Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Četvrtak, 7. jun 2018.

Politika

NOVIPAZAR/ROŽAJE/

PODGORICA

Birači su, po

svemu sudeći, i definitivno

zbrisali ,,političko-vjerski

projekat“bivšeg sandžač-

kogmuftijeMuameraZu-

korlića, namijenjenCrnoj

Gori. Filijalanjegove

Strankepravde i po-

mirenja, ukojimse

godopštinamana

nedavnimlokal-

nimizborimapo-

javila sa listama

odborničkihkan-

didata - doživjela

jekrah.

Prethodno je jošgo-

re prošao na predsjedničkim

izborima Zukorlićev politič-

ki namještenik za crnogorski

dio Sandžaka Hazbija Kalač:

osvojiojegotovodvaipoputa

manjeglasovaodbrojapotpi-

saneophodnogdabiDržavna

izborna komisija formalno

verifikovala njegovu kandi-

daturu!

MATRICA

Kontroverzna su objašnjenja

kako je do tih potpisa uopšte

došao.Ali, dilemada suu tom

poslu veoma aktivno uče-

stvovali aktuelni novopazar-

ski muftija, hafiz Abdurah-

man Ku j ov i ć , n j e g ov i

saradnici iz Novog Pazara i

povjerenici iz Rožaja, Petnji-

ce i Plava - nema. Centralno

mjestododatnevjersko-poli-

tičke edukacije nalazilo se u

sjedištu takozvanog muftij-

stva za takozvani južni San-

džakuRožajama, ana terenu

van rožajskeopštinedjelova-

li su najistaknutiji članovi

nevladine organizacije Boš-

njačka kulturna zajednica iz

Petnjice.

Po godinama rabljenoj ma-

trici, išlo se na besomučne

pokušaje javne diskreditaci-

je Bošnjačke stranke i njenih

lidera, kao i degradaciju

Islamske zajednice u Crnoj

Gori, njenih organa i tijela, a

posebnoreisaRifataefendije

Fejzića. Pomodelu ,,od vrata

do vrata“, građani islamske

vjeroispovijesti uvjeravani

su da su reis Fejzić i lider BS

Rafet Husović prodali vjeru

za večeru, a ovdašnji boš-

njački narod predali na

upravljanje šejtanu - lično.

ODGOVORI

Izborni odgovori birača boš-

njačke nacionalnosti bili su

jasni. Katastrofalno loše stra-

tegije i taktikeZukorlića i Ku-

jovićakulminiralesuizričitim

nalogom da se s jeseni

2015. godine Kalač i

ondašnja Bošnjačka

demokratskazajed-

nica pridruže pro-

testima Demo-

kratskog fronta.

Bez obzira na to

što je od samog

početka bilo ja-

sno da se radi

tek o prvoj fazi radikalne de-

stabilizacije političkih i be-

zbjednosnih prilika u zemlji i

pokušaju opako opasnog be-

skrupuloznog javnog uniža-

vanja ključnih državnih usta-

nova i institucija.

Napokon, još jedan izričiti

nalog iz novopazarske vjer-

sko-političke centrale, o ek-

spresnoj promjeni imena

BDZ u Stranku pravde i po-

vjerenja, po uzoru na Zukor-

lićevo političko čedo, razja-

snio je sve dileme oko toga

-koupornopokušavadabude

neprikosnoveni politički i

vjerski gazdameđuBošnjaci-

ma na području takozvanog

južnog Sandžaka?

Odgovori su ,,zaokruženi“ na

predsjedničkim i lokalnim iz-

borima. Sudeći po rezultati-

ma, Bošnjaci su, izgleda, defi-

nitivnootpisalibivšegmuftiju

i njegove povjerenike uCrnoj

Gori.

R.TOMIĆ

Bošnjaci otpisali

MuameraZukorlića

PODGORICA

PredCrnom

Goromjenova fazaekon-

omskog i demokratskogna-

pretka, koja

će

obezbijediti

bržu i efikasnijurealizaciju

izbornihprograma,

čiji

je

zajednički prioritet viši

kvalitet

života

svihgrađana,

konstatovano jena sjednici

Glavnogodbora

Demokratskepartije soci-

jalista.

Glavni odbor DPS ocijenio je

da izborni rezultati na preds-

jedničkim i lokalnim izborima

predstavljaju konačnu i ub-

jedljivu pobjedu opredijel-

jenosti građana za evroat-

lantske i evropske vrijednosti i

dalji put Crne Gore ka EU, uz

očekivanjedajetoizavršniud-

arac destruktivnosti političke

konkurencije, nakon dvije de-

cenije njihovog bezuspješnog

otpora strateškim državnim

prioritetima.

