Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Srijeda, 6. jun 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Predsjedniš-

tvoSocijalnog savjeta juče je

odlučilodaodministarstava

ekonomije i finansija zatraži

pojašnjenjaokonajnovijeg

povećanja cijena gorivau

Crnoj Gori. Nakondobijenih

odgovoraodlučićenakoji

načinće reagovati, odnosno

da li će sazvati posebnu sjed-

nicuSavjetapovodomovog

problema - saopšteno je juče

Pobjedi izMinistarstva rada

i socijalnog staranja.

HITNASJEDNICA

Podsjetimo da je Unija slo-

bodnih sindikata zbog nedav-

nog poskupljenja svih vrsta

goriva pozvalaministra rada i

socijalnog staranja Kemala

Purišića da sazove hitnu sjed-

nicuSocijalnogsavjeta.Oni su

tada saopštili da je najnovije u

nizu poskupljenja cijene naf-

tnih derivata izazvalo dodat-

no urušavanje standarda i re-

volt građana.

- Dok zarade od 2005. godine

miruju (obračunska vrijed-

nost koeficijenta se u tompe-

riodu povećala za svega pet

eura), cijene životnih namir-

nica, prevoza i drugih roba i

usluga drastično su rasle, što

je većinu sugrađana odavno

dovelo ispod ruba egzistenci-

je. Zbog toga nam nije jasno

zašto Vlada u trenutku kada

veliki broj naših porodica

zbog niskih zarada i skupoće

života jedva sastavlja kraj sa

krajem dozvoljava da cijena

goriva bude među najsku-

pljim u Evropi - naveli su u

USSCG-u i istakli da je ne-

shvatljivo i neprihvatljivo da

građani, koji su sa zaradama i

Traže

pojašnjenja

poskupljenja

goriva

PODGORICA/BEOGRAD

Javno-privatnopartnerstvo

jemodel prekokojeg će se

tražiti partneri zanastavak

izgradnje autoputaBar –

Boljare, prvenstvenoodMa-

teševadoAndrijevice, a za-

timi dogranice saSrbijom,

rekla jedržavna sekretarka

uMinistarstvu saobraćaja

AngelinaŽivkovićnakonfe-

renciji o javno-privatnim

partnerstvimauBeogradu.

Onajekazala,kakojesaopšte-

no izMinistarstva, da ćenaja-

va da se u Srbiji sprovode ak-

tivnosti na dionici od Požege

doBoljarapodići atraktivnost

ukupnog koridora, pa očeku-

ju više zainteresovanih pri-

vatnih kompanija i finansije-

ra. Poručila je da u regionu

treba koristiti iskustva EU,

uz primjenu kombinovanih

mehanizama finansiranja.

Oni podrazumijevaju kom-

binovanje grantova, kredita

međunarodnih finansijskih

institucija i privatnog finan-

siranja, pogotovu za putnu

infrastrukturu, čija je izgrad-

nja skupa.

Živković smatra da se prili-

kom izgradnje kompleksnih

projekata, koji se daju na kon-

cesiju od deset, 20, 30 i više

godina, mora razmišljati i o

mehanizmimazaštite ikolate-

rala, koji bi mogli da pokriju

nedostajuće sufinansiranje ili

izlazak privatnog partnera iz

projekta zbog nepredviđenih

okolnosti.

Kazala je da je neophodan ra-

zvoj projekata na koridorima

koji će spajati zemlje regiona,

koje su se na to i obavezale.

SrpskaresornaministarkaZo-

rana Mihajlović je kao poten-

cijalni projekat privatno-jav-

nog partnerstva ponudila

dionicu autoputa na koridoru

11, odPožege doBoljara.

Pokrovitelji konferencije su

srpska ministarstva građevi-

narstva, saobraćaja i finansija,

kao i tamošnje Društvo pro-

cjenitelja Srbije. Među uče-

snicima su bili predstavnici

regionalnihinstitucija,među-

narodnih finansijskih institu-

cija, savjetodavnih kompanija

i privatnog sektora.

