Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Četvrtak, 7. jun 2018.

CrnomGorom

CETINJE

Odnosi CrneGo-

re iKraljevineŠvedskeveo-

ma sudobri i prijateljski,

stalno seunapređujuna svim

poljima. Posebno samzahva-

lannapodršci kojuŠvedska

pružaprocesuevropske in-

tegracijeCrneGore - kazao

je gradonačelnikCetinja

AleksandarKašćelan.

On je, govoreći na svečanosti

koja je povodomNacionalnog

dana Švedske održana u Nje-

goševoj Biljardi, kazao da nije

samo evropska perspektiva

ono štopovezuje dvije države.

- Rekao bih da je to i prkos i

snažna svijest o sopstvenom

identitetu, o potrebi očuvanja

nacionalne osobenosti, njego-

vanju tradicije i davanju novog

„života“ sopstvenom kultur-

nomkodu - kazao jeKašćelan.

Ambasada Švedske ove godine

prvi put Nacionalni dan, 6. jun,

obilježava i u Crnoj Gori. Am-

basador te države Jan Lundin

kazao je kako mu je izuzetno

dragoda se todešavauBiljardi.

-Smatramdanašedvijezemlje

mogumnogokulturnihdobara

jedna drugoj da ponude, da je

upravo kultura spona koja nas

spajaitemeljzanastavakodlič-

ne saradnje - rekao jeLundin.

On je naglasio da je kulturna

razmjena važan segment sa-

radnje zemalja.

-Upravo kroz kulturu saznaje-

moviše jedni odrugima. Jojka-

nje i guslanje su stare, tradicio-

nalne forme pripovijedanja,

koje nam daju uvid u prošlost

kada su ljudi širomsvijeta ima-

li vrlo slične izazove i tradicije

–kazao je ambasador.

Lundin je dodao da će Švedska

posvećenonastavitidapodrža-

va evropski put Crne Gore ka

punopravnom članstvu u

Evropskojuniji,kojeće,kakoje

kazao, osnažiti ne samo Crnu

Goru, već i Uniju.

U programu obilježavanja Na-

cionalnog dana Švedske uče-

stvovala je laponska umjetnica

SaraAjnak,kojasvojspecifičan

muzički izraz temelji na mije-

šanju tradicionalnog zvuka i

bluza i guslar Rajko Radović,

koji nastupa svirajući tradicio-

nalni crnogorski instrument

poznat širomsvijeta.

J.Đ.

CRNAGORAIMAPODRŠKU

ŠVEDSKE:

SinoćnaCetinju

CETINJE:

Obilježen Nacionalni dan Švedske

Kultura temelj za

nastavak saradnje

NIKŠIĆ

Članovi Glavnog

odboraUBNOR-a i antifaši-

staNikšićaodržali sučas

istorijeučenicimaOŠ „Du-

šanBojović

“uLukovu.Ma

-

lišani su, poredostalog, sa-

znali nakoji način jena

Sutjesci poginuonarodni

heroj iz togmjestapokojem

školanosi ime.

Predsjednik UBNOR-a i anti-

fašista Nikšića SlobodanMir-

jačić je istakaoda je uDrugom

svjetskom ratu poginulo 136

Lukovljana, među kojima je

bilo djece i žena, kao i da su tri

borca proglašena narodnim

herojima.

- Antifašizam nam stvara

društvoukomesviuživajuista

prava koja zaslužuje ljudski

rod.Mi

baštinimoantifašizam

i to je naš ogromni kapital za

budućnost. Smatram da smo

svi antifašisti, pa vas u to ime

pozdravljam i podsjećam da

čuvate lik Dušana Đukanovi-

ća.Tojevaštrajnizadatak.Ču-

vanjem njegovog djela čuvate

ostale revolucionare, čuvate

antifašističku Crnu Goru - ka-

zao jeMirjačić.

S.D.

