Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Srijeda, 6. jun 2018.

Hronika

Dedvukaj

nije izručen

Crnoj Gori

Odgođeno suđenje optuženima za šverc narkotika

PODGORICA

–Suđenjede-

vetnaestočlanoj grupi uhap-

šenoj upolicijskoj akciji ,,Ša-

do“, koja se tereti za

međunarodni švercnarkoti-

ka, juče jeodgođenoza 11.

jul, jer optuženi AlbertDed-

vukaj još nije izručenCrnoj

Gori.

Na optuženičkoj klupi, osim

njega su Vladimir Radović,

Komnen Radević, Abedin

Čunmljić,DavidGojčaj,Anton

Ljucđonaj, Ardijan Dedvukaj,

Elmedina Radević, Danijela

Pajić, Filip Ševaljević, Blažo

Mugoša, Marko Čelebić, Toni

Đokaj, Vuk Guberinić, Nema-

nja Brajović, Mirko Janković,

Ilir Đokaj, Irfan Kriještorac,

Agron i ĐonĐokaj.

Oni se terete za stvaranje kri-

minalne organizacije i šverc

narkotika.

Opsežna istraga dovela je do

razotkrivanja dvije grupe koje

suse, kakosesumnja, udužem

periodubavilenabavkomidis-

tribucijom opojnih droga na

teritorijiCrneGore inameđu-

narodnomplanu.

Uakciji ,,Šado“ zaplijenjeno je

oko 77 kilograma marihuane i

skanka, tri pištolja, jedna lo-

vačka puška, oko stotinu ko-

mada metaka, dvije radio-ve-

ze,višemobilnihtelefonaisim

kartica i 65 ličnihkarata.

M.L.

PODGORICA

–Uakcijipod-

goričkepolicije iposebne jedi-

niceuponedjeljakvečeuhap-

šenjeB. S. (36) zbogulične

prodajenarkotika,zaplijenjen

jeheroiniprivedeno jesedam

osobana informativni razgo-

vor.

Sumnja seda jeB. S. posjedovao

heroin i marihuanu u namjeri

da je proda. Kako je saopštila

Uprava policije, oduzet je 191

paketićheroina,jedanmarihua-

ne i tzv. džoint, oko60grama.

Uovoj akciji sukontrolisanebe-

zbjednosno interesantne osobe

B. S. (29), E. L. (26),M.K. (18), Š.

A. (24),K. S. (31) iV. L. (23).

O događaju je obaviješten dr-

žavnitužilacuVišemdržavnom

tužilaštvuuPodgorici.

B. S. će biti priveden zbog sum-

nje da je počinio krivično djelo

neovlašćena proizvodnja, drža-

njeistavljanjeuprometopojnih

droga.

M.L.

PODGORICA

–Protivčetiri

osobepodnijetesukrivične

prijavezbogsumnjedasupo-

činilekrivičnadjela lažnopri-

javljivanje, oduzimanjevozila

i krivičnodjelokrađa.

Službenici CB Podgorica su 31.

maja tužiocu podnijeli krivičnu

prijavu protiv M. P. (18) i G. V.

(18),obaizPodgorice,zbogsum-

nje da su počinili krivično djelo

lažnoprijavljivanje.

Kako se sumnja, oni su 20. maja

pristupili u službene prostorije

CB Podgorica i prijavili da ih je

tog dana oko 20 časova u Ulici

Oktobarske revolucije, udvoriš-

nom dijelu zgrade, napalo više

osoba i da je jedna prišlaM. P. i

od njega uz prijetnju nožem

ukralanovčanikukojemsenala-

zilo 100 eura. Policajci su došli

do saznanja da jeM. P. potrošio

novac i iz strahaodroditeljapri-

stupio u CB Podgorica i lažno

prijaviodamujeukradennovac.

Protiv S. L. (26) izDanilovgrada

podnijeta je krivična prijava

zbog sumnje da je 3. juna iskori-

stio nepažnjuR. Ž. kao i to što je

ključ bio u bravi, te sa parking

prostora u Ulici Vojislavljevića,

ukrao tmv „mercedes spinter“,

vlasništvo firme „Hidrokop“, i

odvezaoseupravcuBudve.

Njega su zaustavili službenici

Centra bezbjednosti Budva i za-

držan je do dolaska službenika

CBPodgorica.

Krivična prijava podnijeta je i

protiv S. A. (19) iz Italije, nasta-

njenoguPodgorici,zbogsumnje

daje11.majaušaouunutrašnjost

pekare „Bite“ kroz otključana

vrata sa zadnje strane objekta,

gdje je u svlačionici otvorio više

ormarićakojisubiliprazni,ako-

jislužezaodlaganjeličnihstvari.

