Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Srijeda, 6. jun 2018.

Društvo

PODGORICA

Kolektivni

ugovor Radio-Televizije Crne

Gore, jedan od najvažnijih

dokumenata za zaposlene u

toj kući, generalna direktori-

ca Andrijana Kadija povukla

je iz Vladine procedure jer je

Sindikat zapošljenih Javnog

servisa odbio da potpiše taj

dokument, saznaje Pobjeda.

Kolektivni ugovor trebalo

je da potpišu dvije radnič-

ke organizacije – Sindikat

zapošljenih RTCG i Repre-

zentativna organizacija

sindikata Javnog servisa,

kao i generalna direktorica

Andrijana Kadija, nakon čega

je o tomdokumentu trebalo

da se izjasni Vlada. Do pro-

cesuiranja ovog dokumenta,

međutim, nije ni došlo jer je

novoizabrana predsjednica

Sindikata zaposlenih RTCG

Jadranka Drobnjak odbila da

ga potpiše.

NESLOGA

Drobnjak juče nije željela da

komentariše razloge zbog

kojih nije htjela da potpiše

ugovor jer je sindikat na

čijem je čelu imao zbor rad-

nika, a kako zapisnik nije bio

sačinjen, ona je smatrala da

ne treba da izlazi u javnost

sa bilo kakvim komentarom

dok se o zapisniku ne izjasni

Izvršni odbor Sindikata.

- Izvršnomodboru ću da

podnesem taj zapisnik da

se izjasne, a onda ću poslati

saopštenje u vezi tog doku-

menta. Radimo sve čisto,

pošteno i kako treba i tako

ćemo dati saopštenje jer je

to naša procedura - rekla je

Drobnjak juče Pobjedi.

V. d. predsjednice Reprezen-

tativne organizacije sindi-

kata RTCG Slavica Kruščić-

Vasović potvrdila je Pobjedi

da postoje problemi u vezi

sa ugovorom, odnosno da

njegovu valjanost osporava

druga sindikalna organizaci-

ja u kući.

- Iz Ministarstva kulture

poslali su pismo generalnoj

direktorici i u njemu naveli

PODGORICA

NaUniverzi-

tetuCrneGoreuskoroćepo-

četi da radi centar za tran-

sfer tehnologija, zapotrebe

transfera znanja između

Univerziteta i privrede, na-

javio je juče rektorDanilo

Nikolić.

Na koji način je moguće

uspješno sprovesti transfer

tehnologijeikomercijalizovati

rezultate naučnog istraživa-

nja, bilo je riječi na radionici

koja je organizovana juče na

UCG.

- Uloga ovog centra biće pru-

žanje podrške u plasmanu no-

vih tehnologija i inovacija, ko-

mercijalizaciju istih, kao i

uspostavljanjemreža saradnje

sa ciljem intenzivnijeg tran-

sfera tehnologija sa Univerzi-

teta kaprivredi. Univerzitet će

u tom pravcu podsticati prija-

ve patenata uz osiguranje fi-

nansijskih sredstava za postu-

pakprijave - rekao je on.

VažnouporišteUCGu razvoju

i primjeni naučnemisli, dodao

je Nikolić, biće i budući novi

institut - Centar izvrsnosti za

istraživanja i inovacije, kao 22.

organizaciona jedinica Uni-

verziteta.

Ekspert za nauku i inovacije

pri Svjetskoj banci Danica Ra-

mljak na radionici je istakla da

jenaUCGvelikadruštvenaod-

govornost jermorakomercija-

lizovati znanje.

- Prvi put u istoriji Crne Gore

postoji centar za transfer zna-

nja gdje ćenaučnici CrneGore

štititi svoje intelektualno vla-

sništvo - istakla je ona.

Ramljak je ukazala i da je važ-

no da studenti rano usvoje

konceptepreduzetništva,teda

nakon diplomiranja imaju

određena predznanja sa koji-

ma mogu osnovati svoj privat-

ni posao.

