Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 52 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Četvrtak, 7. jun 2018.

Hronika

PODGORICA

–Vrhovni dr-

žavni tužilac IvicaStanković

saopštio je jučena sjednici

Odbora zapolitički sistem,

pravosuđe i upravuda jeu

2017. godini potvrđeno98,77

odstooptužnica, aosuđuju-

ćimpresudama riješeno je

94,32odstopredmeta.

-Nastavljen je trendpovećanja

potvrđenih optužnica u po-

stupku sudske kontrole koji je

u 2017. godini bio 98,77 odsto, a

u 2016. to je iznosilo 97,37 od-

sto. Upostupku ispitivanja op-

tužnih prijedloga bilo je protiv

2787 lica i nije bilo vraćenih na

ispravku ili dopunu, niti je

utvrđenopostojanjegrešaka ili

nedostataka – istakao je Stan-

ković, prilikom saopštavanja

podataka o raduTužilaštva.

Objasnio je da je 94,32 odsto

predmeta riješeno osuđuju-

ćom presudom, oslobađaju-

ćom 3,93 odsto, a odbijajućom

1,75 odsto.

Glavni specijalni tužilac Mili-

voje Katnić saopštio je da je 3.

jula tri godine od osnivanja

Specijalnog tužilaštva i istakao

da je u 2017. godini pokrenuto

više istraga nego prethodnu

godinu.

- U 2017. godini bilo je 1299

predmeta, pokrenuto je 29

istraga protiv 168 osoba, koje

su se teretile za krivična djela

iz organizovanog kriminala. U

odnosu na 2016. godinu broj

pokrenutih istraga veći je za 11

predmeta ili 61 odsto, auodno-

su na 2015. za 20 predmeta –

kazao jeKatnić.

Nakon završenih istraga, pre-

ma njegovim riječima, optuž-

nice su podignute protiv 107

osoba, a finansijske istrage po-

krenute su u 19 predmeta pro-

tiv93fizičkalicaičetiripravna.

On se osvrnuo i na bezbjedno-

snusituacijuiporučiodaodgo-

vor države u borbi protiv orga-

nizovanih kriminalnih grupa

mora da bude „efikasan, hitan i

veoma radikalan“.

Pojasnio je da to podrazumije-

va i strožije kazne, pogotovo za

najteža krivična djela.

Katnić smatra i da Tužilaštvo i

policija dobro sarađuju te i da

istražni timovi daju dobre re-

zultate. Siguran je da će njiho-

va borba protiv organizovanog

kriminala biti uspješna.

Odgovarajući napitanja člano-

va Odbora, Katnić je kazao da

Tužilaštvo ima dokaze, ne sa-

mo u slučaju za pokušaj tero-

rizma, već i u drugimpredme-

tima, koji će, kako vjeruju,

dovesti do osuđujućihodluka.

I zamjenik vrhovnog tužioca

VeselinVučković kazao je da je

Specijalno tužilaštvo ojačano

stručnim kadrovima, pa je u

njima, kako je dodao, i veća

proaktivnost.

M.L.

Čelnici Tužilaštva predstavili rezultate za prošlu godinu

Stanković: Potvrđeno

98,77odstooptužnica

Sa jučerašnje sjedniceOdbora

BIJELOPOLJE

– EnisMemić

izBrodareva juče jeubjelo-

poljskomVišemsudunegirao

navodeoptužnicekojagate-

retida jeujulu2015. godine

automobilomusmrtiosao-

braćajnogpolicajcaIrfana

Kujovića.

- Ne priznajem krivično djelo

kojemijestavljenonateret–ka-

zao jeMemić.

Prema riječima optuženog, od

advokata je saznaodaćemubiti

zabranjenizlazakizSrbije,teda

je iz tog razloga pošao u Crnu

Gorumimograničnogprelaza.

On je istakao da je u Podgoricu

pošaosanamjeromdauzmeno-

vac koji mu je dugovao Jonuz

Hadžibeki.

- Sa prijateljemRedžomSinan-

čevićem i bratomBahrudinom

krenuo samkaCrnoj Gori auto-

mobilom „golf 3“. Granicu sam

prešao tako što sam zaobišao

punkt - ispričao jeMemić.

Pojasnio je da je Sinančević

ostao u BijelomPolju, a da je sa

bratomnastavio prema Podgo-

rici. Prema riječima optuženog,

nije uspio da uzme novac od

Hadžibekija pa se sa bratom i

Sinančevićem,kojiimsepridru-

žio u BijelomPolju, uputio na-

zadkaBrodarevu.

