Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Srijeda, 6. jun 2018.

Društvo

PODGORICA

- Period to-

plogvremenakoji je zahva-

tio jugoistokEvrope, najav-

ljujedabi ljetomoglobiti

izuzetno toplonanašempo-

dručju, sa temperaturama

kojebi semoglepribližiti ili

čak i oboriti prošlogodišnje

rekorde.

Kako je Pobjedi kazala načel-

nica Odsjeka za primijenjenu

meteorologijuuZavoduzahi-

drometeorologiju i seizmolo-

gijuMirjana Ivanov, na osno-

vu konsenzusa eksperata

SEECOF-a (Forum o izgledi-

ma klime u regionu jugoistoč-

ne Evrope), objavljeni su se-

zonski izgledi temperature i

padavina na veb-strani Virtu-

elnogcentrazaklimatskepro-

mjene u jugoistočnoj Evropi

(http://www.seevccc.rs

) na

kojoj se može naći relevantna

prateća dokumentacija.

-Za jugoistočnuEvropuiKav-

kaz se očekuju temperature

vazduhaiznadprosjekaperio-

da 1981-2010. Sa vjerovatno-

ćom od 70 odsto se očekuju

temperature iznad prosjeka u

Crnoj Gori, pa stoga i vrlo to-

plo ljeto - kazala je Ivanov.

Ona je podsjetila da su ekstre-

mno topli uslovi počeli već u

aprilu.

- April je do sada bio najtopliji

od početka mjerenja u Crnoj

Gori. Broj dana sa maksimal-

nomdnevnom temperaturom

vazduha većom ili jednakom

30 stepeni Celzijusovih (trop-

ski dani) bio je veći nego pret-

hodnih godina, na primjer

1994. i 2013. godine i kretao se

urasponuod jednoguBijelom

Polju do pet tropskih dana u

Podgorici.Dominirali susušni

uslovi u planinskoj regiji, do

vrlo sušni uslovi u centralnom

i primorskom regionu - objaš-

njava Ivanov.

Štose tičevodnogbilansa, Iva-

nov ističe da regionalni prikaz

pokazuje da je u aprilu bio is-

podnormalnoguvećemdijelu

jugoistočne Evrope osim u

Turskoj u kojoj su jedino ano-

malije vodnog bilansa bile po-

zitivne, kao i da su topli uslovi

počeli već umartu.

Ukupna količina padavina u

jugoistočnoj Evropi bila je u

većemdijelu regiona upet od-

sto najmanjih vrijednosti, po-

kazali su podaci Centra za

upravljanjem sušom za ovaj

region (DMCSEE).

- Međutim, za padavine nije u

toku procesa analize progno-

stičkihmaterijala i cirkulacio-

nih sistema postojao tako ja-

san signal kao za temperature.

Tako, prema nekimpokazate-

ljima se očekuje sušno ljeto u

sjevernim krajevima jugoi-

stočne Evrope i Kavkaza, dok

seudijelukojempripadaCrna

Goraočekujupodjednakovje-

rovatni izgledi za sušno ljeto,

normalno ili kišno. Takođe, u

njenim planinskim oblastima

očekuju se normalne ili nešto

veće od prosjeka padavine

zbog epizode intenzivne kon-

vekcije praćene jakimpadavi-

nama - kazala je Ivanov.

Kako dodaje, nešto veću vjero-

vatnoću od 45 odsto za sušne

uslove u oblasti u kojoj se nala-

ziiCrnaGoradajuanalizeregi-

ona Mediterana, dok je vjero-

vatnoćamanja za većekoličine

padavina.

N.KOVAČEVIĆ

PODGORICA

-Direktori-

caKliničkog centraCrne

GoreZoricaKovačevićka-

zala jedanijesu tačne in-

formacijeda jeviše ljekara

odbilodapreuzme funkci-

junačelnikaKlinike za gi-

nekologiju, nakon smjene

drVojislavaMiketića.

Ona je, u intervjuu Portalu

Analitika, kazala i da nije tač-

no da su pojedini ljekari pod-

nijeli ostavku na rukovodeće

funkcije, posljednjih dana,

zbog nefunkcionisanja siste-

ma, dodajući da su ljekari i ra-

nije podnosili ostavke.

