Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Četvrtak, 7. jun 2018.

Društvo

PODGORICA

-Vijeće za re-

gionalnu saradnjuobjavilo

jeStudijuoklimatskimpro-

mjenamanaZapadnom

Balkanu, kojaukazujena

porast temperaturena cije-

loj teritoriji od 1,2 stepeni

Celzijusa.

Ustudiji senavodi daćeusko-

roj budućnosti temperature

neminovno i dalje rasti za 1,7

dočetiri stepenaCelzijusovih,

adokrajavijekačak ipremaši-

ti pet stepeni, u zavisnosti od

rezultata globalnihnastojanja

da se smanji emisija staklenič-

kihgasova.

Analize klimatskih promjena

u regionu, generalno, potvr-

đuju da su zdravlje ljudi, si-

gurnost i kvalitet životauveli-

kojmjeriosjetljivinaprirodne

nepogode i gubitkeusljedvre-

menskihprilika.

Sektori u kojima će se osjetiti

najveći uticaj rasta tempera-

ture su poljoprivreda, šumar-

stvo, vodni resursi, zdravlje

ljudi.

Osim toga, podaci o klimat-

skim promjenama u regionu

ZapadnogBalkanaukazujuna

„napredovanje suptropske

klimedaljena sjever, pri čemu

će priobalna i južna područja

biti veoma vruća i suva tokom

ljetnjeg perioda, čije će se tra-

janje, prema očekivanjima,

produžiti za jedandodvamje-

seca u periodu od skore bu-

Klimatske promjene na ZapadnomBalkanu

Temperature rastu,

a ljeta susveduža

dućnosti do kraja vijeka“.

Prema istraživanju javnog

mnjenjaiprivrednika,Balkan-

ski barometar za 2017. godinu,

koje provodi Vijeće za regio-

nalnu saradnju, 73 odsto ljudi

u regionu smatraju da su kli-

matske promjene problem.

- U tom pogledu nastavlja se

uzlazni trend zabilježen 2015.

godine, sa 77 odsto preduzeća

u regionu koja su rekla da su

preduzela određene mjere ili

aktivnosti u cilju smanjenja

štetnoguticajanaokolinu,dok

je njih 21 odsto priznalo da ne

rade ništa da umanje rizik po

okolinu - navodi se u studiji.

Kao kandidati i potencijalni

kandidati za pristupanje

Evropskoj uniji sveekonomije

Zapadnog Balkana su motivi-

sane da poštuju Pariski spora-

zum i ostvare ciljeve smanje-

nja emisije stakleničkih

gasova do 2020, odnosno

2030. godine koje je postavila

EU, kao i da povećaju energet-

skuučinkovitostiproizvodnju

električne energije iz obnov-

ljivih izvora.

N.K.

IlustracIja

Kemal Purišić odgovorio Nevenu Gošoviću

Priprema senovi zakon

PODGORICA

- Zakono iz-

vršenjuodlukeUstavnog su-

daCrneGoreprimjenjuje se

ukontinuitetu, a samimtim

se sveobavezeproistekle iz

zakona realizujuupredvi-

đenomroku - poručio jemi-

nistar rada i socijalnog sta-

ranjaKemal Purišić, u

odgovoručlanuPredsjed-

ništvaDemokratskeCrne

GoreNevenuGošoviću.

Gošović se ministru obratio

otvorenimpismom,zahtijeva-

jući od njega da odmah upo-

zna javnost kada ćemajke, ko-

jima je radi ostvarivanja prava

namjesečnu naknadu prestao

radni odnos na određeno vri-

jeme, moći ostvariti pravo na

mjesečnunaknadu,kojepravo

im po zakonu, nakon odluke

Ustavnog suda Crne Gore

objavljene 19. januara 2018.

godine, pripada.

Ministar mu je odgovorio da

odlukaUstavnogsudazahtije-

va određene izmjene zakona

na način da se reguliše pravni

status korisnica koje su radi

ostvarivanjapravananaknadu

raskinuleradniodnosnaodre-

đeno vrijeme.