Tokom vožnje, kako je naveo,

stajali sunanekolikomjestakao

i na benzinskim pumpama, ali

danezna imenamjesta.

- Bez obzira na upozorenje ad-

vokata, sjutradan samse uputio

u Sarajevo gdje me je odvezao

prijateljizPribojaAlmedinMu-

laosmanović. Tamo sam otišao

dapomognemprijateljuureno-

viranju stana jer sambio izner-

viran što nijesam mogao da

izvučem svoj novac od Hadži-

bekija - rekao jeMemić i dodao

dajegranicuumjestuUvacpre-

šaosa ličnomkartom.

-USarajevusamnakon3-4dana

saznao iz medija da je u Crnoj

Gori poginuo policajac i da je

osumnjičenEnisMemić.Nakon

toga pozvao sam advokata u

Podgorici, ne sjećam se imena,

našao samnjegov broj na inter-

netu i objasnio o čemu se radi.

Advokatme je savjetovao da sa-

čekamdasezavršiistragaidaće

semožda umeđuvremenu pro-

naći pravi krivac – ispričao je

optuženi.

Prema optužnici koju zastupa

tužiteljka Višnja Medojević,

Memić je22. jula2015. oko19.45

sati na regionalnomputu Slije-

pačmost–Pljevlja,umjestuPaj-

ska Luka, upravljajući vozilom

„golf“ sa umišljajem ubio sao-

braćajnogpolicajcaKujovićana

čiji znak za zaustavljanje nije

postupio. Memić je ne smanju-

jući brzinuod90,1 km/hprešao

sa desne na lijevu kolovoznu

trakuiudariopolicajca,apotom

pobjegao sa lica mjesta, nakon

čega jeKujovićpreminuo.

Memić je bio u bjekstvu do de-

cembraprošlegodinekadaga je

Bosna iHercegovina izručilapo

međunarodnoj potjernici koju

jeCrnaGora raspisalazanjim, a

nakonštojeutamošnjemzatvo-

ru odslužio kaznu zatvora za

švercdroge.

V.Šb

.

SaprivođenjaMemića

Memić

negirada

jeusmrtio

policajca

Počelo suđenje optuženom

za ubistvo Irfana Kujovića

NIKŠIĆ

-Pedesetogodišnji

GojkoJovanović izNikšića

napadnut jesinoćutomgra-

du.

Iz Uprave policije saopšteno je

dajeukratkomrokuidentifiko-

vannapadačkoji jeJovanoviću,

inače novinaru RTCG, nanio

tjelesne povrede nakon verbal-

nogkonfliktakojisuimaliujed-

nomugostiteljskomobjektu.

- Kriminalističkom obradom

došlo se do sumnje da je ovom

događaju prethodio verbalni

konfliktkojisuovadvalicaima-

la u jednom ugostiteljskom

objektuuNikšiću -saopšteno je

izpolicije.

Osumnjičeni P. G. (19) je prive-

den oko 3.30 časova u nikšićki

Centar bezbjednosti, a tužilac

će se izjasniti o pravnoj kvalifi-

kaciji događaja.

-G.J.sukonstatovanelaketjele-

sne povrede. Policijski službe-

nici CBNikšić, nakon ukazane

ljekarske pomoći ovomlicu, ni-

jesu mogli obaviti razgovor sa

njim na okolnosti zadobijanja

povreda i on je zadržan na po-

smatranju na Odjeljenju hirur-

gije uMCNikšić - saopšteno je

izUpravepolicije.

C.H.

Nikšić: Napadnut

GojkoJovanović,

osumnjičenipriveden

Nikšić

PODGORICA

–Bivši obavje-

štajacCIABrajanSkot juče je,

odgovarajućinapitanjatužio-

casašeČađenovića, kazaoda

je ,,filmskiproducent“koji je

savjetovaopolitičkupartiju

Demokratski front, odnjego-

vognezavisnogsaradnika

DžozefaAsadatražiousluge

zaštitnogkontranadzora, de-

finisanjeruta iplaniranjeeva-

kuacijeuCrnojGori.

Djelovanje uCrnoj planirano je

uoktobru2016. godine.

Te detalje Skot je saznao iz raz-

govora koji je imao sa Asadom

povodomeventualnog uključe-

nja u projekat vezan za Crnu

Goru, a koji je, kako tvrdi, odbio

zbog povezanosti DF-a sa ru-

skomobavještajnomslužbom.

