Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Srijeda, 6. jun 2018.

Hronika

PODGORICA

- Službenici

Centrabezbjednosti Podgo-

ricanastavili su juče akciju

pojačanekontrolebezbjed-

nosno interesantnihosoba i

oduzeli 176.740eura i 1.000

dolara, pet komadaoružja

(dvapištolja i tri puške), 326

metakau ilegalnomposjedu,

aparat zabrojanjenovca,

bankarskudokumentaciju i

diskza snimanjepodataka.

Podgorička policija je 5. juna

pretreslastanidrugeprostori-

je na šest lokacija koje koriste

Mehmed Đoković (61), Zef

Camaj (67), Kristijan Drešaj

(23), Lindon Drešaj (46), Vik-

tor Drešaj (50) i Leon Camaj

(39).

KodViktoraDrešaja izPodgo-

ricepronađeno je176.740eura

i 1.000 dolara, aparat za broja-

nje novca, bankarska doku-

mentacija i disk za snimanje

podataka. Od Zefa Camaja

oduzeti su dva pištolja, lovač-

kapuška, vazdušnapuška i 231

komad municije raznog kali-

bra. Od Mehmeda Đokovića

oduzeta je malokalibarska

puška, a od Kristijana Drešaja

95 komada lovačke municije.

Kod Lindona Drešaja i Leona

Camaja pretresomnijesu pro-

nađeni predmeti koji se shod-

no ZKP-u mogu privremeno

oduzeti.

O događaju je obaviješten

osnovni državni tužilacuPod-

gorici, koji će se naknadno

izjasniti o kvalifikaciji djela.

Oduzeto oružje, municija, no-

vaciostalestvaribićepredmet

provjera.

-Kontrolebezbjednosno inte-

resantnih osoba se nastavljaju

- naveli su iz policije.

A.G.

Pretreseno šest osoba u Podgorici

Oduzetovišeod 176.000eura,

1.000dolara, oružje imunicija

Zaplijenjeni novac, oružje

UPRAVA POLICIJE

PLAV

- Policija traga zaoso-

bamakoje suostaviledžakove

sa 120kilograma skankakod

Gusinja.

Kako je saopštilaUprava polici-

je, oni suumjestuLijeviGrnčar,

uGusinju, postupajući na osno-

vu operativnih saznanja, pro-

našli sedam džakova, koje je

ostavilanepoznataosoba ili više

njih.

- U džakovima je bilo 29 većih

pvc pakovanja sa sadržajem

biljne materije za koju se sum-

njada jeskank, težine121,5kilo-

grama. Džakovi sa skankom su

bili sakriveni u šiblju -piše u sa-

opštenju.

Odogađajusuobaviještenisluž-

benici Odsjeka za borbu protiv

droge, koji su sa službenicima

Centra bezbjednosti Berane

izašli na lice mjesta i izuzeli

opojnudrogu.

Droga će biti upućena u Foren-

zički centar radi vještačenja.

O događaju je obaviješten tuži-

lac u Višem državnom tužilaš-

tvuuBijelomPolju.

C.H.

Policija u Gusinju zaplijenila drogu, potraga za krijumčarima

Udžakovimapronađeno

120kilograma skanka

ROŽAJE

-M. B. (40) izRoža-

jakojeg jepolicijaod2011.

godinepotraživalazbogneo-

vlašćeneproizvodnje i stav-

ljanjeupromet droge, uhap-

šen je jučeurožajskomselu.

Kakosusaopštili izUpravepo-

liciije, Rožajac je uhapšen u

porodičnoj kući ukojoj sekrio.

Oni su ga pronašli na tavanu, a

skrivaoseubunkerukoji jena-

pravio.

- M. B. je na kaznu zatvora u

trajanju od pet godina osuđen

2011. godine i od tada jebione-

dostupan našim nadležnim

organima. Zanjimje, zbogpri-

vođenja na izdržavanje kazne,

bila raspisana međunarodna

potjernica od strane NCB In-

terpol Podgorica - saopštili su

iz policije.