R.E.

Konferencija o javno-privatnompartnerstvu

Beogradkandiduje

autoput doCrneGore

PODGORICA

Od danas svi postpaid korisnici M-tela mogu da

putuju svijetom i ne brinu za troškove interneta i uz m:roming

data tikete mogu da surfuju kao kod kuće, saopštili su iz M-tela.

Ovi tiketi mogu da se koriste u Evropi (osimMakedonije), Turskoj,

SAD, Kanadi i Kini. Tiket za tri dana (256 MB) košta 4,9 eura, za

sedamdana (512MB) 8,9 eura i za 15 dana (1GB) 16,9 eura, plus

dan aktivacije za sve pakete. Mogu se aktivirati na četiri načina -

putemUSSDmenija: pozivomna broj *105#; slanjem SMS poruke

,,DATARO3“ na 14555 za aktiviranje trodnevnog tiketa, ,,DATA-

RO7“ na 14555 za aktiviranje sedmodnevnog tiketa ili ,,DATA-

RO15“ na 14555 za aktiviranje petnaestodnevnog tiketa; pozivom

kol centra na +3821600 ili pozivomKey Account menadžera (za

biznis korisnike).

Nakon potrošene kvote korisnik može da aktivira novi tiket. U

suprotnom, saobraćaj se tari ira po standardnom cjenovniku, a

vrši se na 100 KB.

R. E.

Nova ponudaM-tela

Roming tiketi za internet

PODGORICA

Predsjedniku

PrivrednekomoreVlastimi-

ruGolubovićudodijeljena je

uSubotici nagrada „Kapetan

MišaAnastasijević“ zaunap-

ređenjeprekogranične sa-

radnje.

- Uobrazloženju nagrade, koja

se dodjeljuje u okviruMeđun-

arodnog i regionalnog sajma

privredeiturizma,navedenoje

da Golubović više od 20 godi-

na, aktivnim radom u organi-

ma Komore i kroz sopstveni

biznis, radi na unapređenju

privrednih veza regiona,

posebno sa Vojvodinom. PK-

CG, kako su naveli, uspješno

baštini regionalnu saradnju

doprinoseći eurointegra-

cionim procesima na Zapad-

nomBalkanu, a Golubović je u

relativno kratkom periodu od

preuzimanja dužnosti njenog

p r e d s j e d n i k a p o k a z a o

posvećenost očuvanju te uloge

-navodi seusaopštenjuPKCG.

Onisupodsjetilidasupriznan-

ja u okviru Međunarodnog i

regionalnog sajma privrede i

turizma dodijeljena najus-

pješnijim preduzećima, insti-

tucijama i pojedincima.

Priznanje, koje nosi naziv „Ka-

petan Miša Anastasijević“ po

uglednomtrgovcu,dobrotvoru

i zadužbinaru, pioniru srpskog

preduzetništva iz 19. vijeka,

dodjeljuje se već 18 godina.

- Nakon petogodišnje pauze

crnogorskiprivrednicisu,uor-

ganizaciji PKCG, nastupili za-

jednički na jedinstvenom

štandu novosadskog sajma.

Najznačajnije aktivnosti koje

su realizovane u tom periodu

odnose se na organizovanje

poslovnog foruma u Novom

Sadu i davanje doprinosa na

unapređenju saradnje između

Ministarstva finansija Srbije,

odnosno Uprave za slobodne

zonesacrnogorskimdržavnim

organima i privrednicima - sa-

opšteno je izPKCG.

M.P.M.

Međunarodni i regionalni sajamprivrede i

turizma u Subotici

Golubovićunagradaza

prekograničnusaradnju

Sadodjelenagrada

Nakon odgovora od

ministarstava ekonomije

i nansija ponovo će

zasijedati i dogovoriti se

o daljimaktivnostima

Socijalnog savjeta

standardom pri dnu ljestvice

životnog standarda u Evropi,

plaćajunajskuplje gorivo.

