Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Utorak, 5. jun 2018.

Društvo

obrazloženju Agencije za

elektronskemedije.

Džafić je naveo da je u infor-

mativnoj emisiji „Top A1“ vo-

diteljkanaknadnonaveladasu

napravili nenamjernugrešku i

da je istinita informacija da je

„ugovor vrijedam124 hiljade i

309 eura“.

- U informativnoj emisiji „Top

A1“ objavili smo omaškom da

je vrijednost ugovora Javnog

servisa inevladineorganizaci-

je CGO za projekat 'Činjenice

su važne, objektivno i inova-

tivnonovinarstvo' 124,309mi-

liona eura, štonije tačno. Ugo-

vor je vrijedan 124 hiljade i

309 eura. Izvinjavamo se gle-

daocima A1TV, CGO i Javnom

servisu - piše udokumentu.

Džafić je naveo da je emiter

ispravio grešku, kao i da je

izvinjenjem„otkloniomoguće

dovođenje u zabludu gledala-

ca o stvarnom iznosu kojim se

finansira projekat“.

- Iz tog razloga, Agencija sma-

tra da u ovom slučaju nije nuž-

no emiteru izricati mjeru upo-

zorenja. Kako je utvrđeno

uvidom u sadržaje emitovane

29. aprila emiter jeobjavio izvi-

njenje gledaocima, CGO i Jav-

nom servisu, tako da je emiter

odmah ispravio učinjenu greš-

ku i tom prilikom je ispravno

prenio iznos iz ugovora - piše u

obrazloženju Agencije za elek-

tronskemedije.

K.J.

acrta zakona o slobodi vjeroispovijesti

aštinane

udeničije

lasništvo

je politička i da joj nije cilj da semiješa

, podsjećajući da je, prema podacima

gorskog kulturnog blaga vlasništvo Srpske

rnoj Gori

OČEKUJUPROCESUIRANJENACRTAZAKONAO

SLOBODIVJEROISPOVIJESTI:

Sakonferencijezanovinare

da riješi pitanje vlasništvanad

kulturnombaštinom-ocijeni-

la jeVukotić.

Podsjetila jeda suAmanet po-

držali građani svihvjera.

- Peticija je ujedinila sve koji-

ma jeCrnaGoranasrcu, njena

multikulturalnost, multikon-

fesionalnost, u zahtjevu da ži-

vimo u svojoj kući dostojan-

stveno - rekla jeVukotić.

Potpisi izdijaspore, kako jere-

kla, tek su stigli, a u bazi još

nijesu i svi koji su prikupljeni

u Crnoj Gori, pa se očekuje da

ihveć sada ima više od 7.300.

- Nećemo predavati potpise

dok u preciznoj pravnoj kon-

sultaciji sa predsjednikom

Skupštine i sa pravnim timom

koji radinaovome, nedođemo

do preciznog dokumenta u

kojem neće biti nijedne dile-

me da peticijumožemo da re-

alizujemodo kraja - zaključila

je Vukotić, koja je zahvalila

operativnom timu Amaneta i

potpisnicima peticije.

N.K.

Ministarstvo prosvjete svečano obilježilo kraj kampanje promocije dualnog obrazovanja

Nagrade i priznanjadobilo

20učenika i 11 kompanija

Kroz sistemdualnog obrazovanja stvaramo kadrove koji će biti okosnica

crnogorske privrede. Rješavamo i najveći problemsektora turizma i

ugostiteljstva, a to je nedostatak kvalitetnih kadrova koji mogu zadovoljiti tražnju

na tržištu – istakao je vlasnik Normal Company (hotel „Hilton“) Žarko Burić

PRAKTIČNAZNANJAĐACIMAZNAČAJNA:

Sa svečanosti

PODGORICA

–Učestvova-

njeu sistemudualnogobra-

zovanja zamene jepredivno

iskustvo i damogu, ponovila

bihga, aupoznavanje sapo-

slodavcimapromijenilomi

jemišljenjeo smjerukoji po-

hađam- kazala je zaPobjedu

učenicadrugog razreda

Srednje ekonomsko-ugosti-

teljske školeuBaruAnđela

Stanisavljević.