-Onjetomprilikomključemko-

ji je ostao u jednoj bravi otklju-

čaoormarićkojikoristioštećena

A. K. i iz novčanika koji se nala-

zioutašniotuđionovacuiznosu

od 220 eura, nakon čega je neo-

paženo izašao iz objekta – saop-

štili su izpolicije.

A.G.

Protiv četiri osobe podnijete krivične prijave

Jednaosobauhapšena,

oduzeti heroin imarihuana

U ponedjeljak veče kontrolisano više bezbjednosnih lica

Osamnaestogodišnjakpotrošio 100eura

paprijaviokrađuustrahuod roditelja

om, koji je prokomentarisao

geografsku poziciju, vremen-

ske prilike, ali i političku situa-

ciju i fizičku bezbjednost uCr-

noj Gori, Skot mu je ponudio

saradnju u projektu vezanom

zaovubalkanskuzemlju.

OVEZAMADF A

- Pitao sam ga da li bi bio spre-

manda radi kaopratnjana tere-

nu, vezanoza bezbjednosni po-

sao tamo, ako ga dogovorimo.

On je rekao da bi bio spreman

da odradi taj posao, ako ne bi

imao nikakve veze sa politič-

kom partijom DF – kazao je

Skot.

Istakao je da mu Masu nikada

nije rekao da ne treba da radi sa

DF-omi da je svoj stav obrazlo-

žio sa dva razloga.

- Gospodin Masu je izjavio da

ima dobre veze sa najvišim ni-

voima crnogorske partije na

vlasti, na najvišim mjestima u

crnogorskoj Vladi. Kao drugi

razlog, Masu je naveo da ne bi

mogaodanas stoodstopodrži u

projektu u slučaju da je u pita-

nju DF, zbog navodne veze sa

ruskom obavještajnom služ-

bomkoju ima ova politička par-

tija - kazao je svjedok.

Skotjepojasniodajeinformaci-

juopovezanostiDF-asaruskim

obavještajnim službama Masu

dobio iz javno dostupnih doku-

menata,aliinekihkojitonijesu,

a ukazuju na kretanje ruskih

pripadnika obavještajne službe

zarad miješanja u izbore u Cr-

noj Gori.

Kada je od Asada saznao da je

naručilac posla ,,filmski produ-

cent izraelsko-kanadskog pori-

jekla“ koji je podržao političku

partiju DF, Skot je odlučio da

odbije saradnju.

On je saopštioAsaduda kompa-

nija Strategic riskmanagement

ni na koji način nije spremna da

radi naprojektuuCrnojGori.

- Savjetovao sam mu da vodi

računa jer je ruska obavještaj-

na služba na neki način pove-

zana sa DF-om. Nakon toga

samga pitao da li je obavio for-

malne ili neformalne kontakte

sa crnogorskim vlastima, kako

bi ih informisao o ovom pred-

stojećem bezbjednosnom po-

duhvatu u Crnoj Gori, jer je to

prirodan korak za kompaniju

poput moje. Rekao je da nije

imaonikakvekontaktesacrno-

gorskim vlastima – ispričao je

svjedok.

SkotjeukazaoAsadudaplanira-

nje bezbjednosti nije moguće

bez saradnje sa crnogorskim

vlastima,naštamujeonodgovo-

rio ,,damisli da će biti sveu redu

jerimadvabivšaFBIagentakoja

radezanjega“.

Iako, prema mišljenju Skota, to

nije bila garancija uspješnosti

posla, poželio je sreću Asadu,

nakon čega više oprojektuuCr-

nojGori nje razgovaraosanjim.

Aktuelizacijaovogpitanjadogo-

dila se 16. decembra 2016. godi-

ne, kada je, prema riječima Sko-

ta, na stolu zatekao pitanja

FBI-javezanozaAsadoveaktiv-

nosti uCrnojGori.

Skot je napomenuo da je o „dr-

žavnomudaru već ranije infor-

misan i to izmedija“.

Istakao je da dokument koji su

američke vlasti proslijedile cr-

nogorskom tužilaštvu nije nje-

govaizjava,većdaseradiointer-

nim bilješkama agenta FBI-ja

priMinistarstvupravdeSAD-a.