- Ministarstvo rada i socijal-

nog staranja priprema prijed-

log izmjena i dopuna zakona

tražeći najkvalitetnija norma-

tivna rješenja na osnovu kojih

bi ove korisnice ostvarile pra-

vonanaknadu-naglasiojePu-

rišić.

On je dodao da će u najskorije

vrijeme prijedlog zakona biti

poslat u dalju proceduru radi

usvajanja.

Gošović je u pismu ministru

naveo i da, bez odlaganja, jav-

nostidaodgovorinapitanjeda

li je Zakon o izvršenju odluke

Ustavnog suda Crne Gore U-I

br.6/16 od 19. aprila 2017. godi-

ne, i dalje uprimjeni, s obzirom

da su odlukom Ustavnog suda

Crne Gore objavljenom u

,,Službenom listu Crne Gore“

br. 28od 27. aprila2018. godine,

ukinute i prestale da važe

odredbečlana14navedenogza-

kona, kojim je bio određen dan

njegovog stupanja na snagu.

On je ocijenio i „da su majke

lišene bilo kakvih prihoda i da

već mjesecima obilaze Mini-

starstvo i centre za socijalni

raduCrnojGori, tražeći odgo-

vor na pitanje kada će im biti

omogućeno da ostvare pravo

koje impo zakonupripada“.

N. K.

NevenGošović

Kemal Purišić

Savjet RTCG danas se izjašnjava o inicijativi za razrješenje generalne di

Smjena ili novi

Saposljednje sjedniceSavjetaRTCG

Sudeći prema

sastavu Savjeta,

u slučaju

glasanja za

Draškovićevu

inicijativu,

izvjesna

je smjena

generalne

direktorice

Javnog servisa

PODGORICA

- SavjetRa-

dio-TelevizijeCrneGore

nadanašnjoj sjednici tre

balobi da se, poredosta-

log, izjasni i o inicijativi za

razrješenje generalnedi-

rektoriceAndrijaneKadi-

je, što je izazvaloburne re-

akcijedijelanevladinog

sektora, kao i koncerna

„Vijesti“.

Sudeći prema sastavu Sa-

vjeta, u slučaju da bude gla-

sanje o Draškovićevoj inici-

jativi, izvjesna je smjena

generalne direktorice Jav-

nog servisa. Moguće je, me-

đutim, da i ne dođe do izjaš-

njavanja.

Na dnevnomredu je šest ta-

čaka, paćeseSavjet izjasniti

i o programsko-produkcio-

nimplanovimaRadija i Por-

tala, a razgovaraće i o spor-

nom ugovoru RTCG i

nevladine organizacije

Centar za građansko obra-

zovanje, kojim je - osnov-

nim ugovorom, koji je na-

k n a d n o i z m i j e n j e n

aneksom - Kadija omogući-

laovojNVOdirektanuplivu

uređivačku politiku Javnog

servisa, kao i da plaća novi-

nare ove kuće.

PROTEST

Zbog bojazni da će Kadija

biti smijenjena, nevladina

organizacija Media centar,

na čijem je čelu bivši član

Savjeta RTCGGoranĐuro-

vić - na čiju inicijativu je

smijenjen Kadijin prethod-

nik Rade Vojvodić i ona po-

stavljenana tu funkciju - or-

ganizujedanas protest pred

zgradomJavnog servisa.

Đurović tvrdi da bi smjena

Kadijebilanezakonita,teda

je političkimotivisana.

Protest je podržalo i Druš-

tvo profesionalnih novina-

ra, na čijem je čelu novinar-

ka „Vijesti“Mila Radulović,

koja je pozvala kolege da

dođu ispred zgrade RTCG.

