Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Četvrtak, 7. jun 2018.

Društvo

PODGORICA–

Skupštinski

Odbor zapolitički sistem,

pravosuđe i upravuutvrdio

je juče spisakod 14kandida-

takoji su seprijavili za izbor

četiri članaSudskog savjeta

iz redauglednihpravnika.

Prijave

Na javnipozivprijaviosesudi-

ja Evropskog suda za ljudska

pravauStrazburuNebojšaVu-

činić, bivši predsjednikUstav-

nog suda BlagotaMitrić, kao i

advokati TomislavDedić, Lju-

binka Popović-Kustudić i Raj-

ka Nikčević-Gazivoda i Sami

Mišeri.

Na javni poziv prijavili su se i

bivšesudijeVrhovnogsudaGa-

vriloČabarkapa i SretenIvano-

vić, te bivši generalni sekretar

SkupštineMilanRadović, kao i

donedavni član Tužilačkog sa-

vjetaVeselinRacković.

Za mjesto u Sudskom savjetu

aplicirali su i viši državni tuži-

lac u Bijelom Polju Rifat Ha-

drović, profesorica dr Vesna

Ratković, te Jadranka Joksi-

mović, sekretarkaSekretarija-

ta za lokalnu samoupravu Ti-

vat iMirko Jovović.

Na skupštinskom odboru je

istaknutodasusvimkandida-

tima bila potpuna dokumen-

ta, što znači da će svi biti po-

zvani na konsultativno

saslušanje.

ProšlesedmiceVlada jeusvo-

jila Prijedlog zakona o dopu-

nama Zakona o sudskom sa-

vjetu i sudijama kojim je

predviđeno da će, ubuduće,

mandat ovom tijelu biti pro-

dužavan, ako je neophodno,

do izbora novih članova.

Vlada je bila prinuđena na iz-

mjene ovog zakona jer dio

opozicije bojkotuje parla-

ment, a za izbor četiri člana

Sudskog savjeta iz reda ugled-

nih pravnika potrebna je dvo-

trećinska, odnosno tropetin-

ska većina uSkupštini.

Sobziromnaaktuelnusituaci-

ju, te na činjenicu da mandat

Sudskog savjeta ističe 2. jula,

prijetila je ozbiljna opasnost

da rad ovog tijela bude bloki-

ran neizborom novih članova

iz reda uglednih pravnika. To

bi značilo i svojevrsnu bloka-

du sudskog sistema imajući u

vidunadležnosti Savjeta.

Potpredsjednik Vlade i mini-

star pravdeZoranPažinkazao

je u četvrtak, nakon sjednice

Vlade, da je ovaj prijedlog za-

snovan na Ustavu i međuna-

rodnojpravnojpraksi,alisuse,

umeđuvremenu,oglasilipoje-

dinci koji nijesu saglasni.

Jedan od njih je bivši ministar

pravde, sada advokat, Dragan

Šoć, koji je u petak za Portal

AntenaMrekaoda „predlože-

na odredba apsolutno nije u

skladu sa Ustavom“, te da su

izmjene neustavne jer „Ustav

precizno definiše mandate

članova Sudskog savjeta i ne

predviđa nikakve mogućnosti

njegovog produženja“.

Ustavni sUd

Prijedlog izmjena zakona

upućen je na ocjenu i Veneci-

janskoj komisiji odakle suPo-

bjedi početkom sedmice sa-

opštili da očekuju da će ovo

rješenjebiti usvojenona sjed-

nici zakazanoj za 22. jun.

Iz kabineta predsjednika

Ustavnog suda Dragoljuba

Draškovića na pitanje Pobje-

de da prokomentarišu ocjene

da Prijedlog izmjena Zakona

o sudskom savjetu i sudijama

nijeuskladusUstavomodgo-

vorili su da „prema odredba-

ma člana 149 stav 1 tačka 1 i 2

Ustava, kod Ustavnog suda

mogu se, između ostalog,

podnositi predstavke za po-

kretanje postupka za ocjenu

saglasnosti zakona sa Usta-

vom i potvrđenim i objavlje-

nimmeđunarodnimugovori-

ma ( koja ima dejstvo a

posteriori), odnosno sagla-

snosti drugih propisa i opštih

akata sa ustavom i zakonom,

na način i po postupku propi-

sanomZakonomoUstavnom

sudu Crne Gore i Poslovni-

komUstavnog suda Crne Go-

re“.

