Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Srijeda, 6. jun 2018.

Politika

PODGORICA

Nadanobilje-

žavanja godišnjice crnogor-

skog članstvauNATO, vjež-

bomprisilnogprizemljenja

„neidentifikovane letilice“,

koju su izveli borbeni avioni

vazdušnih snaga Italije i Grč-

ke, počela jemisija zaštite

vazdušnogprostoraCrneGo-

re. Ulogu ,,nepoznate“ letilice

koja jebilapresretnuta imao

je avionVladeCrneGore, au

njemu subiliministar odbra-

nePredragBošković i pred-

stavnikNATO-a, brigadni ge-

neral RobertodiMarko.

Crna Gora je tako postala još

jedna članica NATO-a čiji će

vazdušni prostor, usljed nepo-

stojanja sopstvenih kapaciteta

zazaštitu, čuvati borbeni avioni

partnerskihzemalja.

NATOmisijazaštitevazdušnog

prostora obezbjeđuje integritet

vazdušnog prostora država sa-

veznica i njihovu zaštitu kroz

stalnopatroliranje koje se izvo-

di u okviruNATO Integrisanog

sistema vazdušne i raketne za-

štite (NATO IntegratedAir and

Missile Defence System - NA-

TINAMDS).

PRIZEMLJENJE

Nakon što je „uljez“ prize-

mljen, medijima su se obratili

Bošković ipredstavnici italijan-

skihvazdušnih snaga.

-Ovo je samo jedan od benefita

koje Crna Gora crpi iz svog

članstva u NATO-u. Ono što je

najvažnije - ovo je pokazatelj

ispravnosti odluka i politikako-

je smo donijeli u prethodnom

periodu. To nam daje za pravo

da kažemo da smo danas sigur-

niji i bezbjedniji i da su naše

granice, naše nebo, naše more,

zaštićeni bilo od nenamjernih

ili namjernih zloupotreba – re-

kao jeBošković.

Dodao je i da je ponosan što je

bio dio politike koja je dovela

Crnu Goru do, kako je rekao,

„jednog zaista civilizacijskog

iskoraka“.

–Uspjeli smo da ostavimo neka

teška vremena prošlosti, da se

okrenemo budućnosti i da ovu

zemlju dovedemo do onih ni-

voa koji predstavljaju potpuno

novi kvalitet života, potpuno

novi sigurnosni aspekt – rekao

jeBošković.

Brigadni general Di Marko ka-

zao jedaNATOmisija znači za-

štitu vazdušnog prostora 24 sa-

ta dnevno. To je, kako je naveo,

primjer kolektivne odbrane

koja jeusrcuNATOosnivačkog

ugovora.

– Načelo NATO Air policing

primjenjujesenasvenovesave-

znice nakon učlanjenja. Svi za

jednog, jedan za sve. CrnaGora

danas, kao i 28 saveznika prije,

iskusiće što to znači – kazao je

general DiMarko.

Naveo je i da NATO cijeni do-

prinos Crne Gore evroatlant-

skoj sigurnosti, kao i sudjelova-

njuumisijama uAvganistanu.

– Crna Gora pomaže, obučava i

savjetuje avganistanske snage.

Svojim članstvom u NATO Cr-

na Gora doprinosi i stabilnosti i

sigurnosti Zapadnog Balkana –

zaključio je general DiMarko.

SIGURNOST

Prema njegovim riječima, pri-

stupanje Crne Gore NATO-u,

kao 29. članice, primjer je NA-

TO otvorenih vrata i politike

koja vodi očuvanju sigurnosti.

General major italijanskih vaz-

dušnih snaga Silvano Friđerio

kazao je da misija koju Italija

počinjepredstavljaprekretnicu

mapeputaAlijansekaregional-

noj bezbjednosti.

– Ovo je još jedna prilika da se

ojača kohezija i kredibilitet Ali-

janse. Ovo je vrlo opipljiv izraz

posvećenosti Alijanse jednoj

novoj saveznici i ima za svrhu

da odvrati sve moguće napade

napotencijalnougrožavanjecr-

nogorskog suvereniteta– rekao

jeFriđerio.

