Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 56 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Petak, 8. jun 2018.

Ekonomija

SPUŽ

- U Novom Selu kod

Spuža juče je zvanično počela

sa radom fabrika za proizvod-

nju hljeba i peciva ,,Don don“,

koja posluje u okviru istoime-

ne slovenačke grupe. Prema

riječima vlasnika Aleša Mozeti-

ća vrijednost ove investicije je

dva miliona eura, a dnevno će

isporučivati za 250 prodajnih

objekata 30 tona svježih, smr-

znutih i pakovanih proizvoda.

- Počeli smo sa radomprije

25 godina, a već deceniju

poslujemo u Crnoj Gori. Stra-

tegija irme temelji se na rastu

i industrijalizaciji, kako bi bila

konkurentna međunarodnim

pekarskimgigantima – rekao

je Mozetić i podsjetio da su

širenje u regionu počeli kupo-

vinompekare u Pudarcima

pored Beograda i uložili 60

miliona eura na unapređe-

nje proizvodnje, proširenje

asortimana i recepture, dok je

posebnu pažnju posvetila edu-

kaciji neophodnih kadrova.

- Sada zapošljavamo dvije

hiljade radnika i ostvarujemo

90milona eura godišnjeg

prometa. Pogon u Danilovgra-

du ima kapacitete koji će

zadovoljiti crnogorsko tržište

- rekao je Mozetić i naglasio

da će nastojati da udvostruče

proizvodnju u našoj zemlji, te

značajan dio kapitala usmjeriti

na a irmaciju HoReCa kanala

za praćenje turističke sezone,

kao i da promet povećaju

na pet do sedammiliona na

godišnjemnivou.

Gradonačelnik Danilovgrada

Branislav Đuranović kaže da

će ovaj brend unaprijediti

zdravu konkurenciju u pekar-

skoj industriji.

- Lokalna uprava je na obo-

starno zadovoljstvo našla

zajednički jezik sa pouzdanim

partnerom koji će zapošljavati

radnike sa ovog područja, a

već ih je 50 na raznim zada-

cima - rekao je Đuranović i

dodao da je na današnji dan

u Danilovgradu aktuelno 30

miliona eura novih investicija.

Predsjednik Privredne komore

Crne Gore Vlastimir Golubović

je kazao da je ,,Don don“ člani-

ca ove asocijacije i istakao da

očekuje pozitivno poslovanje

ove kompanijr u Crnoj Gori i

regionu.

B.K.

Počela proizvodnja u fabrici hljeba i peciva u NovomSelu kod Spuža

,,Dondon“ radi za250prodavnica

PODGORICA

Vlada je juče

dala saglasnost na odluku o

cijenama komunalnog opre-

manja građevinskog zemljišta

opštine Plužine.

Za kvadrat u prvoj zoni plaća

se 50 eura, u drugoj 40, tre-

ćoj 30, a za četvrtu zonu je

besplatno.

U odluci su predviđeni i brojni

popusti, među kojima i 80

odsto za objekat do 150 kva-

drata kojim se rješava stambe-

no pitanje.

M.P.M.

Utvrđena komunalna

naknada u Plužinama

Kvadrat u

prvoj zoni

50eura

PODGORICA

IzMinistar-

stva ekonomije juče su saop-

štili daprema trenutnimpro-

cjenama, nećebiti novog

povećanja cijena goriva.

Predstavnici Ministarstva juče

su informisali članove Vlade o

trenutnim procjenama veza-

nim za cijenu goriva u Crnoj

Gori.

NAJSKUPLJI

Podsjetimo da su nedavno po-

skupile svevrstegorivauCrnoj

Gori za tri dosedamcenti, zbog

čega smomeđu skupljima u re-

gionu, a cijene su namveće i od

nekihbogatihdržavaEvropske

unije poput Luksemburga, Au-

strije,Njemačke...Litareurodi-

zela je kod nas za 20 centi sku-

plji negouBiHi Luksemburgu,

ista je kao u Sloveniji, za dva

centa veća nego u Njemačkoj i

za tri centa nego u Austriji. Su-

per 98 skuplji je nego u BiH,

Srbiji, Sloveniji, Luksemburgu,

a cijena supera 95 je veća kod

nas nego u BiH, Hrvatskoj, Sr-

biji...

Zbog znatnogposkupljenjago-

riva, kako jePobjeda već pisala,

prije tri dana predsjedništvo

Socijanog savjeta odlučilo je da

od ministarstava ekonomije i

finansija zatraži pojašnjenja, a

od odgovora će zavisiti da li će

sazvati posebnu sjednicu Soci-

jalnog savjeta povodom ovog

problema, kako je tražila Unija

slobodnih sindikata.

- Trenutnim stanjem na sv-

jetskoj berzi potvrđena jeproc-

jenaVladedasedalji rast cijena

naftnih derivata u Crnoj Gori

neočekuje i da seulazi uperiod

stabilnosti.Posljednjadvadana

obračunskog perioda, odnosno

danasisjutra,daćepreciznuin-

formaciju da li je cijena nekog

odnaftnihderivatapala višeod

pet odsto i da li će se time steći

uslovi za korekciju u smislu

snižavanja cijena - dodali su

juče izMinistarstva.

