Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Četvrtak, 7. jun 2018.

Hronika

PODGORICA

–Branioci

trojiceoptuženihzaubi-

stvoRadomiraĐuričkovi-

ća reagovali supovodom

izjave advokataDamira

Lekića ,,dauovomslučaju

nije spornakrivicaosum-

njičenih“.

Branioci Igora Mašanovića

(22), Vukana Vujačića (23) i

MarijaMiloševića(37)urea-

govanju ističu da se pretpo-

stavkanevinostimorapošto-

vati.

-Skoropasvaki građaninpo-

znaje institut pretpostavke

nevinosti, po kojem se svako

smatra nevinim dok se nje-

gova krivica za krivično dje-

lo ne utvrdi pravosnažnom

odlukom suda, te samim tim

nijeprimjerenaizjavakolege

Lekićanakojinačindirektno

krši vitalna prava i slobode

naših branjenika, dajući sebi

za pravo ulogu suda i šteteći

ugledu ne samo naših bra-

njenika već i njihovih poro-

dica - navodi se u saopštenju

advokata Nikole Kandića,

Tripka Karadžića i Natalije

Karadžić.

U reagovanju se navodi da

uloga advokata nije „lično

afirmisanjenaštetustranaka

upostupkuvećzaštitanjiho-

vog ličnog dostojanstva i

pravnog integriteta, naravno

postupajući u zakonskim

okvirima“.

Prošlenedjelje,Višedržavno

tužilaštvo u Podgorici podi-

glo jeoptužnicuprotivMilo-

ševića, Vujačića i Mašanovi-

ća, koji se terete za ubistvo

Cetinjanina Radomira Đu-

ričkovića.

Prema navodima iz optuž-

nog akta, sva trojica imala su

jasanplanipodijeljeneuloge

u cilju izvršenja ove likvida-

cije. Prema sumnjama tuži-

laštva, Milošević je nabavio

automobil iz kojeg je 11. ok-

tobra 2016. godine ubijen

Đuričković.

Smrtonosne hice u Cetinja-

nina, prema navodima iz ak-

ta Tužilaštva, ispalio je Ma-

šanović, a Vujačić se nalazio

za volanom automobila iz

kojeg je počinjena likvidaci-

ja.

M. L.

Branioci: Lekićkrši

pravanašihbranjenika

Advokati optuženih za ubistvo Radomira Đuričkovića reagovali na izjavu kolege

PODGORICA

– Sreten Đurković (53) poginuo je u saobra-

ćajnoj nesreći koja se juče ujutro dogodila u podgoričkom

naselju Liješnje, saopšteno je iz policije.

Nesreća se desila u 6.40 časova na magistralnomputu Pod-

gorica – Cetinje.

Đurković je bio u vozilu „golf 3“, kada je iz za sada neutvrđe-

nih razloga udario u kombi.

Policija je obavila uviđaj, na osnovu kojeg će se utvrditi pod

kojimokolnostima je došlo do nesreće.

A. G.

Saobraćajna nesreća na

putu Podgorica – Cetinje

Poginuovozač

PRINTSCREENRTCG

Samjestanesreće

PODGORICA

– Nepoznata osoba, u srijedu pola sata poslije

ponoći, aktivirala je eksplozivnu napravu ispred kućeMomira

Prelevića uTološima.

U eksploziji nije bilo povrijeđenih, ali je pričinjena materijalna

štetana vozilu ,,džip“, koji je bioparkiran ispredkućePrelevića.

U posljednja četiri mjeseca ovo je treća eksplozija ispred kuće

Prelevića. Prva eksplozivna naprava aktivirana je 29. marta, ta-

kođe ubrzo nakon ponoći, a druga mjesec kasnije, isto ubrzo

nakonponoći. Nijedanodovihnapada nije rasvijetljen.

C.H.

