Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Srijeda, 6. jun 2018.

CrnomGorom

HERCEGNOVI

–Napoluostr-

vuLušticaobnovljeno jeoko

50kilometarastarihpješač-

kihstazaodkojihsunekegra-

đenezavrijemeaustrougar-

skevladavineuBoki.

Juče, povodom 5. juna, Svjet-

skog dana zaštite životne sredi-

ne, a predpočetak turističke se-

zone, uređene staze su i

promovisane,pješačkomturom

odplažeŽanjicdoselaTići.

Rukovoditeljka odsjeka za eko-

logijuSekretarijatazakomunal-

ne djelatnosti opštine Herceg

Novi,DanijelaVlaović,kazalaje

da su stare seoske staze koje su

spajaleluštičkezaseokeoživjele

te da je sačuvan dio istorijskog

nasljeđa.

- Na osnovu zakona, slijedi upis

ovihstazauregistar,azatimiiz-

bor domaćina, koji može biti

planinarskiilisportskiklub,koji

će staze i održavati - kazala je

Vlaović.

Pored toga što sustazepogodne

za razvoj seoskog turizma, po

riječima Vlaović, njihov značaj

je i uperiodupovećaneopasno-

sti odpožara.

Duško Avramović iz PK Subra

kaže kako im je cilj da potpuno

obnove starumrežu staza, koju

su uređivali mještani a gradila

davnoaustrougarskavojska.

- Uređene su staze od Rosa do

Obosnika, Pristana do Zabrđa,

krak staze od Žanjica do Tića i

Mrkova i dio staze od stare Ci-

glane do tvrđave Grabovac, od

Grabovca do Plavih horizonata.

Riječ je o velikoj mreži koja

omogućava turistima da obiđu

cijeluLušticu.Važnijeoduređe-

nja pješačkih staza jeste dogo-

vor hercegnovske i tivatske op-

štineonjihovomodržavanju,jer

bi bila štetadaoneponovozara-

stu- kazao jeAvramović.

Željko Starčević iz Agencije za

razvoj i zaštitu Orjena kazao je

da su im staze na Luštici jako

bitnekao i onenaOrjenu.

- Pokrećemo inicijativu kako da

ihočuvamo,pogotovoukontak-

tnimzonamagdjeseonespajaju

sa gradskimsredinama. Jer, ako

taj dio nije atraktivan, onda ni

sami ulazustazunećebiti. To je

ono što „prodaje“ posjetu zale-

đu. Moramo povesti računa ka-

ko izgleda i pristupna staza i

spriječiti da to bude neprimje-

renizgled.Uovomslučajuasfalt

i beton nije ono što želimo da

„prodajemo“, većpriroduunaj-

očuvanijemobliku kakva je bila

vijekovima-istakaojeStarčević.

Ž. KONTIĆ

HERCEGNOVI:

Promovisana pješačka tura od plaže Žanjic do sela Tići

Oživjele stare seoske stazenaLuštici

Domaćin na Luštici juče je bila porodica

Moric, koja je jedini serti ikovani proizvo-

đač organskogmaslinovog ulja u Crnoj

Gori. Na imanju uzgajaju oko hiljadu sta-

bala od kojih je više od 400 novozasa-

đenih. Prošle godine Morici su proizveli

oko 1.000 litara maslinovog ulja.

Porodica Moric smatra da maslinarstvo

i eko turizammogu ići „ruku pod ruku“

pa turistima, osimobilaska 150 godina

starogmlina, bogate trpeze sa domaćim

proizvodima, nude i atraktivne bicikli-

stičke ture.

- Imamo dvadesetak bicikala i šest

kvadova. To je zanimljivo turistima i to

je jedna vrsta novog aktivnog turizma.

Pokušavamo da pratimo svjetske tren-

dove - kazao je Moric.

On je dao zanimljiv prijedlog nadležnima

u opštini koji se odnosi na moguće izda-

vanje u zakup opštinskih parcela koje

su sada zapuštene i zarasle, a dosta je

mještana spremno da na njima obnove

maslinjake.

