Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 56 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Petak, 8. jun 2018.

Društvo

PODGORICA

-Države regi-

ona trebadapojačajuaktiv-

nosti i preduzmudodatne

mjere za sistematsko regi-

strovanjemigranatakoji na

nezakonit načinprelaze gra-

nice zemalja - ocijenjeno je

jučena sastankuministara

unutrašnjihposlovadržava

ZapadnogBalkana.

Kako je saopšteno izMinistar-

stva unutrašnjih poslova, sa-

stanku su prisustvovali i mini-

stri nekoliko država Evropske

unije (EU).

Ministar unutrašnjih poslova

Mevludin Nuhodžić ocijenio

je da pravovremenimdjelova-

njem, sinhronizovanim aktiv-

nostima i njegovanjemdobro-

susjedskihodnosanaBalkanu,

ali i podrškomzemalja članica

EU, može biti unaprijeđena

bezbjednost, odnosno uma-

njena opasnost od različitih

oblika organizovanog krimi-

nala, prije svega od krijumča-

renja migranata i trgovine lju-

dima.

- Registracija migranata, po-

vratak ilegalnih migranata,

kvalitetna razmjena informa-

cija i implementacija norma-

tivnogokvirakojimsedefinišu

pitanja stranaca i njihove me-

đunarodne zaštite, važni su

mehanizmi migratorne politi-

ke,aCrnaGorajevećpreduze-

la značajne korake za unapre-

đenje ove oblasti i pružanje

efikasnog odgovora na aktuel-

ne izazove - kazao je on.

Nuhodžić je ohrabrujućom

ocijenio namjeru evropskih

agencija, prije svega Frontek-

sa, da u narednom periodu,

kroz pregovore za potpisiva-

nje statusnih sporazuma,

obezbijediprisustvosvojihka-

pacitetana teritorijamazema-

ljaZapadnogBalkana.

On je konstatovao da prostor

zaunapređenjepostojiiudije-

lu jačanja modela za saradnju

sa zemljama porijekla migra-

nata, kroz zaključivanje spo-

razuma o readmisiji.

- Na planu poboljšanja smje-

štajnih i materijalno-tehnič-

kihuslova za kvalitetnouprav-

ljanjegranicamaimigracijama,

potrebna je dodatna alokacija

finansijskih sredstava iz pret-

pristupnih fondovaEU- ocije-

nio jeNuhodžić.

Dodajeseda jenamargini sku-

paodržansastanakNuhodžića

i ministra sigurnosti Bosne i

Hercegovine, DraganaMekti-

ća, na kojem je razgovarano o

konkretnimmodelima sarad-

njedvijezemljezasprečavanje

nezakonitihmigracija.

R.D.

PODGORICA

-Graničnapolicija juče jeuhapsilapet držav-

ljanaAlbanijekoji suplovilima ilegalnoprešli granicu sana-

šomdržavomnamoru i izlovljavali ribu.

Pošto su platili kazne pušteni su, dok je nezakonito izlovljena

riba oduzeta.

- Službenici granične policije suprilikomobilaska državne gra-

nice namorupremaAlbaniji, u blizini zajedničkog ušća, na oko

800 metara od granične linije, u našim teritorijalnim vodama

zateklitriplovila–pasaresapetlica,državljanimaAlbanije.Ova

lica su vršila ilegalan izlov ribemrežama - navode iz policije.

Granična policija ih je prekršajno kaznila zbog nezakonitog

prelaska državne granice namoru, a kaznili su ih i inspektor za

ribarstvo i marikulturu i inspektor Lučke kapetanije, shodno

Zakonuomoru.

R.D.

Božidar Šundić

laugovor saCGO

namjeru da je smijenim nego

samsamoukazaona ono što je

loše, a i dalje smatram da je

ovajugovorlošidanijetrebalo

da bude potpisan. Strah me je

da bi ova kuća nakon njenen

smjene mogla da ode korak ili

dvaunazad-naveo jeRadović.

Ni Perko Vukotić nije bio sa-

glasan sa Kadijinomsmjenom

ističući da svaka smjena gene-

ralnog direktora „dovodi do

profesionalnih promjena po

dubini“, a da je Kadija unapri-

jedila informativu i učinila

programraznovrsnim i objek-

tivnim.

Podsjetio je i na pogrešne od-

luke Savjeta, uz konstataciju

„da za to nikome po repu nije

bilo“.