Ona je sinoć na svečanosti po-

vodom završnog događaja u

okviru kampanje „Stručno je

ključno!Zaposli se, zaradi i se-

be izgradi“ Ministarstva pro-

svjetedobila, pored još 19uče-

nika stručnih škola iz cijele

države, nagradu kao jedna od

najboljih u sistemu dualnog

obrazovanja.

VJEŠTINE

Učenik drugog razreda Sred-

nje stručne škole u Rožajama

nasmjeruautomehaničar,Na-

ser Nurković, istakao je da je

upisao ovaj zanat zato što ga

voli, a da mu je praksa došla

kao odlična osnova za sticanje

znanjauovomposlukojimže-

li da se bavi.

- U početku mi je bilo teško,

upoznavanje sa poslom i po-

slodavcem, ali mislim da sam

se snašao. Nagrada je za mene

ogroman uspjeh – naglasio je

on. Učenici prvog razreda

Srednje elektrotehničke škole

„Vaso Aligrudić“ u Podgorici

NikolaKostadinoviIlijaStajo-

vićrekli suda imjepraksa jako

pomogla, kako u razvijanju

vještina za zanat, tako i da bo-

lje savladajupredmete u školi.

Izpodgoričkihsrednjihstruč-

nih škola su se najbolje poka-

zali i učenik Srednje stručne

škole „IvanUskoković“–Edin

Agović, učenik iz Škole za

srednje i više stručno obrazo-

vanja „SergijeStanić“–Matija

Nedović, te učenica Srednje

stručne škole „SpasojeRaspo-

pović“ –DajanaLalić.

Najbolji đaci iz sistema dual-

nog obrazovanja su i učenici iz

srednjihstručnihškolauNikši-

ću – učenica Srednje ekonom-

Kada su prošle godine krenuli u proces sveobuhvatne

obrazovne reforme u Ministarstvu prosvjete, kako je kazao

ministar Damir Šehović, znali su da u pogledu stručnog

obrazovanja ne treba samo izmijeniti legislativu, već i uticati

na promjenu načina razmišljanja, kako bi se srednje stručne

škole oslobodile pežorativnih konotacija.

- Zato hvala školama, ali i privredi, što ste krenuli sa nama na

dug put promjene načina razmišljanja i slanja poruke rodite-

ljima i djeci da nema prestižnih i manje prestižnih škola, niti

ima prestižnih i manje prestižnih zanimanja. Dobar ili loš nije

posao, već način na koji ga obavljamo – poručio je on.

Šehović:Nemaprestižnih

imanjeprestižnihškola

sko-ugostiteljske škole Kristi-

na Ćetković, učenica Srednje

stručne škole Jovana Gardaše-

vić i učenik Prve srednje struč-

ne školeMilošGurešić.

Nagradu Ministarstva pro-

svjete dobili su i učenici Sred-

nje mješovite škole „Danilo

Kiš“uBudvi –NemanjaLabo-

vić, Srednjestručneškole„Vu-

kadinVukadinović“uBerana-

ma – Ilija Spalević, te učenici

iz Bijelog Polja iz Srednje

elektro-ekonomske škole De-

min Idrizović i Srednje struč-

ne školeMarkoBošković.

PrIVrEda

Najbolji učenici iz sistemadu-

alnog obrazovanja dolaze i iz

Srednje mješovite škole „Ivan

GoranKovačić“ uHercegNo-

vom–Milica Vujinović i Duš-

koMartinović, kao i učenice iz

srednjih mješovitih škola

„BraćaSelić“uKolašinuMaša

Grandić i „BećoBašić“uPlavu

EmraLjuca. Nagradusudobi-

liiučenikSrednjestručneško-

leuPljevljimaLukaČavić, kao

i učenik Srednje mješovite

škole „Mladost“ u Tivtu Ne-

manjaNovaković.

Na svečanosti u hotelu „Hil-

ton“ dodijeljene su i nagrade

poslodavcimakoji učestvujuu

sistemu dualnog obrazovanja,

izmeđuostalog,vlasnikud.o.o.

