Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 56 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Petak, 8. jun 2018.

Politika

PODGORICA

Crnogor-

skimposlanicima zamajske

netozarade isplaćeno je

117.791 euro, odčega je 52.920

eura izdvojenozaposlanike

opozicijekoji bojkotujurad

parlamenta, podaci suSkup-

štineCrneGore.

Platu ni ovog kao ni prošlog

mjeseca nije primio Milan

Knežević (DF), jer mu, po Od-

luci Administrativnog odbora,

mirujuprava i obavezena radu

i po osnovu rada dok je na slu-

ženju četvoromjesečne za-

tvorske kaznu.

STRUKTURA

Međutim,većsljedećegmjese-

ca, promijeniće se struktura

onih koji dolaze u parlament i

zarađuju. Kako su najavili, u

parlamentćesevratitiposlani-

ci Socijaldemokratske partije i

Demosa, koji u skupštinskim

klupamaimajusedamposlani-

ka. U julu će isteći i četvoro-

mjesečna zatvorska kaznaMi-

lanu Knezeviću, a kako su

ranije najavili iz DF-a, i oni će

tada ponovo obavljati svoj po-

sao.

Najveću zaradu primio je

predsjednik Skupštine Ivan

Brajović,ito1.900eura.Slijede

MarijaĆatović i BrankoČavor

iz DPS-a, koji su primili 1.881,

odnosno 1.838 eura.

Među poslanicima DPS-a koji

su primili više od 1.700 eura su

Miodrag Vuković, Branimir

Gvozdenović, JovankaLaličić,

ObradMišo Stanišić, kao i Mi-

lorad Vuletić. Mićo Orlandić

(SD) primio je zaradu od 1.723

eura. Više od 1.600 eura dobili

su poslanici DPS-a Luiđ Škre-

lja, Branka Tanasijević, Ana

Nikolić, Suad Numanović, Pe-

tar Ivanović, ZvonkoVuković i

Predrag Sekulić. Poslanici

Bošnjačke stranke Nedžad

Drešević i Ervin Ibrahimović

primili su 1.562, odnosno 1.512

eura.

Od opozicionih poslanika naj-

veću platu primio je Branko

Radulović, i to 1.811 eura. Slije-

de Predrag Bulatović (DF) sa

1.759 eura, zatimMarina Jočić

(DF) i Miodrag Lekić (De-

mos),čijajeplataiznosila1.732

eura.

Više od 1.600 eura primili su

RankoKrivokapić(SDP),Dža-

vid Šabović (SDP), Vera Bula-

tović (DF),NebojšaMedojević

(DF), Slaven Radunović (DF) i

LjiljanaĐurašković (DF).

DEMOKRATE

Poslanici Demokrata primili

su ukupno 11.018 eura. Među

njima najveću platu imao je

BorisBogdanović,ito1.423eu-

ra.AleksaBečićprimioje1.397

eura, a zarada ostalih poslani-

ka Demokratske Crne Gore je

između 1.350 i 1.390 eura.

Skupštinajezaplatepetbivših

poslanika koji ostvaruju pravo

na nadoknadu zarade po pre-

stanku funkcije isplatila 8.669

eura. Bivši poslanik DF-a Ra-

dojica Živković primio je naj-

više – 1.797 eura, a bivša posla-

nica DPS-a Maida Bešlić

najmanje – 1.692 eura.

Zarada generalnog sekretara

Skupštine Aleksandra Joviće-

vića bila je 1.579 eura. Njegova

dva zamjenikaMersudin Gre-

dić iMarijaMirjačićprimili su

1.260, odnosno 1.254 eura. Sa-

vjetnici predsjednika Skupšti-

ne Ivana Brajovića, njih sed-

moro zaradili su 9.316 eura, od

čeganajvišenjegovasavjetnica

TatjanaKrivokapić.

Kada su u pitanju savjetnici

bivših predsjednika parla-

menta, samo njih troje prima

plate, ukupno 3.390 eura.

J.Đ.

PODGORICA

CrnaGora jeprepoznala

značaj sistemakolektivnebezbjednosti,

aktivnopodržavanaporeNATO-au

projektovanju stabilnosti i spremnost

dadoprineseAlijansi uočuvanju inte-

griteta svojih teritorija, posebnonanji-

hovimistočnimgranicama, saopštio je

ministar odbrane, PredragBošković.

Kako je saopšteno iz resornog ministarst-

va, Bošković je danas učestvovao na sas-

tanku Sjevernoatlantskog savjeta na nivou

ministaraodbraneNATOzemalja, nasesiji

posvećenoj njihovoj politici odbrane i

odvraćanja, koji je održanuBriselu.

