Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 56 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Petak, 8. jun 2018.

Društvo

PODGORICA

–Vlada

je jučeusvojilaprijed-

logodlukeobroju stu-

denata zaupis uprvu

godinunaUniverzitet

CrneGore–3.501 i dr-

žavni Fakultet za crno-

gorski jezik i književ-

nost –40, za studijsku

2018/2019. godinu.

Pomoćnica ministra pro-

svjetenakon sjedniceVla-

depodsjetilajedajeriječo

drugoj generaciji stude-

nata koja se upisuje na be-

splatne osnovne studije, a

u skladu sa prošlogodiš-

njom zakonskom refor-

mom. Broj studenata je,

kako je istakla, skoro isti

kaoprošlogodišnji.

- Broj mjesta ove godine

na Univerzitetu Crne Go-

re je 3.501, a prošle godine

je bio 3.486– rekla je ona.

Dodala je da je novina što

će ove godine biti mjesta i

za 50 studenata Pravnog

fakulteta –Pravne nauke -

u BijelomPolju, o čemu je

ranije pisala i Pobjeda.

Govoreći o kvalifikacija-

makoje suna tržištu iden-

tifikovane kao tražene,

Kurpejović je saopštila da

sutonajčešćekvalifikacije

iz oblasti elektronike i

elektrotehnike, građevi-

ne, turizma i hotelijerstva,

ali da su tražene i kvalifi-

kacije iz oblasti pravnih i

ekonomskihnauka.

Prijedlog o broju mjesta,

kakojerekla, uskladujesa

maksimalnim kapaciteti-

ma svake ustanove, odno-

sno licencom propisanim

uslovima.

Iz Ministarstva prosvjete

saopšteno je da je broj

predviđenihmjestazastu-

dente na Arhitektonskom

fakultetu 50, Biotehnič-

kom 155, Ekonomskom

390, Elektrotehničkom

330, Fakultetu dramskih

umjetnosti 35, Fakultetu

likovnihumjetnosti40ina

Fakultetupolitičkihnauka

160.

Na Pomorskom fakultetu

ima mjesta za 260 stude-

nata, Fakultetu za sport i

fizičko vaspitanje 120, Fa-

kultetu za turizam i hote-

lijerstvo 180, na Filoiloš-

kom 355, Filozofskom

290, Građevinskom100.

NaMašinskom je slobod-

no 180 mjesta, Medicin-

skom 185, Metalurško-

t e h n o l o š k o m 1 1 5 ,

Muzičkoj akademiji 36,

Pravnom fakultetu 290 i

na Prirodno-matematič-

kom230.

N.Đ.

NaUCG

mjesta

za3.501

studenta

PODGORICA

–SavjetRadio

TelevizijeCrneGore razri-

ješio je juče generalnudirek-

toricu tekućeAndrijanuKa-

diju i zav.d. generalnog

direktorapostavionovinara

BožidaraŠundića.

Za Kadijinu smjenu glasalo je

šest članova Savjeta, dva subi-

laprotiv, dokVladimirPaviće-

vić nije prisustvovao sjednici.

GLASANJE

Kadijinu smjenu tražio jeMi-

mo Drašković, a prije glasanja

PerkoVukotić iMilanRadović

izjasnili susedaćeglasati pro-

tiv. Savjet ima devet članova.

Smjena Kadije bila je druga

tačka dnevnog reda, kojoj je

prethodilo usvajanje zapisni-

ka sa posljednje sjednice.

Prije izjašnjavanja o inicijativi

za razrješenje generalne di-

rektorice, njen prvi saradnik,

direktor televizije VladanMi-

ćunovićtražiojedasesjednica

prenosi uživo, ali taj prijedlog

nije usvojen, jer bi sjednica

moralabitiodgođenananeko-

likosatidokobavijestemedije.

Nakon što su smijenili Kadiju

uslijedila je kratka pauza, po-

slije čega su članovi Savjeta

predložili kandidate za funk-

ciju vršioca dužnosti general-

nog direktora Javnog servisa.

Drašković je predložio Boži-

daraŠundića, aMilanRadović

je smatrao da je bolji kandidat

Mirko Bošković, autor istraži-

vačke emisije „Mehanizam“.

Sekretarka SavjetaZoricaVu-

jošević upozorila ih je da u

slučaju da kandiduju Boško-

vića moraju imati u vidu da je

premaStatutuzafunkcijuv. d.

generalnog direktora potre-

ban sedmi stepen stručne

spreme i pet godina iskustva,

a da Bošković ima završen še-

sti stepen.

-Sjetiteseda jezbog togabivši

generalni direktor oborio

konkurs kada se prijavila kan-

didatkinja koja nije imala sed-

mi stepen stručne spreme -

podsjetila jeVujošević.

Bez obzira na njeno upozore-

nje Savjet se, ipak, izjašnjavao

o dva predložena kandidata,

uzobrazloženjePerkaVukoti-

ća da je Zakonom o nacional-

nom javnom emiteru propi-

sano da je potrebno

visoko obrazovanje.

Šundić je dobio po-

vjerenje šest čla-

nova Savjeta, a

Bošković dva.

PRESUDA

Kad i j a j e ,

prije nego se

Savjet izja-

snio o Draš-

kovićevoj

inicijativi za

njenusmjenu,

kazala da joj je

drago što će biti

smijenjena.

- Iako sam u pisa-

nom izjašnjenju opo-

vrgla sve navode iz inici-

jative Draškovića, svjesna

sam da ne mogu da se odbra-

nim od unaprijed donijete

presudre. Nijesam lopov, ne-

poštena, manipulant, niti sam

korumpirana i nikadni na koji

način nijesam nanijela štetu

ovoj kući. Nijesam ni zakon

prekršila ni u jednom trenut-

ku.Nezakonitoćetemesmije-

niti, ali to je možda i dobro za

sve nas, jer teško da bi mogli

donositi dobre odluke u ovoj

atmosferi. Nikad nikome ne

bih poželjela da prolazi ovo

što smo ja i članovi mog tima -

rekla jeKadija.

