Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Srijeda, 6. jun 2018.

Politika

CETINJE

–PremijerDuško

Markovićocijenio je, povo-

domprve godišnjiceulaska

naše zemljeuNATO, da je taj

trenutakoznačio i početak

nove–evroatlantske epohe

zaCrnuGoru, kojapodrazu-

mijevabezbjednost, sigur-

nost i stabilnost države.

– Večeras smo u crnogorskoj

prijestonici, tačno godinu da-

na nakon što je Crna Gora po-

stala punopravna članica NA-

TO-a, da obilježimo ovaj

istorijski događaj i ono što je

CrnaGoraostvarilapripadno-

šću evroatlantskoj zajednici –

poručio jeMarković.

UpravonaCetinju, kakonavo-

di premijer, gdje su naša dr-

žavnost,identitetikulturavje-

kovima stvarane i čuvane,

crnogorski parlament je 28.

aprila prošle godine ratifiko-

vaoVašingtonski ugovor.

–Nakon što su za nešto više od

godinudanazemlječlanice ra-

tifikovale Protokol o pristupa-

njuCrneGore, uVašingtonu je

upriličena ceremonija predaje

ratifikacionih instrumenata.

Taj trenutak označio je ulazak

naše države u zajednicunajra-

zvijenijih zemalja današnjice i

početak novog doba za Crnu

Goru. Nova, evroatlantska

epoha znači trajnu garanciju

suvereniteta i nepovredivosti

naših granica, a Crna Gora je

danas, upravo zahvaljujući to-

me – stabilna, sigurna i be-

zbjedna država – rekao je

predsjednik Vlade na Cetinju,

na prijemu koji je priredio po-

vodomgodišnjice članstva Cr-

neGore uNATO-u.

BezBjednost

Premijer je rekao da Crna Go-

ra sa 28 zemalja članica, naših

partnera i prijatelja, dijeli bri-

guosvojojiglobalnojbezbjed-

nosti i o čuvanju i jačanju za-

jedničkih demokratskih

vrijednosti.

–Ivećoddanas,naprincipima

solidarnosti kao temeljne vri-

jednosti Alijanse, sigurnost

crnogorskog neba preuzele su

saveznice Italija i Grčka – re-

kao je premijer.

Predsjednik Vlade je podsje-

tio da je i naša ekonomija u

ovih godinu dana zabilježila

impresivannapredakugotovo

svim sektorima, sa stopom ra-

sta koja je među najvećim ne

samou regionu već i uEvropi.

– To je doprinijelo otvaranju

novih radnihmjesta i poveća-

nju životnog standarda naših

građana. U ovom periodu ze-

mlja je obezbijedila i visok ni-

vo reputacije na međunarod-

nom finansijskom tržištu i

atribute jedne od najatraktiv-

nijihdestinacija za turiste i in-

vestitore. Sve to ukazuje da je

članstvomuNATO-u naša dr-

žava dobila priliku da obezbi-

jedi dinamičan razvoj i dosti-

gne kvalitet života kakav

danas imaju najrazvijenije ze-

mljeuevropskomievroatlant-

skomprostoru– rekao jeMar-

ković.

Aspekti

Govoreći oprotekloj godini i o

rezultatimačlanstvaCrneGo-

re u NATO-u, predsjednik

Vlade je pozvao one koji su se

tomeprotivili da sagledajusve

aspekte članstva.

– Pravi je trenutak da sa ove

distance procijenimo da li su

osnovana bila predviđanja i

sumnje oponenata crnogor-

skogpristupanjaAlijansi.Da

li

je Crna Gora izgubila svoj su-

verenitet i identitet? Da li su u

našimgradovima uspostavlje-

ne NATO baze? Da li je trošak

članstva u Alijansi ugrozio

održivost državnog budžeta i

primanja naših građana? Na-

ravno da nije. Jer su baš u mi-

nulih godinu dana crnogorski

građani, snažnije nego ikada,

potvrdili evropsku i evroa-

tlantsku orijentaciju države.

Koristimiovuprilikudapozo-

vem sve građane, dakle i one

koji nijesu podržali članstvo

Crne Gore u NATO, da objek-

tivno sagledaju sve ove aspek-

te i da dalje zajednički dopri-

nosimo unutrašnjoj koheziji i

ukupnom društvenom na-

pretku– rekao je premijer.

Predsjednik Vlade je poručio

da će naša zemlja čuvati i pro-

movisati vrijednosti slobode,

mira i dijaloga.

– Naše članstvo je u službi na-

še zemlje i naših građana. U

interesu Crne Gore i njenih

partnera, i demokratskih vri-

jednosti kojima zajednički

pripadamo. Zbog toga ćemo

još snažnije, na temeljima

ostvarenih dostignuća, nasta-

viti proces integracija u

Evropskuuniju.Toznači dalje

isnažnojačanjevladavinepra-

va i demokratskih institucija

– rekao je premijer.

Predsjednik Vlade je na kraju

obraćanja, na svečanosti obi-

lježavanja prve godišnjice

članstva Crne Gore u NATO-

u,odaopriznanjesvimakojisu

omogućili ostvarenje ovog ci-

lja.

– Koristim priliku i da odam

priznanje svima koji su omo-

gućiliostvarenjeovogcilja.Još

jednomhvalanapodršci pred-

stavnicima država članica i dr-

žava koje su obavljale ulogu

kontakt zemalja u Crnoj Gori.