- Činjenica je, međutim, da je

to sada jedan broj ljekara ura-

dio zbog pritiska javnosti. Ra-

zloge ćete naći ako pregledate

komentare na portalima i

društvenimmrežama gdje se

nerijetko poziva na linčmedi-

cinskih radnika – naglasila je

ona.

Kovačevićjenavelaipri-

mjer načelnika opera-

cionog bloka Instituta

za bolesti djece, koji je

podnio ostavku nakon

„brojnih špekulacija i

pokušaja da se

ljekari KCCG

optuže za

smrtni ishod

dječaka

Pavla, koji

je premi-

nuo od

posljedi-

caporo-

dičnog

nasilja“.

Poručilaje

i da nema namjeru da povuče

krivičnu prijavu protiv medi-

cinske sestre koja je zamijeni-

la bebu, već želi da se utvr-

de sve okolnosti.

- Očigledan je propust

zdravstvenog radnika

koji se mogao desiti je-

dino neodgovornim, ne-

savjesnin i neprofesio-

nalnim radom.

Ovdje jenedvo-

smisleno jasno

da nije pošto-

van protokol

Klinike – do-

dala je ona.

Kategorična

je i da nema

nikakvih nes-

porazuma iz-

među nje i mi-

nistra zdravlja

KenanaHrapovića.

Naglasila je i da se od kada je

načeluKliničkogzalažezabo-

PODGORICA

–SjednicaSa-

vjetaRadio-TelevizijeCrne

Gore zakazana je za sjutra, a

druga tačkadnevnog reda je

rasprava i izjašnjavanjeopo-

vjerenjugeneralnoj direkto-

rici AndrijaniKadiji na inici-

jativučlanaovog tijelaMima

Draškovića, koji smatrada je

Kadijaugovoromsanevladi-

nomorganizacijomCentar

za građanskoobrazovanje

dovelaupitanjenezavisnost

Javnog servisa, tenovinar-

sku i uređivačkunezavi-

snost.

Član Savjeta Milan Radović,

kojijeiiniciraoraspravuougo-

voru RTCG i CGO, ukazujući

da se radi o problematičnom

dokumentu i koji je i ranije

imao pritužbe na rad Kadije i

novogmenadžmenta Televizi-

je, juče je na Tviteru saopštio

da neće podržati njenu smje-

nu.

- Na sjednici Savjeta RTCG u

četvrtakglasaćuzadaljepovje-

renje Kadiji. Nijesam zadovo-

ljan reformama, odnosom di-

rektorice prema Savjetu i

ukupnimstanjemuRTCG. Sve

mojekritikekoje samdavaobi-

le sumotivisane željom za po-

boljšanjem stanja i kritikovao

sam i prethodni menadžment

u istom duhu. Smjenom bi se

otvorila vrata za partijske igra-

če, ali iugrozileslobodemedija

koje su sada predmet pažnje

međunarodne zajednice – na-

pisao jeRadović naTviteru.

Ugovor RTCG i CGO dospio je

u žižu u aprilu nakon sjednice

Savjeta na kojoj je Radović ini-

ciraopričuotomdokumentu,a

Pobjeda ga dan kasnije eksklu-

zivno objavila, ukazujući na

sporne tačke. Kadija i direktor

Televizije Vladan Mićunović,

te šefDelegacijeEvropskeuni-

je u Crnoj Gori Aivo Orav, ne-

mušto su pokušali da odbrane

ugovor, iako su odmah najavili

da će biti urađen aneks 2 i

ispravljeni sporni djelovi do-

kumenta.

- Ugovorne odredbe da NVO

CGO i faktički uređuje veoma

značajandioinformativno-po-

litičkog programa – neprimje-

rene su, neprihvatljive i su-

protne svim odredbama

nezavisnosti javne radio-difu-

zije, čija smjernica iz Preporu-

ke Savjeta Evrope 96/10 izriči-

to zabranjuje svaki oblik

„uplitanjabilokogorgana“-pi-

šeu inicijativiMimaDraškovi-

ća za smjenuKadije.

