Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Utorak, 5. jun 2018.

Ekonomija

PODGORICA

–DRI jedalapo-

zitivnomišljenjena finansijski

izvještaj i uslovnonausklađe-

nost poslovanja sapropisima

Direkcije za zaštitu tajnihpo-

dataka za 2017.

U izvještaju koji su sačinili sena-

tori dr Branislav Radulović i Ra-

dule Žurić se navodi da direkcija

nijeuskladilaposlovanje sa zako-

nomo tajnosti podataka, o držav-

nimslužbenicima i namještenici-

ma, pravilnikom o unutrašnjoj

organizaciji i sistematizaciji i od-

lukom o dodatku na osnovnu za-

radu za obavljanje poslova na

određenim radnim mjestima.

Pravilnik direkcije o unutrašnjoj

organizaciji i sistematizaciji nije

u skladu sa Zakonom o tajnosti

podataka.

- Članom 7 Pravilnika o unutraš-

njoj organizaciji i sistematizaciji

predviđeno je da se 14 od ukupno

16 sistematizovanih radnih mje-

sta u direkciji popunjavaju bez

javnogoglašavanja.Međutimčla-

nom 75d Zakona o tajnosti poda-

taka propisano je da se radni od-

nos u Direkciji, po pravilu,

zasniva na osnovu javnog oglasa.

Izuzetno, radni odnos u se može

zasnovati bez javnog oglašavanja

zaradnamjestautvrđenaaktomo

unutrašnjoj organizaciji i siste-

matizaciji. Na osnovu toga je

utvrđeno da je Pravilnikom o

unutrašnjoj organizaciji i sitema-

tizaciji popunjavanjeradnihmje-

sta putem javnog oglašavanja

propisano kao izuzetak, štonije u

skladu sa Zakonomo tajnosti po-

dataka, kojim je popuna radnih

mjesta putem javnog oglašavanja

propisana kao pravilo - naveli su

državnirevizoriuizvještajuipre-

poručili usklađivanje pravilnika

sa zakonom.

Dva radna mjesta popunjena su

bez raspisivanja oglasa, što je su-

protno pravilniku. To je, kako se

navodi u izvještaju urađeno tako

štosuzaposleni radni odnosuDi-

rekciji prethodno zasnovali na

radnim mjestima koja se popu-

njavaju bez javnog oglašavanja, a

potomsu rješenjima raspoređeni

na radnamjesta koja se po pravil-

niku popunjavaju javnim oglaša-

vanjem.

Državna revizija je takođe usta-

novila da uvećanje zarada za 30

odstozaposlenimkoji neobrađu-

ju štite i čuvaju tajnr podatke nije

u skladu sa Odlukom o dodatku

na osnovnu zaradu. Utvrđeno je

takođe da direkcija nije donijela

akt kojim bi se uredilo blagajnič-

koposlovanje.

Direkcija je dužna da DRI do 15.

jula dostavi plan za realizaciju

preporukakojisadržimjere,nosi-

oce aktivnosti i rokove. Urokuod

šest mjeseci dužni su da izvijeste

DRI o ispunjavanjupreporuka.

M.P.M.

PODGORICA

–Ubudžet se

uprva četirimjeseca slilo

484,2miliona eura, 14,6od-

stovišeuodnosuna isti pe-

riod lani, pokazujuprelimi-

narni podaciMinistarstva

finansija.

- Naplata je bila 9,3 miliona

eura, odnosno dva odsto veća

odplana. Sve kategorijepore-

skih prihoda zabilježile su

rast –porezna dobit 25 odsto,

PDV 16,4 odsto, a na zaradu

9,7 odsto, dok su akcize ostale

na istomnivou i samouaprilu

poraslepetodsto- saopštiloje

ministarstvo.

Doprinosi su porasli 11,4 od-

sto u odnosu na isti period la-

nii5,2odstouodnosunaplan,

takse su više za 18,3 odsto, na-

knade 25,4 odsto, a ostali pri-

hodi 20,8 odsto, dok su dona-

cije udvostručene. Izdaci

budžetasuiznosili544,5mili-

ona ili 12,4 odsto BDP, što je u

odnosu na isti prošlogodišnji

period više 35,2miliona ili 6,9

odsto, prvenstveno zbog iz-

dvajanja iz kapitalnog budže-

ta.Izdaci za kamate su niži

41,8 miliona ili 7,1 odsto. Od

januara do aprila budžet je

bio60milionaeuraudeficitu,

dokjeuapriluostvarensuficit

od 9,7 miliona, ili 0,2 odsto

BDP-a.

M.P.M.

PODGORICA

-Crnogor-

ski elektrodistributivni si-

stemjepokrenuo realiza-

cijunizaprojekatakoji će

građanimaUlcinjaobezbi-

jediti kvalitetnijenapaja-

nje električnomenergi-

jom, naročitou ljetnjoj

sezoni, saopšteno je iz

kompanije.

