Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 56 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Petak, 8. jun 2018.

Politika

PODGORICA

To štoDe-

mokrate, iako suodavno

obećale, još nisu inicirale iz-

mjene izbornog zakonodav-

stva i uvođenjeotvorenih li-

sta, samogovori da seoni

nimalone razlikujuod siste-

maprotvkoga senavodno

bore, ocijenio jenezavisni

odbornik izBudveStevan

Džaković.

Podsjećanja radi, iz Demo-

kratskeCrneGore je jošusep-

tembru prošle godine stiglo

obećanja da će, čim se ispune

uslovi za povratak opozicije u

parlament inicirati formiranje

višestranačke radne grupe za

pripremu izmjena izbornog

zakona, kakobi sestvorilamo-

gućnost za uvođenja otvore-

nih listi.

Iako su neke partije, nakon

lošihrezultatanaminulimlo-

kalnimizborima, najavilepo-

vratak u parlament, Demo-

kratesabojkotomnajstavljaju

do daljnjeg, pa je izvjesno da

će crnogorski građani napra-

voda sami neposrednobiraju

poslanike i odbornike, još sa-

čekati.

Džaković u razgovoru za Po-

bjedu ocjenjuje kako, bez ob-

zira na obećanje, to očigledno

ne predstavlja primarni zada-

tak ili cilj njihove politike. On

je podsjetio kako su slično

obećanje, mnogo prije Demo-

krata, dali i iz Demokratskog

fronta.

-Avidimodaod toganemani-

šta. Očegledno se niko ne ra-

zlikuje od sistema protiv koga

se navodno bore. To su poka-

zali i to je tragedija crnogor-

skog društva. Niko ne želi da

zaista vrati vlast u ruke građa-

na, iako su građani po Ustvu

nosioci suvereniteta – navodi

Džaković.

On je za naš list ispričao i kako

jeprekoprivatnihrelacijakoje

ima sa određenim ljudima iz

Fronta saznao kako u tom sa-

vezu ima par poslanika koji bi

podržali izmjene izbornogza-

kona, ali da se tome protive

AndrijaMandić iNebojšaMe-

dojević.

- I o čemi mi dalje da pričamo,

kad neko ko sebe naziva lide-

rom, ne želi da vrati pravo gla-

sa građanima. Svaki dalji ko-

mentar je suvišan. Oni nisu

lideri opozicije, već dileri na-

ših živita – ocijenio je Džako-

vić.

Dodaje i kako je očigledno da

je sistem odlučivanja i vlada-

njauopštini Budva isti kao i za

vrijeme SvetovogDPS-a, te da

tu ne postoji razlika između

stare i nove vlasti.

U tom kontekstu, Džaković je

prokomentarisao i ugovor o

poravnanju koji je predsjed-

nik opštine Budava Dragan

Krapović sklopio sa njemač-

komWTE. Džaković, kako je

rekao, smatra da je taj ugovor

sporansavišeaspekata i navo-

di da ga niko nemože ubjediti

u suprotno.

- Ne mogu da povjerujem da

su tu skroz čista posla. Oni su

odabrali advokataGoranaRo-

dića da ihzastupa i čudimeda

je on pristao da ih savjetuje.

On (Krapović) je, bez odluke i

bez znanja Skupštine, odlučio

dasezaduži, adanikoneznao

čemu i kako pregovara. Na

kraju on sam vodi delegaciju i

tamo razgovara sa njemačkim

ambasadorom, predsjedni-

kom Vlade i sam odlučuje da

6,5miliona eura građana časti

investitora koji je sto odsto

kriv, umjesto da ga tuži. Nije

problem. Platićemo mi i 50

miliona ako treba, ako to pre-

sudi sud. Nećemo nikom da

damo manje, a ni više. A on je

samodlučiodatapogodbabu-

de šestmiliona. Častite krimi-

nalca šest miliona da izađe iz

posla iondapričate„anećemo

da se tu diže bruka, on bi sad

tužio nas, mi njega“. Krapović

se čoče našao da brine o kre-

ditnomi investicionomrejtin-

gu Crne Gore. To đeci kući

neka priča, ne nama – zaklju-

čio jeDžaković.

Đ.Ć

ORIĆ

PODGORICA

Soci-

jaldemokrate iz Plava ističu

da su, nakon samo dvije i po

godine od osnivanja, najjača

partija u ovoj opštini i da će kao

ključni segment buduće lokalne

vlasti, ispuniti sva predizborna

obećanja.

- Sada imamo obavezu da bude-

mo predvodnici ekonomskog

procvata naše opštine. Hvala

svimPlavljankama i Plavljanima,

koji su namukazali povjerenje,

ali i svim članovima, aktivistima

i simpatizerima naše partije koji

su dali ključan doprinos našem

sjajnom izbornom rezultatu,

poručuju iz SD-a.

Oni navode da rezultat koji su

postigli na lokalnim izborima

27. maja jasno potvrđuje da

niko ne može zaustaviti njihov,

kako tvrde, izuzetan trend rasta

podrške.

- U brojkama, Socijaldemokrate

su u Plavu osvojile 1.538 glaso-

va, dva i po puta više nego na

parlamentarnim izborima 2016.

godine, što predstavlja porast

od 155 odsto. Socijaldemokrate

su sa deset osvojenihmandata,

najjača partija po snazi u plavs-

komparlamentu - zaključuju iz

ove partije.

