Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Četvrtak, 7. jun 2018.

Politika

PODGORICA

–LiderAl-

banske alternativeNikĐe-

ljošaj ocijenio je jučedavje-

rujedaUstavni sudneće

dozvoliti oduzimanjeman-

datanjegovoj partiji.

Đeljošaj je juče saopštioda je

oštra i gruba prediz-

borna kampanja

lokalnih aktivista

D emo k r a t s k e

partije socijali-

sta, Demokrata i

Demokratskog

saveza Albana-

ca protiv

PODGORICA

-Uvođenjem

otvorenih listau izbornoza-

konodavstvo smanjilabi se

političkakorupcija, građani

bi dobili drugačiju slikuo iz-

borimauCrnoj Gori, abilabi

ojačana i njihovaveza sa iza-

branimpredstavnicimaudr-

žavnomili lokalnomparla-

mentu.

To je, u intervjuu za PR centar,

ocijenila poslanica Soci-

jaldemokratskepartije(SDP)u

Skupštini Crne Gore Draginja

Vuksanović.

Ona jepodsjetilada se, odkada

je počela da se bavi politikom,

zalagalazauvođenjeotvorenih

lista u izborno zakonodavstvo,

jer bi to, kako smatra, pojačalo

demokratičnost u izbornom

procesu i ojačalo vezu između

građana i izabranog poslanika

ili odbornika „kako na držav-

nom, tako i na lokalnom

nivou“.

– Tako da sam u potpunosti

za sistem uvođenja ot-

vorenih lista u izborno

zakonodavstvo. Pošto

nasočekujedonošen-

je novih izbornih

zakona u skladu sa

s t a nd a r d ima

d r ž a v a E v -

PODGORICA

- Predsjed-

nikPokreta za promjene

NebojšaMedojević optu-

žio je juče predsjednika

opštineBudvaDragana

Krapovića da je ugovo-

romoporavnanju sa

njemačkomkompanijom

WTE napravio štetu za

budžet.

- Bečićev gradonačelnik

Budve brzo uči školu

DPS-a. Sad se vidi da je

Bečićev gradonačelnik

imao konstantne tajne

pregovore sa Duškom

Markovićem i da je sa

njimnapravljen dil na štetu

građana Budve. Njemačka

irma je trebala da plati

obeštećenje Budvi, a ne

da Budva plaća bilo kakav

novac kompaniji čiji je pred-

stavnik u poslu sa opštinom

Budva priznao da je sklopio

korupcionaški dil - kazao

je u javnomproglasu pred-

sjednik PZP-a i član pred-

sjedništva DF-a Nebojša

Nastavljena kriza lokalne vlasti u Budvi, lider PZP optužuje Dragana Krapovića

Medojević: Bečićev

gradonačelnik

štitio interes

MarkovićeveVlade

Predsjednik opštine Budva Dra-

gan Krapović je u reakciji na stav

Medojevića pozvao lidera

PZP da raskine koaliciju u

Budvi ili da ga pusti da

radi.

- Gospodine Medoje-

viću, vi ste čovjek

koji je obesmislio

termine poput

kriminala i

korupcije i

oduzeo im težinu u javnoj upo-

trebi. Kada Vi danas, gospodine

Medojeviću, kažete kriminal ili

korupcija, prosječnomgrađani-

nu Crne Gore je to isto kao da ste

rekli krompir ili krastavac, tako

da vaše riječi jednostavno više

nemaju težinu i značaj - navodi

se u reakciji Krapovića.

Predsjednik opštine Budva je

rekao da je zaštićen interes gra-

đana Budve.

Krapović:

Raskinitekoaliciju

ilimepustitedaradim

- Gospodine Medojeviću, ili

povucite podršku koju ste mi

dali ranije i raskinite koaliciju

ili me pustite da radim, da

ne gubim vrijeme i energiju

prepisujući se sa Vama, imam

pametnija posla. Ovim zavr-

šavamovu polemiku i ostav-

ljamVas da rješavate paralel-

no globalna i lokalna pitanja,

da raskrinkavate raznorazne

teorije zavjere i dilove u svo-

joj glavi i da komentarišete

svoje izjave i postove po por-

talima i Fejsbuku - zaključio je

Krapović.

Medojević.

On je dodao da Krapović

treba da odgovori na veoma

prosto pitanje: ,,Zašto nije

pokrenuo proceduru za utvr-

đivanje ništavnosti ugovora

sa WTE, zbog pravosnažne

presude da se radi o korup-

cionaškomugovoru, već je

nastavio privatne pregovore

sa WTE i pristao na vansudsko

poravnanje i da plati 6,5 milio-

na eura njemačkoj irmi? Bez

odluke Skupštine.“

PREGOVORI

Sad se vidi, kako navodi lider

PZP-a, da je Bečićev grado-

načelnik imao konstantne

tajne pregovore sa Duškom

Markovićem i da je sa njim

napravljen dil na štetu građa-

na Budve.

- Ja sammu lično pojasnio

da je korupcionaški ugovor

pravno ništavan i da opština

Budva kao oštećena iz ovog

korupcionaškog posla ima

pravo na obeštećenje, te da

nova vlast mora odmah da

pokrene postupak za utvr-

đivanje ništavnosti ugovora,

a onda da podigne tužbe

protivWTE u CG, Njemačkoj

i Austriji za nadoknadu štete

koja je nastupila zbog skla-

panja korupcionaškog posla.

