Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Utorak, 5. jun 2018.

Ekonomija

BIJELOPOLJE/PLJEVLJA

ProtestmalinarauSrbiji, koji

čertvrti danblokirajumagi-

stralni put Prijepolje - Bijelo

Polje, donio jenajvišeproble-

ma auto-prevoznicima saka-

mionima, naročitoonimakoji

prevozekvarljivurobu. Uz to,

građani CrneGore traže al-

ternativneputevekadputuju

uSrbiju i vraćaju sekući.

Autoprevoznik Miloš Lazare-

vić za Pobjedu je kazao da je na

ulazakuCrnuGoručekaopret-

hodnog dana okopet sati.

PREVOZNICI

- Sreća štonijesamimaoutovar,

ali moje kolege koji prevoze

kvarljivu robu, voće, povrće,

mlijekoiostalo,mogudaistova-

re robu na deponiju – kazao je

Lazarević.

Rekao je i da su se autoprevo-

znici iz Bijelog Polja juče orga-

nizovali i koriste put ka Novom

Pazaru.

- Bjelopoljci ne mogu koristiti

nialternativniputprekoPljeva-

lja jer su od juče ujutro, kako

smočuli,malinariblokiralicen-

tar Prijepolja, tako da se uCrnu

Goru može ući i izaći jedino

prekoNovogPazara.Akopotra-

juprotesti, neće biti dobro ni za

gradni za našudržavupredpo-

četak turističke sezone - dodao

jeLazarević.

Zbog protestamalinara uPrije-

polju koji drže blokiranumagi-

stralu prema Crnoj Gori, Pljev-

ljaci koji putuju za Srbiju

prinuđeni sudakoristealterna-

tivne pravce. Saobraćaj malim

vozilimaodvijaseprekogranič-

nog prelaza Čemerno, a onda

prekoUvcadoPriboja,dokjeza

teretna vozila saobraćaj zabra-

njen. Premijerka SrbijeAna Br-

nabić poručila je jučemalinari-

ma da će razgovarati kad budu

odblokirali magistralu i istakla

da Vlada Srbije ne može da uti-

če na tržišnu cijenu.

- Spremna sam za razgovore u

trenutku kad se budu ponašali

odgovorno i kad budu odbloki-

rali magistralu. Dok blokiraju

magistralu, vjerujte, zahtijeva-

ću i odministra Nedimovića da

se ne viđa sa njima zato što to

daje potpuno jedan pogrešan

signal - rekla je Ana Brnabić,

prenosi RTS.

BLOKADA

MagistralniputkaCrnojGorije

u prekidu kod Vladičanskog

dvorauPrijepoljuzbogblokade

800malinara iz Prijepolja, No-

ve Varoši, Užica i drugih opšti-

na zapadne Srbije, a u toku su

pregovori sa predstavnicima

hladnjača iz Regionalne pri-

vredne komore Užice, koje je

organizovala Privredna komo-

ra Srbije.

Malinarisupodiglišatornasred

magistrale, kao znak da ne na-

meravajudaodustanu, aposlje-

dica su kolone dugačke nekoli-

ko kilometara u oba pravca.

Malinari su nezadovolnji otku-

pnomcijenomod40do80cen-

ti za kilogrammalina i traže da

bude najmanje 1,5 eura.

- Ostajemo dok ne budu ispu-

njeni naši zahtjevi - jednoglasni

sumalinari.

U Prijepolju malinarstvo je po-

stalo najvažnija grana poljopri-

vrede. U 2014. godini malina je

zasađenana286hektara,a2015.

godine udvostručene su površi-

nepodzasadom.Otkupsepove-

ćao sa 1.200 tona na 3.250 tona,

pa su prihodi sa milion i osam-

stohiljadaporaslinapetipomi-

liona eura. Sa prijepoljskih

plantaža prošle godine ubrano

je 4.000 tona voća.

V.Šb.

-A.S.

Prijepoljski malinari blokirali put prema Crnoj Gori, kilometarske kolone

Bjelopoljci od

juče idupreko

NovogPazara

Foto: Večernje novosti

PODGORICA

Jugopetrol

je jučepredstavionovuvr-

stugoriva „ekonomi“ , koja

jeod jučeuprodaji nanjiho-

vimpumpama, po istimcije-

namakao i klasičnogorivo.

Riječ jeobenzinu95 i dizelu

sa aditivima, što jeposljedi-

ca saradnjeHelenikpetrole-

uma, većinskogvlasnikaJu-

gopetrola i francuskenaftne

kompanijeTotal.