- Saglasno naprijed navede-

nim odredbama Ustavni sud

nema nadležnost ocjenjiva-

nja zakona, odnosno drugih

propisa i opštih akata prije

njihovog stupanja na snagu

(a priori). Saglasno odredbi

člana 105 stav 2 Poslovnika

Ustavnog suda, Ustavni sud

ne odlučuje o podnescima

kojima se traže pravni savjeti

i mišljenja o pojedinim pita-

njima... kao i o drugim pod-

nescima kojima se zahtijeva

postupanje Ustavnog suda

po pitanjima koja nijesu u

njegovoj nadležnosti – rekli

su iz kabineta predsjednika

Ustavnog suda.

j.B.

Utvrđena lista kandidata, iz reda uglednih pravnika, za Sudski savjet

Prijavilose

14kandidata

SjedišteSudskog savjeta

PODGORICA-

Dvije ljekar-

ke, načelniceuKliničkom

centruCrneGore juče su

podnijeleostavku - dr

SlađanaRadulović,

načelnicaOdjeljenja za

pulmologiju Instituta za

bolesti djece i dr Snežana

Pavićević, načelnica

Odjeljenja zanefrologijuu

ovomInstitutu.

Kako jena svojoj Fejsbuk stra-

nici objavio Sindikat doktora

medicine, „ostavkesuuslijedi-

le nakon neslaganja sa organi-

zacionim improvizacijama

menadžmenta kojim se dovo-

de u rizik i pacijenti i ljekari,

zbog neodržavanja sastanaka

načelnika odjeljenja, kao i ne-

primjerene komunikacije di-

rektorice Institutananačinna

koji se urušava njihovo lično i

profesionalnodostojanstvo“.

Oni su podsjetili da su ostavke

ranije podnijeli - dr Velibor

Majić, načelnik Operacionog

bloka, prof. dr Mira Samar-

džić, načelnica Odjeljenja za

endokrinologiju, dr Nataša

Miketić-Bajić, načelnica

Odjeljenja za reumatologiju i

drVanjaKarađinović,načelni-

caOdjeljenja za radioterapiju.

Iz Kliničkog centra juče se ni-

jesuoglašavaliovimpovodom.

K. K.

Noveostavke

uKliničkom

PODGORICA–

Osobe sa in-

validitetomtrebauključiti u

sveoblasti društvana ravno-

pravnoj osnovi, poručio je

ministar rada i socijalnog

staranjaKemal Purišić juče

nakonferenciji „Integracija

i pravaosoba s invaliditetom

uCrnoj Gori“.

Kako je saopšteno iz resora na

čijemje čelu, Purišić je rekaoda

suuoblastizapošljavanjapočet-

kom2016.godine93poslodavca

ostvarivali pravo na subvenciju

zarade za 128 zaposlenih osoba

sa invaliditetom.

- Dok su krajem prošle 214 po-

slodavaca ostvarivali isto pravo

za 319 zaposlenih, što ukazuje

naznačajnouvećanje–naglasio

jePurišić.

Grant šeme koje dodjeljuje

Zavod za zapošljavanje, pre-

ma njegovim riječima, daju

dobre rezultate.

- Todokazuje podatakda je u

prethodnoj godini odobreno

finansiranje 56 projekata u

iznosu od skoro tri miliona

eura.Krozoveprojektepred-

viđeno je uključivanje 422

osoba sa invaliditetom, od

kojih će 265 biti zaposleno

tokom trajanja projekta, a 74

nakon završetka projekta u

minimalnomtrajanju od šest

mjeseci –naveo jePurišić.