UTICAJRUSIJE

-Zašto je tražentaj vidpodrške,

ja ne znam - kazao je svjedok

Skot.

Bivši agent CIA i vlasniknekoli-

kokompanijakojesebaveposlo-

vima iz oblasti bezbjednosti po-

jasnio je da je na osnovu

informacija koje je dobio od za-

poslenika i saradnika imao sa-

znanjaomiješanjuruskeobavje-

štajne službeuradDF-a.

- Imajući na umu iskustvo kada

jeupitanjuRusija, kojapokuša-

vadadestabilizujedemokratske

procese na globalnom nivou, a

naročito u zemljama Istočne

Evrope i Balkana, takvi navodi

su meni bili dovoljni da se ne

uključim u bilo kakav projekat

te vrste. Kada sam kasnije tog

dana razgovarao sa Džozefom

Asadom,kazaosammudanema

ništa što bihmogao da učinima

što bi mu pomoglo – kazao je

bivši operativacCIA.

Onnavodidajeudrugomrazgo-

voruAsadupredočioinformaci-

jekojesunaznačavaledapostoji

mogućnost da Rusi rade sa De-

mokratskimfrontom.

- Pitao sam da li on radi za DF.

On je rekao da radi za filmskog

producenta, ali da taj filmski

producent radi zaDemokratski

front –pojasnio je svjedok.

Međutim, glavnog specijalnog

tužioca interesovalo je zašto je

svjedokodlučiodanepružiuslu-

ge ako su one bile za filmskog

producenta za kojeg, u trenutku

odbijanjaposla,Skotnijeznaoda

li imaveze saDF-omiRusijom.

-Kaoštosamrekaovećnekoliko

puta, sami ti navodi da postoji

mogućemiješanjeRusijezame-

nesubilidovoljni.Poredtoga,to

se nije poklapalo ni sa ciljevima

moje kompanije koja podrazu-

mijeva borbu protiv teroristič-

kih aktivnosti u zemlji ili ino-

stranstvu- odgovorio jeSkot.

Katnić jeponovoupitaosvjedo-

ka zašto je odbio posao ako je

Asadtražiodaseoveuslugeura-

deličnozafilmskogproducenta

i kako jedošlodo togada se spo-

meneDF.

Skot je kazao damu pitanje Tu-

žilaštva nije jasno i istakao da je

važna činjenica da je Džozef

Asad izjavio da radi za filmskog

producenta, ada taj filmski pro-

ducent radi zaDF.

Katnić jepotomodsvjedokaza-

tražio da mu u najkraćoj formi

odgovori da li je tačandio izvje-

štajakojisusačiniliagentiFBI,a

ukojemsenavodi da je

Asad upoznao PDG da je jedan

izraelsko-kanadski politički sa-

vjetnik kontaktirao njegovu

kompaniju Peregrin zbog pru-

žanja zaštite crnogorskoj poli-

tičkoj partijiDF.

- Taj dokument FBI je nepreci-

zan iz više aspekata. Ta izjava je

neprecizna. On nije rekao da ga

jekontaktiraoDF–kazaojeSkot.

Odgovarajući na pitanje speci-

jalnog tužioca Saše Čađenovi-

ća, svjedok jeponoviodanjego-

vasaznanjapotičuodposlovnog

savjetnika i saradnika Ticijana

Masua, koji jeblizak savladaju-

ćompartijomuCrnoj Gori.

- Jako samzačuđen činjenicom

da moram da odgovaram na ta

pitanjaodkogasamdobioinfor-

macije.MojsaradnikjeTicijano

Masu i on mi je dao pozadinu

cjelokupnog političkog procesa

uCrnoj Gori u to vrijeme, navo-

deći posebno četiri-pet politič-

kih partija koje žele da smijene

partiju na vlasti. Posebno je na-

glasio da je DF najveći oponent

partiji na vlasti i partija za koju

se tvrdi da je povezana sa Rusi-

jom–kazao jeSkot.

VEZE

Istakao je da je on prvi Asadu

pomenuoDF i veze ove politič-

ke partije sa ruskomobavještaj-

nomslužbom.

NOVI DETALJI:

Bivši operativac CIA objasnio d

Skot: DžozefA

evakuacije i us

Predočio

samAsadu

informacije

koje su

ukazivale na

mogućnost da

Rusi rade sa

Demokratskim

frontom. Pitao

samga da li on

radi za DF. On

je rekao da radi

za lmskog

producenta,

koji inače

radi za

Demokratski

front – rekao

je Skot