Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 56 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Petak, 8. jun 2018.

Ekonomija

- Javni dug Crne Gore na kraju prvog

kvartala ove godine iznosio je 60

odsto BDP-a, kazao je nakon sjednice

Vlade generalni direktor za državni

trezor u Ministarstvu inansija Dragan

Darmanović i podsjetio da je krajem

prošle godine bio 62 odsto BDP-a,

odnosno 2,6milijardi. Vlada je juče

usvojila prijedlog završnog računa

budžeta za prošlu godinu, prema

kojem je ukupna javna potrošnja

iznosila dvije milijarde, ili 47,48 odsto

BDP-a.

Darmanović je podsjetio da je lani

otplaćeno 358,6miliona eura duga, što

je zajedno sa korigovanimde icitom i

povećanjemdepozita države uslovilo

nedostajuća sredstva od 633 miliona.

I Si njuz je juče objavio podatak o

crnogorskom javnomdugu, pozivajući

se na podatke Ministarstva inansija,

navodeći da iznosi 60,6 odsto. Oni su

naveli da je spoljni dug pao na kraju

marta na 2,19milijardi eura sa 2,21 mili-

jardu u decembru 2017, dok je unutraš-

nji dug porastao na 469,1 milion eura

sa 413,9miliona eura. Najveći kreditori

su Banka Kine sa 334,1 milion eura i

EBRD sa 197,3 miliona eura.

Darmanović je kazao da je tekuća

javna potrošnja prošle godine iznosila

1,7 milijardi odnosno 40,46 odsto BDP-

a. Budžetska potrošnja je iznosila 1,8

milijardi, odnosno 42,56 odsto BDP,

a tekuća budžetska potrošnja cen-

tralnog budžeta 1,46milijardi ili 34,56

odsto BDP-a.

Gotovinski de icit budžeta iznosio je

236,89miliona i činio je 5,59 odsto

BDP-a, dok je korigovani iznosio

250,85 miliona.

- Dobar rezultat prošle godine jeste

da je, ukoliko se budžetska potrošnja

umanji za ukupne kapitalne izdatke za

razvojne projekte, ostvaren su icit teku-

ćeg budžeta od 51 milion, što ukazuje

da su tekući izdaci inansirani iz tekućih

prihoda - rekao je Darmanović.

M.P.M.

Smanjuje se kreditna zavisnost države

Javni dug60odstoBDP-a

Vlada je utvrdila nacrt držav-

ne studije lokacije „Dio sekto-

ra 66 - moduli IV i V“ - Velika

plaža.

- Zaduženo je Ministarstvo

održivog razvoja i turizma da

organizuje javnu raspravu u

trajanju od 15 dana i danakon

toga pripremi i Vladi dostavi

prijedlog državne studije

lokacije - saopšteno je nakon

sjednice.

R.E.

Javna

rasprava

oVelikoj

plaži

PODGORICA

Za četiri go-

dine, odnosnood2014. do

2017. uCrnoj Gori jeproizve-

denoukupno 139,8miliona

kilovata električne energije

izpovlašćenihproizvođača,

objavljeno jeuprogramura-

daCrnogorskogoperatora

tržišta električne energije za

tekućugodinu.

Samozačetirimjesecaovego-

dine proizvedeno je ukupno

102,8milionakilovatsati izob-

novljivih izvora.

U izvještaju se ne navodi koli-

ko je novca opredijeljeno vla-

snicima11malihhidroelektra-

na i vjetroelektrani Krnovo,

koja je počela da radi u po-

sljednjem kvartalu prošle go-

dine. Cijena kilovatsata iz ob-

novljivih izvora u 2014. godini

bila je 0,00652 eura, godinu

kasnije0,046239,uprvojpolo-

vini2016–0,058715,audrugoj

polovini 0,12900, dok je u

proš l o j god i n i i znos i l a

0,473160eura. IzMinistarstva

ekonomije su najavili da će vi-

sina podsticaja po KWh ove

godine ostati ista kao lani.

POČELO2014.

