Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 52 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Četvrtak, 7. jun 2018.

Društvo

Tek nekoliko dana pošto je zatražena inspekcija, inspektor obišao radilište

Još senezna štoSPC „na

divlje“ gradi uDajbabama

RadilišteudvorištuManastiraDajbabe

PODGORICA

– Inspektor

zakulturnadobrauUpravi

za inspekcijskeposlove tek

je juče, kako saznajePobje-

da, obišao radilištenapro-

storuzaštićenogkulturnog

dobra -ManastiraDajbabe,

nekolikodananakonurgen-

cijeUprave zakulturnado-

bra, koja je još upetakzatra-

žila reakciju inspekcije,

pošto jePobjedaotkrilada

Srpskapravoslavna crkvauz

Manastir ilegalnogradi novi

sakralni objekat.

ZAPISNIK

Iz Uprave za inspekcijske po-

slove Pobjedi je juče saopšte-

noda je inspektor postupiopo

inicijativi, nakon čega će izra-

diti zapisnik o ovom slučaju.

Oni nijesu željeli da komenta-

rišu kakvo stanje je inspektor

zatekaona terenu.

- Ako zbog nečega inspektor

trebada sevrati na teren, onda

se zapisnik zaključuje tek za

dva-tri dana – kazali su nam

kratko.

Uprava za zaštitu kulturnih

dobara u petak je Inspekciji,

pošto je Pobjeda objavila foto-

grafije i tekstogradnjiudvori-

štuManastira Dajbabe, te kri-

vičnuprijavukoju jezbog toga

podnio Crnogorski pokret,

uputila dopis za hitno postu-

panje inspektora, ističući da

Srpskoj pravoslavnoj crkvi ni-

je izdata nikakva dozvola da

možeda gradi bilokakavobje-

kat uz kulturno dobro Mana-

stir Dajbabe. Upozorili su i da

je riječ o svojevrsnoj nelegal-

noj radnji.

- Mitropolija radove izvodi

bez saglasnosti Uprave, dakle

suprotnoZakonuozaštiti kul-

turnihdobara –kazali su tada.

Istakli su i da novi objekat de-

valvira vrijednosti kulturnog

dobra Manastira Dajbabe jer

je, kako podsjećaju, Uprava za

zaštitukulturnihdobaraujulu

2017. godine izradila Studiju

zaštite kulturnih dobara za

potrebe izrade Detaljnog ur-

banističkog plana ,,Dajbabska

gora“ukojoj su jasno iskazane

konzervatorske mjere i režim

zaštite kulturnog dobra Ma-

nastira. Ovaj manastir je, pre-

ma njihovimriječima, specifi-

čan sakralni objekat, koji

pripada tipupećinskihcrkava.

- Novosagrađenom objektu

apsolutno nije mjesto na ovoj

lokaciji - negodovali suoni.

PRIJAVA

Srpska pravoslavna crkva, ka-

ko smo objavili, u Dajbabama,

prema nezvaničnim informa-

cijama,podižecrkveniobjekat

u slavu ruske carske porodice

Romanov. Na to ukazuje i po-

dignuta kupola u prepoznat-

ljivomruskomstilu.

Koji je povod gradnje ovog

objekta, samo je jednoodpita-

nja koja smo uputili Mitropo-

liji crnogorsko-primorskoj, ali

na koja još nijesmo dobili od-

govor.

Crnogorski pokret prošle sed-

mice podnio je Osnovnomdr-

žavnom tužilaštvu krivičnu

prijavu protiv Srpske pravo-

slavnecrkveMitropolijecrno-

gorsko-primorske zbog kri-

vičnih djela zloupotreba

službenog položaja, devasta-

cija i prisvajanje kulturnoga

dobra. SmatrajudaSPCukon-

tinuitetu devastira i prisvaja

kulturno dobroManastir Daj-

babe i bez dozvole gradi obje-

kat koji, kakosunaveli, gabari-

tima, oblikom i namjenom

narušava spomeničke vrijed-

nosti Manastira i nije primje-

rennašempodneblju.

