Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Srijeda, 6. jun 2018.

Ekonomija

BUDVA

Prvu plavu zastavicu u ovoj godini podigao je juče

državni sekretar Ministarstva turizma Damir Davidović na plaži

Kamenovo u Budvi, koja je višegodišnji dobitnik ovog prestižnog

ekološkog priznanja. Direktor JP Morsko dobro Predrag Jelušić

uručio je deset serti ikata korisnicima kupališta, koji su u dvo-

godišnjoj pilot fazi projekta i ukupno 30 plavih zastavica, koje

je dobilo 29 plaža i Marina Bar. Međunarodno priznanje „Plava

zastavica“ je ekskluzivno ekološko obilježje koje se godišnje

dodjeljuje plažama i marinama koje ispune 32 kriterijuma, od

kojih su 28 obavezni, a preostali preporučeni. Plave zastavice se

dodjeljuju 5. juna na Svjetski dan zaštite životne sredine. U Crnoj

Gori ovo priznanje se dodjeljuje od 2003. godine kada je NVO

„ECOM“ postala član Fondacije za ekološku edukaciju i time ste-

kla pravo da bude nacionalni operater za taj program.

R. E.

BOKA NEWS

Uz Svjetski dan zaštite okoline

Plavezastaviceza29

plaža iMarinuBar

PODGORICA

Ukoliko

brzina internetapadne is-

pod70odstoplaćeneubi-

lokompaketuoperatera

sljeduju sankcije, pod

uslovomdakorisnik to

prijavi, kazao jepredsjed-

nikSavjetaEKIP-aŠaleta

Đurović, odgovarajući na

pitanjeposlanikaKluba al-

banskih stranakaGencija

Nimanbegua što regulator

možedapreduzmedabi

uvijekbila garantovana

brzina izpaketa.

Skupštinski Odbor za eko-

nomiju je podržao izvještaj

o raduAgencije za elektron-

ske komunikacije i poštan-

sku djelatnost za prošlu go-

dinu.

- To je zakonomdefinisano -

objasnio je Đurović i dodao

da operateri nude različite

brzine.Dodaojedasudoma-

će cijene interneta na nivou

ili ispod cijena u regionu, a

mnogomanje negouEU.

- Trenutno najveću brzinu

interneta (100 megabita po

sekundi (Mbit/s)nudeTele-

mah iM-tel.Mobilnemreže

nude brzine i do 300 mega-

bita u sekundi, što su najve-

će brzine koje trenutno po-

stoje u Evropi - kazao je

Đurović i naveo da je brzina

interneta stvar izbora, te da

45,5 odsto korisnika koristi

pakete sa dva do osam

Mbit/s, 23,5 pakete od osam

do20, a 11,7odstoveće. Pod-

sjetioje idasuufiksnojmre-

ži u posljednjih pet godina

četiri puta snižavali cijene

usluga.

Predsjednik Odbora Pre-

drag Sekulić je kazao da je

pitanje da li potrošač uvijek

dobijeonoštoplati i dačesto

zbog komplikovanih proce-

dura neće da ulazi u spor sa

operatorom.

- Građanima bi trebalomalo

približiti ovu problematiku,

a ima dovoljno prostora da

Agencija uloži napor da to

bude tako– rekao jeSekulić.

Odbor jepodržao i prijedlog

Skupštinski Odbor za ekonomiju podržao izvještaj o radu EKIP-a

Padbrzine interneta

prijaviti regulatoru

Sa sjedniceOdborazaekonomiju

Odbor je predložio usvajanje izmjene zakona o sporazumnom

inansijskom restrukturiranju dugova bankama, kojim je pred-

viđen produžetak važenja za godinu.

- Efekti primjene zakona ove godine su 23,7 miliona eura, od

čega se 22,6miliona odnosi na kompanije, a 1,1 milion na pojed-

ince, a nekvalitetni krediti su pali na 7,3 odsto ukupnih, što je za

petinumanje nego 2016 – rekla je načelnica Direkcije za inan-

sijski sistemu Ministarstvu inansija Aleksandra Popović.

Restrukturiranje

produžitizagodinu

izmjene zakona o nadzoru

proizvoda na tržištu, kojim

je predviđeno da se spriječi

isporuka opasnog proizvo-

da, odnosno da se povuče sa

tržišta.

M.P.M.

PODGORICA

Montenegro

erlajnz je juče saopštio da je

prevezao umaju 52,6 hiljada

putnika, što je 27 odsto više

nego u istomperiodu prošle

godine. Očekuju da će do 1.

oktobra prevesti 370 hiljada

putnika.

- Najveći rast su imali letovi

prema Kopenhagenu, gdje je

putnička kabina bila popunjena

79 odsto, London (76), Lion (75),

Tivat – Beograd (75), te Frank-

furt i Pariz (73 odsto) - saopšte-

no je iz MA. U prvih pet mjeseci

MA je prevezao ukupno 169,54

hiljade putnika, što je porast od

devet odsto.

Izvršni direktor kompanije

Živko Banjević je rekao da su

gotovo trećina putnika koje

opsluže Aerodromi Crne Gore

putnici MA.