R. P.

PODGORICA

Predsjednik

CrneGoreMiloĐukanović

primio jepredsjednikaFon-

dacijeRobert ŠumanŽan-

DominikĐulijanijakoji uče-

stvujenameđunarodnoj

konferenciji uCrnoj Gori pod

nazivom„Evropskaperspek-

tivaZapadnogBalkanau

okviruBerlinskogprocesa

kroz saradnjemladih–

RYCO“.

Kako je saopšteno iz kabineta

Đukanovića, Đulijani mu je če-

stitao izbor, i izrazio zadovolj-

stvo što je u mogućnosti da se

ponovo sretne sa njim u tom

svojstvu, uzkonstatacijuda jeu

međunarodnimkrugovimasvi-

ma dobro poznat Đukanovićev

evropskiangažmaniznačajko-

ji ima zaCrnuGoru i zaBalkan.

Đukanović je, kako je navede-

no, zahvaliona čestitkama i po-

tvrdio čvrstu opredijeljenost

crnogorske državne politike za

članstvo u EU, potencirajući

značaj Berlinskog procesa na

tomputu.

- Kada govorimo o dostizanju

glavnog cilja, evropskog kvali-

teta života u Crnoj Gori, onda

prije svega mislimo na mladu

generaciju - rekao je Đukano-

vić.

- U veoma otvorenom i prija-

teljskom razgovoru razmije-

njena sumišljenja o izazovima

sa kojima se suočava Evropska

unija, i njihovim refleksijama

na procese u našem regionu -

zaključeno je u saopštenju.

R.P.

PODGORICA

Austrijaod 1. julapreuzi-

maodBugarske šestomjesečnopredsje-

davanjeEvropskomunijom. Prioriteti

Bečabiće ilegalnamigracija, zaštita spol-

jne graniceEvropskeunije i Zapadni Bal-

kan, pišuaustrijskimediji.

Austrijska vlada predstavila je uBriselu svoj

program predsjedavanja pod motoom “Ev-

ropakojaštiti”ukojempribližavanjeZapad-

nog Balkana, odnosno Jugoistočne Evrope,

pojamkoji radijekoristi Beč, zauzimavažno

mjesto. Iz Beča poručuju da će fokus u prib-

ližavanjuZapadnogBalkanabitinakonkret-

nomnapretku u pristupnomprocesu na os-

novu jasnih kriterijuma. Na listi prioriteta

na prvom mjestu se nalaze bezbjednost i

borba protiv ilegalne migracije, odnosno

zaštite spoljne graniceEvropske unije.

Na drugommjestu je obezbjeđenje blagos-

tanja i konkurentnost kroz digitalizaciju, a

na trećoj poziciji je stavka “stabilnost u sus-

jedstvu”, koja se tiče približavanja Zapad-

nogBalkanaEvropskoj uniji.

R.P.

PODGORICA

Predsjedniku Crne Gore, Milu Đukanoviću,

povodom stupanja na dužnost čestitali su zvaničnici Ujedinje-

nih Arapskih Emirata, Saudijske Arabije i Koreje.

Iz Službe za informisanje predsjednika saopšteno je da je vla-

dar Dubaija, šeik Mohamed bih Rašid el Maktum čestitao Đuka-

noviću i poželio sreću i obilje prosperiteta narodu Crne Gore.

Đukanoviću su čestititali i predsjednik UAE, šeik Halifa bin

Zajed el Nahjan i krunisani princ Abu Dabija i zamjenik glavnog

komandanta Armije UAE, šeik Mohamed bin Zajed el Nahjan.

Dodaje se da je čestitao i krunisani princ Saudijske Arabije,

Mohamed bih Salman Bin Abdulaziz Al-Saud.

Đukanoviću je čestitao i predsjednik Koreje Mun Džae In, u ime

Vlade i naroda te države i rekao da je uvjeren da će Crna Gora

nastaviti svoj kontinuirani razvoj pod državništvomnovog

predsjednika.

R.P.

Džaković:

Novavlast je

istakao iMarovićevDPS

Nezavisni odbornik u opštini Budva optužio Demokrate Alekse Bečića da su ga prevarile

I o čemumi dalje da pričamo, kad neko ko sebe naziva

liderom, ne želi da vrati pravo glasa građanima. Svaki dalji

komentar je suvišan. Oni nisu lideri opozicije, već dileri

naših živita – ocijenio je Džaković.

Nezavisni budvanski odbornik Stevan Džako-

vić navodi kako je po pitanju ugovora koji

je Dragan Krapović sklopio sa njemačkom

kompanijom, potpuno saglasan sa Neboj-

šomMedojevićem, koji Krapovića već dani-

ma optužuje da nanosi višemilionsku štetu

po budžet opštine Budva.

- Sa tim liderom iz Pljevalja sam se

odavno razišao, jer samuvidio

da on nije nikakva opozicija

već da se samo bori za svoj

lični interes. Ali u ovome

je izgleda imao pravo. O

tome istomislim što i

taj propali opozicionar

iz Pljevalja – naveo je

Džaković.

Saglasansa„propalim

opozicionaromizPljevalja“

o

Predsjednik Crne Gore sa predsjednikomFondacije Robert Šuman

Đulijani: Evropskimkrugovima

poznat značaj Đukanovića

Austrija od 1. jula preuzima predsjedavanje Evropskomunijom

Zapadni Balkanna listi prioriteta

Beč

Žan-DominikĐulijani

iMiloĐukanović

Ocjena lokalnog ogranka stranke Ivana Brajovića

SDPlav: Ispunićemo

svapredizbornaobećanja

Čestitkepredsjednikudržave

StevanDžaković

OpštinaBudva