Uvjeren je, kako kaže, da će Ita-

lija svojom brzom reakcijom

biti spremna da preduzme sve

akcije shodnoNATOnalozima,

a koje imaju za cilj očuvanje cr-

nogorskog neba.

Ovakav način saradnje između

NATO i saveznika traje još od

1961. godine kada je započeta

zaštita neba Islanda i Luksem-

burga,2004.NATOlovcisupo-

čeli sa patroliranjem iznad

Estonije, Letonije i Litvanije,

vazdušni prostor Slovenije šti-

te Italija i Mađar-

ska, od

2 0 0 9 .

avioniIta-

lije iGrčke lete

iznad Albanije, a

2015. Belgija, Holan-

dija i Luksemburg za-

jednički čuvaju svoje

vazdušne prostore.

JovanaĐURIŠIĆ

STARTMISIJEAIRPOLICING:

Italijanski i grčki borbeni avioni štite vazdušni prostor naše države

NATOlovci čuvaju

neboCrneGore

Ovo je samo jedan od bene ta koje Crna

Gora crpi iz svog članstva uNATO-u.

Ono što je najvažnije - ovo je pokazatelj

ispravnosti odluka i politika koje smo

donijeli u prethodnomperiodu. To nam

daje za pravo da kažemo da smomakar

danas sigurniji i bezbjedniji i da su naše

granice, naše nebo, našemore, zaštićeni

bilo od nenamjernih ili namjernih

zloupotreba – rekao jeministar Bošković

Dosumnjive

letiliceF16

stižezapet

minuta

Juče su iznad Golubovaca

viđeni višenamjenski bor-

beni avioni ,,euro ighter

EF 2000“ iz sastava 36.

puka RV Italije iz baze Gioia

del Colle kao i F 16 116. bor-

benog puka RV Grčke, vaz-

duhoplovna baza Araksos.

,,Euro igher“ je napredni

lovački avion četvrte gene-

racije, razvijen u Evropi,

koji je proizvod uspješne

industrijske saradnje Nje-

mačke, Velike Britanije,

Italije i Španije. F 2000A je

kičma italijanskog sistema

protivvazdušne odbrane i

djeluje pod okriljemNATO.

Upotreba ovih letilica

omogućava pružanje

sjajnihmogućnosti 24/7 u

okviru složenog sistema

NATO nadzora i zaštite

vazdušnog prostora, koji

u roku od nekolikominuta

obezbjeđuje lansiranje

lovaca za presrijetanje i

identi ikovanje bilo kakvog

sumnjivog vazdušnog

puta otkrivenog od strane

savezničkih radara. Ras-

pon krila italijanskog lovca

je 10,95 metara, dužina

15,96m, a visina 5,28m.

Domet djelovanja je preko

1.350 km.

F 16 je višenamjenski lovac

sa jednim sjedištem i jed-

nimmotorom, dizajniran

za operacije u svim vre-

menskimuslovima i spo-

soban za nošenje različitih

sistema naoružanja. Grčka

u svom vazduhoplovnom

arsenalu ima oko 70 ova-

kvih letilica. Raspon krila

F 16 je 9,96metara, dužina

mu je 15,06metara, a mak-

simalna brzina koju dostiže

je 2.173 kmna čas.

Brigadni general Di Marko kazao je da

NATOmisija znači zaštituvazdušnog

prostora 24 sata dnevno. To je, kako je

naveo, primjer kolektivne odbrane koja

je u srcuNATOosnivačkog ugovora

ASK predstavila rezultate kontrole nansiranja partija i kampanje tokompredsjedničkih i lokalnih izbora

Upotreba javnih resursa

transparentnoprikazana

PODGORICA

Tokomkam-

panja zapredsjedničke i lo-

kalne izborenijebilozloupo-

treba javnihresursa, a taj

periodobilježilo je i odgo-

vornoponašanjeorganavla-

sti kad je riječo izvještavanju

obudžetskoj potrošnji, put-

nimnalozima, socijalnimda-

vanjima, zapošljavanjima i

budžetskoj rezervi, saopšte-

no jena jučerašnjoj konfe-

renciji zamedijeAgencije za

sprečavanjekorupcije.