On je objasnio da su bilješke re-

zultat jednog njegovog susreta i

najmanjetritelefonskarazgovo-

ra sa specijalnim agentom, koji

je tražio od njega damu objasni

gdje se nalazi Crna Gora i zašto

su joj bile potrebne usluge nje-

goveagencije.

- Ovo nijemoja izjava. Te bilješ-

ke specijalnog agenta FBI-ja su

neprecizne, odvratno netačne i

neodražavajutačnostanjekom-

panija koje vodim – kazao je

Skot.

On je pojasnio da osim Patriot

difensa,vodijošdvijekompanije

– Inovative logistics i Strategic

riskmenagment i da se bave po-

slovima izoblasti bezbjednosti.

-Kadasamobjasniotustrukturu

kompanija agentu FBI-ja, on se

zbunio i vidim da je pogrešno

prikazaouovimbilješkamasitu-

acijuposebno ističući kompani-

ju Patriot difens group. Pretpo-

stavljamda je PDG istakao jer je

DžozefAsadnezavisnisavjetnik

u ovoj kompaniji – pojasnio je

svjedok.

Prije svjedočenja Skota nastav-

ljenoječitanjeSMSporukasvje-

doka saradnikaAleksandraSaše

Sinđelića, a kojim se reflektuje

njegova lošija finansijska situa-

cija tokom2015. godine.

Takođe, u porukama se vidjelo

da je Sinđelić tokom te godine

prodavao,,lenovo“telefone,teje

advokat Jovanović osporio dio

njegovog iskaza gdje je on pred

sudom kazao da je te telefone

dobiozaradakcijeuCrnojGori.

Suđenje se nastavlja danas pita-

njimaadvokataoptuženih.

B.ROBOVIĆ

to je od njega tražio Džozef Asad i zašto nije prihvatio njegov prijedlog

ovezansa ruskim

jnimslužbama

Svjedok Brajan Skot juče je istakao da je šokiran potezom

američkog Ministarstva pravde koje je crnogorskim vla-

stima dostavilo dokument u kome se navodi ime Ticijana

Masua, njegovog izvora.

- Iskreno da kažem, šokiran samda su Ministarstvo pravde

SAD-a i vaš sud iznijeli ime ovog čovjeka koji je ujedno i moj

izvor. Smatrao samda su to informacije koje su privatno vla-

sništvo kompanije i to samposebno naglasio specijalnom

agentu FBI-ja – kazao je bivši agent CIA.

Svjedok:Nijetrebaloda

otkrijuimemogizvora

Kako je Pobjeda pisala u nekoliko navrata, Skota je u sep-

tembru 2016. godine kontaktirao Džozef Asad, vlasnik kom-

panije Peregrin konsalting i to po nalogu političkog savjetni-

ka Demokratskog fronta Arona Šaviva.

Od Skota je traženo da napravi plan evakuacije lidera DF-a

sa platoa ispred Skupštine na sigurnu lokaciju, kada krenu

sukobi ubačenih demonstranata i policije.

Istovremeno, od Patriotik difensa su zatražene elektronske

mjere kontranadzora. Oprema koja je, preko Džozefa Asada,

tražena od Brajana Skota radi zaštite okupljanja pristalica

Demokratskog fronta 16. oktobra, koristi se uglavnomu

akcijama špijunsko-diverzantskog tipa: upotreba uređaja za

detekciju nadzora i ometači praćenja signala...

Ta vrsta ,,bezbjednosnih usluga“, prema stavu Specijalnog

tužilaštva, nije karakteristična za klasična politička okuplja-

nja - više nalikuje na opremu koja se nabavlja za izvođenje

neke špijunsko-vojne akcije.

Očito je vlasniku kompanije Peregrini bila potrebna logistič-

ka podrška s obziromna to da su zahtjevi operacije u Crnoj

Gori prevazilazili mogućnosti njegove kompanije.

On je upravo na sastanku sa kolegama u Orlandu istakao

neophodnost nabavke sve one špijunsko-diverzantske

opreme potrebne za podršku opozicionoj političkoj gru-

paciji u Crnoj Gori. Da bi naznačio važnost posla, pomenuo

je da je njegov klijent radio čak i za ,,izraelskog premijera

Netanjahua“.

Javna je tajna da je upravo Aron Šaviv bio jedan od glavnih

stratega u izbornom štabu Netanjahua. O tome svjedoči i

parola ,,Mi ili On“, koju je u oktobru 2016. godine koristio

Demokratski front, a koja je već ranije upotrebljavana – u

kampanji u Izraelu.

Štojesvetraženo

odbivšegagenta

Saprivođenja

Asadsa suprugom