Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Srijeda, 6. jun 2018.

Politika

(Odnašeg izvještača)

BRISEL

-CrnaGoradanas

obilježava godinuodpristu-

panjaNATO-u i ostajepred-

vodnikuevropskimintegra-

cijama. Voliobihdavidim

brži progres upristupnim

pregovorima saCrnomGo-

rom- kazao jepredsjednik

Evropskog savjetaDonald

Tusknakonrazgovora sa cr-

nogorskimpredsjednikom

MilomĐukanovićem.

Optimističke poruke Crnoj

Gori poslali su ostali čelnici

Evropske unije. Predsjednik

Evropske komisije Žan Klod

Junker jekazaoda jeCrnaGo-

ra najnapredniji kandidat, a

prvi čovjek Evropskog parla-

mentaAntonioTajani jeporu-

čiodaPodgoricamožebitipri-

mjer brze integracije.

ZATVARANJEPOGLAVLJA

Tusk je pojasnio da dinamika

integracijazavisi odCrneGore.

– Napredak ne znači samo

otvaranje nego i zatvaranje

poglavlja.Đukanovićusamre-

kaoda tempopregovorazavisi

od Crne Gore. Prošlog mjese-

casuzvaničniciUnije iZapad-

nog Balkana potvrdili da

evropski put regiona ostaje

prioritet. Umjesto političkih

deklaracija, potrebni su nam

konkretne akcije i rezultati –

istakao jeTusk.

Ključna je, navodi Tusk, borba

protiv korupcije, organizova-

nog kriminala, te vladavina

prava kao i slobodamedija.

–Takođe smo razgovarali o si-

tuaciji u Crnoj Gori i ja sam

prenioĐukanovićumojelično

žaljenje što proevropske sna-

geuCrnoj Gori nijesuu stanju

da sarađujuuokviru instituci-

ja. Ohrabrujem ga da iskoristi

svoje liderstvo kako bi se pre-

vazišla ova strateška slabost.

Mislimda bi puna implemen-

tacija preporuka koje su dali

međunarodni posmatrači iz-

bora osnažila povjerenje gra-

đana u institucije, kao i u re-

zultate izbora. Posljednje, ali

ne najmanje važno, iskoristio

samovaj sastanakdazahvalim

Crnoj Gori na snažnoj solidar-

nosti sa našom spoljnom i be-

zbjednosnom politikom – ka-

zao jeTusk.

„STARI PRIJATELJ“

Predsjednik Savjeta je poželio

dobrodošlicu ,,staromprijate-

lju Đukanoviću“ u Brisel i če-

stitao mu na izbornom rezul-

tatu.

–Veoma jesimboličnotošto je

Đukanović došao u Brisel u

svoju prvu zvaničnu posjetu.

To je nesumnjiva potvrda

evropskog i euroatlantskog

kursa Crne Gore – kazao je

Tusk.

Crnogorski predsjednik Đu-

kanović je kazao da će stabil-

nost regiona biti definitivno

zagarantovana ukoliko se sa-

čuva dobar tempo evropskih i

evroatlantskih integracija ze-

maljaZapadnogBalkana.

– Naše uvjerenje je da će sta-

bilnost našeg regionabiti defi-

nitivnopouzdana i zagaranto-

vana ukoliko se sačuva dobar

tempo evropskih i evroatlant-

skih integracija zemalja Za-

padnog Balkana. Razumljivo,

zbog toga samsa Tuskom, kao

predsjednikomEvropskog sa-

vjeta, posebnu pažnju posve-

tio tompitanju sa željomimo-

lbom da on iz svoje pozicije

dodatno osnaži izvjesnost

evropske perspektive regiona

Zapadnog Balkana. Posebno

sam, naravno, potenciraoda je

to pitanje važno za Balkan, ali

da je prema našem viđenju to

pitanje važnije za samu Evro-

pu. Ida, ukolikoEvropaželida

sačuva konkurentnost i glo-

balnu relevantnost, po našem

viđenju ona mora nastaviti

proces ujedinjenja. Naravno,

razumijemoipotrebukonsoli-

dacije Evrope i razumijemo

potrebu da Evropa kroz taj

proces riješi posljedice kriza

kroz koje je prolazila i otkloni

uzroke eventualnog ponavlja-

njatihkrizaubudućnosti–ka-

zao jeĐukanović.