Glavni fokus radionice je bio

predstavljanje važnosti nauke

i inovacija kao pokretača pri-

vrednog rasta kroz inovativna

istraživanja, zaštitu intelektu-

alne svojine, saradnju javnog i

privatnog sektora i otvaranje

novih start up preduzeća ute-

meljenih na rezultatima nauč-

nih istraživanja.

- Međunarodni stručnjaci su

učesnicimaradioniceprenijeli

ličnaiskustvaiprimjerenajbo-

ljih svjetskih praksi kako bi

osnažili crnogorsku naučnu

zajednicu i podstakli jenanovi

iskorakradidavanjadoprinosa

razvojuCrneGore–saopšteno

je nakon radionice.

Na radionici su učestvovali

prorektori, dekani i prodekani

svihčlanicaUniverzitetaCrne

Gore, kao predstavnici držav-

nihinstitucijaiSvjetskebanke.

N.Đ.

PODGORICA

Fakultet za

sport i fizičkovaspitanje

UniverzitetaCrneGoreobi-

lježio je juče jubilej – 10godi-

na rada, svečanimuruče-

njempriznanja.

Na svečanoj proslavi uručene

su zahvalnice svim dekanima

fakulteta Univerziteta Crne

Gorezaostvarenusaradnjuto-

kom proteklog perioda sa fa-

kultetomuNikšiću.

Zlatna plaketa za izuzetan do-

prinos u osnivanju i razvoju

fakulteta uručena je profesoru

Dušku Bjelici i Blagoju Đuka-

noviću, koji je fakultetupoklo-

nio kolekciju sportskih rekvi-

zita,čimejeomogućenzačetak

rada sportskog muzeja na Fa-

kultetuza sport i fizičkovaspi-

tanje.

Muzejska kolekcija javnosti je

dostupna od juče.

Priznanja za doprinos koji je

uloženuokvirurazvojaCentra

za dijagnostiku u sportu na

ovom fakultetu, tokom 2017.

godine, uručena su rukometa-

šici Ani Milačić, karatistima

Marini Raković i Mariju Hod-

žiću,kaoidžudistiDaniluPan-

tiću.

Posebnapriznanjadodijeljena

su FK Mladost iz Podgorice,

osvajačima Kupa Crne Gore i

FKSutjeska izNikšića, šampi-

onima Crne Gore, klubovima

koji će se takmičiti u kvalifika-

cijama za liguEvrope.

Posebne plakete uručene su

Košarkaškom klubu Buduć-

nost Voli, kadetskoj košarkaš-

koj reprezentaciji Crne Gore i

juniorskoj vaterpolo repre-

zentaciji CrneGore.

Zahvalnice su uručene i opšti-

ni Nikšić, Crnogorskom olim-

pijskomkomitetu i Udruženju

sportskihnovinaraCrneGore.

Svečana proslava obilježena je

idodjelomdiplomaipriznanja

najboljimstudentima.

R.D.

Fakultet za sport obilježio

deset godinapostojanja

Na Univerzitetu Crne Gore uskoro centar za transfer tehnologija

Patenti ćebiti zaštićeni

POBJEDASAZNAJE:

Kolektivni ugovor RTCG povučen iz procedure Vlade

Generalna direktorica Javnog servisa Andrijana Kadija juče je

za Pobjedu potvrdila da je tražila da se dokument povuče jer

sve strane nijesu bile saglasne sa onim što u njemu piše.

- Nakon razgovora sa ministrom kulture AleksandromBog-

danovićemdošli smo do zaključka da ne čekamo da usvoje

Zakon o radu, već da kolektivni ugovor ode u proceduru. On

mi je kasnije poslao dopis i rekaomi da Sindikat zaposlenih

osporava potpis Jelice Pantović i ja sammu tada proslijedila

papire iz Ministarstva rada i socijalnog staranja u kojima piše

da je Pantović bila legitimni predstavnik do 23. decembra

prošle godine, dok nije izabran novi predstavnik Jadranka

Drobnjak. Tehničke greške koje su postojale u dokumentu

su ispravljene i ja sam tražila da se to okači u zgradi da

zaposleni nemaju osjećaj da se nešto suštinski mijenjalo

– rekla je Kadija.