Pojašnjeno je da je M. B. osu-

đennapetgodinazatvorajerje

u septembru 2008. godine od

jedne osobe sa Kosova, zajed-

no sa još jednim licem, radi

prodaje nabavio oko četiri ki-

lograma heroina.

Ta osoba je prokrijumčarila

heroinsaKosovauCrnuGoru,

a M. B. je nabavio drogu u na-

mjeri da je proda.

M.L.

Sedamgodina se skrivaona tavanu

Matanovićosumnjičenza

pokušaj ubistva, stvaranje

kriminalneorganizacije…

Uhapšen Rožajac za kojimse tragalo od 2011. godine

PODGORICA

-ZlatkoMata-

nović izSkadrauhapšenje

zbogsumnjeda jepočiniokri-

vičnadjelateškoubistvoupo-

kušaju, stvaranjekriminalne

organizacije, neovlašćena

proizvodnja, držanje i stavlja-

njeuprometopojnihdroga i

nedozvoljenodržanjeoružja i

eksplozivnihmaterija.

Specijalno tužilaštvomu je na-

konsaslušanjaodredilozadrža-

vanje do 72 sata, a nakon toga

mu je sudija za istragu odredio

pritvordo30dana.

On je uhapšen po nalogu Speci-

jalnog tužilaštva.

PolicijajenedavnouhapsilaSte-

fana Perovića iz Nikšića (19),

kojeg tužilaštvo sumnjiči za

stvaranje kriminalne organiza-

cije, teško ubistvo u pokušaju i

nedozvoljeno držanje oružja.

Njemu je određenpritvor do 30

dana.

C.H.

Po nalogu Specijalnog tužilaštva uhapšena jedna osoba iz Skadra

PODGORICA

-Mevlud

Ozirek (55) i IbrahimAdsiz

(26), državljani Turske sa

privremenimboravkomu

Ulcinju, predali suzahjev

Tužilaštvuda sporazumno

priznajunavodeoptužnice

koja ih tereti da sukrijum-

čarili ljudeuvišenavrata.

Ozirek i Adsiz uhapšeni su sa

još tri osobe u septembru

prošle godine u policijskoj

akciji ,,Dardaneli“ zbog sum-

nje da su počinili krivično

djelo stvaranje kriminalne

organizacije.

Krivične prijave tada su pod-

nijete i protiv Nevin Fevzi

(49), državljankeBugarske sa

privremenimboravkomuUl-

cinju,IgoraKastratovića(33),

državljanina Crne Gore na-

stanjenog u Baru i Milisava

Ostojića (46), državljanina

Srbije saprivremenimborav-

komuBaru.

Sumnja seda je ova grupa ko-

ja je djelovala u Crnoj Gori

omogućila krijumčarenje 28

osoba udevet navrata.

Ozirek, turski državljanin sa

privremenimboravkomuCr-

noj Gori, identifikovan je kao

organizatorgrupekoja jedje-

lovala na teritoriji CrneGore.

On je svoje usluge krijumča-

renja turskih državljana iz

Crne Gore u Bosnu i Herce-

govinu i Hrvatsku naplaći-

vao.

Ostali osumnjičeni su, kako

se sumnja, postupali po nje-

govim nalozima i ugovarali

vrijeme imjestopreuzimanja

prokrijumčarenih ljudi, pre-

vozili ih na teritoriju Bosne i

Hercegovine iHrvatske.

M.L.

Ozirek

i Adsiz

hoćeda

priznaju

krivicu

Dvojica uhapšenih u akciji „Dardaneli“ predali zahtjev Tužilaštvu

Viši sud

Oduzeta

droga

PODGORICA

–Bivši obavje-

štajacCIAi vlasnikbezbjed-

nosnekompanijePatriotikdi-

fens izOrlandaBrajanSkot

kazao jeda jeoktobra2016.

godineodbioponuduDžozefa

Asadadaučestvujeuprojektu

vezanomzaCrnuGoru, zato

što jepolitičkapartijaDemo-

kratski front, kojasepojavilau

uloziposlodavca, bilapoveza-

nasaruskimobavještajnim

službama.