Najmanjaproizvodnjajebilau

2014 – svega 1,17 miliona kilo-

vatsati, godinu kasnije 10,48

miliona, u 2016. godini 43,68

miliona, a u prošloj godini

84,47miliona kilovatsati. Prve

godine,kakojenavedenoudo-

kumentu, proizvodila je samo

jedna mini HE - Jezerštica

kompanijeHidroenergija.Da-

nas ukupno pet kompanija

ima 12 malih hidroelektrana

plus vjetroelektrana Krnovo

koja jeprošlegodineproizvela

38miliona kilovata.

Riječ je o kompanijama Hi-

droenergijaMontenegro, vla-

sništvo Ranka Radovića i Ole-

ga Obradovića, Igma Energy

Igora Mašovića, Synergy vla-

sništvo Željka Đuranovića,

TomašaHajeka,DraganeBoš-

ković, Uroša Karadžića i Ra-

doja Vujadinovića, Kronor

vlasništvo Žarka Burića, Želj-

kaMiškovića i Predraga Bajo-

vića Jaru i Babinopolje.

Vlasnik VE Krnovo je francu-

ska kompanijaAkuo.

-Propisi pojedinihdržava, pa i

naši, brzo se mijenjaju u zavi-

snosti od direktiva EU i novih

zakona, te od ostvarivanja za-

crtanih nacionalnih ciljeva.

Stoga je neophodno da pred-

stavnici Službe obavezno pra-

te događaje iz ove oblasti i

ostvarekontakt sakolegama iz

drugihzemaljazbograzmjene

iskustava - navedeno je u do-

kumentu.

Operator tržišta je odgovoran

za realizaciju ostvarivanja

prava povlašćenih proizvođa-

ča.

-Todobijana značaju jer se i u

2018. očekuje povećanje broja

povlašćenih proizvođača, kao

i značajno povećanje proi-

zvodnjeelkektričneenergijeu

njihovim objektima - navede-

no je udokumentu.

SOFTVERZAVJETAR

UCOTEsuplanirali i nabavku

softvera koji će pomoći pro-

gnozi vjetra.

- Pokrenućemo i pitanje plani-

ranja prognoze vjetroelektra-

na, kao i informatičko povezi-

vanje COTEE-a sa SCADA

sistemimamalihhidroelektra-

na. Imajući u vidu da je vjetro-

elektrana Krnovo početkom

novembra 2017. ušla u pogon

sa statusompovlašćenog proi-

zvođača, a samim timCOTEE

preuzeo obavezu otkupa proi-

zvedene električne energije,

kaoiobavezuplaćanjabalansi-

ranja vjetroelektrana, nabav-

kom softverskog alata za pro-

gnozu vjetra pokušali bi bolje

kontrolisati trošak balansira-

nja vjetrenjača kako bi se to u

što manjoj mjeri reflektovalo

na povećanje iznosa naknade

za OIE koju plaća krajnji ku-

pacuCrnojGori -najavljeno je

udokumentu.

Navode takođe da su u nefor-

malnimkontaktima saznali da

postoji još zainteresovanih

strana kao što je Hidrometeo-

rološki Zavod Crne Gore, sa

kojim bi ostvariti saradnju na

stručnom nivou kako bi pro-

gnoziranje vjetra bilo što efi-

kasnije i vjerodostojnije.

M.P.M.

Usvojen plan rada COTE za tekuću godinu

Začetirimjeseca 102,8miliona

KWh izpovlašćenih izvora

ja

dnika

na

Vlada je dala saglasnost

kompniji Karisma Hotels

Adriatik Montenegro za

uspostavljanje hipoteke

prvog reda nad hotelima

HTP-a Ulcinjska rivijera

Belvi i Olimpik.

Podsjetimo da je Karisma

prošle godine zakupila dio

imovine kompanije Ulcinj-

ska rivijera i već otovrila

kompleks Holidej vilidž

Montenegro.

Hipotekana

Belvi iOlimpik

Usvojen je prijedlog zakona

o priznavanju kvali ikacija za

regulisane profesije.