PODGORICA

–Unutrašnja

kontrolaUpravepolicijeni-

jeutvrdilaodgovornost

smijenjenog šefa Interven-

tnepolicijeMilanaRadusi-

novića, u slučajukada su

pripadnici njegove jedinice

u februarupretukli trimla-

dićaucentruPodgorice, pa

jeu skladu sa timmenad-

žmentUpravepolicijeodlu-

čioda gavrati na istu funk-

ciju, navodi seudokumentu

koji jevršilacdužnosti di-

rektoraUpravepolicijeVe-

skoDamjanovićdostavio

Savjetuza građanskukon-

troluradapolicije.

- U postupku utvrđivanja po-

jedinačne odgovornosti, Unu-

trašnjakontrolapolicijeMini-

starstvaunutrašnjihposlovaje

sprovela postupak, o čemu je

sačinila izvještaj i nijeutvrdila

odgovornost Milana Radusi-

novića - piše udokumentu.

Nakonpostupanjapripadnika

Interventnejedinice17.febru-

ara 2018. godine, tadašnji di-

rektor Uprave policije Slavko

Stojanović naložio je bivšem

načelniku Centra bezbjedno-

stiPodgoricadasezbogobjek-

tivne odgovornosti smijeni

Radusinović, što je i učinjeno.

Milan Radusinović je, kako

stoji u dokumentu, postavljen

za vođu Interventne jedinice

tri mjeseca prije spornog do-

gađaja, te da je riječ o starješi-

ni koji profesionalno obavlja

poslove, pa je skladu sa tim

menadžment Uprave policije

odlučio da ga ponovo angažu-

je na poslovima vođe Inter-

ventne jedinice.

Protiv pripadnika Interven-

tne jedinice Mladena Vujovi-

ća, Slavka Furtule, Vukomana

Maraša, Marka Stojanovića i

MilošaBečanovićavodisepo-

stupak zbog sumnje da su 17.

februara u Njegoševoj ulici

pretukli trimladića.

A.G.

Utvrđeno da šef Interventne nije odgovoran

za prebijanje u centru Podgorice

Damjanovićvratio

Radusinovićanaposao

Treći napad na imovinu u Tološima

Eksplozivnom

napravomnakuću

MomiraPrelevića

- Ne mogu se sjetiti njegovog

tačnogodgovora,alimusetoni-

je učinilo kredibilnim- kazao je

Skot.

On je pojasnio da su inicijalne

informacijekojesamdobiove-

zano za rusku obavještajnu

službu predstavljale samo na-

vode.

- Navedeno je da jemoguće da

je ruska obavještajna služba

uključena. Međutim, sami ti

navodi da je uključena ruska

obavještajna služba u aktivno-

sti političke partije u jednoj

državi koja čini napor da se

pridružu NATO-u, predstav-

ljao je presudanmomenat koji

je uticao da se ne uključim u

ovu aktivnost sa Džozefom

Asadom.Američkaobavještaj-

na zajednica je otvoreno ko-

mentarisala miješanje ruske

obavještajne službe u vaš iz-

borni proces, a ruska vlada je

govorila o averziji koju ima

prema pristupanju Crne Gore

NATO-u–kazao je Skot.

Naveojeidajeizmedijasaznao

da nekoliko vlada država na

Balkanu ispituje mogućnost

kretanja novca i ljudi u vezi sa

ruskom obavještajnom služ-

bomu vrijeme održavanja par-

lamentarnih izbora u Crnoj

Gori.

Svjedok je pojasnio da je Asada

pitaoda li je kontaktiraovlasti u

CrnojGoripovodomakcijekoju

je planirao sprovesti, jer se kon-

traobavještajne akcije i evakua-

cija ne mogu izvesti bez sarad-

nje lokalnihvlasti.

SARADNIK

- Neke od tih aktivnosti mogu

izgledati čudno stanovništvu ili

lokalnimagencijamazasprovo-

đenje zakona. Ako imate pro-

blemnaterenu,boljejedaimate

kontakt sa lokalnim vlastima

negoda imobjašnjavateštavi tu

radite–pojasnio je svjedok.

Istakao jeda odpresudnog zna-

čaja za odbijanje angažmana

nije bio identitet filmskog pro-

ducenta, već informacije koje je

dobioodMasua.