Moric:Opštinadaizdauzakupzapušteneparcele

BUDVA

–Opština jenjemač-

koj kompanijiWTEisplatila

6,5milionaeura za izgradnjui

upravljanjepostrojenjemza

prečišćavanjeotpadnihvoda

nabrduVještica inatajnačin

izbjeglaaktiviranjegarancije

od29,2milionaeura.Polovinu

novcapozajmila jeodVlade.

Dogovoroizmirenjudugaposti-

gnut je 24. maja na sastanku ko-

mesuprisustvovali predstavnici

lokalneuprave,WTEkompanije

iVladeCrneGore, kao i njemač-

ki i austrijski ambasadori.

OBAVEZE

Predsjednik opštine Dragan

Krapović saopštio je na konfe-

renciji za novinare da su ispla-

tomduga stavili do znanja da ne

bježeodobaveza.

- Do septrembra biće urađena

supervizija projekta, a do kraja

godine isplaćena dugovanja

WTE,alisamozaonoštojereal-

nourađenoiizvedenonaterenu.

U skladu s jedinačnimcijenama

iz ugovora nije potvrđeno devet

miliona eura, kao i tri miliona

kojasupredmetpažnjeSpecijal-

nogdržavnogtužilaštva-istakao

jeKrapović.

To je potvrdio i advokat Goran

Rodić.

- Opština neće plaćati ono što je

neko nezakonito pribavio za se-

be. Za taj iznos Budva neće pla-

ćati ništa njemačkoj firmi – ka-

zao jeRodić.

Jednom od stavki dogovora

predviđeno je daWTE napusti

projekat, ali da obuči radnike

Vodovoda da upravljaju postro-

jenjem. Opštini predstoji i da

odredi upravljača postrojenja.

Izabraće bolje od dva rješenja -

da upravljač bude lokalni vodo-

vod ili da se za tepotrebe osnuje

posebnopreduzeće.

POSLJEDICE

Predsjednik opštine Budva

objasniojedasukoristioddogo-

vora višestruke, a najvažnija je

danijeaktiviranagarancija.

- Aktiviranjemgarancije koja je

naplativa na prvi poziv bi bezu-

slovno nastupio niz posljedica

po opštinu Budva i Crnu Goru,

počevši od toga da bi naša drža-

va dobilastatuspravnonesigur-

ne i pravno nepoželjne investi-

cione destinacije za njemačke i

austrijske investicije, do toga da

bi sporovi kojebi takonešto iza-

zvalo državu i opštinu koštali

ogromnasredstvakojabisebro-

jala milionima eura. Kroz to fi-

nansijsko iscrpljivanjedošlobi i

administrativnokojebi onemo-

gućilo opštinuda obavlja poslo-

ve u punom kapacitetu – poja-

snio jeprvi čovjekBudve.

Za opštinu će supervizuju pro-

jekta raditi konsultantska kuća

,,DR Duhovnik“ iz Slovenije i

advokatska kancelarija ,,Rodić“

iz Podgorice. Krapović očekuje

da će nakon toga obaveze lokal-

neupravebitimanje.

-Smatramdaće tegodišnjeoba-

veze biti višestruko manje od

onoga što je sada predviđeno

ugovorom,atoje6.000.000eura

kojeminemožemodaservisira-

mo–procijenio jeKrapović.

PROJEKAT

Opština je, na osnovu međuna-

rodnog javnog tendera, sa kom-

panijom WTE Wassertechnik

zaključilaugovor,radirješavanja

problemazbrinjavanjaotpadnih

voda, kroz izgradnju četiri po-

strojenjauBuljarici,SvetomSte-

fanu, Bečićima i na Jazu, za oko

130.000stanovnika.

Ugovorena vrijednost iznosi

58.560.000 eura, a predviđeni i

operativni troškovi upravljanja

na godišnjem nivou 1.700.000

eura. U julu 2014. godine urađe-

no je samo postrojenje uBečići-

ma i dio radova na postrojenjuu

Buljarici.