- Savjet olako koristi moć da

smijeni direktora i to čini neu-

temeljeno u smislu zakona.

Sjetimo se Vojičića koji je do-

bio 80.000 eura zbog nezako-

nitesmjene, aevo iVojvodićće

dobiti isto toliko, ako ne i više.

Da je neko od zaposlenih pro-

nevjerio novac podnešena bi

bila krivična prijava protiv

njega, a mi nemamo nikakvu

odgovornost zaovako jakeod-

luke koje donosimo. To su od-

luke koje su štetne za budžet

Javnog servisa - upozorio je

Vukotić.

Slobo Pajović se nije saglasio

sanjihovimocjenama, uzpod-

sjećanjedasu jednoglasnodo-

nijeli zaključak da je ugovor

koji je RTG potpisao sa CGO

„štetan“.

- Pogrešan je i aneks 2 jer su

novinari i dalje plaćeni od ne-

koga sa strane, a znamo da no-

vinar radi za onog kogaplaća i

to je problematično - naveo je

on.

Predsjednik Savjeta Ivan Jo-

vetićistakaojedasenadadaće

Televizija Crne Gore biti sve

bolja.

- Televizijamora biti profesio-

nalna, partijski apolitična i

objektivna. Na taj način mora

da kreiraprogram.Morajupo-

stojati i neke nove emisije za

one koji sad ne gledaju RTCG.

Moram priznati da postoji

određeno „trenje“ između Sa-

vjeta imenadžmenta i to jeono

što uliva nesigurnost zaposle-

nima i reflektuje sena cjeloku-

pne rezultate ove kuće - ista-

kao je Jovetić.

K. JANKOVIĆ

Protest

PredzgradomRTCGupodnese,u

organizaciji NVO sektora, kon-

kretno Media centra, na čijem je

čelu smijenjeni član Savjeta Jav-

nogservisaGoranĐurović,načiju

inicijativujenezakonitosmijenjen

prethodni direktorovekućeRade

Vojvodić i na njegovomjesto po-

stavljena Kadija, okupilo nekoliko

desetina,uglavnomaktivistacivil-

nogsektorakakobiizraziliprotest

zbog Kadijine smjene. Organiza-

tori protestaporučili sudanebra-

ne Kadiju, već princip nezavisno-

sti Javnog servisa i pozvali

članoveSavjetaRTCGdapodnesu

ostavke.

Na skupu je govorila i direktorka

MANS-a Vanja Ćalović-Marković

koja je ocijenila da vlast po svaku

cijenuželidapreuzmekontrolunad

ključniminstitucijamakakobištitila

svojeinterese.

PodrškuKadijidaojeidiopolitičara

izopozicije - naprotestususepoja-

vili Ranko Krivokapić, Miodrag Le-

kić,AleksaBečićiDritanAbazović.

NuhodžićuSarajevu

Sastanakministara unutrašnjih poslova

Zajednički odgovor

na izazovmigracija

Albanski državljani

uhvaćeni u krivolovu

Dezir:

Politikada sene

miješau rukovođenje

PolitikanebitrebalodasemiješaurukovođenjeJavnimservi-

som, poručio je juče predstavnik OEBS-a za slobodumedija

ArlemDezir, povodomKadijinesmjene.

Onjenaveodajavniservisiigrajuključnuuloguobezbjeđujući

kvalitetne informacijesvimgrađanima i pluralizammedija.

-NadamsedaćenezavisnostRTCGbitiočuvanainastavićuda

pratimtaj slučaj -poručio jeDezir.

Kako se navodi u saopštenju OEBS-a, Dezir je naglasio da je

zabrinut zbogsmjenjivanjaKadije, prenosi Tanjug.

On je podsjetio da sumnogi umedijskoj zajednici i civilnom

društvunapočetkugodinestrahovalidaćepromjeneusasta-

vuSavjetaRTCGdovesti dopromjenaurukovodstvu.

-Nažalosttistrahovisupotvrđeni.NezavisnostJavnogservisa

jeključnaudemokratiji.Nebitrebalodapostojimiješanjepoli-

tikeunjegovorukovodstvo - napisao jeDezir.

ArlemDezir

Sa jučerašnje sjedice

SavjetaRTCG

D. MALIDŽAN

ILUSTRACIJA

IvanJovetić

protest