On jepojasnioda, nažalost, ,,iz

iskustvaunašemregionuzna-

mo da taj teren nije prepušten

samo nama, EU i zemljama

Balkana, nego da se svaki za-

stoj u odnosima koristi da ne-

ke od trećih strana implemen-

tiraju svoje strateške interese,

koji nijesu u korist balkanskih

društava ni daljeg učvršćiva-

nja evropske stabilnosti“.

NOVAFAZARAZVOJA

Dodajeda jeTuska informisao

ostanjuunašoj zemlji i nedav-

nim predsjedničkim i lokal-

nimizborima.

– Posvećeno ćemo nastaviti sa

realizacijomagendekaoodgo-

vorna vlast. Jedna od očekiva-

nihposljedicapovoljnog isho-

da izbora je ulazak Crne Gore

u novu fazu demokratskog i

ukupnog razvoja, koju će ka-

rakterisativećastabilnostipo-

četni napori na ujedinjenju

svih potencijala društva i fo-

kusiranostnarealneprioritete

– razvoj ekonomije, unapre-

đenje vladavine prava, efika-

snu borbu protiv kriminala,

slobodumedija.Ubijeđensam

daćemouEvropskomsavjetu,

kao i dosada, imati snažnupo-

dršku i partnera koji će pomo-

ći Crnoj Gori – dodao je šef

države.

Crnogorski predsjednik je u

Briselu razgovarao i sa pred-

sjednikom Evropskog parla-

mentaAntoniomTajanijem.

DOBREVIJESTI

Tajani je kazao da je izborĐu-

kanovića za predsjednika Cr-

neGoredobra vijest zadržavu

i njenput kaEU.

– Crna Gora je sastavni dio

Evrope, ne samo geografski, i

može da bude primjer brze in-

tegracije do 2025. godine. Li-

derstvo Đukanovića je od su-

štinskogznačajajerjetajproces

politički, a ne birokratski. Važ-

no je da damo jasnu perspekti-

vu i da istaknemo da je put ka

EU nepovratan proces. Sa bu-

garskimpredsjedavanjem,ana-

kon toga i austrijskim, može da

se iskoristi jedna izvanredna

mogućnostisvizajednoradimo

na tome. Moramo da pojačamo

saradnju da bismo se zajedno

nosili sa različitim izazovima u

oblasti bezbjednosti i teroriz-

ma. Kao Unija moramo stati uz

vasuborbi protivnacionalistič-

kih agendi i islamske radikali-

zacije – kazao je Tajani i po-

zdravio samit u Sofiji, čija je

direktna posljedica smanjenje

troškova rominga.

Đukanovićsezahvalionakon-

tinuiranoj podršci Evropskog

parlamenta i veoma optimi-

stičnim porukama za buduć-

nost Crne Gore i Zapadnog

Balkana.

– Saopštio samda je naša pre-

okupacija da obezbijedimo

evropski životni standard u

CrnojGori i saopštionašurije-

šenost da kao Evropljani pre-

uzmemo dio odgovornosti za

zajedničku bezbjednost, sta-

bilnost i prosperitet. Potvrdili

smo spremnost da dalje sara-

đujemouevropskimciljevima

– kazao je Đukanović i nagla-

sio da je sa zadovoljstvompri-

hvatio poziv da se u oktobru

obrati evropskimposlanicima

na plenarnoj sjednici.

MarijaJOVIĆEVIĆ

PODGORICA

-Ambasador

RepublikeKosovouCrnoj

Gori SkenderDurmiši uru-

čio jeuponedjeljak, 4. juna,

generalnoj direktorici zame-

đunarodno-pravneposlove

Tatjani Raspopović verbalnu

notuMinistarstvavanjskih

poslovaRepublikeKosovo,

kojomje crnogorska strana

obaviještenada jePriština

okončalaunutrašnjepravne

procedureneophodne za

stupanjena snaguSporazu-

maodržavnoj granici izme-

đuCrneGore i Republike

Kosovo, potpisanoguBeču,

26. avgusta 2015. godine, sa-

opštilo je crnogorskoMini-

starstvovanjskihposlova.