Kako su Pobjedi rekli izMini-

starstva rada i socijalnog sta-

ranja,diskutujućionavedenoj

inicijativi na predsjedništvu

Socijalnog savjeta, odlučili su

da se obrate ministarstvima

finansija i ekonomije zahtje-

vom za dobijanje dodatnih

informacija i pojašnjenja.

- Informacije se odnose na

uredbu kojom je utvrđen na-

čin i dinamika određivanja

maksimalnih maloprodajnih

cijena naftnih derivata u Cr-

noj Gori (opšte poznato je da

se cijene formiraju petnae-

stodnevno, a mijenjaju se u

odnosu na promjene uvoznih

cijenagorivapolitru,odnosno

vrijednost naftnihderivata na

berziiodnoseurapremadola-

ru). Osim toga, na malopro-

dajnu cijenu derivata utiču i

takse, porezi i naknade i to pr-

venstveno PDV i akcize, kao i

gubici i pripadajući troškovi -

kazali su izMinistarstva rada,

napominjući da ćenakon toga

predsjedništvo Socijalnog sa-

vjeta ponovo održati sastanak

i dogovoriti koje su dalje ak-

tivnosti koje oni mogu reali-

zovati u okviru svoje nadlež-

nosti uključujući i sazivanje

sjednice.

NAMETI

Podsjećamodajenedavnomi-

nistarka ekonomije Dragica

Sekulić istakla da cijene gori-

va ne određuje Vlada nego

globalno tržište.

- Sagledavajući posljednjepo-

skupljenje, konstatovali smo

da nijesmo u kriznoj situaciji,

tedanemaprostorazadizanje

uzbune oko cijena goriva, jer

su nam privreda i privredna

udruženjanajavilidanećedo-

ći do povećanja cijena hrane i

prevoza. Vlada će, ipak, sva-

kodnevno pratiti cijene na

berzi i reagovati po potrebi -

poručila je ministarka Seku-

lić.

Sve cijene goriva na benzin-

skim pumpama u Crnoj Gori

su odnedavno veće za tri do

sedam centi, zbog čega je Cr-

na Gora sa cijenama goriva

među skupljima u regionu, ali

i od nekih država EU, poput

Luksemburga, Austrije, Nje-

mačke...

Eurodizel je poskupio sedam

centi na 1,3 eura po litru, što je

za 20 centi skuplje nego u

BiH. Ista cijena tog goriva je u

Sloveniji, gdje je prosječna

plata duplo veća od naše i

iznosi 1.100 eura. Eurodizel u

Luksemburgu, najbogatijoj

zemlji EU, košta 1,1 euro, u

Njemačkoj 1,28 eura, Austriji

1,27…

Novacijena litrasupera98ve-

ća je za tri centa i iznosi 1,44

eura.UBiHjeovavrstagoriva

jeftinija 29 centi, u Srbiji 11

centi, a u Hrvatskoj, gdje je

prosječna plata 840 eura, su-

per98jeskupljisamodvacen-

ta. U Sloveniji je jeftiniji za

devet centi, u Luksemburgu

za 25 centi, Austriji za sedam

centi, a od posmatranih drža-

va skuplji je samo u Njemač-

koj za 16 centi.

Super 95 poskupio je za četiri

centana 1,41 europo litru, dok

je u BiH jeftiniji za 30 centi.

Ova vrsta goriva je i u Hrvat-

skoj jeftinija za cent, u Srbiji

za 15 centi, Austriji za devet

centi…Lož-ulje je skuplje šest

centi i košta 1,26 eura po litru.

Razlikeucijenamagorivame-

đu državama postoje zbog ra-

zličitih iznosa akciza, PDV-a i

taksi. Državne dažbine u ma-

loprodajnoj cijeni gorivauCr-

noj Gori učestvuju sa 45 do 65

odsto. Gorivo bi, bez državnih

dažbina, koštalo 50do 55 cen-

ti.

N.K.

Predsjedništvo Socijalnog savjeta juče razmatralo

inicijativu Unije slobodnih sindikata

SakonferencijeuBeogradu

Kemal Purišić