Ona je pojasnila da se nakon toga srela sa predstavni-

cama dva sindikata i da je odlučeno da

se koe icijenti ponovo urade, a samim

tim i novi kolektivni ugovor.

- Obavijestila samministara

Bogdanovića o tome i kazala

da ćemo dokument povu-

ći iz procedure, da ćemo

ponovo obrazovati timove i

raditi novi dokument – zaključila

je Kadija.

Kadija:

Uradićemo

noviugovor, jersesve

stranenijesuusaglasile

da Sindikat zaposlenih, na

čelu sa novompredsjedni-

com JadrankomDrobnjak,

osporava mandat bivše

predsjednice Jelice Pantović,

koja je zapravo bila potpisnik

kolektivnog ugovora. Tražili

smo od Ministarstva rada i

socijalnog staranja obrazlo-

ženje jer je ono nadređeno

sindikalnimorganizacijama.

Oni su dali obrazloženje u

pismenoj formi i pozvali su

se na Pravilnik o organizo-

vanju i organizaciji rada sin-

dikalnih organizacija i rekli

da domomenta do kada

se ne podnese zahtjev za

upis novog predsjednika,

važi potpis onog koji je

trenutno na čelu sindi-

kalne organizacije, a

to je bila Jelica Pan-

tović - pojasnila

je Kruščić-

Vasović.

Naša sago-

vornica

objašnjava i

da je Mini-

starstvo

rada i

socijalnog

staranja

zatraži-

lomišljenje Sekretarijata za

zakonodavstvo, nakon čega

je organizovan sastanak u

Ministarstvu kulture.

PROMJENE

- Tu su nam rekli da zakono-

davstvo predlaže lektorske

i tehničke promjene u tom

ugovoru koje su ubrzo

napravljene. U Sindikatu

zaposlenih RTCG, međutim,

ne vjeruju da su bile samo

te promjene i smatraju da

se nešto suštinski izmijenilo,

a zapravo su napravljene

samo tehničke i lektorske

izmjene. Oni su vjerovatno

nezadovoljni i koe icijenti-

ma, a jedina pravilna odluka

Kadije bila je da to i povuče

iz procedure i da sada radi-

mo novi dokument - obra-

zložila je Kruščić-Vasović.

Naglasila je i da je na taj

dokument zeleno svijetlo

dalo Ministarstvo inansija,

što je važno, ali da su se

sada „vratili na početak“.

- Sada radnici ispaštaju jer

se mora raditi potpuno novi

dokument, za što će trebati

puno vremena – zaključila je

Kruščić-Vasović.

K. JANKOVIĆ

Sa radionice

Sada radnici

ispaštaju jer semora

raditi potpuno novi

dokument, za što

će trebati puno

vremena – rekla

je predsjednica

reprezentativne

organizacije

Sindikata Javnog

servisa Slavica

Kruščić-Vasović

Čelnica jednog

oddva sindikata

odbiladapotpiše

dokument

AndrijanaKadija

Nauštrb„običnih“ radnikauvećane

platerukovodećemkadru

Prema saznanjima Pobjede,

zbor radnika RTCG juče je

bio buran, a zapošljeni su

bili ogorčeni i bijesni zbog

toga što je prvobitni ugovor

bitno izmijenjen, a promjene

se, prvenstveno odnose na

plate.

- Promjene se odnose na

plate rukovodećeg kadra.

Napravljen je nedopustivo

veliki raspon između zara-

da rukovodeće garniture i

radnika. Na svim vodećim

pozicijama koe icijenti su

uvećavani, a na nižimuma-

njivani – kazao je nezvaničan

sagovornik Pobjede.

Konačan stav u odnosu na

izmijenjeni kolektivni ugovor

biće donijet danas.

K. K.