On je naveo i da su pisanim

odobrenjem i kontrolom ko-

načnih priloga prije njihovog

emitovanja,isplatomhonorara

novinarimaiurednicimadove-

dene u pitanje osnove profesi-

onalnog i objektivnognovinar-

stva, uredničke nezavisnosti,

kao i principi institucionalne

autonomijeRTCG.

- Ekskluzivno pravo da se spo-

ljašnjem pravnom licu (NVO

CGO) dozvoli da bira goste u

emisijama ,,Replika“, ,,Okvir“ i

,,Mehanizam“ i da na pisani

način odobrava koji će se sadr-

žaj emitovati, kao i da uvodi

eksterne mentore prilikom

izrade istraživačkih priloga i

izvještaja, apsolutno je nepri-

hvatljivo– ističeseuinicijativi.

Predsjednik Savjeta RTCG

Ivan Jovetić ocijenio je ranije

za Pobjedu da je Draškovićeva

inicijativa za smjenu Kadije

opravdana, jer je, kako jerekao,

ugovorkojijesklopljensaCGO

stvorioprostor za štetu.

K. J./K.K.

PODGORICA

-UnitedMediapredala jeKomisiji za

zaštitukonkurencije zahtjevzaodobrenjekupovine

100odstoudjelaukompanijiDirectMediana tržišti-

maSrbije, CrneGore,Makedonije i Albanije, štouklju-

čuje i zahtjevzaodobrenjeDirectMedii zakupovinu

terestrijalnih televizijskih stanicaPinkBiHi PinkCr-

naGora.

- DirectMedia jemoderna advertajzing agencija koja ima

veliki broj klijenatauvišezemaljaregiona, odličneodnose

saTVstanicama imedijima idobrorazrađenemodelepla-

siranja i monetizacije lokalne produkcije i atraktivnih sa-

držaja. Zbog toga smo ih prepoznali i kao odličnu platfor-

muza pokretanje transformacije televizija u regionukroz

primjenu novih tehnologija koje se sada uvode u cijelom

svijetu - rekla je Aleksandra Subotić, direktorka United

Medie, prenijela jeAntena

M.R.D.

MilanRadović

Na Tviteru se oglasio član Savjeta RTCG

Radovićnećeglasati

za smjenuKadije

Sa jedneodsjednicaSavjetaRTCG

DirectMediabiće

dioUnitedMedie

Svjetski prognostičari najavljuju veoma toplo ljeto sa tempera

Moguće i obaranj

April je do sada

bio najtopliji od

početkamjerenja

u Crnoj Gori.

Broj dana sa

maksimalnom

dnevnom

temperaturom

vazduha većom

ili jednakom

30 stepeni

Celzijusovih

(tropski dani)

bio je veći nego

prethodnih

godina - kazala je

Mirjana Ivanov

Jadrannikad topliji

TemperatureJadranskogmorasunatprosječnezaovodobagodi-

ne, objavio jemeteoservis „SevereWeatherEurope“.

Kako prenosi

Index.hr

, navodi se da je zbog natprosječno toplih

dana tokomaprila i maja došlo do značajnog rasta temperature

mora, pa se, kako su kazali, sada ponegdjemože izmjeriti i 26 ste-

peni Celzijusa.

To jeoko tri stepenavišeoduobičajene temperaturemorapočet-

komjuna.

„SevereWeather Europe“ prenosi da je topli Jadran obično veliki

rezervoar visokih temperatura kondenzacije zaobalnapodručja,

posebnousjevernomdijelu italijanskihravnica.

Ističudatoupravimuslovimamožedovestidojakiholuja,jerviso-

ke temperaturekondenzacijedajuvišeenergijezaoluje.

Direktorica Kliničkog centra Crne Gore negira da je suočena sa brojnimostavkam

Kovačević:

Naportalima i na

mrežamapozivi na linčmedi

70

odsto je vjerovatnoća

za temperature iznad

prosjeka uCrnoj Gori

ovog ljeta

ZoricaKovačević

Klinički centar