I.T.

POSTUGNUTDOGOVOR,NEMAAKTIVIRANJAGARANCIJA:

Sakonferencijezanovinare

BUDVA:

KompanijaWTE napustila projekat otpadnih voda

Opštinaplatila6,5

miliona, odVlade

pozajmili polasume

BIJELOPOLJE

-Pjenazagašenjepožarakojaseusljeddotraja-

losti cijevi izlilana livadukodJugopetrolovihrezervoarauna-

seljuKruševo, efikasnomintervencijomvatrogasacaupone-

djeljakkasnouvečeuskladištena jeudrugi rezervoar.

KomandirSlužbezaštiteMilonjaRakonjackazao jedasuvatrogas-

ci imali dostaposla, ali da jedio tečnosti ipakzavršiouLimu.

-Pumpamasmocrpilitečnostiprebacivalijeudrugirezervoar,tako

davišenepostoji opasnost odnovog izlivanja–kazao jeRakonjac.

Izlivanje tečnosti iz objekata Jugopetrola koji godinama nijesu u

upotrebi dogodiloseuponedjeljakoko18sati.

V.Šb

.

BIJELO POLJE:

Vatrogasci sanirali kvar u Kruševu

DIOTEČNOSTI ZAVRŠIOURIJECI:

Limseuponedjeljakpjenio

Pjenupremjestili

udrugi rezervoar

KOTOR

-Upisdjeceuvrtiće

Predškolske javneustanove

,,Radost“završenje iupisano

jevišeod700mališana.Direk-

toricate javnepredškolske

ustanoveVjeraRašković-Pe-

rojevićkažedaseuovompe-

riodusvakegodineupišego-

tovo isti brojmališana, au

posljednjetri godinesebilježi

povećanjeza120djece, što je

ponormativimazačetiri vas-

pitnegrupe.

- Interesovanje je i dalje veliko,

pa će naknadni upisni rok biti u

avgustu – kaže Vjera Rašković-

Perojević.

Od 1. jula biće uvedena ljetnja

dežurstvaudvavrtićauŠkaljar-

ma i Dobroti, što se prošle godi-

ne pokazalo veoma uspješnim

posebno za djecu roditelja koji

suzaposleni preko ljeta.

- Ljetnji period biće iskorišćen

za ulaganje i rekonstrukciju ri-

sanskog vrtića gdje će se raditi

podovi, zidovi, nova kupatila za

djecuizaposlene.Ovuinvestici-

jupomoćićeiMinistarstvopro-

svete koje će dati finansijsku

podršku sa kojimova ustanova

izKotoraimaizvanrednusarad-

nju- kazala jePerojevićeva.

Ona je podsjetila da je prošlog

ljeta raspust iskorišćenza reno-

viranje jaslica uTabačini u koji-

ma su podignuti uslovi na znat-

no veći nivo. Ove godine JPU

,,Radost“ je ispratila 249

pretškolacauškolu.

S.M.

Vanredni

rokzaupis

u ,,Radost“

KOTOR:

Raste interesovanje

za predškolske ustanove

Kako je kazao Krapović, kada izmire dug kompaniji WTE,

pažnju će usmjeriti na rješavanje problema otpadnih voda

za ostatak opštine.

- Trideset odsto opštine, područje poslije Kamenova i prema

Baru, zatim Jaz, Lapčići, Markovići, nema riješen problem

tretmana otpadnih voda. Planiramo da se posvetimo i zbri-

njavanju kanalizacionogmulja koji nastaje kao proizvod

tretiranja otpadnih voda u postrojenju. Sada ga izvozimo u

Albaniju i plaćamo oko 400.000 eura preko Komunalnog

preduzeća. To je veliki izdatak – kazao je Krapović.

Kanalizacionimulj

Jovan

Moric

POČETAK

STAZE:

PlažaŽanjic