Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Četvrtak, 7. jun 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Od januara

naredne godine lizing, fak-

toring i kompanije zaotkup

potraživanjabićeobveznici

izvještavanjakreditnog reg-

istra, čime seuvećavaposto-

jećabazapodatakaoza-

duženosti u finansijskom

sektoru, saopšteno jenakon

sjedniceSavjetaCentralne

banke.

Savjet je usvojio prijedlog

odluke o kreditnom registru,

čiji je glavni cilj unapređenje

tog servisaCBCG.

Ocijenjeno je da je bankarski

sektor trenutno najstabilniji

segment privrede, što se u

značajnoj mjeri ogleda u sta-

bilnostiindikatoraposlovanjai

kvalitetuaktive,kaoitendenci-

ji porasta depozita koji su od

lani na istorijski najvišem

nivou.

- Depoziti su porasli na 3,2

milijarde eura i čine 78 odsto

pasive banaka. Ukupna likvid-

na sredstva banaka su lani po-

rasla 13,9 odsto na 1,06milijar-

di.Njihovoučešćeuodnosuna

aktivu i depozite je poraslo na

25,3 odsto, odnosno 32,7 odsto

- saopšteno je izCBCG.

Ta likvidna sredstva, u kontek-

stu strukturnih ograničenja

rasta ekonomije, trenutno su,

kakojeocijenjeno,najboljasig-

urnosna rezerva banaka od

rizika pogoršanja kvaliteta ak-

tive ili odliva depozita. Nivo

lošihkreditajepaona7,3odsto,

što je i dalje relativno visoko i

negativnoutičenakreditneak-

tivnosti i uslove kreditiranja.

Uizvještajujekonstatovanoda

se nivo sistemskih rizika, koji

utičunastabilnostfinansijskog

sistema, može ocijeniti kao

umjeren, uz prisustvo finan-

sijskih izazova na individual-

nomnivou.

- Zaključeno je da je neadek-

v a t n a m e đ u n a r o d n a

konkurentnost glavni uzrok

sistemskihranjivosti, kaoida

nivojavnogduga idaljepred-

stavlja rizik - dodaje se u sa-

opštenju.

Savjet CBCG je razmatrao i

i zv j eš t a j o pos l ovan j u

mikrokreditnih finansijskih

institucijauprvomkvartalu i

konstatovaodaihkarakteriše

stabilnost.

Usvojen je okvir za vođenje

makroprudencione politike,

kojim se dodatno usmjerava

djelovanje CBCG u slučaju

sistemskih rizika koji mogu

ugroziti finansijsku stabilnost.

Usvojeni su izvještaji o poslo-

vanju CBCG u prvomkvartalu

i konstatovano da je banka lani

imala profit od 2,7 miliona eu-

ra.

M.P.M.

Savjet CBCG ocijenio da je bankarski sektor najstabilniji segment privrede

Ukreditni registar će

ući lizing i faktoring

Zaključeno je da

je neadekvatna

međunarodna

konkurentnost

glavni uzrok

sistemskih

ranjivosti i da nivo

javnog duga i dalje

predstavlja rizik

Većina banaka i privred-

nika, kako je pokazala

analiza CBCG, očekuje da

će u ovoj godini in lacija

biti u rasponu od 1,5 odsto

do tri odsto.

- Prema ekspertskoj proc-

jeni CBCG, in lacija će na

kraju ove godine biti u

rasponu od 1,9 odsto do

3,9 odsto – navedeno je u

saopštenju.

Inflacija

PODGORICA

Mesna indu-

strija ,,Goranović“uprošloj

godini imala je rast proi-

zvodnje i prodajeod 11,93

odstouodnosuna 2016. go-

dinu, saopštio je izvršni di-

rektor i osnivačovenikšićke

kompanijeĐorđijeGorano-

vić. On jenajaviodabi ,,Go-

ranović“dokraja godine

trebalodapočne izvoz i u

jednuzemljučlanicuEvrop-

skeunije.

RAST IZVOZA

- Rast prodaje se prvenstveno

odnosiona izvozkoji jeuproš-

loj godini povećan za 21 odsto

u odnosu na 2016. godinu. Za

prva četiri mjeseca tekuće go-

dine imali smo rast proizvod-

nje i prodaje od 11,3 odsto.

Izvoz je u prva četiri mjeseca

povećan u odnosu na prošlu

godinu za 24 odsto – kazao je

GoranovićPobjedi.

Naveo jeda suuprošloj godini

započete, audobrojmjeri i re-

alizovane, investicije koje se

odnose na povećanje kapaci-

teta za proizvodnju fermenti-

sanihkobasica i suvogkomad-

nogmesa.

- Ovom investicijom se proi-

zvodni kapaciteti zanavedene

proizvode povećavaju za 100

,,Goranović“ ostvario rast proizvodnje i prodaje

Ovegodine

počinju

izvozuEU

Podržatidomaćuproizvodnju

- Moramda primijetimda uslovi za

postizanje konkurentnosti i opšti

ambijent za domaće proizvođače

nijesu na najvišemnivou, i potreb-

no je da se u narednomperiodu

urade određena podešavanja,

kako na lokalnom tako i na držav-

nomnivou, koja bi imala za cilj veći

nivo konkurentnosti domaćih proi-

zvođača - istakao je Goranović.

Poručio je da je bitno da se doma-

ća proizvodnja podrži sa više aspe-

kata i to bi, kako je naveo, trebalo

da bude jedan od prioritetnih pro-

jekata i za proizvođače i za državu.