SastanakNACna nivouministara odbrane

održava se uoči NATO Samita, koji će 12. i

13. jula biti održanuBriselu.

- Aktuelni sastanak je prilika da CrnaGora

predstavi ostvarene rezultate u prethod-

nom periodu, posebno u kontekstu bezb-

jednosnih izazova sa kojima se suočava ci-

jelaAlijansa, kaže se u saopštenju.

Bošković je najavio doprinos Crne Gore

NATO ojačanom prisustvu na Istoku, u

saradnji sa zemljama saveznicama,

Kanadomi Slovenijom.

- Crna Gora prepoznala je značaj sistema

kolektivne bezbjednosti, da aktivno po-

država napore NATO u projektovanju sta-

bilnosti, kao i spremnost da doprinese Ali-

jansi u očuvanju integriteta svojih

teritorija, posebno na njihovim istočnim

granicama - rekao jeBošković.

On je, kako se navodi, podijelio stav ostalih

saveznika o značaju usvajanja novogmod-

ela NATO komandne strukture, precizira-

jući da su Formacijom crnogorske vojske

predviđena četiri mjesta, od kojih su u

Monsu iNapuljupopunjena, dok će preos-

tala dva biti do kraja godine.

Iz Ministarstva su kazali da je Bošković

imao odvojene susrete sa ministrima

odbrane Bugarske i Italije, Krasimirom

Karakačanovimi ElizabetomTrento.

Bošković i Karakačanov potpisali su pro-

tokol o saradnji dva ministarstva u oblasti

vojnog obrazovanja i obuke.

- Uvjeren samda će se odbrambena sarad-

nja dvije države u svojstvuNATO savezni-

caznačajnijeunaprijediti ubudućemperi-

od - naveo jeBošković.

On je rekao da je značajna regionalna

saradnja, i dodao da se jedino zajedničkim

naporima i promovisanjemevroatlantskih

vrijednosti može doprinijeti izgradnji sta-

bilnog i prosperitetnog regiona.

„Boškovićseosvrnuoinapozitivneimplik-

acije bugarskog predsjedavanja Evrops-

komunijomza regionZapadnogBalkana, i

naveo da Crna Gora nastavlja intenzivno

sprovođenje reformi u svim sektorima, sa

ciljempunopavnogčlanstvauEU“, kaže se

u saopštenje.

Karakačanov je kazao da je značajan

crnogorski uspjeh na evroatlantskom pu-

tu, ne samo za region Zapadnog Balkana,

već i za cijelu Jugoistočnu Evropu. On je

rekaoda ćeBugarska podržati CrnuGoru i

na njenomputukaEU.

Bošković sezahvalionaučešćuVazduhop-

lovnih snaga Italije u misiji zaštite

vazdušnog prostora Crne Gore, koja je

počela uutorak.

OnjekazaodaMinistarstvoposebnupažn-

juposvećujekadrovskoj politici i stvaranju

male, ali efikasne vojske, spremne da

odgovorinasvenacionalneimeđunarodne

zadatke.

Boškovićjerekaodajeznačajnoškolovanje

crnogorskih kadeta na vojnim akademija-

ma u Italiji.

R.P.

Resetovanje

pobjednika

Stišala se euforija oko poslednjih izbora, pale su tenzije i staložili

su se utisci kao toz od kafe i sadmogu na miru da gatampo

obodu i dnu političke ćikare. Uh, mašala, neki su imali veliki

dobitak i to na više mjesta, drugima su se otvorili putevi koji

vode neđe daleko van ćikare a bogami i politike, dok treći

zamišljeno stoje i nešto računaju osluškujući analitičare kako

telale analize. Viđu Mila kako je zabanio na Cetinju i oko njega

livrejisana posluga. Ma ne đa’ole, kad bolje pogledam to je

garda a ne posluga, eno im i pušakah, samo ne znam što su

obučeni kao liftboji. Vidim i jednomomče šesno, vospitano i

učeno kako sa vrh Gorice osmatra Podgoricu i kao zapovijeda.

I onda mi ispade ćikara i razbi se u sto komada kad čuh na tele-

viziji da će tek za mjesec dana DPS donijeti odluku o tome ko će

biti gradonačelnik Podgorice.

Nije mi jasno šta tu ima da se odlučuje kad su građani odlučili?

Jeste li isturili na listu Ivana Vukovića i 45 ili 65 novihmladih

kadrova i oni hametice rasturiše opoziciju? I sad da vladaju oni

nezamjenjivi koje ste od bruke sakrili pred glasačima iza omla-

dinskog udarnog bataljona? To bi, gospodo, bila teška izborna

prevara. Na stranu čuvena partijska mašinerija, ali Vukovića su

građani grlili i ljubili po ulicama i na promocijama. On i mlađani

Nikolić su lavovski zastupali stranku i njen programu teškim

predizbornimnastupima umedijima i od svog znanja elokven-

cije i mladalačke čistote i odlučnosti napravili grudobran ispred

vašeg potrošenog seniorskog sastava prepunog aferima.

