Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 56 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Petak, 8. jun 2018.

Hronika

BIJELOPOLJE

–Suđenju

EnisuMemićuoptuženom

zaubistvopolicajca Irfana

Kujovićau julu2015. godine

juče je, predbjelopoljskim

Višimsudom, nastavljeno

saslušanjemsvjedokaRedža

Sinančevića izBrodareva.

Svjedok je ispričao da je pitao

braću Memić da mu pozajme

auto da ode kod djevojke u Bi-

jelo Polje, ali sumu odgovorili

danemogu jer i oni imajuoba-

veza uCrnoj Gori.

- Tada smo se dogovorili da ja

pođem autobusom do Bijelog

Polja a oni će me sačekati na

autobuskoj stanici pa ćemo

zajedno do Podgorice - kazao

je Sinančević.

Na pitanje sudije Sanje Kona-

tar zbog čega nije putovao sa

braćomMemić svjedok je od-

govorio da ne zna i da je njima

tako odgovaralo.

Sinančević je bio kategoričan

da se samprijavio Višemsudu

uUžicamadadaiskazjerježe-

liodadokažedanemanikakve

veze sa događajem od 22. jula

2015. godinekada jenastradao

policajacKujović.

On jedodao i da suga „policaj-

ci tukli kako bi priznao da je

vidio ubistvo Kujovića, ali da

on o tome ništa nije znao jer je

biouPodgorici“.

Sutkinja Konatar ukazala je

Sinančevićuda jeuTužilaštvu

daodrugačijeiskazeokoplana

odlaska u Podgoricu. On je

konstatovao da je „zaboravio“

neke pojedinosti.

Prema optužnici koju zastupa

tužiteljka Višnja Medojević,

Memić je 22. jula 2015. oko

19.45sati na regionalnomputu

Slijepačmost –Pljevlja, umje-

stu Pajska Luka, upravljajući

vozilom „golf“ sa umišljajem

ubio saobraćajnog policajca

Kujovića na čiji znak za zau-

stavljanje nije postupio. Me-

mić je bio u bjekstvu do de-

cembra prošle godine kada ga

jeBosna iHercegovina izruči-

la pomeđunarodnoj potjerni-

ci koju je Crna Gora raspisala

zanjim,anakonštojeutamoš-

njem zatvoru odslužio kaznu

zatvora za šverc droge.

V. Šb.

PODGORICA

– Istražitelji

sudošli do saznanjadaoruž-

jekoje jepronađenouhote-

lu„Grand“naCetinjupripa-

daosobi iz „škaljarskog“

klana.

Kako je Pobjedi potvrđeno iz

više izvora bliskih istrazi, pri-

kupljenisudokazikojinesum-

njivo vode do saznanja da je

član ove grupacije trebao da

likvidiraosobu iz suparničkog

klana. Identitet osobe koja se

našla na listi za odstrijel je po-

znat policiji.

U hotelskoj sobi „Granda“ na

Cetinju početkom maja pro-

nađeni su „hekler-koh“, oruž-

je i silikonskamaska.

Višedržavnotužilaštvoformi-

ralo je predmet i saslušano je

više osoba, ali niko nije zadr-

žan.

Još na početku saznanja o

oružju, utvrđenojedaseradio

planiranju likvidacije u na-

stavku surovih obračuna dva

zaraćena kotorska klana.

Hekler samunicijom, priguši-

vač i maskomod silikona pro-

našla je sobarica, ispod kreve-

ta. Na osnovu operativnih

saznanja istražitelja, ubistvo

su planirale bezbjednosno in-

teresantne osobe sa Cetinja,

koje subliske „škaljarcima“.

Odogađaju jeprvoobaviješte-

no cetinjsko tužilaštvo, koje je

potom alarmiralo Specijalno

tužilaštvo, jer je moguće da se

radi o pripremanju krivič-

nog djela iz njihove nadležno-

sti.Međutim, na kraju jepred-

met pripao podgoričkom

Višemdržavnomtužilaštvu.

Ubrzo nakon pronalaska he-

klera, istražitelji su se suočili

sa novimmafijaškim obraču-

nom. Na Starom aerodromu,

21. maja ubijen je vlasnik dis-

koteke „Bigl“ Miograd Migi

Kruščić, koji je bio blizak sa

„škaljarcima“.

A.G.

PODGORICA

-Vozilakri-

minalističepolicijeu svim

crnogorskimopštinamaod

juče senećekoristiti sve

dok senepromijene regi-

starskeoznakeCG– saop-

šteno jePobjedi izUprave

policije.

Automobili će biti parkirani

do daljnjeg po odluci Mini-

starstva unutrašnjihposlova,

sve dok imsene omogući ko-

rišćenje civilnih registarskih

oznaka.

Naredbu da policajci parki-

raju vozila donio je pomoć-

nik diretora i rukovodilac

Sektora kriminalističke poli-

cijeEnis Baković.

Kako nam je nezvanično sa-

opšteno, odluka je uslijedila

nakon negodovanja menad-

žmenta ali i službenika na te-

renudaimregistarsketablice

sa oznakomCG onemoguća-

vaju rad i praćenje bezbjed-

nosno interesantnihosoba.

