Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Četvrtak, 7. jun 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Izmjenama

Zakonaozaradama zapos-

lenihu javnomsektoru, koje

suušleu skupštinskuproce-

duru, utvrđeni sukoeficijen-

ti zanova zvanjakojado sada

nijesubilaprepoznatauza-

konskomtekstu. UMinis-

tarstvu finansija tvrdeda će

fiskalni efekat uvođenja

novihzvanjabiti približno

neutralan jer sena jednoj

strani praveuštede, anadru-

goj trošak. Ovo je četvrta

izmjenaovog zakona, koji je

donesenu ljeto2015. godine,

a traži sedabudeuvrštena

nadnevni red skupštinepo

ubrzanoj proceduri.

Uvedeno je zvanje glavnog

pregovarača, za koga je pred-

loženkoeficijent 22,48, zamje-

nika glavnog pregovarača za

pravnu tekovinu EU - 19,89,

zamjenika glavnog pregov-

aračanacionalnog IPAkoordi-

natora - 19,89, savjetnika glav-

nog pregovarača, savjetnika

zamjenika glavnog pregov-

arača i savjetnika zamjenika

glavnogpregovaračanacional-

nog IPA koordinatora svi sa

koeficijentom 15,56, samostal-

nog s av j e t n i ka j edan u

kancelariji zastupnka Crne

Gore pred Evropskim sudom

za ljudska prava 10,81.

Uvedeni su i novi koeficijenti

članova disciplinske komisije i

komisije za žalbe - 15,56.

Za novo zvanje vatrogasca

spasiocakoeficijent jeutvrđen

na 5,1, a u obrazloženju zakon-

skog teksta se navodi da je u

obzir uzeta specifičnost i teži-

naovihposlova.Uobrazložen-

ju prijedloga zakona je nave-

den i pojedinačni fiskalni

uticaj.

- Za zarade članova disciplin-

skekomisijeikomisijezažalbe

u budžetu je obezbijeđeno

50.000 eura do kraja godine,

dok je na godiššnjem nivou

fiskalni efekat 201.000 eura.

Za vatrogasce spasioce u

opštinama biće potrebno izd-

vojiti na ime povećanja zarada

325.000 eura do kraja ove go-

dine, a na godišnjem nivou

650.000 eura - oko 99 eura po

jednom vatrogascu spasiocu -

izračunato je u obrazloženju

ovog zakona.

Tvrdi se takođe da se za zarade

zazvanjapredviđenadopunom

uredbe o kabinetu premijera,

odnosno glavnog pregovarača,

zamjenika, savjetnika… pred-

viđagodišnjaušteda,koju,kako

tvrde, sada nije moguće pre-

ciznoutvrditi.

Iz Vlade podsjećaju na izm-

jene zakona kojima su uvede-

na nova zvanja.

- Zakonom o l oka l no j

samoupravi, koji stupa na

snagu 1. jula tekućegodine, i o

zaštiti i spašavanju koji je stu-

pio na snagu u julu prošle go-

dine, o državnim službenici-

ma i namještenicima, dopuni

uredbe o kabinetu predsjed-

nika Vlade, uvedena su nova

zvanja-objašnjavajuizVlade.

Iz Ministarstva finansija su

objasnili da su izračunali da

će dugoročno imati pozitivan

fiskalni efekat.

- S obzirom na to da na nekim

pozicijamaimamouštedu,ana

nekim zbog novih zvanja i

uvođenja koeficijenta imamo

dodatnifiskalnirashod.Kadse

to preračuna, dobijamo prilič-

no neutralni fiskalni efekat.

Dugoročno se očekuje pozi-

tivanefekat–kazalisuranijeiz

Ministarstva finansija.

M.P.M.

U skupštinsku proceduru ušle izmjene Zakona o zaradama zaposlenih u javnomsektoru

Zavatrogasce650hiljada

Izmjenama zakona određeni su koe cijenti

za zaposlene u kancelariji glavnog

pregovarača sa EU, članove disciplinske i

komisije za žalbe i vatrogasce spasioce

d 11,93 odsto

njenabilokomnovomtržištu,

pa tako i tržištuEvropske uni-

je, nosi veliku odgovornost i

mi ćemo se potruditi da na što

kvalitetniji način prezentuje-

mo našu kompaniju, ali i našu

državu na tim tržištima – po-

ručio je Goranović, koji vjeru-

je da je kompanija ,,Gorano-

vić“ spremna za nova tržišta,

jer poštuje najviše evropske

standarde u pogledu opreme,

kvaliteta sirovine, proizvod-

nogprocesa i kontrolekvalite-

ta. Naveo je da kompanija us-

pijeva u kontinuitetu da održi

svoju poziciju na domaćem

tržištu, prvenstveno kvalite-

tomproizvoda.

KUPUJTEDOMAĆE

- Za domaće tržište, koje nije

veliko, bitne su akcije za podi-

zanje svijesti kupaca da se ku-

puju domaći proizvodi, kao

što je toslučaj umnogimdrža-

vama u svijetu. Kod nas je u

posljednje vrijeme počela ak-

tivnija promocija u svrhu po-

većanja kupovine domaćih

proizvoda i vjerujemo da će i

to doprinijeti da se kupci više

odlučuju za domaće proizvo-

de–rekao jeGoranović, doda-

jući da jepreduslovza tovisok

kvalitet i sveobuhvatna kon-

kurentnost samihproizvoda.

PodsjećadajeMesnaindustri-

ja Goranović porodična kom-

panija koja je počela sa pri-

vrednom djelatnošću 1986.

godine kada su otvorili prvi

maloprodajni objekat uNikši-

ću.