Naglasio je da kompanija ima kva-

litetnu višedecenijsku saradnju sa

brojnimprimarnimpoljoprivred-

nimproizvođačima i očekuje da

će se ta saradnja u narednom

periodu još više unaprijediti,

jer će razne mjere podsti-

caja prema njima rezul-

tirati većimobimom

proizvodnje, što je za

nas jako značajno

– smatra Gora-

nović.

posto – precizirao je Gorano-

vić i najavio da će pored zavr-

šetka ove investicije, koji se

očekuje u naredna dva mjese-

ca, kompanija u ovoj godini

investirati unove linijezapro-

izvodnju i unove objekte.

- Na ovaj način, kroz poveća-

nje kapaciteta, upotrebu sa-

vremene opreme i usavršava-

nje uposlenih, povećava se

kvalitet rada i proizvoda. Za

nekoliko dana će se na tržište

plasirati novi proizvod, viršla,

koji ćesigurnobitinajkvalitet-

niji proizvod iz te grupe, a do

kraja godine će se na tržište

plasirati još tri novaproizvoda

–naglasio jeGoranović.

Istakao je da je kompanija

,,Goranović“ izvozno orijenti-

sana, kao i da su zadovoljni ra-

stom prodaje na izvoznim tr-

žištima. Posebno je značajno,

naveo je, što je kompanija

prošle godine dobila EU izvo-

zni broj, što im omogućava da

u narednom periodu krenu u

izvozinatržištazemaljačlani-

caEU.

-Sada izvozimoučetiri zemlje

u regiona, a do kraja godine

treba da krene izvoz i u jednu

zemlju članicu EU. Pojavljiva-

PODGORICA

Crnogorska

Poreskauprava je regionalni

liderurealizaciji preporuka

izpoglavlja 16, koje seodnosi

naoporezivanje i posvećeno-

sti ostvarivanjuciljeva, ocije-

nila je šeficaGeneralnogdi-

rektorata zaoporezivanje i

carinskuunijuEKBarbara

Branki Gardinal na godišn-

jemkoordinacionomsas-

tankupredstavnikaMMF,

EKi poreskihupravaJIE.

- Zahvaljujući dosadašnjim re-

zultatima planiran je trogo-

dišnji nastavak projekta, u ok-

v i ru ko j eg će u PU b i t i

realizovano 18 ekspertskih

misija namijenjenih una-

pređenju poslovnih procesa

prema prepoznatim potreba-

ma i prioritetima - rekla je

Branki Gardinal.

Sastanak jeorganizovanuCen-

truza razvoj izvrsnosti u finan-

sijama (CEF) u Ljubljani, koji

predstavlja najprestižniju in-

stitucijuza razvoj kompetenci-

ja službenika ministarstava fi-

nansija i poreskih uprava

regiona.

- Sastanak je bio posvećen

razmatranju reforme i mod-

ernizacijeporeskihuprava,kao

i značaja tehnike pomoći

MMF-a, kroz projekat koji fi-

nansira EK u harmonizaciji

poreske legislative i prakse sa

EU standardima - navodi se u

saopštenju.

Pomoćnikdirektora Sektora za

fiskalna pitanja uMMF-u Juan

Toro Rivera naveo je da je PU

CGnajboljiprimjeruuspješno-

sti sprovođenja reformi, ima-

jući u vidu progres ostvaren u

svim poslovnim procesima,

posebno u upravljanju pore-

skimdugom.

Direktor Poreske uprave Mio-

mir M. Mugoša predstavio je

stepenrealizacijeciljevairezu-

ltate primjene preporuka

MMF-a. Osvrnuo se na rezul-

tate ostvarene u upravljanju

poreskim dugom, ažuriranju

registra, upravljanju velikim

poreskim obveznicima i orga-

nizacionog i kadrovskog jačan-

ja. Generalna direktorica za fi-

nansijski sistem i unapređenje

poslovnog ambijenta u Minis-

tarstvu finansija Bojana

Bošković predstavila je aktiv-

nosti tog resora u stabilizaciji

javnih finansija, sa osvrtom na

ulogu PU u obezbjeđenju pri-

hoda budžeta.

M.P.M.

Priznanje Poreskoj upravi na godišnjemsastanku u Ljubljani

Regionalni šampioni u

upravljanjuporeskimdugom

PODGORICA

Zamjenik

generalnogdirektoraBanke

KineGuanhanČen juče jebio

gost guverneradrRadoja

Žugića, nakončega je saop-

štenoda jebanka zaintereso-

vanadaposlovanjeproširi u

regionu.

IzCBCGsenavodi da jeplanza

širenje u skladu sa inicijativom

„Jedan pojas, jedan put“.

Nezvanično saznajemo da se

očekuje da Banka Kine razmo-

tri dolazakuCrnuGoru.

Chen je na sastanku sa Žugi-

ćemkazaodaćeserealizacijom

te inicijative povezati infra-

strukture, ekonomije i narodi

Azije, Evrope i Afrike pomoću

kopnenogekonomskogpojasai

pomorskog puta svile.

- Čen je upoznao Žugića sa ini-

cijativom Banke Kine da sa

CBCGpotpišememorandumo

razumijevanju. Guverner je

ocijenio da je inicijativa dobra

prilika za intenziviranje budu-

će saradnjedvije institucije, što

će rezultirati valorizacijom re-

sursa Crne Gore i dinamizira-

njem privrednog rasta - nave-

deno je u saopštenjuCBCG.

Sagovornici su, kako je rečeno,

dogovorili nastavakkomunika-

cije zbog definisanja narednih

koraka u pravcu potpisivanja

memoranduma o saradnji.

M.P.M.

Guverner se sastao sa GuanhanomČenom

BankaKinedolazi u region

Sa sastankauLjubljani