NIKŠIĆ:

Čas istorije osnovcima na Lukovu

Antifašizamjeveliki

kapital zabudućnost

BERANE

Vlasnici ugosti-

teljskihobjekatakoji sena-

lazeuglavnoj gradskoj ulici

okupiće sedanas u 10časova

ispredzgradeopštine, nepo-

srednopredpočetakzasije-

danjaSkupštine, kakobi

mirnimprotestomizrazili

neslaganje saodlukomlo-

kalnevlasti da imukloni ten-

de sa terasa lokala.

Parlament Berana prije više

od tri godine donio je odluku

da lokaliuglavnojulicimoraju

da na terasama imaju jednoo-

brazne suncobrane, a ne ten-

de, ali ona do sada nije primje-

njivana.

UKLANJANJE

Prije dvadesetak dana radnici

Agencije za izgradnju i razvoj

Berana pokušali su da uklone

tende, ali nijesu uspjeli. Poku-

šaj su ponovili juče ujutru, uz

asistencijuKomunalnepolici-

je i pripadnika CB Berane, ali

takođe neuspješno jer su se

vlasnici lokala i brojni građani

okupili ispred kafe-bara

,,Evropa“ i spriječili ih.

– Znamo šta su odluke i da ih

trebapoštovati.Mi

,jednostav-

no, ljetos nijesmo umogućno-

sti da tu odluku sprovedemo u

djelo. Da su nam na vrijeme,

prošle jeseni ili tokom zime,

saopštili da moramo ukloniti

tende, razumjeli bismo i snašli

se. Ovako, dovode nas pred

svršen čin, a znaju da nakon

ulaganja koja smo imali, da-

nas, ni finansijski, ni vremen-

ski, nemamo mogućnosti da

uklonimo tende i postavimo

suncobrane umjesto njih.

Tendamanikoodnasnijezau-

zeo ni metar prostora dodije-

ljenognamzaterase–objasni-

li su vlasnici lokala.

KOMPROMIS

Kako su kazali, više puta

usmenoipisanimputemobra-

ćalisusepredsjednikuopštine

Dragoslavu Šćekiću, očekuju-

ći da kroz razgovor postignu

kompromis ali, kažu, sa te

adrese nije bilo nikakvog od-

govora.

– Znaju u kakvom ekonom-

skom ambijentu poslujemo i

da na početku ljetnje sezone,

kada treba da zaradimo nešto,

ne možemo da sprovedemo

odluku, ali ih tone dotiče. Ne-

će ni da razgovaraju sa nama!

A ova ulica, odnosno lokali u

njoj, predstavljaju jedinu „pri-

vredu“ uBeranama – negodu-

ju vlasnici.

V.J.

BERANE:

Ugostitelji spriječili sprovođenje opštinske odluke

Skupo imjedazamijene

tende suncobranima

Zečević:

Odluka

morabitisprovedena

Sekretar opštinskog Sekretarijata za inspekcijske poslo-

ve Dragan Zečević kazao je da ova odluka mora biti sprove-

dena.

– Odluka mora biti sprovedena, to ćemo uraditi čim se ste-

knu uslovi. Ne radi se ni o čijemhiru već o poštovanju doni-

jetih zakonskih akata – kazao je Zečević.

Vlasnici lokala u

glavnoj gradskoj ulici

okupiće se danas u 10

časova ispred zgrade

opštine, uoči zasijedan-

ja SO, kako bi izrazili

neslaganje zbog odluke

ouklanjanju tendi

TIVAT

Tradicionalna gastro-

nomska manifestacija „P(i)

jat od žućenice“ održaće se 6.

juna na gradskoj rivi Pine, naja-

vila je Organizacija žena Tivta.

P(i)jat je jedan od segmenata

14. neđunarodnog Žućenica

festa, Festivala dobroga za sva

čula.

„P(i)jat od žućenice“ počeće u

19 sati koncertomGlazbeno-

prosvjetnog društva „Tivat“, a

pola sata kasnije zaljubljenici

u žućenicu predstaviće jela od

ove najpoznatije jestive trave

u Boki Kotorskoj. Očekuje se

predstavljanje i degustacija

250 jela sa žućenicom, a obez-

bijeđeno je i vino. Fešta će se

nastaviti nastupompoznate

splitske klape „Iskon“.