-Uprvihpetmjeseci ove godi-

ne apsolutno je transparentno

prikazana upotreba javnih re-

sursa u izbornoj kampanji, u

skladu sa Zakonom o finansi-

ranju političkih subjekata i iz-

bornih kampanja. Za lokalne

izbore dostavljena su 382 pet-

naestodnevna izvještaja,

21.437 putnih naloga, 1.275

analitičkih kartica, 1.643 ugo-

vora o zapošljavanju i 101 iz-

vještaj o mjesečnoj potrošnji,

što jeukupno24.838 izvještaja

organa vlasti – naveo je načel-

nik Odsjeka za sprovođenje

mjera kontrole finansiranja

političkih subjekata i izbornih

kampanja u ASK Dušan Dra-

kić.

Samostalna savjetnica u Od-

sjekuMarija Madžgalj istakla

je da je sedam kandidata koji

su učestvovali na predsjednič-

kim izborima za potrebe kam-

panje prikupilo ukupno

740.000 eura.

- Od čega najviše 330.000 kan-

didat Milo Đukanović, potom

Draginja Vuksanović 70.000 i

Mladen Bojanić 49.000 eura.

Uizvještajimakojesudostavili

Agenciji, prikazani su troškovi

kampanje u visini od 950.000

eura.Najvećetroškovekampa-

nje, 530.000 eura, prikazao je

Đukanović. Slijedi Bojanić sa

187.000iVuksanovićsa88.000

eura. Ostali kandidati prijavili

su dosta niže troškove kampa-

nje –precizirala jeMadžgalj.

Kada je riječ o lokalnimizbori-

ma, Madžgalj je podsjetila da

su na njima učestvovale 83 iz-

borne liste, te da je za potrebe

finansiranja otvoreno 46 raču-

na. Dodala je i da četiri politič-

ka subjekta nijesu imala otvo-

rene račune.

-RiječjeoSavezuzapomirenje

Bijelo Polje, Srpskoj koaliciji

BijeloPolje,Demokratskifront

KolašiniGrupagrađanaRefor-

ma za Bar. Iako završni izvje-

štaji još nijesu dostavljeni, za

sada je evidentiranoda supoli-

tički subjekti od priloga fizič-

kih lica prikupili oko 76.000

eura –precizirala jeMadžgalj.

Agencija je takođe, kako je do-

dala, neposrednim uvidom u

dokumentaciju šest subjekata,

odnosno 22 izborna računa,

iskontrolisala ukupno 234.600

eura prikupljenih sredstava i

oko 186.000 eura troškova

kampanje. Objasnila je da je od

toganajvišenovca,oko73hilja-

de,utrošenonareklamnimate-

rijal i po 33.000 na elektronske

medije i radio stanice.

- Agencija je tražila 151 izjaš-

njenje od obveznika zakona u

vezi sa pojedinim stavkama iz

dostavljenihizvještajaiuputila

279 upozorenja obveznicima

zakona, većinomiz razlogane-

dostavljanja ili neobjavljivanja

izvještaja u propisanom roku.

Izvršene suukupno63kontro-

lena terenu, gdje jeprovjereno

207obveznikazakona,itočeti-

ri ministarstva, 11 opština, 27

obrazovnih ustanova, 15 orga-

na vlasti i šest političkih subje-

kata - objasnila jeMadžgalj.

Izvještaje o rezultatima, nad-

zoru i kontroli Agencija će, ka-

ko je saopšteno, objaviti do 15.

juna za predsjedničke i do 27.

juna za lokalne izbore.

Đ.Ć.

Utokuprekršajni

postupakprotivDedeića

Predsjednički kandidat Dobrilo Dedeić i pored svih upozo-

renja Agenciji nije dostavio izvještaj o prihodima i imovini,

saopštila je Madžgalj.

Ona je dodala da je protiv njega zbog toga pokrenut prekr-

šajni postupak, koji je u toku.

Detalj sakonferencijezanovinare

General DiMarko i PredragBošković