Zahvaljujemse i predstavnici-

ma civilnog društva i nevladi-

nih organizacija. Želim i da

zahvalim našoj administraciji

koja je naporno radila na oba-

vezama pristupanja, posebno

članovima Interresornog iKo-

munikacionogtima,kaoinaci-

onalnim koordinatorima za

NATO – poručio je predsjed-

nikVladeDuškoMarković če-

stitajući građanimaCrneGore

godišnjicu članstva.

Prijemu u Vladinom domu

prisustvovao je veliki broj

predstavnika diplomatskog

kora, društvenih i kulturnih

poslenika.

j.ĐUkAnoViĆ

PODGORICA

-Rumunija se

zalaže zapolitikuproširenja

Evropskeunije i vrednovanje

pojedinačnihrezultata svake

odzemaljakandidata, saop-

štila jepredsjednicaVlade te

državeViorikaDančilauraz-

govoru sa crnogorskimmini-

stromvanjskihposlovaSrđa-

nomDarmanovićem.

Darmanović je boravio u zva-

ničnoj posjeti Rumuniji gdje

je, osimsaDančilom, razgova-

rao i sa rumunskim kolegom

Teodorom Meleškanuom,

predsjednikom Senata Kali-

nom Popesku-Tarićeanuom,

potpredsjednikomDonjegdo-

ma Parlamenta Petruom Ga-

brielomVlaseom i ministrom

finansija Euđenom Teodoro-

vićijem.

Iz Ministarstva vanjskih po-

slova saopšteno je da su se

Darmanović iDančilasaglasili

da politički dijalog na najvi-

šemnivou značajno doprinosi

učvršćivanju veza dvije drža-

veipredstavljapodsticaj snaž-

nijoj ekonomskoj saradnji.

Navodi se da je Dančila pono-

vila da se Rumunija zalaže za

politiku proširenja EU i vred-

novanjepojedinačnihrezulta-

ta svakeodzemaljakandidata,

istakavši dosadašnje rezultate

Crne Gore kao pozitivan pri-

mjer koji može poslužiti osta-

limzemljama u regionu.

– Evropska budućnost Crne

Gore je veoma jasna i izvjesna

–kazala jepredsjednicaVlade

Rumunije.

Darmanović jezahvalionapo-

dršci Vladi Rumunije i u kon-

tekstu evropske integracije

podsjetio da jeCrnaGora sna-

žan zagovornik evropske per-

spektive Zapadnog Balkana i

da je veoma važno da prošire-

nje EU ostane visoko među

prioriretima.

– U tom smislu, uloga Rumu-

nije u narednoj godini je od

krucijalnog značaja – kazao je

Darmanović.

Navodi se da je u razgovoru

Darmanovića i Meleškanua

ocijenjeno da je Crna Gora

uspješan primjer sprovođenja

integracionih reformi, o čemu

svjedoči prva godišnjica pu-

nopravnog članstva u NATO-

u, ali i liderska pozicija u pro-

cesu evropske integracije.

Darmanović je u razgovoru sa

Meleškanuompohvaliokonti-

nuitet političkog dijaloga na

visokomnivou.

Iz Ministarstva vanjskih po-

slova saopšteno je da je Dar-

manović rekao da je uvjeren

da će ,,Crna Gora i Rumunija

saradnju dodatno produblji-

vati zajedničkim djelovanjem

u okviru Sjevernoatlantske

alijanse“.

R. p.

PODGORICA

- PredsjednikPraveCrneGoreMarkoMila-

čićpocijepao je juče, na godišnjicuprijemaCrneGoreuAli-

jansu, NATOzastavu. On jeprekorioostatakopozicije zbog

ocjenada ćenakonulaskauNATObiti oborenavlast.

–DragiMilo, dobrodošaousjedišteNATOsaveza–bile suriječi

dobrodošlice koje je generalni sekretarNATOsaveza Jens Stol-

tenberg uputio Milu Đukanoviću – podsjetio je predsjednik

PraveCGMarkoMilačić.

- Tim riječima je anulirao na stotine intervjua, izjava, savjeta i

sokoljenjanemalogdijelaopozicijeicivilnogsektora,kojisunas

uvjeravalidaćeružeprocvjetati čimuđemoutaj savez, odnosno

da će doći do brojnih hapšenja, ali i smjene vlasti – ocijenio je

Milačić.

On je dodao da su ,,potpuno promašili i doveli cijelu javnost u

zabluduidasubrutalnoobmanuliiglasačekojisuimpovjerova-

li, po ko zna koji put“.

R. p.

CETINJE:

Svečani prijempovodomgodišnjice ulaska Crne Gore uAlijansu

Marković:

Članstvom

uNATOobezbijedili

smo razvoj i sigurnost

Uovomperiodu zemlja je obezbijedila i visok nivo reputacije nameđunarodnom

finansijskom tržištu i atribute jedne od najatraktivnijih destinacija za turiste i

investitore. Predsjednik Vlade je podsjetio da je i naša ekonomija u ovih godinu

dana zabilježila impresivan napredak u gotovo svimsektorima, sa stopom rasta

koja jemeđu najvećimne samo u regionu već i u Evropi

Koristim i ovuprilikuda pozovemsve

građane, dakle i one koji nijesupodržali

članstvoCrneGore uNATO, da objektivno

sagledaju sve ove pozitivne aspekte i da

dalje zajednički doprinosimounutrašnjoj koheziji i

ukupnomdruštvenomnapretku– rekao je premijer

Ministar Srđan Darmanović u posjeti Rumuniji

Bukurešt je

zapolitiku

proširenja

ISPAD:

Predsjednik Prave CG pocijepao zastavu

Sjevernoatlantskog saveza

Milačić: Opozicija

prevarilabirače

stavovimaoNATO

SrđanDarmanović i ViorikaDančila

DuškoMarković