Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Utorak, 5. jun 2018.

Društvo

PODGORICA

– Venecijan-

ska komisija će 22. juna

održati plenarnu sjednicu

na kojoj će biti razmatran

Prijedlog zakona odopu-

nama Zakona o sudskom

savjetu i sudijama, a oče-

kuje se da će ovo zakon-

sko rješenje biti usvojeno,

Venecijanska komisija o našemSudskomsavjetu na sjednici 22. juna

Očekuje sedaćeponuđeno

rješenjebiti prihvatljivo

Vladin zahtjev za davanjemišljenja na Prijedlog zakona o dopunama Zakona

o sudskomsavjetu i sudijama stigao je juče na adresuVenecijanske komisije –

potvrdio je za Pobjedu jedan od portparola Savjeta Evrope, Panos Kakaviatos

kazao je za Pobjedu jedan

odportparola Savjeta Evro-

pe, Panos Kakaviatos.

Kako je rekao, Vladin zahtjev

za davanje mišljenja na ovo

zakonsko rješenje stigao je

juče na adresu Venecijanske

komisije.

Vlada je prošle sedmice, na

sjednici u četvrtak, usvojila

Prijedlog zakona o dopunama

Zakona o sudskom savjetu i

sudijama, kojim je de inisano

da će mandat Sudskog savje-

ta biti, ubuduće, produžen do

izbora novih članova.

Ovomodredbom treba da se

spriječi blokada rada Sudskog

savjeta, kome mandat ističe

2. jula. Zbog bojkota dijela

opozicije, ne očekuje se da će

četiri člana iz reda uglednih

pravnika za Sudski savjet, koji

se biraju u Skupštini dvotre-

ćinskom, odnosno tropetin-

skom većinommjesec kasni-

je, biti izabrana do tada.

Potpredsjednik Vlade i mini-

star pravde Zoran Pažin je u

četvrtak kazao za Pobjedu

da očekuje odgovoran odnos

svih protagonista političke

scene prema datoj situaciji i

njihovo učešće u parlamen-

tarnom životu. On očekuje

da će ovaj dokument dobiti

podršku poslanika.

- Očekujemda u toku izbora

članova Sudskog savjeta

iz reda uglednih pravnika

jednaku odgovornost i savje-

snost pokažu svi protagonisti

političke scene i da dobijemo

na potpuno legitiman način

izabrane članove Sudskog

savjeta – rekao je Pažin za naš

list.

U samomPrijedlogu zakona

piše, između ostalog, u članu

2, da se poslije člana 139

(„Mandat Sudskog savjeta“)

dodaje novi, član 139a, koji

glasi: „Predsjednik i članovi

Sudskog savjeta kojima pre-

staje mandat usljed isteka

vremena na koje su birani

nastavljaju da vrše dužnost

do proglašenja novog sasta-

va Sudskog savjeta“.

Pažin je rekao da je ovo

zakonsko rješenje zasnova-

no i na Ustavu i na međuna-

rodnoj pravnoj praksi, izme-

đu ostalog, na Evropskoj

konvenciji o ljudskimpravi-

ma, konkretno član 23 stav

3. U ovom članu, odnosno

stavu piše da „sudije ostaju

na dužnosti dok ne budu

zamijenjeni. Međutim, oni

nastavljaju da rade na pred-

metima koje su već uzeli u

razmatranje“.

J. BEHAROVIĆ

Panos

Kakaviatos

Žiri Trinaestojulske nagrade

Za životnodjelo

16kandidata, a za

godišnjenagrade27

PODGORICA

- Žiri zado-

djeluTrinaestojulskena-

grade, u sastavu: predsjed-

nikRajkoTodorovićTodor i

članovi - prof. dr IlijaVujo-

šević, prof. dr IgorLakić,mr

MiomirVojinović i prim. dr

sci.med. AsimDizdarević,

utvrdili su listekandidata

koji ispunjavaju sve formal-

no-pravneuslove zanomi-

nacijuzanagrade.

Na listi za dodjelu Trinaesto-

julskenagradezaživotnodje-

lo je16kandidata:AleksaAsa-

nović, violončelista, Branko

Banjević, književnik, Branka

Bogavac Le Comte, novinar-

ka, publicistkinja i književni-

ca, Branimirka Šćepanović,

izvođačica izvornihnarodnih

pjesama,drDaniloRadojević,

akademik, Ismeta Ramdedo-

vić Ličina, prof. dr Milenko

Perović, prof. drMiloradNik-

čević,MilenkoRatković,knji-

ževnik,MuharemMuratović,

slikar, Sreten Perović, akade-

mik, Zef Bato Dedivanović,

glumac,ZuvdijaHodžić, knji-

ževnik, Zlatko Bulić, akade-

mik, prof. dr Vukić Pulević i

VjeraMiranovićMikić, oper-

ska umjetnica.