SutkinjaMugoša je od svjedoka

zatražila da pojasni koje su to

javno dostupne i tajne informa-

cije okretanju ruske obavještaj-

neslužbe,aodnosesenamiješa-

njeu izboreuCrnojGori.

- Imam na raspolaganju ek-

sperte za sve vidove ekonom-

skih, političkih i bezbjedno-

snih pitanja u čitavom svijetu.

Njihovo mišljenje cijenim kao

povjerljivo, ali ganeprihvatam

kao sveto pismo. Ticijana Ma-

sua smatram ključnom oso-

bomkojamemože edukovati o

Crnoj Gori za samo 10minuta.

Onkaoisvidrugiključnisarad-

nici su već verifikovani kao

izvori koji imaju pouzdane in-

formacije – pojasnio je svje-

dok.

Istakao je da je tog dana kada je

razgovarao saMasuomo Crnoj

Gori, imao važnijih pitanja kao

štosuSirija i SjevernaAfrika, ali

i ekonomska pitanja u Istočnoj

Evropi.

- Nijesam imao vremena da ga

pitamgdje je i kako pribavio in-

formacijekojemijedao.Dovolj-

nomje bilo što jemoj čovjek od

povjerenja rekao da postoje na-

vodi u miješanje ruske obavje-

štajne službe u rad DF-a, da

shvatimpolitičkuklimuuCrnoj

Gori uoktobru2016. godine i da

to nije okruženje u kojembih ja

htio da radimu to vrijeme - od-

govorio jeSkot.

Skot je juče, odgovarajući na pi-

tanje odbrane, kazao da svako

pitanje vezano zaMasua pred-

stavlja opasnost za njegovu

kompaniju.

- Činjenice da razgovaramo

uopšte o gospodinu Masu je

osjetljivapovjerljivainformaci-

ja moje kompanije. Prisiljen

sam da to učinim jer je moja

Vlada dala to ime crnogorskim

vlastima. Zbog brige za be-

zbjednost moje kompanije i

mojih službenika, neću davati

nikakve dodatne informacije o

zaposlenima - odgovorio je

Skot.

On jenapitanje advokataDuša-

na Radosavljevića kazao da je

znao da je TicijanoMasu poča-

snikonzuluCrnojGoriidagaje

baš zbog toga i zvao kako bi do-

bio informacije.

B.ROBOVIĆ

talje ponude koju je dobio za učešće u „djelovanju“ u Crnoj Gori

ad je tražioplan

ugekontranadzora

Specijalni tužilac Saša Čađenović kazao je da je svje-

dok Brajan Skot pokušavao da udalji Džozefa Asada

od krivične odgovornosti, posebno u dijelu kada je

govorio da se usluge tiču ilmskog producenta koji je

politički savjetnik DF-a.

- Primjećujemda je Skot uskladio iskaz sa

izjavomArona Šaviva, koja je data prije više

od pola godine upravo u dijelu koji se tiče

osobe kojoj je Asad pružao usluge. Iskaz

ovog svjedoka ukazuje i na konspirativno

djelovanje osoba koje su tražile usluge od

Asada, jer svjedok ni u jednom trenutku

nije upoznat sa imenima osoba sa kojima

je Asad ugovarao pružanje usluga kontrazaštite i

pripremanja planova za evakuaciju – kazao je Čađe-

nović.

Sa druge strane, odbrana je ukazala na stav Skota da

bi lokalnoj stanici CIA prijavio potencijalni posao koji

mu je nuđen da je bilo krivično-pravnog elementa ili

povezanosti sa aktivnostima protiv interesa SAD-a i

NATO-a.

Advokat Dušan Radosavljević rekao je da na osnovu

svjedočenja Brajana Skota, obrazac FD302 (iskaza

bivšeg operativca pred FBI) više ne može postojati

kao validan dokaz u predmetu protiv optuženih za

pokušaj terorističkog napada.

Čađenović:SkotuskladioizjavusaAronomŠavivom