Najsnažniji pravni argument

za ovaj moj predlog je činje-

nica da je predstavnik WTE

priznao pred sudomda

je sklopio korupcionaški

ugovor sa predsjednikom

opštine Budva, Rađenovi-

ćem - navodi Medojević.

On je dodao da je ponudio

,,Bečićevomgradonačelni-

ku“ besplatan angažman i

lične veze u Njemačkoj.

UGOVOR

- Bečićev gradonačelnik

je, dakle, odbio da raskine

štetan ugovor i pokrene

tužbe za nadoknadu štete,

tajno pregovarao sa nje-

mačkom irmom i Duškom

Markovićem i donio odluku

da se vansudski poravna sa

irmom koja je imala namje-

ru da opljačka Budvu i Crnu

Goru. Bečićev gradonačel-

nik je platio 6,5 miliona eura

građana Budve vez ikaka-

kve pravne obaveze. Zašto?

Njemačka irma je čašćena

6,5 miliona eura, umjesto

da oni plate Budvi štetu

zbog korupcije - zaključio je

Medojević.

R. P.

Lider Albanske alternative vjeruje da Ustavni sud neće dozvoliti

ponavljanje izbora u Podgorici, upire prst u lidera SDP-a

Đeljošaj: Krivokapićne

bira sredstvadaoduzme

mandatAlbancima

Albanske alternative i njega

ličnodoživjela fijasko.

- Ono što nijesu uspjeli na iz-

borima raznimmanipulaci-

jama, sada pokušavaju da

sprovedu ponavljanjem iz-

bora na nekoliko biračkih

mjesta. Ovu nečasnu radnju

sada predvodi SDP i njen

lider Ranko Krivokapić,

kako bi pokušao da

pročisti Skupštinu

Glavnog grada od au-

tentičnog predstavni-

ka Albanaca. Svima je

poznato daDPS ima ap-

solutnu većinu, da se po-

navljanjemizboranemo-

že ugroziti osvojena

većinaDPS-a, nego je

cilj da se oduzme

mandat Albancima

i toradiSDPiRan-

ko Krivokapić –

saopštio je Đe-

l j o š a j z a

Pobjedu.

Albanska alternativa će, kako

je dodao, koristiti sva dozvo-

ljena sredstva da odbrani

osvojeno i spriječi oduzima-

njemandataAlbancima.

- A ova nečasna i nemoralna

radnja Krivokapića neka nje-

mu služi na čast. Krivokapić

je imao podrškuAlbanske al-

ternative kada mu je trebala,

a sada se grčevito, svim sna-

gama, bori da oduzme man-

dat AA. To je prava slika i pri-

lika Krivokapića, pravo lice

poštenja. Ipak, dragomi je da

nijesamja izdajnik, nego je to

Krivokapić - saopštio je Đe-

ljošaj.

Dodao je i da Krivokapić ne

bira sredstva da Skupštinu

Podgorice„pročisti odauten-

tičnog predstavnika Albana-

ca“, ali i da vjeruje daUstavni

sud neće dozvoliti te „antial-

banske radnje“.

Đeljošaj je poručio i da će

o svemuobavijestiti

„najznačajnije par-

tnereuBriselu, Tira-

ni i Vašingtonu“.

Đ.Ć.

Draginja Vuksanović se založila za izmjene izbornog zakonodavstva

Otvorene listezamanju

političkukorupciju

ropske unije, vjerujemda će se

naći mjesta u izbornom za-

konodavstvu i za takva rješen-

ja. Prethodno, treba saslušati

svemoguće primjere, sugestije

i na osnovu toga donijeti na-

jbolje rješenje – poručila je

Vuksanović.

Prema njenim riječima, pred-

nost izbornog sistema sa ot-

vorenimlistama je velika, zbog

toga štobi, kako je rekla, posto-

jali poslanici i odbornici koji bi

više radili u interesu građana,

nego u interesu političkih

partija.

–Na taj način bi se smanjio au-

toritarni uticaj lidera partije u

samoj partiji, da oni kroz već

predloženu izbornu listu

namećumožda i neka rješenja,

koja nijesu prihvatljiva za

građane. Sa druge strane, imali

bismo pojačanu odgovornost

poslanika i odbornika, koje di-

rektno i neposredno biraju

građani po njihovom imenu i

prezimenu – rekla je Vuksa-

nović.

OnajepodsjetiladajeUstavom

Crne Gore predviđeno pravo

građanina da bira i da bude bi-

ran uz, kako je pojasnila, za-

konom propisane uslove koje

treba da ispuni.

– U tome dijelu potpuno po-

državam tu ideju, ali treba da

imamo u vidu da je za takvu st-

var potrebno i dosta novca, pa

sepostavljapitanjedalibineko

ko zaista ima dobre ideje, ako

želi da radi časno u interesu

građana, imao finansijskih

mogućnosti da vodi kam-

panju – kazala je Vuksa-

nović.

Ukoliko bi se pojedinac

kojeg bi glasali građani,

kako je objasnila, našao

na listi neke političke

partije to bi bio glas za

tupartiju.

R.P.

DraginjaVuksanović

NikĐeljošaj

DraganKrapović

NebojšaMedojević