Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Srijeda, 6. jun 2018.

Društvo

PODGORICA

– Ministar-

stvoprosvjete iOsnovna

škola ,,MihailoŽugić“u

Pljevljimanijesuobezbijedi-

li podršku i pomoć asistenta

unastavi za jednogđakakoji

imaodređene tjelesne i

mentalne smetnje, štonijeu

skladu sanacionalnimpro-

pisima i preporučenimstan-

dardima - upozorila je za-

mjenicaombudsmana

SnežanaMijušković.

Pritužbujezaštitnikuljudskih

prava i sloboda dostavio rodi-

telj ovog učenika navodeći da

njegovo dijete nema moguć-

nostdaostvariobrazovanjepo

prilagođenomprogramu.

Pobjedi je izMinistarstvapro-

svjete rečeno da razmatraju

zahtjeve zamjenice ombud-

smana. Istakli su,međutim, da

asistent u nastavi nije nastav-

nik, terapeut niti stručni sa-

radnik, već tehnička podrška,

kaoidauovojškoliimaizuzet-

nomalođaka, odnosnouspor-

nom odjeljenju koje pohađa

učenik za kojeg se traži asi-

stent svega sedmoro.

MINISTARSTVO

- Evidentno je da u ovom mo-

mentupodrškumožerealizova-

ti profesor razredne nastave, te

da postoji jasna profesionalna

obaveza,aliprijesvegadovoljno

vremena i ogroman prostor da

nastavnik radi sa djetetom– re-

kli su izministarstva.

Utomsmislu,kakokažu,očeku-

ju i da sama školamoradapoka-

že sopstvenu inkluzivnu politi-

ku i praksu, a ne isključivo kroz

rad ,,jednog tehničkog lica“.

- Osimtoga, u komunikaciji sa

školom izložene sumogućno-

sti za takozvanemobilne služ-

be čiji je cilj pružanje eventu-

a l no doda t ne podr š ke .

Mobilnu službu čine defekto-

lozi, pedagozi i psiholozi i od-

lazeuškolesaciljemindividu-

alnog rada sa djetetom i

davanjapodrškenastavnicima

i roditeljima –naveli suoni.

Ističu da kao resor prate deša-

vanja u ovom slučaju i dodaju

da imaju obavezu prema svoj

djeci koja zahtijevaju neki od

vidova dodatne podrške. Svi,

kako kažu, moraju uzeti u ob-

zir i učenike kojima je, takođe,

potrebna ta podrška, a uče u

odjeljenjima koja imaju više

od 30đaka.

-Odnosno,tiučeniciučeudra-

stično različitim uslovima od

odjeljenja u pomenutoj školi u

Pljevljima koje ima svega ne-

kolikođaka – istakli suoni.

Zamjenica ombudsmana je,

međutim, ocijenila da mini-

starstvoi školauovomslučaju

nijesu pokazali spremnost da

obezbijede neophodnu po-

moć i podršku, što nije u skla-

du sa međunarodnim stan-

dardima. Ukazala je na

rješenje pljevaljskog Sekreta-

rijata za kulturu, sport i druš-

tvene djelatnosti kojim je

utvrđeno da se đak, kao dijete

sa težim do teškim tjelesnim

smetnjama i umjerenimmen-

talnimsmetnjama, usmjerava

u školu ,,Mihailo Žugić“ po

obrazovnomprogramusapri-

lagođenim izvođenjem i do-

datnomstručnompomoći, uz

obezbjeđivanje asistenta u

nastavi i obezbjeđenje uslova

u pogledu kadra, prostora, fi-

nansija, radi zadovoljenja

određenog obrazovnog stan-

darda, ali da taj propisnijepo-

štovan.

PRIGOVOR

- Obrazovna ustanova je duž-

na da obezbijedi kadrovske,

prostorne,materijalne idruge

uslove za realizaciju obrazov-

nog programa u koji je đak

usmjeren. Uz adekvatan pro-

gram, stalnu podršku asisten-

ta i redovan defektološki-lo-

gopedski tretman dječak ima

potencijal da poboljša verbal-

nu komunikaciju i postigne

veću samostalnost u samoz-

brinjavanju – istakla jeMijuš-

ković umišljenju.

Ona nije zadovoljna stavom

ministarstva da profesor ra-

zrednenastavemožeda pruži

adekvatan tretman ovom đa-

ku, odnosno da, uz redovnu

nastavu, sprovede i individu-

alni razvojno-obrazovni pro-

gram.

Imajući u vidu stepen i kate-

gorijusmetnjeučenika,kojise

otežano kreće, dodaje ona,

postavlja se pitanje da li na-

stavnik mora svaki put napu-

stiti učionicu i prekinuti na-

stavnuaktivnostdabiučenika

odveo do toaleta i slično, kao i

nakoji načinse toodražavana

ostale učenike.

- Zaštitnik je iznenađen ova-

kvimpristupomMinistarstva

prosvjete, koje prema svojoj

nadležnosti treba kontinuira-

nodapromoviše,unapređujei

podiže standard u kvalitet-

nom ostvarivanju obrazovne

inkluzije za svakogučenika sa

posebnim obrazovnimpotre-

bama – zaključila jeMijuško-

vić.

