Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 56 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Petak, 8. jun 2018.

CrnomGorom

DANILOVGRAD

-Delegaci-

jaPrivrednekomoreČeške

koju supredvodili njenpred-

sjednik Irži Vestaval i amba-

sador te zemljeuCrnoj Gori

KarelUrban juče jeposjetila

opštinuDanilovgrad.

Na sastanku sa čelnicima lo-

kalne uprave precizirani su

dalji oblici saradnje koja će se,

prije svega, odnositi na rješa-

vanje problema ukomunalnoj

infrastrukturi u oblastima

snabdijevanja vodom i tre-

tmanuotpada.

Predstoji potpisivanjememo-

randuma.

Vesteval jeobećaodaćeČeška

pružati punu podršku i Dani-

lovgradu i Crnoj Gori na nje-

HercegNovi:

Prvi čovjek opštine zadovoljan je jednogodišnjimučinkomvlasti

Katić: Završavamovažne

projekte, vraćamodugove

Po dolasku na vlast zatekli smo tešku finansijsku situaciju, ostavljeni su namkrediti i dugovi

prema dobavljačima. Ipak, uspjeli smo da završimo započete projekte, među kojima su izgradnja

kanalizacionog kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda – kaže Stevan Katić

HERCEGNOVI

–Godinuod

stupanjana funkcijupred-

sjednikaopštineStevanKa-

tić jedjelimičnozadovoljan

ostvarenimrezultatima.

Ipak ističeda suuprkos teš-

koj finansijskoj situaciji

uspjeli da završe započete

projekte,međukojima iz-

dvaja izgradnjukanalizacio-

nogkolektora i postrojenja

zaprečišćavanjeotpadnih

voda.

- Taj problem građane tišti

skorošestgodina. Sazadovolj-

stvommogu istaći da konačno

završavamoprojekat koji jeod

velikog značaja za grad, a koji

smonaslijedili.Uspjeli smoda

vratimo u pređašnje stanje ri-

vijeru, rekonstruišemo javnu

rasvjetu, uredimo parapete i

asfaltiramo ulice od Bijele do

Kumbora. Izvjestan je i zavr-

šetakradovanapostrojenjuza

preradu otpadnih voda i oče-

kujemoda će kolektor izprav-

carivijerevrlobrzobitipušten

u probni rad – kazao je Katić

Pobjedi.

FINANSIJE

On ističe da su po dolasku na

vlast zatekli tešku finansijsku

situaciju, ostavljeni su imkre-

ditiidugovipremadobavljači-

ma.

- Situacija je i sada teška, po-

kušavamo da štedimo na sva-

kom koraku. Uspjeli smo da

maksimalno racionalizujemo

budžetska sredstva koja pri-

padaju svimgrađanima i da ih

usmjerimo tamo gdje je zaista

potrebno i gdje treba da budu.

Do sada je realizacija budžeta

oko 30 odsto, zaključno sa 1.

junom. Najviše priliva je bilo

po osnovu građevinskih do-

zvola koje su ostale iz pret-

hodnog perioda, te je realiza-

cijaoko1,1milionodplanirana

trimiliona. Sadanastupaperi-

od kada se očekuje znatno po-

većanje prihoda od plaćanja

porezananepokretnosti.Oče-

kujem da ove godine imamo

realizaciju budžeta od 15,5 ili

16 miliona od planiranih 17,9

miliona eura - kazao jeKatić.

Grad spremnije dočekuje

glavnu turističku sezonu, za

StevanKatić

Problemgrada je nedo-

statak parking prostora,

a Stevan Katić navodi da

su kroz PUP pokušali da

sagledaju lokacije koje bi

mogle biti iskorišćene za

izgradnju podzemnih i

nadzemnih garaža.

- Odranije postoji ideja za

izgradnju nadzemne gara-

že kod zgrade opštine,

moguća lokacija je ispod

semafora na Toploj, kao

i u Igalu kod pijace, gdje

je planirana podzemna.

Projektom koji sada radi-

mo dobićemo 250 novih

parkingmjesta i oko auto-

buske stanice koja će da

se gradi u Igalu i za koju

su dobijeni urbanističko-

tehnički uslovi. Problem

je prostor, a ne volja, jer

grad je tako konfigurisan,

pa svaku lokaciju poku-

šavamo da valorizujemo

– zaključio je Katić.

Još250

parking

mjesta

Koalicija na vlasti, formirana prije nešto više od godinu,

nakon vanrednih lokalnih izbora u Herceg Novom, a koju čine

Demokrate, DF, Novska lista, SNP, SDP i URA, biće ,,pojačana“

i Građanskom listom za Herceg Novi – Mišo Škobalj, koja ima

jednog odbornika u Skupštini. To znači da će vladajuća koalici-

ja imati 20 od ukupno 34 odbornika.

- Predstavnici Građanske liste za Herceg Novi – Mišo Škobalj i

Novske liste pregovaraju o potpisivanju sporazuma o političkoj

saradnji – kazao je predsjednik opštine Stevan Katić. Tu informa-

ciju je potvrdio i Aleksandar Škobalj, odbornik Građanske liste.

- Još nijesmo definisali okvir sporazuma, ali svakako ćemo oba-

vijestiti javnost kada do toga dođe - kazao je kratko Škobalj.

