Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 56 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Petak, 8. jun 2018.

CrnomGorom

NIKŠIĆ

–Majstori koji popločavajunikšićki

Trg slobode radepunomparom, zaneštovi-

šeodmjesec trebalobi dabudeokončano

popločavanjenajužeg centra grada, ukupne

površineoko7.000metarakvadratnih.

Jesenas i zimus, kadaseživanijespuštala ispod

nultog podioka u termometru, popločavana je

jugozapadna strana koja okružuje spomenik

kraljuNikoli, aprvi proljećnji dani izveli sune-

imarenadrugidio,okofontaneipreostalojejoš

svega nekoliko stotina kvadrata da se „zastre“

lijepoobrađenimkamenomdebljinedesetcen-

timetara.

Popločavanje kamenom, vrijednooko800.000

eura, povjereno je firmi „Mehanizacija i pro-

gramat“, a prethodno su zamijenjene elektro,

vodovodne i kanalizacione instalacije, cijela

površina je izbetonirana i ozelenjena.

Za kompletno uređenje površine veće od

12.000kvadrata, a koje jepodrazumijevalo i iz-

gradnju novih trotoara i saobraćajnica, koje

okružujucentralnigradskitrg,izdvojenojeoko

1,5miliona eura.

Ukoliko vremenske prilike dozvole, kapitalna

investicija, kojomće seNikšićani ponositi, biće

završena do Dana državnosti. Trg slobode od

ovegodinekrasiće i spomeniknarodnogheroja

Ljuba Čupića, po čijemprkosnomosmijehu se

grad podno Trebjese i prepoznaje već sedam

decenija.

Ra. P.

HERCEGNOVI

–Podiza-

njemzastavicenaSat kulu

sinoć jeozvaničenpoče-

tak 12.Međunarodnog

dječjegkarnevala. Zastavu

jepodigaomali kapood

karnevalaPavleRaduno-

vić, koji jedoglavnog

gradskog trgadošaou

pratnji velikogkapa, orga-

nizatora festivala i pojedi-

nihkarnevalskihgrupako-

je su stigleuHercegNovi.

Zvanično otvaranje 12. Među-

narodnog dječjeg karnevala

biće večeras (petak) na baze-

nu na Škveru, kada će pred-

sjednik opštine Stevan Katić

predati ključeve gradamalom

kapu. Tokom jednočasovnog

programabiće izabrana imala

princeza karnevala.

Očekuje se dolazak 1.000ma-

lišana iz Crne Gore, Srbije,

Slovenije, BiH i Makedonije.

Karnevalske grupe stići će iz

Novog Mesta, Doboja, Beo-

grada, Velesa, zatim iz Podgo-

rice, Nikšića, Kotora, Tivta i

ostalih crnogorskih gradova,

dokćenajbrojnijibitimališani

iz hercegnovskih vrtića i

osnovnih škola. Glavni pro-

gram biće održan sjutra (su-

bota), kadaće seudefileucen-

trom grada predstaviti sve

karnevalske grupe. Za učesni-

ke je predviđena žurka na Tr-

guMaršalaTita.

Glavni pokrovitelj manifesta-

cije jeopštinaHercegNovi, su-

organizator JUKHerceg ferst,

a zlatni sponzor Sfera art. Or-

ganizator je NVO Omladinski

centarHercegNovi.

Ž.K.

ULCINJ

– Opština je raspisala

konkurs za pravna i fizička

lica čija je djelatnost prevoz

putnika radi otvaranja stalnih

i sezonskih linija za prigradska

naselja.

Riječ je o linijama kojima bi

saobraćaomali autobus B

klase: Ulcinj - Lisna Bori, Ulcinj -

Štoj, Ulcinj - Ada, Ulcinj - Donja

Selita, Ulcinj - Fraskanjel, Ulcinj

-Kamenički most, Ulcinj - Sv.

Đorđe - Sutjel, Ulcinj - Kruče,

Vladimir - Kravari, Vladimir -

Sukobin - Lamij, Vladimir - Braj-

še i Vladimir - Mide - Bojke.

- Linije koje se ustupaju za

obavljanje sezonskog prevoza

putnika tokom ljetnje sezone

su Ulcinj - Štoj - Ada i Ulcinj -

Štoj (Centar), obrt na pet minu-

ta – navodi se na sajtu opštine.

Polazno stajališta je na Bule-

varu Sami Frašeri, ispred skre-

tanja za Totoše u polasku, a u

povratku kao zadnje stajalište.

- Od polaznog stajališta prevo-

znicima sa autobusima i malim

autobusima A i B klase, kojima

bude povjereno obavljanje

prevoza biće dozvoljeno kre-

tanje Bulevarom Skenderbeg

do drugog raskršća (ispred

restorana „Alfa“), uz polu-

kružno okretanje do prostora

obilježenog horizontalnom i

vertikalnom signalizacijom,

ispred Doma kulture i zadrža-

vanje na obilježenom stajalištu

najduže pet minuta – navodi se

u konkursu.

Konkurs je otvoren do 20. juna.

Odluku o izboru najpovoljnijih

ponuđača biće poznata najka-

snije do 27. juna.

I.T.

Nikšić:

Radovi na rekonstrukciji Trga slobode privode se kraju

Popločavanjeće

završiti do 13. jula

PREOSTALOJOŠMALOPOSLA:

Detalj iz centragrada

Herceg Novi

Zavijorila sezastava

dječjegkarnevala

Ulcinj

Autobuske

linije za

prigradska

naselja

VEČERASZVANIČNOOTVARANJE:

ZastavicanaKanli kuli