„Normal Company“ (hotel

„Hilton“) ŽarkuBuriću.

Projekat dualnog obrazovanja

je, prema njegovim riječima,

veoma važan program koji

mladim generacijama pruža

šansu da steknu praktična

znanjakojaćeimomogućitida

postanu veoma cijenjeni u

svojoj branši.

-Kroz sistemdualnogobrazo-

vanjastvaramokadrovekojiće

biti okosnica crnogorske pri-

vrede. Rješavamo i najveći

problem sektora turizma i

ugostiteljstva, a to je nedosta-

tak kvalitetnih kadrova koji

mogu zadovoljiti tražnju na

tržištu– istakao jeBurić.

Ministarstvo prosvjete dodi-

jelilo je priznanja za učestvo-

vanje u sistemu dualnog obra-

z o v a n j a i s u v l a s n i k u

kompanije„MontenegroStars

Hotel Group“ Žarku Radulo-

viću, direktoru Astoria grupe

Igoru Vujoševiću, te tehnič-

kom direktoru kompanije

„Inpek“MilkuBeljkašu.

Priznanja su dobili i direktori-

ca hotela „Centre Ville“ Jelena

Ognjenović, izvršni direktor

kompanije „Elko tim“ Slobo-

dan Mikavica, predstavnik

kompanije„Metalac“Aleksan-

dar Janjušević, predstavnik

Kuće mode i ljepote „Zoran“

Ivan Vukčević, predstavnica

d.o.o. „Aldi“ Nisera Kurtagić,

direktor preduzeća „7. avgust“

Milorad Filipović i direktor

Auto-servisa „Šahović“ Edin

Šahović.

J.B.

Kvalitet vazduha,

otpad i komunalna

bukaveliki problem

PODGORICA

- Zaštita ži-

votne sredine jedan jeod

najvećih izazova savreme-

nogdruštva, zbog čega je

unapređenje stanjau toj

oblasti prioritet svakog

društva, ocijenio je zaštitnik

ljudskihprava i slobodaŠuć-

koBaković.

U saopštenju ombudsmana,

povodomMeđunarodnog da-

na zaštite životne sredine,

podsjeća seda svi nadležni or-

gani, ali i pojedincimorajuod-

govorno i adekvatno ispuniti

svojeobavezekakobipreduzi-

mane mjere i radnje dale oče-

kivane rezultate.

Ocjenjuje se da je Crna Gora

unaprijedila normativni okvir

u oblasti zaštite životne sredi-

ne i ostvarila dobar napredak

uusklađivanjuzakonodavstva

sa pravnomtekovinomEU.

NavodisedajeCrnaGoraosna-

žila institucionalni okvir za

ostvarivanje prava na zdravu

životnusredinu,međutim,ida-

lje postoje značajni problemi.

- Na osnovu praćenja stanja i

zapažanja u ovoj oblasti, kao i

pritužbi građana, ukazujemo

da su kvalitet vazduha u poje-

dinim gradovima (Pljevlja,

Podgorica, Nikšić, Bar i dr.),

odlaganjeotpada i komunalna

buka – i dalje problemi koje bi

trebalo prioritetno rješavati –

piše u saopštenju.

Podsjećaju i da je zaštitnik, u

izvještajuo raduuvezi sauna-

pređenjem stanja u oblasti ži-

votne sredine, preporučio da

je potrebno da nadležni in-

spekcijski organi kontinuira-

no rade nadzor svih registro-

vanih zagađivača u opštini

Pljevlja i drugim gradovima

radi sprečavanja akcidentnog

stanja i unapređenja kvaliteta

vazduha,kaoidapreduzimaju

mjere odgovornosti.

-Odtrenutkakadačovjekpoč-

ne da razmišlja o svom život-

nom okruženju, kada počne

da okruženje čuva i da se osje-

ćanjegovimdijelom,anjegova

savjestprerasteuekološkueti-

ku, može se govoriti o zaštiti

životne sredine – piše u saop-

štenju.

N.K.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda povodomMeđunarodnog dana zaštite životne sredine