Podrška je stigla i od Ane

Novaković, izvršne direk-

torke Centra za razvoj ne-

vladinih organizacija (CR-

NVO), Daliborke Uljarević,

izvršne direktorke CGO-a,

Steva Muka, predsjednika

UO Institut alternativa (IA)

i Zlatka Vujovića, predsjed-

nika UO Centar za monito-

ring i istraživanja (CEMI),

koji su izdali zajedničko sa-

opštenje, u kojem, pored

ostalog, izražavaju bojazan

da bi „smjenomKadije vla-

sti otvorile prostor da

Evropska komisija ozbiljno

razmotri aktiviranje klauzule

balansa, odnosno da ne do-

zvoli privremeno zatvaranje

ostalih poglavlja dok se ne

ostvari suštinski napredak u

vladavini prava, a gdje su slo-

bodamedija i izražavanja jed-

no od važnihpitanja“.

Interesantno je da su upravo

ove četiri NVO u aprilu pisale

Evropskoj komisiji (EK) da

ozbiljno razmotri aktiviranje

klauzule balansa, odnosno da

zamrzne pregovore o član-

stvu Crne Gore sa EU. To su

učinili prije nego je predstav-

ljen Izvještaj EK o napretku

Crne Gore, ali u završnoj ver-

ziji tog dokumenta nije bilo

naznake o potrebi aktiviranja

klauzule balansa.

Podrškuprotestu ispredzgra-

de RTCGdala je i NVOAkcija

za ljudska prava.

Sve ove organizacije civilnog

društva, kao i predstavnica

novinarskog udruženja, tvrde

da je Kadija reformisala i

„oslobodila“ RTCG od uticaja

vlasti.

„TAJNAVEČERA“

Ona je na čelo Javnog servisa

dospjela 30. novembra 2016.

godine,poštojeSavjet,nainici-

jativu tadašnjeg člana ovog ti-

jelaGoranaĐurovića,smijenio

generalnog direktora Rada

Vojvodića, između ostalog

zbog toga što jeukinuoemisiju

„Replika“,kojujeKadijakasni-

je vratila u program i kasnije je

„predala“ dijelomna upravlja-

nje i uređivanjeCGO-u.

Već sjutradan 1. decembra,

Televizija Pink M objavila je

snimak razgovora članovaSa-

vjeta RTCG, na kojem se čuje

kako predsjednik ovog tijela

VladimirPavićevićobjašnjava

kolegama da se sa Andrija-

nom Kadijom sreo dan uoči

sjednice i sa njom dogovarao

da ona preuzme funkciju ge-

neralne direktorice Javnog

servisa pošto smijene Rada

Vojvodića?!

Razgovor je snimljen u pauzi

sjednice Savjeta 30. novem-

bra, a kamera je, najvjerovat-

nije slučajno, ostala uključe-

na.

Pored ostalog, Vladimir Pavi-

ćević kazao je tada: „Ja sam

razgovarao,moramreći i to je

dugo trajalo, sinoć smo tu bili

u „Anovima“ i obavili smo je-

dan razgovor. Ona je osoba

takvada jednostavnorazumi-

je taj posao“, na što je reago-

vaoNikolaVukčević, tadašnji

član Savjeta i upozorio ih:

„Nemoj to da pričaš. Kamere

su uključene. Ajde pauza, da

se napravi pauza pet minuta.

Kamere suuključene...“

Andrijana Kadija je tada po-

kušala da se odbrani od op-

tužbi za ,,učešćeuzavjeri“, pa

je u izjavi za Pobjedu tvrdila

da ona nije bila dio bilo ka-

kvog dogovora vezanog za

smjenuVojvodića, tedanema

bilo kakve veze sa njegovim

razrješenjem. Potvrdila je da

Podpritiskom javnosti,

urađen je aneks 2 kojim

jeRTCG-uvraćena

uređivačka nezavisnost

i CGO-uonemogućeno

ne samoda uređuje

emisije, već i da bira gos-

te, te daje odobrenje da

li neki sadržaj u emisi-

jama obuhvaćenim

ugovorom, može biti

emitovan ili ne

AndrijanaKadija

MimoDrašković