N.ĐURĐEVAC

Fond zdravstva saopštio da je odgođeno uvođenje elektronske knjižice

U jednoj kartici lična,

vozačka i zdravstvena

PODGORICA

–Uvođenje

elektronskekartice zdrav-

stvenogosiguranja (EKZO),

odnosnoelektronske zdrav-

stveneknjižice, odgođeno je

– saopšteno je jučePobjedi

izFonda zdravstvenogosi-

guranja.

Oni sunaveli da je toodlučeno

na zajedničkom sastanku sa

predstavnicima Ministarstva

zdravlja, Ministarstva unu-

trašnjihposlovaiMinistarstva

javne uprave.

IDEJA

- Ministarstvo javne uprave je

iniciralo da se definiše kon-

ceptelektronskeidentifikacije

na nacionalnom nivou i da se

sagledamogućnost da se ide u

pravcuizdavanjajedinstvenog

elektronskogidentifikacionog

dokumenta, koji može da

obezbijedi fizički i elektronski

identitet građanina i istovre-

meno omogući pristup svim

elektronskim registrima u ko-

jima se vode podaci o građani-

ma,odnosnoizdavanjekartice

kojabi bila istovremeno i lična

karta, vozačkadozvola, zdrav-

stvena knjižica – naveli su oni

u saopštenju.

Oni su podsjetili da su u više

navrata najavljivali uvođenje

elektronskekarticezdravstve-

nog osiguranja u zdravstveni

sistemCrneGore, te da je ovaj

projekat i dio strateškihdoku-

menata, ada jenovaczanjego-

vu realizaciju obezbijeđen u

budžetu Fonda za 2018. godi-

nu.

- U Fondu je urađen projektni

zadatak, utvrđen je izgled i sa-

držaj katrice i rađene su pri-

preme za objavljivanje ten-

derske procedure za nabavku

karticeipersonalizacijupoda-

taka, kao i pripreme za nado-

gradnju postojećeg IS, koji bi

omogućioprenosodgovaraju-

ćeg seta podataka za persona-

lizaciju–piše u saopštenju.

U okviru priprema za uvođe-

nje elektronske zadravstvene

kartice, kako navode, usposta-

vili sukomunikaciju i saMini-

starstvom unutrašnjih poslo-

vakakobi utvrdilimogućnosti

saradnje na ovom projektu,

kao i sa Ministarstvom javne

uprave, sobziromnaulogutog

resorau,kakosuistakli,razvo-

ju informacionog društva.

Podsjećaju da jeMinistarstvo

javne uprave nosilac svih pro-

jekata vezanih za uvođenja e-

servisa za potrebe građana,

zbog čega su smatrali da će uz

njihovu podršku doći do naj-

boljeg rješenja.

PREDNOSTI

Na jučerašnjemsastanku,me-

đutim, predstavljena je nova

ideja – objedinjavanje u jednu

elektronsku karticu više iden-

tifikacionih dokumenata, me-

đukojima i zadravstvene knji-

žice, tako da će se stručni

timovi sada fokusirati na tu

mogućnost.

- Interes zdravstvenog siste-

ma jedaseelektronskakartica

uvede što prije, zbog niza

prednosti koje ima za zdrav-

stvene radnike, za pacijente i

za sistem u cjelini sa aspekta

bezbjednosti podataka i kon-

trole troškova – zaključeno je

u saopštenjuFonda.

Direktor Fonda SeadČirgić u

novembru prošle godine je,

predstavljajući ovaj projekat,

najavio da će on biti gotov do

kraja 2018, te da je jedna od

prednosti i unapređenjekon-

trole potrošnje ljekova.

-Sadaimamomogućnostzlo-

upotrebe kod propisivanja i

podizanja ljekova preko ove

zdravstvene knjižice. Uvođe-

njemelektronskekarticeviše

neće postojati ta mogućnost.

Zaboljuracionalizacijui pra-

ćenje potrošnje aktivno se

radi i na izmjeni plana plaća-

njabolničkogliječenja,odno-

sno uvođenje modela DRG

(dijagnostički srodnih gru-

pa).Na taj načinprepoznava-

ćemomjesto nastanka troška

u kompletnom zdravstve-

nom sistemu. Recimo, u ne-

koj bolnici imaćemo moguć-

nost upoređivanja svakog

odjeljenja, da vidimo ko se

ponaša racionalno ko ne, da

svako snosi odgovornost za

ono što radi – kazao je tada

Čirgić.