Džozef Asad, takođe bivši ope-

rativacCIAivlasnikkonsultant-

ske kompanije ,,Peregrini“ je

nezavisni savjetnik u jednoj od

tri kompanije kojima rukovodi

BrajanSkot.

Vlasnik i izvršni direktor kom-

panija koje se bave poslovima iz

oblasti korporativne i strateške

bezbjednosti juče je, putem vi-

deo-linka iz Orlanda uAmerici,

sudskomvijećupodgoričkogVi-

šegsudapojasniodajeposlovnu

ponudu odbio nakon konsulta-

cija sa bliskimsaradnikomTici-

janomMasuom, nezavisnimsa-

v j e t n i kom ko j i s e b av i

promocijom poslovnih šansi u

zemljamasredozemnogregiona

i dobrimpoznavaocemprilika u

CrnojGori.

Sudski proces protiv četrnaest

okrivljenih za pokušaj terori-

stičkog napada na dan parla-

mentarnih izbora 2016. godine

vodi sutkinjaSuzanaMugoša.

Bivši obavještajac CIA jučeraš-

njim iskazom praktično je po-

tvrdio navode iz optužnice Spe-

cijalnogtužilaštvaidaoprecizne

informacije što je od njegove

kompanijetraženonadanparla-

mentarnih izbora 16. oktobra.

NakonsvjedočenjaBrajanaSko-

ta, jasno je zašto je ta kompanija

odbila ponudu da „djeluje u Cr-

nojGori“.

RAZGOVORSAASADOM

Skot je pojasnio da je Džozef

Asad bio angažovan kao neza-

visnisaradnikkompanijePatri-

ot difens grup (PDG), da je sa

njim obavio jedan kratak, ne-

formalan, razgovor o korpora-

tivnoj bezbjednosti i strateš-

komupravljanjurizikom.

-Razgovor o ulozi Asada u Cr-

noj Gori obavljen je sa mnom

kao izvršnimdirektoromkom-

panije Strategic risk manage-

ment. Ta konverzacija je bila

kratka i neformalna kao razgo-

vor između dva stručnjaka koji

se bave korporativnom be-

zbjednošću. On je pomenuo da

ima predstojeći angažman u

Crnoj Gori. Ja sam ga savjeto-

vao da Strategic risk manage-

mentkoristimetodetajneame-

ričke službe vezane za poslove

obezbjeđenja. Informisao sam

ga da imam ,,kontakte“ koji do-

bropoznajuCrnuGoru i dabih

moždabiozainteresovandasa-

rađujemsanjimna tomprojek-

tu, koji je vezan za Crnu Goru,

ali da bih prvomorao više o to-

medasaznamodmojihslužbe-

nika, pa damu se javimkasnije

–kazao jeSkot.

Istakao je da Asad sa njim, niti

sabilokojimsaradnikomPDG-

a o bilo kakvimaspektima nje-

govogposlavezanozakorpora-

tivnu sigurnost u Crnoj Gori

–nije razgovarao.

Nakon konsultacija sa Masu-

ZATVARA SE KRUG:

Bivši operativac CIA razotkrio

Skot: DF

obavješt

Bivši

obavještajac

CIAu

jučerašnjem

iskazu dao

je precizne

informacije

koje su

bezbjednosne

i operativne

usluge od

njegove

kompanije

tražene i zbog

čega je odbio

da „djeluje u

Crnoj Gori“.

Skot je takođe

savjetovao

Asada ,,da

vodi računa

jer je ruska

obavještajna

služba na neki

način povezana

sa DF-om“