Saglasno članu 12 ovog spora-

zuma, datum uručenja kosov-

ske note ujedno je i datum stu-

panjana snagu istog, budući da

su obje strane ispunile unu-

trašnje pravne procedure, ne-

ophodne za njegovo stupanje

na snagu i o tome semeđusob-

no obavijestile.

Nakon što sporazum stupi na

snagu, dvije države formiraće

zajedničku komisiju koja će na

terenubilježiti graničnu liniju.

SkupštinaKosovajeratifikova-

la sporazumkrajemmarta, na-

kon trogodišnjeg odlaganja,

zbog tvrdnji dijela partija da je

razgraničenjem Crnoj Gori

pripao dio kosovske teritorije.

Dio kosovske javnosti tada je

tvrdio da je oduzeta teritorija

oko Čakora, a Vlada Kosova je

zbog toga dva puta formirala

komisiju za demarkaciju.

Ratifikacija sporazuma o de-

markaciji saCrnomGorombio

je jedan od uslova Evropske

komisijezaukidanjeviznogre-

žima Kosovu. Opozicija je po-

kušala da spriječi usvajanje

bacanjemsuzavca, ali je spora-

zum usvojen glasovima dvije

trećine poslanika.

Crna Gora je navedeni spora-

zum ratifikovala krajem de-

cembra 2015. godine.

R. P.

BRISEL:

PredsjednikMilo Đukanović razgovarao sa najvišimzvaničnicima Evropske unije

Tusk:

CrnaGora lider,

voliobihbrži napredak

Junker:

Podgorica jenajnapredniji kandidat

– Prirodnomjesto Zapadnog Balkana je u

Evropskoj uniji, a Crna Gora je najnapred-

niji kandidat u tom procesu – poručio je

predsjednik EK Žan Klod Junker tokom

susretasapredsjednikomMilomĐukano-

vićemuBriselu.

Junker je čestitaoĐukanoviću na izboru

za predsjednika države i iskazao zado-

voljstvo što je upravo njegova posjeta

Briselu prva zvanična posjeta nakon ina-

uguracije.

– Crna Gora je spremna da bude dobar i

odgovoran partner Evropskoj uniji, koji

snažnopromovišeevropskevrijednosti u

regionu–kazao jeĐukanović.

Onjeukazaonadvanajznačajnijapriorite-

ta državne politike u narednomperiodu –

ekonomski razvoj i jačanje državnih insti-

tucija u cilju unapređenja demokratskih

vrijednosti i vladavineprava.

Đukanović se zahvalio EK na kontinuira-

noj pažnji koju posvećuje ZapadnomBal-

kanu, ističući izuzetno važnimda se održi

entuzijazamproširenja paralelno sa pro-

cesomkonsolidacijeEU.

Sagovornici su se usaglasili da sloboda

medija i izražavanja predstavlja važnu

pretpostavku za ukupan demokratski ra-

zvoj Crne Gore i u tomkontekstu su apo-

stro iranikonkretniprimjeriunašojzemlji,

uključujući napad na novinarku Lakić, za

šta je izražena odlučnost da se odgovorni

privedupravdi.

U razgovoru je učestvovao i evropski ko-

mesar za proširenje i susjedsku politiku

JohanesHan.

Ambasador Skender Durmiši zvanično obavijestioMinistarstvo vanjskih poslova o rati kaciji ugovora

Stupiona snaguSporazumodržavnoj

granici izmeđuCrneGore i Kosova

MiloĐukanović i ŽanKlodJunker

MiloĐukanović i DonaldTusk

Crna Gora je sastavni

dio Evrope, ne samo

geografski, i može da bude

primjer brze integracije

do 2025. godine. Liderstvo

Đukanovića je od

suštinskog značaja jer

je taj proces politički, a

ne birokratski - kazao je

predsjednik Evropskog

parlamenta Antonio Tajani