Za godišnju nagradu kandi-

dati su: Andrej Nikolaidis,

književnik, Andrija Markuš,

arhitekta, prof. dr Adnan Čir-

gić, Aleksandar Bečanović,

filmski kritičar, BorisJovano-

vić Kastel, pjesnik, Branka

Bogavac Le Comte, novinar-

ka, publicistkinja i književni-

ca, Borislav Jovanović, knji-

ževn i k , Ba l š a Brkov i ć ,

književnik, Braho Adrović,

književnik, Darko Drljević,

karikaturista,DraganB.Pero-

vić, istoričar književnosti i

publicista, Krsto Andrijaše-

vić, vajar, Miraš Martinović,

književnik, Marko Špadijer,

književnik, Mirko Vlahović,

glumac, Mirsada Šabotić,

književnica, Momčilo Zeko-

vić Zeko, pjesnik, književnik,

kompozitor i instrumentali-

sta, Naod Zorić, slikar, Omer

Kalač, dipl. ekonomista, Pre-

drag Šuškavčević, samostalni

umjetnik,SretenVujović,pje-

snik, Stevo Vučinić, dipl.

pravnik,SrđanGrahovac,glu-

mac, Snežana Burzan, direk-

torica KIC Budo Tomović,

Tomo Pavićević, slikar, Varja

Đukić, glumica, prof. dr Zo-

ranKoprivica.

-Žirimožedodijelitidotrigo-

dišnje nagrade i jednu nagra-

du za životno djelo. Žiri će na

narednoj sjednici donijeti od-

luku o dobitnicima – navodi

se u saopštenju Ministarstva

kulture.

R.D.

ILUSTRACIJA

Na Klinici za bolesti srca smanjen broj pacijenata

Bulatović: Radimo

i prekovremeno

PODGORICA

– NaKlinici

zabolesti srca, odnosnou

Centruzakardiologiju, u

aprilu jehospitalizovano

358pacijenata, aumartu ih

jebilo450, pokazujupodaci

Kliničkog centraCrneGore.

Sudeći prema riječima direk-

tora Klinike za bolesti srca dr

Nebojše Bulatovića, na sma-

njenjebrojaprimljenihpacije-

natauticalisu,izmeđuostalog,

i praznični dani, iakosu ljekari

i tada radili.

Statistika za april pokazuje da

je uCentru za kardiohirurgiju

hospitalizovano 45 pacijena-

ta, a umartu ih je bilo 53. Ope-

risano je u aprilu njih 39, a u

martu42. UAngiosali jeodra-

đeno 179 koronarografija i 78

PCI, dok jeumartu taj broj bio

veći - 220 koronarografija i

102 PCI. Prije dva mjeseca

ugrađena su 23 pejsmejkera, a

umartuihjezabilježenonešto

manje, 13. U aprilu je ugrađen

jedan defibrilator, a u martu

pet.Uaprilusu,takođe,urađe-

ne četiri ugradnje CRT i kod

sedam pacijenata EF ispitiva-

nje i RF ablacija, dok ih je ne-

štomanje biloumartu -11.

Kako je u čitavoj klinici zapo-

sleno15kardiologa, odgovara-

jući na pitanje da li je taj broj

ljekara dovoljan za potrebe

ovih odjeljenja, Bulatović isti-

če da koliko god da ih ima uvi-

jekpostoji potreba za više.

- Mi ovo radimo u prekovre-

menim satima, subotom i ne-

djeljom i to signalizira da to

nije dovoljan broj – kazao je

on, dodajući da imaju specija-

lizante koji su u procesu edu-

kacije ,,takoda seklinikaplan-

ski razvija“.

Bulatović je istakao i da imaju

problemsa smještajnimkapa-

citetimakojisumali,tedapro-

storni kapaciteti za ambulan-

te, takođe, nijesu adekvatni.

-Kliničkijeodavnopostaoma-

li za one potrebe koje ima ova

klinika. Koristimo smještajne

kapacitete nekada i na kožnoj

klinici, urologiji…- rekao jeon,

dodajući da se za sada ne nazi-

re rješenje za te probleme.

StatistikapokazujedajeuKar-

diološkoj ambulanti u aprilu

ukupnopregledano1.852paci-

jenta, dok ih je umartu bilo vi-

še - 2054. U kabinetu za eho

srcabilo je666pacijenata,ma-

njenegoumartukad ih je regi-

strovano 815. U kabinetu za

holter je primljeno 289 pacije-

nata, aumartu ih je bilo264. U

kabinetuzastreseho jebilo117

pacijenata, dok ih je u martu

bilonešto više - 122. Uaprilu je

obavljeno 739 konzilijuma, a u

martu 799.

N.Đ.

Klinikazabolesti srca

DrNebojšaBulatović

Organizujuakciju

dobrovoljnogdavanjakrvi

PODGORICA

–Auto-moto

sportski klubovi CrneGore

organizujuakcijudobro-

voljnogdavanjakrvi danas

uPodgorici, Nikšiću, Ceti-

nju, Pljevljima, Kotoru, a

sjutrauHercegNovom, sa-

opšteno je juče izoveorga-

nizacije.

-Usvimgradovimaakcijado-

brovoljnog davanja krvi oba-

viće se u bolnicama na odje-

ljenjima za transfuziju krvi,

Auto-moto sportski klubovi Crne Gore

dok će se u Herceg Novom

organizovati uCentralnoj la-

boratoriji u okviru nove faze

Instituta „Dr Simo Miloše-

vić“–precizirali su izorgani-

zacije Auto-moto sportski

klubovi CrneGore.

Organizacioni tim se, kako je

istaknuto u saopštenju, za-

hvalio načelnici Službe za

kolekciju krvi u Zavodu za

transfuziju krvi dr Neli Era-

ković.

Oni su pozvali građane da se

pridruže njihovoj akciji.

J.B.