- Savremenu fabriku za proi-

zvodnju mesnih prerađevina

počelu smo da izgrađujemo

1999. godine, a 2001. godine

puštena je u rad. U početku je

kapacitetproizvodnjebiodva-

naest tonafinalnihproizvoda i

firma je upošljavala oko pede-

set radnika. S godinama su se

konstantnopovećavalikapaci-

teti i asortiman proizvoda –

kazao jeGoranović.

Naveo je da su ubrzo nakon

puštanja u rad fabrike za pre-

radu otvorili još jednu malo-

prodajnu radnju u Nikšiću, a

nekoliko godina kasnije poče-

la je izgradnja ,,jedne od naj-

modernijih klanica u Jugoi-

stočnoj Evropi“.

Klanica je počela da radi 2011.

godine i prema njegovim rije-

čima ima najsavremeniju

opremu i linije klanja žive sto-

ke i obrade svježegmesa.

- Od skromnih početaka prije

nekoliko decenija, kroz konti-

nuirano ulaganje truda i rada,

došli smo do toga da smo da-

nas privredni subjekt i brend

prepoznatljiv po kvalitetu

proizvoda i usluge, sa asorti-

manomodpreko 100proizvo-

da, više od 170 uposlenih,

dnevnim kapacitetom proi-

zvodnje od preko 40 tona i

značajnim učešćem i zastu-

pljenošću na tržištu Crne Go-

re i regiona – zaključio je Go-

ranović.

S.POPOVIĆ

PODGORICA

Primjenom

Strategije razvoja informaci-

onogdruštvado2020. godine

Vlada radi napremošćavanju

digitalnog jazauodnosuna

zemljeEU- saopštio je juče

državni sekretaruMinistar-

stvuekonomijeMilanSrzen-

tićnaotvaranjudrugeBal-

kan.comkonferencije, koja se

održavauPodgorici.

Konferencija traje do petka i

bavi se izazovima u razvoju

elektronskih komunikacionih

mreža i okuplja eminentne

međunarodne stručnjake.

Srzentić je objasnio da žele da

nove generacije usluga budu

geografski dostupne i ekonom-

ski pristupačne svim građani-

ma.

- Naš regulatorni okvir u ovoj

oblasti usklađen je sa pravnim

tekovinama EU, a naši napori

usmjereni su ka stvaranju sta-

bilnog i transparentnog investi-

cionog ambijenta koji će dopri-

n i j e t i po j ednos t av l j en j u

procedura i smanjenju troškova

izgradnjemreža nove generaci-

je - dodao je Srzentić i naglasio

da Vlada radi i na implementa-

cijiostalihstrateškihciljeva,ko-

ji se tiču razvoja digitalnih vje-

ština i ljudskog kapitala,

povećanja sajber bezbjednosti,

razvoja usluga e-uprave, e-

zdravstva i e-obrazovanja.

- Tema ovogodišnje konferen-

cije ukazuje na digitalni jaz u

svim ekonomijama Zapadnog

Balkana, ali i na neophodnost

da digitalizacija bude jedan od

razvojnih prioriteta na regio-

nalnom i nacionalnom nivou -

smatra Srzentić.

Nakon prve konferencije odr-

žane u Tirani prošle godine,

konferencijaBalkan.comdrugu

godinu okuplja istraživače iz

akademskih krugova, istraži-

vačkih centara i ICT industrije

iz cijelog svijeta. Jedan od po-

kretača i osnivača konferencije

je profesorica na Univerzitetu

Crne Gore Milica Pejanović-

Đurišić.

N.K.

Druga Balkan.comkonferencija u Podgorici

Digitalni jazu

ekonomijama

USD

1.16750

JPY 128.08000

GBP

0.87390

CHF

1.15150

AUD

1.53350

CAD

1.51580

CZK 25.65300

TRY

5.38570

Kursna lista

PODGORICA

U toku je priprema drugog poziva u okviru prog-

ama prekogranične saradnje Crne Gore i Albanije i biće objavljen

najvjerovatnije u trećem kvartalu ove godine, saopšteno je iz

Ministarstva inansija nakon dvodnevne implementacione radi-

onice za korisnike bespovratnih sredstava osamprojektnih pri-

jedloga odabranih za inansiranje u okviru prvog poziva.

Za inansiranje osamprojekata u prvom sazivu iskorišćeno je 2,8

miliona eura.

Cilj radionice je bio da se korisnici upoznaju sa principima prim-

jene projekata, načinima njihovog upravljanja, kao i procesima

sekundarnih nabavki u skladu sa zahtjevima EU.

M.P.M.

Prekogranična saradnja Crne Gore i Albanije

Na jesendrugi

pozivzaprojekte

PODGORICA

Nacionalna turistička organi-

zacija je, kao partner Avia Reps roadshowa,

predstavila ponudu Crne Gore u četiri grada u

Poljskoj.

NTO je kroz destinacijske prezentacije pred-

stavila Crnu Goru u Gdanjsku, Ščećinu, Poznanu

i Lodžu.

Prezentacijama su prisustvovale neke od

najznačajnijih agencija sa tržišta Poljske - Neker-

man, Itaka, Vega, Rejnbou i Nat, koji je novi

turoperator i zainteresovan je za Crnu Goru kao

turističku destinaciju.

U septembru će, kako su najavili iz NTO-a, usli-

jediti učešće na AviaReps roadshowu na jugu

Poljske kao i on-line trening za učesnike oba

roadshowa.

N. K.

Nacionalna turistička organizacija je partner Avia Reps roadshowa

Predstavili ponuduu

četiri poljskagrada

Neophodno je da digi-

talizacija bude jedanod

razvojnihprioriteta na

regionalnomnivou

Implementaciona radionica

ĐorđijeGoranović