-Dostizanju tog cilja najveći

doprinos treba da daju nove

mlade snage na lokalnom i

državnom nivou, kojima je

značajno obogaćena kadrovs-

ka struktura DPS u proteklom

izbornom ciklusu - saopšteno

je nakon sjednice Glavnog

odbora.

Glavni odborDPS-a izkazao je

zadovoljstvovelikimizbornim

pobjedamanapredsjedničkim

i lokalnim izborima, 15. aprila,

odnosno 27.maja.

Na sjednici su analizirani re-

zultati oba izborna procesa i

konstatovano je da oni pot-

vrđuju nadmoć izbornih pro-

grama DPS-a, povjerenje koje

građani ukazuju ukupnoj

politici tepartije, superiornost

vršilaca najviših državnih i lo-

kalnih funkcija, kao i ukupan

odnos crnogorske javnosti

prema dosadašnjim ostvaren-

im rezultatima državne poli-

tike koju domintantno kreira

DPS.

-IzraženajespremnostDPSza

saradnju sa političkimpartija-

makojedijeletemeljnapolitič-

ka opredjeljenja i koje su

spremne da preuzmu odgovo-

rnostisvojepotencijalestaveu

funkciju daljeg ubrzanog na-

pretka na lokalnom i držav-

nom nivou - navodi se u saop-

štenju.

Glavni odbor se zahvalio svim

članovima, aktivistima, volon-

terima, simpatizerima i gla-

sačimaDPS za izuzetno zalag-

anje koje su pokazali tokom

izbornih procesa i doprinos

koji su dali ubjedljivim pob-

jedama partije, kao i svim

građanima koji su svojim

učešćemna izborima doprini-

jelidaljemdemokratskomraz-

vojuCrneGore.

R. P.

PODGORICA

Predsjedniš-

tvoDemokratskenarodne

partije jednoglasno jepodr-

žalopredsjednika te stranke

MilanaKneževića, koji je

tražioda se taj partijski or-

gan izjasni opitanjunjego-

vogpovjerenja, saopšteno je

Pobjedi izDNP-a.

Istovremeno,najveći

organ DNP-a je za-

tražio da se izvrši

,,analiza stanja“ u

Demokratskom

frontu nakon

što je taj politički savez ostva-

rio loš rezultat na lokalnimiz-

borima.

-Na zahtjevKneževića, koji se

nalazi na ,,izdržavanju nepra-

vedne i politički motivisane

četvoromjesečne zatvorske

kazne“, Predsjedništvo se, u

svijetlu rezultata lokalnih i

predsjedničkih izbora, tajnim

glasanjem izjasnilo o pitanju

njegovogpovjerenja, gdje je

Knežević dobio jednogla-

snu podršku članova Pred-

sjedništva – navodi se u sa-

opštenju DNP-a koje je

dostavljenoPobjedi.

Na taj način, kako jepojaš-

njeno,Kneževićjedobio

povjerenje da ,,Pred-

sjedništvu predloži

sve neophodne mjere

i odluke za dalje jača-

njeDNP-a“.

Prema nezvaničnim

saznanjima Pobje-

de, Knežević je

tražio da se po-

stavi pitanjenje-

govog povjere-

nja nakon što

je opozicija

doživjela de-

bakl na lokal-

nim izbori-

ma , a d i o

javnosti i opozicije zatražio

ostavke opozicionih lidera.

Ostavke su eksplicitno zatra-

žiliAleksaBečićiMarkoMila-

čić, ali idionevladinogsektora

i medija koji su naklonjeni ili

koji su pod kontrolom opozi-

cije.

Na sjednici Predsjedništva je

ocijenjeno da je rezultat opo-

zicijenalokalnimizborimaloš

i da je činjenica da je Demo-

kratska partija socijalista sa

svojim koalicionim partneri-

ma, a u važnim opštinama i

sama, osvojila vlast.

-TajpodatakzahtijevaodDNP

i njenih organa da, nakon pre-

liminarnihinformacija i anali-

ze rezultata lokalnih izbora,

ubrzo izvrši i detaljnu analizu

sa prijedlogom mjera. U toj

partiji detaljno će analizirati

odnose na političkoj sceni Cr-

ne Gore i u opoziciji, kao i sta-

nje u Demokratskom frontu i

DNP-u - navodi DNP.