Više izvora kazalo jeda jene-

moguće raditi u takvimuslo-

vima i da čekaju daMUP što

hitnijereaguje. IzUpravepo-

licije već su se obratili mini-

stru Mevludinu Nuhodžiću,

sa zahtjevom da se problem

riješi štohitnije.

C.H.

PODGORICA

–Apelacioni

sudpotvrdio jepresuduko-

jomjeM. B. izBaraosuđen

na četiri i pogodine zatvora

zbogobljube trinaestogo-

dišnjedjevojčice.

Prvostepenu presudu izreklo

je krivično vjeće sudije Višeg

sudauPodgorici PredragaTa-

baša.

U obrazloženju odluke vijeće

Apelacionog suda navodi da je

prvostepenisudpravilnoutvr-

dioda jeoptuženi 20. septem-

bra 2017. godine uBaru, u svo-

joj kući, u više navrata izvršio

obljubu nad trinaestogodiš-

njakinjom.

B.R.

PODGORICA

–Srpski dr-

žavljaninRadeStošić (50)

koji je zajedno saKristija-

nomGondijemosuđennapo

30godina zatvora jer su, u

februaru2005. godine, izko-

ristoljubljaubili njemačkog

državljaninaKlausa

DojčlenderauBudvi, izru-

čen jeSrbiji, saopšteno je iz

Upravepolicije.

Kakosusaopštili,onjeizručen

kako bi izdržao tridestogodiš-

nju kaznu na koju je osuđen

zbog teškog ubistva.

ProšlegodineVrhovni sudpo-

tvrdio je presudu kojom su

Stošić i Gondi osuđeni na po

30godina zatvora.

Vijeće Vrhovnog suda odbilo

je kao neosnovane žalbe bra-

nioca okrivljenih i potvrdilo

prvostepenuodluku.

Prvostepenu presudu 9. maja

2016. godine donijelo je kri-

vično vijeće Vladimira Novo-

vića.

Sudija je tada u obrazloženju

presudekazaoda suokrivljeni

,,bili svjesni djela i da su htjeli

njegovo izvršenje“.

- Sud nije prihvatio odbranu

okrivljenih u kojoj su negirali

krivičnodjelo,jerjebilanetač-

na i sračunata na izbjegavanje

krivice. Kodokrivljenih je bila

izraženasvijest i umišljaj dase

ubistvo počini zbog koristo-

ljublja -obrazložio jeNovović.

Sudija je prihvatio navode op-

tužnice koja je Stošića i Gon-

dia, teretila da su, po dogovo-

r u , s a umi š l j a j em i i z

koristoljubljaubiliDojčlende-

ra.

Premanavodima optužnice, u

vrijeme ubistva Stošić je ču-

vao stražu u dvorištu ispred

stana, aGondi je za to vrijeme

metalnom šipkom udario

Dojčlendera u glavu. Stošiću

se stavlja na teret da je, kori-

steći se poznavanjemmesar-

skog zanata, nožem odvojio

mišiće od kostiju. Poslije toga

su metalnom testerom otki-

nuli glavu i udove. Ostale dje-

love tijela bacili su u more.

Kese su isplivale na hrvatskoj

obali, ali glavažrtvenikadani-

je pronađena.

Zločin se dogodio početkom

februara2005. godineuDrob-

nićima, kod Budve. Djelovi ti-

jela pronađeni su sredinom

marta 2005. godine u blizini

ostrva Mljet. DNK analizom,

sprovedenom 2007. godine,

ispostavilo se da se radi o

Dojčlenderu, čiji jenestanaku

Njemačkoj prijavljendvijego-

dine ranije.

M. L.

Suđenje EnisuMemiću nastavljeno saslušanjemRedža Sinančevića

Svjedoknema saznanja

oubistvupolicajca

NEGIRAOKRIVICU:

SaprivođenjaoptuženogMemića

Novi detalji o planiranju likvidacije na Cetinju, čeka se nalaz Forenzičkog centra

Istražitelji utvrdili ko je

trebalodabudeubijen

Osuđeni za ubistvo njemačkog državljanina Klausa Dojčlendera u Budvi napuštio ZIKS

Stošić izručenSrbiji

SaprivođenjaStošića

ZgradaTužilaštva

Pripravnik

policije

osumnjičen za

falsifikovanje

NIKŠIĆ

–ProtivM.B.

(23) izNikšićapodnijeta

jekrivičnaprijava zbog

sumnjeda jekaopri-

pravnikpoprogramu

stručnogosposobljava-

njauUpravi policijena-

pravio lažnu ispravu.

Nikšićanin je za svoje vo-

zilo napravio odobrenje

za upravljanje u kojem je

navedeno da on lično za

vrijeme stručnog osposo-

bljavanjauMUP-ukoristi

ovo vozilo sa tamnom fo-

lijom na vjetrobranima i

ostalim staklima koje je,

kako se sumnja, ugradio

lično.

On je, kako se sumnja, uti-

snuoštamblijMUP-aifal-

sifikovao potpis rukovo-

dioca.

C.H.

MUP na potezu

Inspektori

neće voziti

automobile sa

CG oznakama

Apelacioni sud donio

konačnu odluku

Četiri i po

godine

zatvora za

obljubu

djevojčice

ILUSTRACIJA