FORMULA

Postojećim načinom obraču-

na maksimalno dozvoljenih

cijena naftnih derivata,

definisanim Uredbom o

načinu formiranja maksimal-

nihmaloprodajnihcijenanaf-

tnih derivata, uslov za korek-

c i j u c i j ene j e raz l i k u

obračunskomperioduu izno-

suodplus/minus pet odsto.

- U ovom trenutku ne postoje

uslovi za korekciju cijena, s ob-

zirom na to da je dosadašnja

razlikauobračunskomperiodu

za eurosuper 98 i 95 iznosila

3,53 odnosno 3,74 odsto, za eu-

rodizel 3,63 odsto, a za lož ulje

3,18 odsto - objasnili su iz ovog

vladinog resora.

Vlada će, kako je saopšteno,

nastaviti da prati kretanja cije-

nanaftnihderivatana svjetskoj

berzi,dokćeMinistarstvobitiu

s t a l no j komun i kac i j i s a

crnogorskim privrednicima,

čiju odluku da ne povećavaju

cijene proizvoda i usluga

pozdravlja.

U skladu saUredbom, obračun

maksimalno dozvoljenih vri-

jednosti naftnihderivataMini-

starstvo obavlja svakog drugog

ponedjeljka za prethodnih de-

set radnih dana. Naredni

obračun će biti uponedjeljak.

M.P.M.

ProcjenaMinistarstva ekonomije

Gorivoneće

poskupiti u

ponedjeljak

Vlada juče usvojila dokumenta iz turizma i razv

PODGORICA

Dokraja

godineu turizmućebiti

otvorenodohiljadunovih

radnihmjesta, auregional-

ni razvoj ćebiti uloženodo

795miliona eura, najavlje-

no je jučenakon sjednice

Vlade.

Vlada jeusvojila informaciju

o rezultatima zimske turi-

stičke sezone, za koju je re-

sorni ministar PavleRadulo-

vić kazao da je bila odlična i

najavionova radnamjesta.

HOTELI

-Samoumajuotvoreno jevi-

še hotela sa 500 radnihmje-

sta.Dokraja ljeta ćemootvo-

riti 800 do hiljadu radnih

mjestauturističkojindustriji

i tounovootvorenimobjekti-

ma kao što jeTUIUlcinj, ho-

teli Riviera u Njivicama, Ja-

dran u Perastu, Čedi u

Herceg Novom, i nekimma-

njim hotelima - objasnio je

ministar.

U zimskoj sezoni je, kako je

kazao, broj turista povećan

30odsto, a noćenja 17 odsto.

- Zimska sezona pokazala je

isti trend kao ljetnja, čime

smodokazali da stvari nijesu

proizvod slučaja nego na-

pornog rada i dobre pripre-

me - rekao je Radulović i do-

daoda izturizmaposljednjih

neoliko godina dolaze samo

dobre vijesti. Naglasio je da

susezonupratili dobrimete-

orološki uslovi i da je snijega

bilodovoljno.

-Skijaškasezona trajala jedo

sredine aprila na pojedinim

skjalištima. Radilo je pet ski-

Zaposliće800r

i uložiti 795mili

Premijer Duško Marković ocijenio je

da je prošla godina bila veoma uspješ-

na, ali i upozorio da se i u narednom

periodumora voditi računa o balansu

Markovićnećetole

Vlada je juče postavila dva v.d. pomoćnika generalnog sekre-

tara Vlade Zorku Kordić i Nadu Vojvodić. Mandat je prestao dr

Jeleni Zvizdojević, pomoćnici direktorice Zavoda za statistiku.

Dvapomoćnikageneralnog

sekretaraVlade

jališta i to dva na Žabljaku –

SavinkukiJavorovača,zatim

Vučje, Lokve i Kolašin 1450 -

naveo jeRadulović.

REGIONALNI

- Vlada je usvojila prijedlog

akcionog plana za sprovođe-

nje Strategije regionalnog ra-

zvoja 2014-2020, kojim je za

ovu godinu predviđeno 795

miliona - kazao je generalni

direktorzarazvoj uMinistar-

stvu ekonomije Miloš Čela-

nović.

USD

1.18360

JPY 130.26000

GBP

0.88123

CHF

1.16130

AUD

1.54570

CAD

1.53130

Kursna lista

PODGORICA

CrnaGora jeu

Globalnomizvještajuo indeksu

nelegalne trgovine, koji objavljuje

Ekonomist intelidžens junit

(EIU), zauzela63.mjestomeđu84

države.

Indeks, koji je sponzorisala Tran-

snacionalnaalijansazaborbuprotiv

ilegalne trgovine (TRACIT), obu-

hvatio je četiri grupe indikatora -

angažovanje vlade, carinsko okru-

ženje, trgovinu i transparentnost,

ponudu i potražnju.

-Evropaje,saFinskomnavrhuliste,

najbolje rangirani region od četiri

kojasuocjenjivanauokviruindeksa

– Evropa, Azija, Amerika i Bliski

Istok i Afrika, iako dioEvrope, Crna

Goraisusjednedržavebližesuzače-

lju liste, sa Srbijom na 57. mjestu i

BosnomiHercegovinomna74.mje-

stu - navodi se u saopštenju.

Rezultatiregionalnogizvještaja,ko-

ji obuhvata te tri države, biće detalj-

no predstavljeni 20. juna u Beogra-

du na konferenciji pod nazivom

Nelegalna trgovina i siva ekonomija

Izvještaj o nelegalnoj trgovini Ekonomist intelidž

CrnaGorana63.

SjednicaVlade