-Uprkos činjenici da su i na

ovim izborima zloupotreblja-

vanidržavniresursiidajepro-

gon lideraDF-a, kao i Frontau

cjelini, i očiglednokontinuira-

no odsustvo minimuma soli-

darnosti kolega iz opozicije,

imalo uticaj na sve aspekte re-

zultata izbora - dodaje se u sa-

PODGORICA

Soci-

jaldemokrate suposlije

održanih lokalnih izbora 27.

majapotvrdileda suvažan

faktornapolitičkoj sceni u

svimlokalnimsredinama,

uključujući i Podgoricu, u

kojoj glasavišeodčetvrtine

ukupnogbiračkog tijela

CrneGore, saopštio je

ĐorđeSuhih, predsjednik

SDGlavnoggrada i nosilac

liste ,,Socijaldemokrate -

IvanBrajović -Dosljednoza

Podgoricu“.

-Socijaldemokratesunaovim

lokalnim izborima osvojile

2.191 glas više u odnosu na re-

zultat sa parlamentarnih iz-

bora u glavnom gradu 2016.

godine, što predstavlja porast

od 75 odsto. Sjajnom izbor-

n o m r e z u l t a t u S o c i -

jaldemokratauPodgorici,sas-

vim sigurno su doprinijeli i

odlični rezultati rada naših

lokalnih funkcionera u pre-

thodne tri i po godine, konk-

retan i ostvariv izborni pro-

gram koji smo ponudili i ljudi

sanašeliste,čijijeličniiprofe-

sionalni integritet garant da

ćemo sva svoja obećanja ispu-

nitiiunarednomperiodu-na-

veo je Suhih.

Prema njegovim riječima, ovi

izbori su pokazali da soci-

jaldemokratija živi i jača u

svim djelovima Crne Gore, te

da su jedina partija koja uz

konstantanrastpodrškemože

dasepohvali i činjenicomdau

svim sredinama ima pred-

stavnike u lokalnim parla-

mentima.

R.P.

POVODI:

Kako je u Crnoj Gori propala političko-vjerska

misija bivšeg sandžačkogmu ije

OTPISANI:

Muamer Zukorlić

PORAŽENI:

HazbijaKalač

Rezultati besomučnih pokušaja

javne diskreditacije Bošnjačke

stranke i degradacije Islamske

zajednice u Crnoj Gori, zatim

izričitog naloga da se BDZ pridruži

protestima Demokratskog fronta

s jeseni 2015. godine i, konačno,

promjene imena BDZ, bili su teški

porazi Stranke pravde i povjerenja

na lokalnim i njenog lidera Hazbije

Kalača na predsjedničkim izborima

Zasijedao Glavni odbor Demokratske partije

socijalista, analizirani rezultati lokalnih izbora

DPS za saradnjusa

partijamakojedijele

temeljnapolitička

opredjeljenja

Nosilac liste Socijaldemokrata za glavni grad

zadovoljan rezultatom

Suhih:

SDuPodgorici

osvojio2.191 glas

višeuodnosuna

parlamentarne izbore

Predsjedništvo Demokratske narodne partije jednoglasno podržalo svog predsjednika

Kneževićdobiopovjerenje,

DNP traži analizustanjauDF-u

DNP je na lokalnim izborima

u Danilovgradu i Pljevljima

izašao sa svojim listama

osvojivši preko 10 odsto

glasova, čime je i de initivno

ozvaničen kraj postojanja

tog saveza u te dvije opštine.

DNP je sa svojom listomu

Danilovgradu osvojio veći

broj glasova od koalicije

Nove i PZP-a, dok je u Pljev-

ljima osvojila dva mandata

kao i ta koalicija.

DNP se protivio i imenova-

nju Slavena Radunovića za

nosioca liste u Podgorici ali

je Knežević iz zatvora podrš-

kom za potpredsjednika

Nove spriječio dalju dezinte-

graciju Fronta.

DNPjačiod

NoveiPZPu

Danilovgradu

opštenju.

Nasjednici jepotvrđenoopre-

djeljenje za djelovanje sa par-

tnerima u DF-u i u okviru tog

saveza.

-Uz stav da svi moramo, kako

unutar naših tijela, tako i na

Predsjedništvu DF-a, utvrditi

metode i modele efikasnog

političkog djelovanja u datim

okolnostima i u budućem pe-

riodu - zaključio jeDNP.

N.Z.

MilanKnežević

Uoči sjedniceGlavnogodbora