pohađaju radionice renomi-

ranih profesora i stručnjaka

svjetskeprivrede izoblasti in-

formaciono-komunikacionih

tehnologija.

To su, između ostalih, profe-

sor saTehnološkog institutau

Džordžiji Ijan Akildiz, profe-

sor sa Merilend Univerziteta

Entoni Efremidis, profesor sa

Univerziteta u Minesoti Ge-

orgios Gianakis i profesor sa

Univerziteta Nebraska – Lin-

koln Mehmet Can Vuran. U

fokusu će biti bežične komu-

nikacione tehnologije, te rje-

šenjazaprimjenuunarednim

generacijama ovih sistema.

CIlJ

Cilj BalkanComkonferencije,

kojajeosnovananainicijativu

grupe profesora i istraživača

iz regiona, Evrope i SAD-a,

koji su na svjetskom nivou

među vodećim istraživačima

u oblastima bežičnih senzor-

skihmreža, IoT komunikaci-

onih rješenja, mobilnih celu-

laranih sistema, svakako je,

kako je kazao Kočan, da se

poveća istraživačkipotencijal

naučnezajednicenaBalkanu.

-Ova konferencija je i na fonu

nastojanja istraživačkezajed-

nice u Crnoj Gori, odnosno

povezivanje naših istraživača

Sakonferencije

EnisKočan

Ono što je problemnaše države je, prema riječima dr Enisa

Kočana, nedovoljno, odnosno skoro zanemarljivo ulaganje

privrede u istraživanja i razvoj u oblasti ICT-a.

- Akademska istraživačka zajednica se na lokalnomnivou

mora osloniti na sredstva iz državnih fondova, dok je konku-

rencija za evropske fondove sve veća i nivo uspjeha projek-

tnih aplikacija je za najveći broj poziva za projekte Evropske

unije svega nekoliko procenata. Međutim, treba istaći da su

istraživači iz Crne Gore imali značajan uspjeh u posljednjih

nekoliko godina u projektnim aplikacijama na evropskim

projektima iz Horizont 2020 i IPA fondova, a Elektrotehnički

fakultet i Centar informacionog sistema Univerziteta Crne

Gore su vodeći u realizaciji evropskih projekata u oblasti ICT-a

– naglasio je on.

Ulaganjaunauku

suveomavažna

sa relevantnim istraživačkim

grupama iz Evrope i SAD-a, a

sve tokakobi se lakšeuključi-

li u najaktuelnije teme i pro-

jekte iz oblasti ICT-a – rekao

jeKočan.

Učešće na naučnim skupovi-

ma, poput BalkanComa, pre-

ma njegovim riječima, pravi

je put za predstavljanje istra-

živača iz naše države, te podi-

zanja njihovihkapaciteta.

- Kao i za stvaranje partner-

stava koji će omogućiti reali-

zaciju istraživačkihprojekata

na lokalnom, regionalnom ili

globalnom nivou, uz primje-

nu istraživačkih alata i meto-

da u skladu sa praksomnajra-

zvijenijih istraživačkih

centara –kazao jeKočan.

To, kako je naglasio, najbolje

dokazuje iskustvo istraživač-

ke grupe u oblasti telekomu-

nikacija sa Elektrotehničkog

fakulteta u Podgorici, koju

predvodi profesorica Milica

Pejanović-Đurišić i na čiju se

inicijativu druga BalkanCom

konferencija održava u našoj

državi.

PrIMJena

Ovaj naučni skup, u čijem su

realizovanju učestvovali i

profesori sa Elektrotehnič-

kog fakulteta, kako je rekao,

svakako može poslužiti svim

istraživačima koji se bavepri-

mijenjenimistraživanjima.

- Pokazuje kako se u razvije-

nim zemljama povezuju pri-

vreda i nauka sa ciljemzajed-

ničkog istraživačkog rada na

inovativnim i praktično pri-

mjenljivim rješenjima – re-

kao jeKočan.

Učesnici će imati priliku da

vide kako istraživački tim

predvođen profesoromMe-

ruanom Debom u Huavej

istraživačkoj laboratoriji u

Parizu koristi napredne ma-

tematičke algoritme i tehnike

mašinskog učenja za pobolj-

šanjeperformansi i optimiza-

ciju različitih segmenata mo-

bilnih celularnih sistema.

-Dok će na primjeruprojekta

„PAWR“, vrijednosti 100 mi-

liona dolara, koji vodi profe-

sorsaNortheasternUniverzi-

teta u Bostonu Tomaso

Melodia, učesnicima biti pre-

zentovano kako se u SAD-u

udružuju kompanije i javni

sektorsaciljemstvaranjafon-

dova za istraživanje, koji se

onda usmjeravaju referen-

tnim akademskim istraživač-

kim grupama radi kreiranja

proizvoda i rješenjaodopšteg

javnog interesa–naveo jeKo-

čan.

J.B.

Konferencija policija Zapadnog Balkana „Prva linija“

Zajednoprotiv terorizma

SARADNJASVIHDJELOVASISTEMAKLJUČNA:

Sakonferencije

Rast efikasnosti sistema izvršenja

PODGORICA

-Vlada je juče

usvojilaAnalizuefikasnosti

funkcionisanja sistema izvr-

šenja zaprošlugodinu i za-

dužilaMinistarstvopravde

danastavi kontinuiranoda

prati tuoblast.

Analiza, koja sadrži ocjenu

stanja efikasnosti sistema iz-

vršenjakodjavnihizvršitelja i

sudova, izvršenja bez učešća

suda ili javnog izvršitelja, kao

i nadzor nad zakonitošću ra-

da javnih izvršitelja, pokazala

je značajan rast efikasnosti,

što je jedno od privremenih

mjerila za pregovaračko po-

glavlje 23.

- U diskusiji je ocijenjeno da

je reforma sistema izvršenja,

kojom su uvedene radikalne

promjene u institucionalnom

okviru i strukturi izvršnog

postupka, dala rezultate – pi-

še u saopštenju koje je preni-

jelaMina. Predsjednik Vlade

DuškoMarković je ukazaona

činjenicu da je po uvođenju

konceptanotarijata i izvršite-

lja notarijat odmah dobro za-

živio, dok je u sistemu izvrše-

nja bilo početnih izazova,

nedoumica i pritisaka da se

odustane od tog rješenja.

- Danas vidimo da je institut

zaživio i da daje efekte, za šta

postoje dva razloga: dobra

normativnapostavkarješenja

i odlučnost Ministarstva

pravde da jasnim i pristupom

i nepraštanjem zloupotreba

potvrdi opredijeljenost i spo-

sobnost države da stane iza

novog koncepta koji je uvela -

zaključio jeMarković.

r.D.