- Na taj način se omogućava

imaocima stučnih kvali ika-

cija van Crne Gore da mogu

zasnovati radni odnos u

Crnoj Gori i onim iz Crne

Gore da se zaposle u EU,

čime se podstiče zapošlja-

vanje i obezbjeđuje veća

konkurentnost na tržištu

rada - rekao je ministar rada

i socijalnog staranja Kemal

Purišić nakon sjednice Vlade.

Zakon stupa na snagu kad

Crna Gora uđe u EU.

Riječ je o licenciranim

zanimanjima, kao što su

arhitekte, ljekari, farmaceuti,

veterinari...

N. K.

Priznavanje

licenci

prihodne i rashodne strane Budžeta.

- Neće se tolerisati neracionalna i neo-

pravdana potrošnja javnih sredstava

– kazao je Marković.

isatineracionalnost

Najveći dio tih sredstava,

200 miliona eura biće, kako

je kazao, opredijeljeno za iz-

gradnju dionice autoputa

Bar – Boljare od Smokovca

do Mateševa, a veliki dio

novca biće usmjeren na

energetski sektor i infra-

strukturu. Ustrukturi izvora

finansiranja dominantna

sredstva su iz budžeta - 41

odsto, dok se na kredite i pri- vatni kapital odnosi 26, od-

nosno 24odsto

- U sjeverni region ulaže se

53 odsto ukupnih sredstava,

u središnji 24, a u primorski

23 odsto. To govori da Vlada

konstanto radi na smanjenju

razlika u razvijenosti sva tri

regiona - ocijenio je Čelano-

vić.

M.P.M.

PODGORICA

Svjetska

banka jeunajnovijimjun-

skimglobalnimprognoza-

mapotvrdilaprocjene rasta

crnogorske ekonomije, za

ovu, narednu i 2020.

Potvrdili su rast ekonomije za

ovu godinu od 2,8 odsto, koju

jeprojektovala iujanuarskom

izvještaju.

Crnogorski BDP bi, prema

prognozama SB, u narednoj i

2020. godini trebalo da pora-

ste 2,5 odsto, odnosno 2,1 od-

sto. Toliko je prognozirano i

početkomgodine.

Svjetska banka je u najnovi-

jem izvještaju povisila pro-

gnozu rasta BDP za prošlu

godinu sa 4,2na 4,4odsto.

Iz SB su saopštili da je rast u

regiji Evrope i centralneAzije

oslabio krajem prošle godine

zbog slabijeg rasta izvoza i

ublaženihpodsticajnihmjera.

- Kada su u pitanju uvoznici

sirovina, faktori koji su podr-

žavalinjihovrast, poput snaž-

nije potražnje iz eurozone i

isplate strukturnih fondova u

srednjoj Evropi, počeli su da

slabe - navodi se u izvještaju.

Oniupozoravajunaprevlada-

vajuće rizike u smjeru još sla-

bijeg rasta te regije.

- Haotično zaoštravanje glo-

balnih uslova finansiranja

moglo bi da podstakne naglo

pogoršanje spoljnihuslova fi-

nansiranja i dovede do zao-

kreta u aktuelnimkapitalnim

tokovima i slabljenja eko-

nomskihaktivnosti -naveli su

iz Svjetske banke.

M.P.M.

Svjetska banka objavila junsku prognozu

Potvrđen rast ekonomijeod2,8odsto

Svjetskabanka

–međunarodna i lokalnaperspekti-

va, koju organizuje Američka pri-

vredna komora uSrbiji.

- Taj dokument će pružiti zakono-

davcimaključnedokazeipreporuke

za dopunu lokalnih propisa, kao i

mogućnost za zaustavljanje rasta

nelegalnetrgovinekojapreplavljuje

region i guši dalji ekonomski razvoj

–kaže šef komunikacija i javnepoli-

tikeTRACIT-a Sindi Bradon.

EIU je svjetski lider u globalnimbi-

znis istraživanjima koji posluje u

okviruEkonomist grupacije.

M.P.M.

ns junita

jestu

VjetroelektranaKrnovo