Predsjednica Organizacije

žena Tivta, Blaženka Vučuro-

vić, saopštila je da se za učešće

na omiljenoj fešti Tivćana i

gostiju grada do sada prijavilo

16 ekipa sa više 130 kulinara

amatera.

Organizator Žućenica festa

je Organizacija žena Tivta uz

tehničku i inansijsku pomoć

Turističke organizacije i Radio

Tivta. Za ovogodišnji P(i)jat

opština je opredijelila 2.800

evra, a TO Tivat je organizator

koncerta klape „Iskon“.

S. K.

P(i)jat od

žućenice

16. juna

Tivat

PETNJICA

UPetnjicijepred-

stavljen prekogranični proje-

kat ,,Mladi Crnogorci i Albanci

u zasadima malina“ u kojem

učestvuje ta opština.

Cilj projekta jesteda doprinese

smanjenju stope nezaposleno-

stimladihururalnimpodručji-

ma Crne Gore i Albanije, uspo-

stavljanjem novih zasada i

poboljšanjem postojeće proi-

zvodnje, prerade i trgovinema-

linama. Projekat će se realizo-

vati 18 mjeseci, a glavni ciljevi

su osnaživanje mladih poljo-

privrednih proizvođača kroz

obuke, edukacije, uspostavlja-

nje startap biznisa, biznis pla-

nova i dodjele materijala i sad-

nica budućimkorisnicima.

MenadžerprojektaIsmetLatić

kaže da je toprvi projekat uko-

jem je opština Petnjica vodeći

partner.

136

Lukovljana poginulo je u

Drugomsvjetskomratu

BUDVA

Ovog ljetaoko30

plaža i ugostiteljskihobjeka-

tanapotezuSlovenskeplaže

i šetalištauBudvi bićeobu-

hvaćenoprojektom„Uhvati

čist talas“ koji podrazumije-

va rikupljanje, selektivnood-

laganje i reciklažuambalaž-

nogotpada.

KakojesaopštenoizJPMorsko

dobro uslovi za to stekli su se

nakon potpisivanja memoran-

duma o saradnji na tomprojek-

tupredstavnika osaminstituci-

ja - Ministarstva održivog

razvoja i turizma, Agencije za

zaštitu prirode i životne sredi-

ne, kompanije Koka-kola HBC

Crna Gora, Javnog preduzeća

za upravljanje morskim do-

brom, opštine Budva, lokalnog

komunalnog preduzeća, Regi-

onalne deponije ,,Možura“ Bar

i Ekološkog pokretaOzon.

Prikupljeni otpad biće odlagan

unamjenskeposude–posebno

staklo, plastika i limenke.

Nakon selektivnog razdvajanja

i pripreme za reciklažu otpad

će biti transportovan na Regio-

nalnudeponiju,,Možura“,oda-

kle se dalje plasira na tržište

sekundarnih sirovina.

Projekat traje od 15. juna do 15.

septembra.

I.T.

BUDVA:

Projekat „Uhvati čist talas“ počeće 15. juna

Otpadsa30plaža

odlagaće selektivno

„UHVATIČISTTALAS“SPROVODI

OSAM INSTITUCIJA:

Budva

Petnjica u prekograničnomprojektu sa Albanijom

Oformiće20zasadamalina

-Ovaj projekat ćeuvelikojmje-

ri doprinijeti da se poboljša za-

poslenost i to one kategorije

ljudikojajesklonamigrativnim

kretanjima i napušta zaviučaj -

istakao je on.

Predsjednik opštine Samir

Agović kaže da je projekat zna-

čajan jer će seoformiti 40zasa-

damalina.

- Za nas je to važno jer ćemo

ublažiti migraciju stanovništa i

na ovaj način, jer mladi ljudi

mogudaostanuovdjeidaseba-

ve poljoprivrednom proizvod-

njom- istakao jeAgović.

T.Č.

Ovog ljeta nemožemo da sprovedemo odluku. Da

su namna vrijeme, prošle jeseni ili tokomzime,

saopštili damoramo ukloniti tende, razumjeli bismo

i snašli se – objasnili su vlasnici lokala u centru grada