- Najvažniji i najzahtjevniji

projekat je izgradnja tra-

fostanice35/10kilovoltiNo-

vi Ulcinj, koji košta dvamili-

ona eura - kazali su iz

CEDIS-aMini biznis idoda-

li da su naličje tog projekta

raskopane ulice i saobraćaj-

ne gužve koje prati i revolt

građana. Poručili su da su

preduzeli sve kako bi tra-

fostanica Novi Ulcinj i ukla-

panje objekta u postojeći

elektrodistributivni sistem

bilizavršeniuštokraćemro-

ku,alisunaišlinanizproble-

ma,zbogčegasuprolongira-

ni rokovi.

Iakosudobili saglasnostvla-

de da prije izdavanja građe-

vinske dozvole počnu

postavljanje 35 kV kablov-

skih vodova, naišli su na niz

problema, jer nijesu imali

katastar postojećih instala-

cija.

- Nakon rezanja asfalta ot-

krivali su se kablovi ili cijevi

za vodu, što je zahtijevalo

izmjene trase, uključujući i

rizikpobezbjednost ljudi na

terenu - objasnio je glavni

inženjerzavođenjeprojekta

u CEDIS-u Ivan Stešević i

dodao da ih je pratila neuo-

bičajeno duga kišna sezona,

te da su imali problema sa

podzemnim vodama, naro-

čito od TS Kodre do TS

Grad. Radovi na određenim

dionicama prekidani su ka-

ko bi bili ubrzani na drugim,

zbog usaglašavanja aktivno-

sti sa radovima, prvo na

kružnomtokuucentruUlci-

nja, a zatim i zbog izgradnje

određenihsaobraćajnihpra-

vaca.

- Razumijemo revolt građa-

na, i preduzimamo sve ne-

ophodne mjere da se proje-

kat što brže završi. Pojedini

građani, međutim, namjer-

no oštećuju lokalne puteve

kako bi izdejstvovali asfalti-

ranje, štomože samoprodu-

žiti sanaciju, jer izvođač ne-

ma ugovorenu obavezu da

sanira površine koje nije

oštetio - kazao je Stešević i

dodao da se radovi izvode u

skladu sa najvišim standar-

dima.

- Položeno je osamkablova i

optički, a objekat uvezan sa

ostalimtrafostanicamaupr-

sten, što zapravo znači da će

nakon puštanja trafostanice

kvalitet napajanja električ-

nom energijom u Ulcinju

biti na izuzetno visokomni-

vou - objasnio je Stešević.

Gradonačelnik Ulcinja Ljo-

ro Nrekić rekao je da je tra-

fostanicaNoviUlcinjpredu-

slov za stabilne naponske

prilike u gradu u narednih

25 do 30 godina. Istakao je

da je važno da građani shva-

te da tako važne i skupe in-

vesticije neminovno prate

problemi i naglasioda će ka-

blovsko uklapanje i sanacija

raskopanih dionica puta biti

završena prije početka turi-

stičke sezone.

GradnjomtrafostaniceNovi

Ulcinj direktno se poboljša-

va kvalitet napajanja za tri

hiljade potrošača Pinješa,

Nove Mahale, Metriza, Pri-

sana, Starog grada, kao i ho-

tela„Albatros“,„Mediteran“

i „Holegro“, a bolje napaja-

njezapet i pohiljadauužem

gradskom jezgru, usljed ra-

sterećenja trafostanice

Grad.

M.P.M.

DRI dala pozitivnomišljenje Direkciji za zaštitu tajnih podataka za 2017.

Zapošljavanjebez

oglasa jepravilo,

anije izuzetak

Radulović:

DostavljenoOdboruza

bezbjednost iMinistarstvuodbrane

KolegijumDRI ovaj izvještaj dostavio je

Odboru za bezbjednost i odbranu Skup-

štine. Senator Radulović objašnjava da u

skladu sa članom 7 stav 1 tačka 11 Zakona

o parlamentarnomnadzoru u oblasti

bezbjednosti i odbrane, Odbor vrši parla-

mentarni nadzor nad ovimorganom.

- Izvještaj je dostavljen Ministarstvu odbra-

ne, kao organu koji vrši nadzor nad zako-

nitošću, cjelishodnošću rada i zakonitošću

upravnih akata Direkcije za zaštitu tajnih

podataka - kaže Radulović.

Punjenje budžeta u

prva četiri mjeseca

Prihodi 9,3

miliona

veći od

plana

Stabilnonapajanje

strujom30godina

CGES poručio građanima Ulcinja da će radovi biti završeni do sezone

IzgradnjaTSuUlcinju

ZgradaMUP-a