N.ĐURĐEVAC

PODGORICA

-Državne institucije

CrneGoreneimplementiranjem

Zakonaomanjinskimpravima i slo-

bodama, većdužeodgodinu, smi-

šljenoprotivzakonito suzaustavile

naneodređenovrijeme funkcioni-

sanjeFonda za zaštitu i ostvarivanje

manjinskihprava, kakobi došlodo

gašenja srpskihmedija–ustvrdio je

kolegijumsrpskihmedija.

Kažu da su zbog toga u nepovoljnoj

pozicijimedijipoput–Srpsketelevizi-

je, Srpskog radija, časopisa „Srpske

novine“, portala„Srpskenovine“, i po-

sebno, Književna zadruga, izdavačka

kuća,jersefinansirajuprekoovogfon-

dakrozrealizacijuprojekatazaočuva-

nje identiteta srpskog naroda u Crnoj

Gori.

Sve druge nacionalne zajednice, kako

dodaju, o ovomproblemu ćute jer sve

pripadaju ,,vladajućoj koaliciji i svoj

prostor su našle u državnim instituci-

jama i institucijama lokalne uprave

kroz eliminaciju zastupljenosti srp-

skog naroda udržavnoj upravi“.

Pozvali su slušaoce i gledaoce da po-

mognu u očuvanju srpskih medija na

način što će ,,bez straha podržati me-

dijsko očuvanje identiteta srpskog na-

rodakrozmarketingnaSrpskoj televi-

ziji i Srpskom radiju ili na neki drugi

način“.

R.D.

Besplatni pregledi

zaRome i Egipćane

PODGORICA

- Ministarstvo za ljudska i ma-

njinska prava, u saradnji sa Ministarstvom

zdravlja i CrvenimkrstomCrne Gore, petu go-

dinu organizuje akcije preventivnih zdravstve-

nihpregleda za pripadnike/pripadnice romske

i egipćanske populacije.

UDomu zdravlja Tivat, danas, sa početkom u 10

sati, zakazana je provjera šećera u krvi, EKG-a,

pregledljekaraopšteprakse,snimanjeplućaza21

pripadnika/cu romske i egipćanske populacije.

-Vodeći separolomda jeprevencijanajboljina-

čin za očuvanje zdravlja, Ministarstvo za ljud-

ska i manjinska prava redovno organizuje po-

menuteakcijeugradovimaukojimaživi znatan

broj pripadnika romske i egipćanske populaci-

je. Ove godine akcija je sprovedena u Bijelom

Polju 28. maja 2018. godine, biće i u Podgorici,

Nikšiću i Beranama –piše u saopštenju.

R.D.

urama iznad prosjeka

rekorda

Ispituju

uticaj suše

Kako je objasnila meteo-

rološkinja Mirjana Ivanov,

u toku je monitoring suše

koji se sprovodi u okviru

EU projekta Dri Danube

(Rizik od suše u regionu

Dunava) kako bi se dobili

podaci i izradile mape

uticaja suše na poljopri-

vredu, šumarstvo i voćar-

stvo u Crnoj Gori, testirale

alatke za procjenu suše

u približno realnom vre-

menu i uspostavio sistem

rane najave na sušu.

- Naši eksperti su obučili

kolege reportere čije je

izvještavanje od velike

važnosti za uspješnu

realizaciju projekta Dri

Danube. Planira se obila-

zak Skadarskog jezera

radi ispitivanja

uticaja suše na

biodiverzitet i

mogućnosti

proširivanja

mreže repor-

tera – doda-

la je ona.

ljekara

ruštvenim

inskih radnika

Kolegijumsrpskihmedija optužio državne institucije

Tvrdeda suugroženi

U pljevaljskoj školi ,,Mihailo Žugić“ ne poštuju se standardi inkluzivnog obrazovanja

Osnovna škola ,,Mihailo

Žugić“ uPljevljima

Đakkoji seotežano

krećenemaasistenta

Ministarstvo prosvjete je, izjašnjavajući se o

ovomslučaju, navelo da profesor razredne

nastave „ima dovoljno vremena i ogroman

prostor za rad“ sa učenikom…

Postavlja se pitanje da li

nastavnikmora svaki put

napustiti učionicu i prekinuti

nastavnu aktivnost da bi

učenika odveo do toaleta i

slično… Iznenađeni smo

okakvimpristupom

– negodovala

je zamjenica

ombudsmana

SnežanaMijušković

SnežanaMijušković

Mirjana

Ivanov

ILUSTRACIJE

lji status zaposlenih, bolje

uslove za rad, te za nabavku

savremene opreme.

- Na specijalističkom stažu je

178 ljekara, au toku jedodjela

još33specijalizacijezapotre-

beKCCG.Ovimladi ljekari su

budućnost naše ustanove. Sa

posebnom posvećenošću se

bavimo kadrom, a naročito

edukacijom zaposlenih – re-

kla je direktoricaKliničkog.

Dodala je da je, koliko je mo-

gla,uradilanaplanustvaranja

boljih uslova za rad zaposle-

nih i samimtimboravak i lije-

čenje pacijenata.

Prema njenim riječima, po-

svećeno radi i na planu po-

boljšanja materijalnog statu-

sa zaposlenih.

Istakla je i da su špekulacije

da će biti gradonačelnica Da-

nilovgrada i da napušta mje-

stodirektoriceKliničkogcen-

traCrneGore.

R.D.