Istakla je da su

zaposleni za

vrijeme njenog

mandata imali

priliku da se opro-

bajuu istraživačkim

pričama i da na te sa-

držaje nikada nije niko

imao bilo kakavu profesio-

nalnuprimjedbu.

Komentarišući ugovor sa

Centrom za građansko obra-

zovanjekoji jekoštaofunkcije,

bila je kategorična da on Javni

servis nije koštao nijednog je-

dinog centa.

- Bila samu obavezi da se kon-

sultujem sa Savjetom samo

kad ova kuća nekome plaća

višeod100.000eura. Samoste

tražili propuste menadžmen-

ta i ovaj ugovor jebiosamopo-

vod za moju smjenu. Moj gri-

jeh je što sam samo svoja i što

nedozvoljavamdasepolitička

opredjeljenjapominju, ali i što

nikoga u ovoj kući nijesampi-

tala za koga je, ni za koga glasa

- poručila je ona.

Kazala je i da je samo željela

„profesionalniJavni servisko-

ji će biti medijska majka svi-

ma“.

-Jednakudistancusamdržala

od vlasti i od opozicije, a vi me

smjenjujete ne zato što sam

nesposobna, već zato što sam

nepodobna. Nemamleđa i po-

nosnasamna to, imamkičmu i

ne dam nikome da je slomi -

zaključila jeKadija.

Zahvalila se svomtimu - Alek-

sandru Mirkoviću, Olji Bula-

tovićiVladanuMićunovićuna

korektnoj saradnji.

- Medijima posebno hvala na

korektnom odnosu i solidar-

nosti - rekla jeKadija.

POVJERENJE

Drašković je juče saopštio da

je dobio dopis od pravne služ-

be u kome se navodi da oni ni-

jesu bili ni upoznati sa spor-

nimugovoromsaCGO, za koji

je Savjet jednoglasno zaklju-

čio da je mogao da ugrozi ne-

zavisnost Javnog servisa.

- Kao što sam i mislio, oni su

rekli da prije potpisivanja tog

dokumentanijesuimaliuvidu

njega, niko ihnijeni konsulto-

vao prije potpisivanja, a kazali

su i da ovaj dokument nije ja-

snodefinisaopravaCGOupo-

gledupružanjapodrškeRTCG

u cilju realizacije projekta za

medije koje finansira Evrop-

ska unija - naveo jeDrašković.

Milan Radović, koji je i inici-

raoraspravunaSavjetuospor-

nom ugovoru sa CGO, nije se

saglasio sa inicijativom za ra-

zrješenje, obrazlažući svoj

stav time da su Kadijini dobri

rezultati prevagnuli u odnosu

na grešku koja se menad-

žmentu desila sa ovimugovo-

rom.

- Javnosamsaopštiodaćugla-

sati protiv njene smjene. Ona

jepokazalaodličnerezultateu

informativi i unaprijedila je

program. Nikad nijesam imao

Savjet Javnog servisa razriješio generalnu direktoricu te kuće, za v.d. izabran

Kadija funkcijomplat

Moj grijeh je što

samsamo svoja i što ne

dozvoljavamda se politička

opredjeljenja pominju, ali i

što nikoga u ovoj kući nijesam

pitala za koga je, ni za koga glasa.

Nemam leđa i ponosna sam

na to. Imamkičmu i ne dam

nikome da je slomi - poručila

je smijenjena generalna

direktorica Andrijana

Kadija

EU:

Neprihvatljivo jeda

grant koji finansiramo

bude razlog za smjenu

Nekoliko sati pošto je smijenjena Kadija oglasio se i Brisel,

ističući u saopštenju koje je potpisala portparolka EUMaja

Kocijančić,daEvropskaunijasmatradajerazrješenjeKadije

protivnoslobodi izražavanja imedija.

- Što je fundamentalna vrijednost Evropske unije i ključni

elementprocesapridruživanjaCrneGoreEvropskojuniji,ali

i važan uslov za ispunjenje zadataka u poglavlju 23. Organi

vlasti u Crnoj Gori vezani su svojim obavezama prema

evropskimvrijednostimaistandardima.Takođejepotpuno

neprihvatljivo da je grant koji inansira EU, koji podržava

profesionalnost RTCG-a, zloupotrijebljen kao argument za

odbacivanje rukovodstva RTCG-a – piše u saopštenju EU

koje jepotpisalaportparolkaEUMajaKocijančić.

Vlada

posvećena

slobodi

medija

Na Tviteru juče se oglasila i

Vlada Crne Gore navodeći

dasučvrstoopredijeljeni na

unapređenje medijskog

ambijenta i zaštitu i promo-

cijuslobodemedija,kaojed-

ne od ključnih pretpostavki

razvoja demokratskog

društva.

Naglasili su da nemaju

ustavne nadležnosti koje se

tičuradaupravljačkihiured-

ničkihstrukturaRTCG.

- Radimo na sistemskim rje-

šenjima koja će garantovati

istinsku nezavisnost i najviši

profesionalni nivo Javnog

servisa, ali i održivost svih

medija i pluralizam medij-

skogizražaja-saopštenojeiz

Vlade.

Božidar Šundić

MajaKocijančić

VladanMićunović tražio

je da se sjednica prenosi

uživo, ali taj prijedlog nije

usvojen, jer bi sjednica

morala biti odgođena na

nekoliko sati

MuberaKurpejović