-Kao liderina tržištu, trudimo

se da konstantno uvodimo

inovacije i primjenjujemonaj-

savremenije standarde kako

bismo korisnicima u svakom

trenutku mogli da ponudimo

najbolju uslugu i kvalitetne

proizvode. Dizel ekonomi i 95

ekonomi su goriva visokog

kvalitetakojasemogukoristiti

za sve dizel i benzinskemoto-

re i vjerujemodaćevozačena-

ročito obradovati činjenica da

ćeuz tagorivamoći daostvare

ušteduidočetiri odstopri sva-

kompunjenjurezervoara, auz

to štite motor i produžavaju

mu životni vijek – kazao je iz-

vršni direktor Jugopetrola

Antonis Semelides na konfe-

renciji za novinare.

Istakao je da je bitno što grupa

kontroliše gorivo od svojih ra-

finerija, preko transporta svo-

jim brodovima do svojih skla-

dišta u Luci Bar, a odatle do

benzinskih pumpi, tako da

klijentima može garantovati

kvalitet.

Predstavnik Total kompanije

Gergeli Ceke je objasnio da

ove vrste goriva uklanjaju ne-

čistoću i koroziju sa djelova

motora, poboljšavaju mu per-

formanse, smanjuju buku i

troškove održavanja, te pove-

ćavaju životni vijekmašine.

Novo gorivo se može naći na

svimEko benzinskimstanica-

ma širomCrneGore koje, pra-

teći savremene tehnologije

koje se primjenjuju u proi-

zvodnji automobila, svim vo-

začima nude kvalitetne proi-

zvode i goriva sa posebnim

aditivima koja štite motor vo-

zila, omogućavajući njegovo

bolje i efikasnije funkcionisa-

nje.

J.R.

Jugopetrol nudi nove vrste benzina 95 i dizela,

koje čistemotor i produžavajumu vijek

,,Ekonomi“ od juče

nasvimpumpama

Sapresa

PODGORICA

Vanredna skupština akcionara Ulcinjske

rivijere zakazana je za 13. jun.

Na skupštini će se raspravljati o davanju saglasnosti

korporaciji Karisma hotels adriatik Montenegro, kao

zakupcu na Velikoj plaži, da re inansira kredit Ulcinjske

rivijere kod Atlas banke i Investiciono-razvojnog fonda i

uspostavi hipoteku prvog reda na hotelima „Bellevue“ i

„Olympic“.

Na dnevnom redu biće i izbor revizorske kuće u svojstvu

ovlašćenog kontrolora, čiji je zadatak da utvrdi činjenič-

no stanje povodom realizacije ugovora o kupoprodaji

hotela „Mediteran“ od 25. jula 2005.

M.P.M.

PODGORICA

Promet na Mon-

tenegroberzi umaju bio je 69,77

miliona eura - skoro 60 puta veći

u odnosu na april.

- Oko 84 odsto prometa ostvare-

no je trgovinom akcijama Jugo-

petrola, Crnogorskog Telekoma,

CGES-a, Instituta Igalo i HTP

Ulcinjska rivijera - navedeno je u

izvještaju.

Tokom 19 dana trgovanja umaju

zaključeno je 270 transakcija.

M.P.M.

PODGORICA

Ljetnja turi-

stička sezonapočela je

uspješno, saopšteno je iz

Nacionalne turističkeorga-

nizacije.

U kolektivnom smještaju, pre-

mapodacimaMonstata, tokom

prva četri mjeseca ove godine

boravilo je 153.000 turista, 20

odsto više nego člani. Ostvare-

no je 365.000 noćenja, što je

rast od 13 odsto. Umaju je bilo

40odstovišegostinunegoistog

mjeseca lani. Prema podacima

Centralne banke, ostvareno je

30,7 miliona eura prihoda, što

je rast od 18,5 odsto.

Nacionalne parkove je posje-

tilo30odstovišeturista,anaj-

veći rast bilježiNPSkadarsko

jezero. Na aerodromima je

zaključno sa 1. junomeviden-

tiran rast od 90.000 putnika,

odnosno 20odsto, dok je pro-

met aviona veći 13 odsto.

N.K.

PODGORICA

Hipotekarna banka, Atlas i Prva banka prvi kvartal

su završile sa pro itom.Najveći protit – 1,12 miliona eura, ima Hipo-

tekarna banka. Ona je od kamata uzela 3,06miliona, a od nakna-

da i provizija 1,6miliona. Atlas banka ima pro it od 997.000 eura.

Od kamata je prihodovala 773.000 a od naknada i provizija 2,47

miliona eura. Prva banka je u plusu 219.000 eura. Od kamata je

uzela 2,04miliona a od naknada i provizija 302.000 eura.

M.P.M.

Skupština akcionara Ulcinjske rivijere 13. juna

Odlučujuohipoteci

naBelvi i Olimpik

Montenegroberza umaju

Promet

70miliona

Nacionalna turistička organizacija

Turistavišezapetinu

U prvomkvartalu tekuće godine

UplusuHipotekarna,

Atlas i Prvabanka

USD

1.17370

JPY 128.44000

Kursna lista

GBP 0.87673

CHF

1.15460

AUD

1.53110

CAD

1.51480

Blokadamalinara