Fond zdravstva ukinuo je po-

četkom godine štampane re-

cepte i uveo sistem elektron-

skih recepata.

K.K.

Zdravstveneknjižice, za sada, ostajuuupotrebi

ektorice

aplet

jesaPavićevićemrazgovarala

29. novembra, ali da mu nije

potvrdila da će prihvatiti

funkciju.

Vojvodić je zbog nezakonite

smjene tužio RTCG i dobio

sporuOsnovnomsuduuPod-

gorici, a priprema i tužbu ko-

jomće ispostaviti odštetni za-

htjevčiji će iznos, kakonamje

kazao njegov advokat Goran

Rodić, iznositi više stotina hi-

ljada eura.

IZBOR

Nakonšto jeraspisankonkurs

zageneralnogdirektoraKadi-

ja se prijavila i izabrana na tu

funkciju 20. marta prošle go-

dine, nakon tri kruga tajnog

glasanja.

Ubrzo je za direktora Televi-

zijeimenovalaVladanaMiću-

novića, jer je smatrala da će

poboljšati program i gleda-

nost Javnog servisa.

Krajem decembra prošle go-

dine član SavjetaMimoDraš-

ković predložio je da Kadija

buderazriješena, nakonskan-

dala kada je Televizija objavi-

lanetačnepodatkeogledano-

sti, plasirajući informaciju da

jeovatelevizijskakućanajgle-

danija.

Većina u Savjetu ocijenila je

da je plasiranjem ove ne-

tačne informacije ugrožen

ugledJavnog servisa, ali ni-

je bilo većine da se pitanje

razrješenja stavljanadnev-

ni red sjednice Savjeta.

Samo dva dana kasnije, na

elektronskoj sjednici Sa-

vjeta „pao“ je Programsko

produkcioni plan Televizi-

je, temeljni dokument po

kojem jemenadžment Jav-

nog servisa dužan da radi.

Plan nije usvojen do danas,

iakojeblizudrugapolovina

godine?!

Zbog toga je na narednoj

sjednici ponovo pokrenuto

pitanje razrješenja gene-

ralnedirektorice,aDraško-

vić je ponovio da „nepri-

hvatanje ovako važnog

dokumentaznačidaKadija

više ni formalno ni suštin-

ski ne može ostati na funk-

ciji“.

Ipak je ostala, a nastavili su

se i interni skandali.

Prilikom predstavljanja

podataka o povjerenju u

ovu TV kuću, koje je radila

firma E3 Consulting, ispo-

stavilo se da ta firma nije

bila najpovoljniji ponuđač.

Najveći udarac kredibilite-

tu menadžmenta Javnog

servisa bio je ugovor sa

CGO,finansiranodDelega-

cije Evropske unije u Pod-

gorici, koji je u aprilu obje-

lodanilaPobjeda, nakonšto

je na sjednici SavjetaMilan

Radović inicirao priču o

njemu.

Pod pritiskom javnosti,

urađen je aneks 2 kojim je

RTCG-uvraćenauređivač-

ka nezavisnost i CGO-u

onemogućeno ne samo da

uređuje emisije, već i da bi-

ra goste, te daje odobrenje

da li neki sadržaj u emisija-

ma obuhvaćenim ugovo-

rom, može biti emitovan ili

ne. I dalje je, međutim,

ostalo da urednike i novi-

nare plaća ova nevladina

organizacija, iako primaju

platuuJavnomservisu?!

Sve prethodne inicijative

Mima Draškovića za smje-

nuKadije bile suneformal-

ne. Ovu je zvanično dosta-

vio Savjetu i zahtijeva

Kadijino razrješenje.

Milan Radović, koji je i ini-

cirao raspravu o ovom

spornom ugovoru i prvi u

Savjetu rekao da je on pro-

blematičan, u utorak je na

Tviterunapisaodanećepo-

držati Kadijinu smjenu ia-

ko nije zadovoljan njenim

reformama.

K. JANKOVIĆ

K. KRSMANOVIĆ

Na Savjetu je „pao“ i

Programsko produk-

cioni planTelevizije,

temeljni doku-

ment po kojem je

menadžment Javnog

servisa dužanda radi.

Plannije usvojendo

danas