U toku prošle godine, kako je

precizirao, realizovanoje i 30

projekata po javnom pozivu

od novembra 2016, u iznosu

od 1,5miliona eura.

- U ove projekte uključeno je

223 osobe sa invaliditetom, a

tokom trajanja projekata za-

posleno je njih 183 – naglasio

jePurišić.

S druge strane, prema izvje-

štaju koalicije nevladinih or-

ganizacija – Inicijativa mla-

dih za ljudska prava, Savez

udruženja paraplegičara Cr-

ne Gore i udruženja paraple-

gičara Podgorice, Bara i Plje-

valja – koji je predstavljen na

ovoj konferenciji, osobe sa

invaliditetom višestruko su

diskriminisane u našem

društvu.

U izvještaju se, kako je saop-

šteno iz Građanske alijanse,

ocjenjuje da su u obrazova-

nju i obuci u značajnoj mjeri

realizovane mjere iz Akcio-

nog plana Strategije za inte-

graciju osoba sa invalidite-

tom, ali da je potrebno

nastaviti sa obezbjeđivanjem

udžbenika, nastavnih sred-

stava i tehničkih pomagala

kojasuneophodnazarazvoj i

jednakoučešće djece.

- Potrebno jenastaviti i sapri-

lagođavanjem ustanova i ot-

klanjanjemprostornihbarije-

ra i razvijanjemmehanizama

za statističko praćenje obu-

hvata osoba sa invaliditetom

kroz sve nivoe obrazovanja –

piše uovomdokumentu.

Uoblastisocijalnezaštite,ka-

ko je napisano u saopštenju,

mjere predviđene Akcionim

planomnijesurealizovanena

zadovoljavajućemnivou.

j.B.

PODGORICA-

Američka privredna komora u Crnoj Gori ove godine

realizuje osmu generaciju Programa stažiranja za studente završnih

godina u periodu od 4. septembra do 4. decembra.

Prijave za Programpočele su 17. maja i trajaće zaključno sa 9. junom.

Kako su saopštili, program stažiranja omogućava studentima da

završe tromjesečnu praksu u kompaniji članici Amchama, neposred-

no prije sticanja diplome i tako pruži kvalitetnu pripremu odabranim

kandidatima za traženje zaposlenja na tržištu rada. Ove godine, 18

kompanija članica AmCham kancleraija su obezbijedili 48 pozicija za

sticanje praktičnih iskustava. Sve informacije o kriterijumima za pri-

javu i neophodnoj dokumentaciji studenti mogu pogledati na linku

www.amcham.me/csr/internship-program/.

Prijave treba slati na mejl

[email protected]

do 9. juna.

r. d.

Poziv studentima Američke privredne komore

Prijavezaprogram

stažiranjadosubote

Konferencija „Integracija i prava osoba sa invaliditetomu Crnoj Gori“

Pomaci vidljivi, ali jošdosta

posladopune ravnopravnosti

OSOBESAINVALIDITETOMNIJESUPOTPUNOINTEGRISANE:

Sakonferencije

PODGORICA–

V. d. direktora

Uprave policije Vesko Damjano-

vić juče se na Brdu kod Kranja

u Sloveniji sastao sa direktorom

policije Slovenije Simonom

Veličkim, a na sastanku je

posebno razmotrena migracio-

na situacija u regionu i modali-

teti za rješavanje problema.

Kako je saopšteno, šefovi poli-

cija razgovarali su o saradnji

i o bezbjednosnoj situaciji u

regionu.

- Potvrđena je profesionalna

spremnost i potreba za nastav-

komdobre saradnje policijskih

organizacija dvije države – piše

u saopštenju.

Ističe se da je posebno tretirano

pitanje borbe protiv organi-

zovanog i prekograničnog

kriminala u dijelu razmjene svih

relevantnih informacija, kao i

zajedničkih aktivnosti u okviru

međunarodne policijske sarad-

nje.

R.D.

Sastali se šefovi policija

Crne Gore i Slovenije

Saradnja

kvalitetna

Sa sastanka