Poručio je da MA ima

konkurentne cijene, što pokazu-

je i povjerenje koje imukazuju

putnici.

M.P.M.

Montenegro erlajnz oborio sopstveni rekord

Umajuprevezli 52hiljadeputnika

PODGORICA

Neformalno udruženje građana Virpazara uputilo

je juče apel i peticiju predsjedniku Skupštine, Vlade i Delegaciji EU u

kojem traže da se zaustavi gradnja na Skadarskom jezeru, odnosno

Mihailovićima.

- Tražimo da preduzmete hitne akcije za očuvanje jednog od posljed-

njih evropskih netaknutih prirodnih područja nacionalnog parka Ska-

darsko jezero. Ako Vlada i Skupština ne zaustave veliki razvoj privat-

nog i komercijalnog turizma u Porto Skadar lejku i turističkog naselja

na lokaciji Mihailovići, bojimo se da će ovo biti tačka bez povratka za

nacionalni park Skadarsko jezero - navodi se u peticiji.

M.P.M.

Apel udruženja građana Virpazara

predsjednicima Skupštine, Vlade i Delegaciji EU

Zaustaviti gradnjuu

PortoSkadar lejku

PODGORICA

Delegacija

crnogorskeUprave carina

boravi uradnoj posjeti kole-

gamauSrbiji kakobi odab-

rali najboljupraksuu izradi

poslovne strategijekaokl-

jučnogdokumenta za radu

dvogodišnjemperiodu.

- Naša delegacija će, osim iz-

rade poslovne strategije i

pratećeg akcionog plana,

razgovarati sa kolegama iz Sr-

bije u vezi sa planom razvoja

carinske službe i izradom fi-

nansijskog plana. Posebna

pažnja biće usmjerena na

razmjenumišljenjaiiskustava

o temama koje se tiču proce-

dura praćenja, ostvarenja i

ažuriranja poslovne strategi-

je. Biće riječi i o načinu

određivanja mjerljivih ind-

ikatora i finansijske procjene

u akcionom planu, ukl-

jučivanju međunarodno

p r i zna t i h smj e r n i c a u

poslovnu strategiju, kao i

primjeni međunarodnih teh-

nologija za testiranje indika-

tora i mjera - saopšteno je iz

Uprave carina.

PoslovnastrategijaUpraveca-

rina bazirana je na strateškim

državnimdokumentima, pre-

porukamaEvropskekomisije,

kao i planu upravljanja prom-

jenama i inicijalnimnacrtom,

koji su izrađeni u saradnji sa

ekspertima Svjetske carinske

organizacije.

Oni su objasnili da izuzetnu

važnost prilikom izrade

poslovne strategije imaju

iskustva drugih zemalja, pr-

venstveno okruženja.

- U narednom periodu istim

povodomćebitiorganizovana

posjeta Carinskoj upravi Hr-

vatske - najavili su iz Uprave

carina.

M.P.M.

Delegacija Uprave carina kod kolega u Srbiji

Iskustva iz regiona

za izradustrategije

PODGORICA

Adiko banka je fokusirana na

poslovanje sa stanovništvom i na pružanje

podrške privredi, posebnomikro i malimpre-

duzećima – kazao je novoimenovani glavni

izvršni direktor Adiko banke iz Beča Razvan

Munteanu, koji se juče sastao sa guvernerom

dr Radojem Žugićem. Najavio je veću podršku

privredi. Na sastanku je, kako je saopšteno iz

CBCG, bio i glavni izvršni direktor Adiko Podgo-

rica Kristof Šon.

Guverner je saopštio da je CBCG zadovoljna

pozitivnim trendovima koji su karakterisali

poslovanje Adiko banke u prethodnoj godini i

da posebno cijeni podršku koju bankarski sek-

tor pruža privredi.

M.P.M.

Guverner razgovarao sa rukovodstvomAdiko banke iz Beča

Najavili većupodrškuprivredi

USD

1.16750

JPY 128.08000

Kursna lista

GBP 0.87390

CHF

1.15150

AUD

1.53350

CAD

1.51580

PODGORICA

Predstavnici

njemačkihmedija borave u

studijskoj posjeti Crnoj Gori,

u organizaciji Nacionalne

turističke organizacije. Riječ

je o predstavnicima magazina

Stuttgarter Zeitung, Glob-

trotter, radija RBB Rundfunk

Berlin i portala Zeit, Spiegel i

Urlaubsheld.

- S obziromda se radi omedi-

jima koji su specijalizovani za

aktivni odmor, programom

posjete akcentovan je taj

segment turističke ponude,

posebno sjevernog regiona -

navodi se u saopštenju NTO-a.

Novinari su obišli Lipsku

pećinu, splavarili kanjonom

Tare, planinarili u NP Durmi-

tor, veslali Crnim jezerom i

razgovarali sa predstavnicima

preduzeća Nacionalni parkovi

Crne Gore.

N. K.

Nacionalna turistička organizacija

Njemački novinari

uposjeti Crnoj Gori

DodjelaPlaviezastavice

Sa sastanka