MišoŠkobaljpojačava

koalicijunavlasti

grADSPreMNiJeDoČeKUJe

SeZoNU:

HercegNovi

razlikuodprethodnegodine,a

po riječima predsjednika op-

štine, do 10. juna biće završeni

svi započeti infrastrukturni

projekti.

- Ove godine sezona je krenu-

la ranije. Sa zadovoljstvom

mogu reći da imamo 30 odsto

više turista nego prethodnih

godina. Učinili smo što je u

našoj mogućnosti da se infra-

struktura sredi. U toku je sre-

đivanjetrotoarauIgalu, štoće

biti završeno za dan-dva.

Uspjeli smo i dio šetališta kod

hotela ,,Plaža“ da sredimo i

smatramda će do 10. juna biti

gotovo sve što je u ingerenciji

lokalnesamouprave. Preosta-

je sređivanje nekoliko ulica, u

Kumboru pored kompleksa

Portonovi, nekoliko ulica u

centru Bijele i na Žageru.

Izlazimoususretmještanima

koji pokreću inicijative i koji

su prikupili određena sred-

stva, tako da i opština istim

iznosom finansira te projekte

- navodi Katić.

Nije,kakojerekao,upotpuno-

stizadovoljančistoćomgrada,

uređenjem zelenih površina i

odvozomzelenog otpada.

- Sa jedne strane imamo pro-

blem nedovoljnog kapaciteta

u Komunalnom preduzeću,

čijiradniciulažuogromnena-

pore, a sa druge neodgovorne

građane koji svakodnevno

iznose i odlažu zeleni otpad

pored kontejnera. Problem je

štonemamovišedeponijuze-

lenog otpada koja je do avgu-

sta prošle godine radila u Su-

torini, već se sada vozi na

glavnu deponiju. Kada bi gra-

đani bili odgovorniji, odlagali

otpad onako kako je to propi-

sano, sigurno bi bilo bolje i

lakše i gradbibiočistiji iured-

niji –kazao jeKatić.

Prvi čovjek opštine ističe da

nije u interesu grada i građa-

na, ali ni turista, činjenica da

početkom juna nisu sve plaže

uređene.

-Plažesumoralebitispremne

od 1. maja ako težimo produ-

ženju turističke sezone –

smatraKatić.

MANDATI

Na izborima koji su održani 7.

majaprošlegodine,Demokra-

te su osvojile devet mandata,

DFčetiri,Novskalistatriman-

data,SNP-dvaikoalicijaSDP-

URA jedan mandat. Nakon 15

danadogovorenajekoalicija,a

26. maja za predsjednika SO

Herceg Novi izabran je Miloš

Bigović iz DF. Stevan Katić,

predsjednik novskih Demo-

krata, imenovan je za pred-

sjednika opštine 8. juna.

U lokalnom parlamentu DPS

ima 12 odbornika, SD, Grupa

birača Izbor i Građanska lista

zaHercegNovi -Mišo Škobalj

po jednog odbornika.

Ž. KONTIĆ

KolAšiN:

Na katunu Javorje izgorio objekat Bogdana Todorovića

Ni tanjir nijesuspasili

KOLAŠIN

- Samodvadana

nakon što je izdigaonaka-

tunJavorje, BogdanuTodo-

roviću izgorio je stambeni

objekat. Desilo se toprekju-

čepopodne aporodicaTo-

dorovićnijeuspjeladaod

vatrene stihije spasi ništa

odpokućstva.

-Gornji sprat koji jebiooddr-

vene konstrukcije nestao je u

požaru - priča Todorović, po-

znati gornjomorački stočar

koji je na Javorje izdigao sa

deset krava.

- Sve je izgorjelo od robe, po-

kućstva, uređaja za domaćin-

stvo, kreveta. Nijesmo tanjir

uspjeli da izvučemo. Izgorje-

lo mi je i 1.500 eura koje sam

pozajmio da bih ugradio so-

larne panele - kaže Todoro-

vić.

Juče su porodicu Todorović

obišli Milosav Bulatović, koji

je uručio novčanu pomoć da

bi sekupilahrana, kao iDuško

Šćepanović iz Centra za soci-

jalni rad. Ministarstvo rada i

socjalnog staranja je najavilo

pomoć, a na mjesto događaja

sudošleistručneekipekojeće

uraditiprojekatrekonstrukci-

jeobjekta, kakobi BogdanTo-

dorović nastavio izdig i proi-

zvodnju sira i skorupa.

D.P.

vATrAJeSveProgUTAlA:

BogdanTodorović (usredini) i objekat koji je izgorio

DANilovgrAD:

Posjeta delegacije Češke

Ufokusu i

IPAfondovi

Predstojipotpisivanjememoranduma

nomputuudruštvoevropskih

naroda.

ZaprvogčovjekaopštinBrani-

slava Đuranovića posjeta e

predstavlja korak dalje u afir-

maciji ne samo privredne ne-

go i saradnje u turizmu, kultu-

ri i sportu.

Ambasador Karel Urban je

konstatovao da ima zaintere-

sovanih preduzeća u njegovoj

zemlji da svoj angažman i pro-

fesionalnu djelatnost vežu za

Danilovgrad i CrnuGoru.

B.K.