I sad ti profo nazad za katedru a ti mlađani Nikoliću za portparo-

la? E neće da može! Nisamni romantik ni antipragmatik i znam

da je funkcija gradonačelnika Podgorice druga po važnosti

izvršna funkcija u CG, odmah iza premijera, ali takođe znamda

je Milo sa manje godina i manje obrazovanja stupio na premi-

jersku funkciju. Neka iz Podgorice krene smjena generacija, jer

mi - od samog pogleda na one nezamjenjive - počinju iskakati

pjege. Znam i da nemampravo da ovo ovako ultimativno zahti-

jevam jer nisamPodgoričanin i nisamglasao, ali sam se nesret-

nik ponadao da će poslije ovoga i kod nas u Budvi u prednji

ešalon da uđe neko bar sličan Vukoviću, Nikoliću i podgoričkim

pobjedničkim klincima. Jesam li se grdno prevario? Izgleda da

u Budvi nećete ići na izbore da je časno povratite, nego ćete u

šoping prevrtačkihmandata. Za tu rabotu dovoljan vam je neki

poslušni šišmiš ili neki blavor. A ako vamuspije trgovina, onda

je lakše baratati sa takvima prilikom raznih valorizacija.

Na vašemmjestu, u vrhu DPS-a, ne bih se zanosio pobjedom

već bih dobro razmislio i hrabro iskoračio kao u Podgorici. U

suštini niste vi toliko pobijedili koliko su oni izgubili i ako ne

izvedete kvalitetno podmlađivanje, ne testosteronsko, brzo će

vamopet sve doći u pitanje. Niste pobijedili velikosrpske snage

jer su njihovi najbitniji dijelovi - SPC i Apis bik i tvrdi nacionali-

stički glasački blok - ostali gotovo netaknuti. Samo im je propao

jedan od pokušaja predvođen Frontom. Apis bik će brzo pre-

grupisati trupe i isturiti Demokrate koji će opet uzviknuti „Mi ili

On“ i ponovo okupiti nacionaliste i pseudograđanski stranački

gnjoč i eto vambelaja za dvije godine na parlamentarnim izbo-

rima. Vaše matore klijentelističke DPS falange bez boje mirisa

i ukusa neće moći izdržati ponovni nalet. Njihov maksimalni

domet je da novimmladimhrabrim i obrazovanim i neiskvare-

nim kadrovima nose tain u izbornu bitku.

U grdnomnevaljalom komunizmu svakih četiri-pet godina odr-

žavao bi se kongres SKJ gdje bi se diskutovalo o „anomalijama“

kako ih je zvao Joža Broz i obavezno počistio dio rukovodstva

koji je bio zagovarač i provodilac „anomalija“. Kako DPS to nije

radio jako dugo, nakupilo se u njemu, ne samo ideoloških, nego

i krivičnih anomalija te bi trebalo počistiti. Zato treba iskoristiti

naredne dvije godine za promjenu kadrova i prevaziđenih

političkih paradigmi i parola i uhodavanje obnovljenih partijskih

redova. I to ne samo u pogledu bojeve partijske obuke i egzer-

cira nego i u pogledu novih evropskih perspektiva i obaveza.

Novi obrazovani klinci neće imati putera na glavi i neće morati

puzati pred Europskomunijom.

Oni će ući u nju ravnopravni i gordi, za razliku od vas dosa-

dašnjih oni će znati da: „Europska unija nije Europa. Ona je

ekonomska unija, birokratija zalutala u svoje kapitalističke

vrijednosti iz kojih je nestala europska duša i u kojoj nebrojene

sablasti iz njene destruktivne prošlosti opet stupaju na scenu“

(citat: ROB Riemen,“ Povratak Evrope“).

Piše:

MiloradPUSTAHIJA

Komentar

Na vašemmjestu, u vrhu DPS-a, ne bih se

zanosio pobjedomveć bih dobro razmislio

i hrabro iskoračio, kao u Podgorici. U

suštini niste vi toliko pobijedili koliko su

oni izgubili i ako ne izvedete kvalitetno

podmlađivanje, ne testosteronsko, brzo će

vamopet sve doći u pitanje

Zarade crnogorskih poslanika i savjetnika zamaj

Zabojkot isplaćeno

skoro53.000eura

Ministar odbrane Predrag Bošković na sastanku Sjevernoatlantskog savjeta

Crnoj Gori četirimjesta

ukomandnoj strukturi NATO

KrasimirKarakačanov i PredragBošković