Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Utorak, 5. jun 2018.

Politika

PODGORICA

Naocjenu li-

deraDemokrataAlekseBe-

čićada jevrijeme zapromje-

neuopoziciji reagovali su iz

Demokratskog fronta i Soci-

jalističkenarodnepartije,

navodeći kako jeBečićpo-

sljednja adresakoja trebada

sebavi situacijomi kadrova-

njemuopozicionimorgani-

zacijama, budući da jenjego-

vadosadašnjapolitička

karijeraobilježena razbija-

njemstranakakojima jepri-

padao.

Bečić je dnavnom listi „Vijesti“

rekao kako su minuli lokalni

izbori poslali jasnu poruku da

opozicionibiračiželenovalica,

te da bi odlazakpojedinih lide-

ra rezultirao boljom sarad-

njomunutar opozicije i vraća-

njempovjerenja.

KARIJERA

- Razumijem da je njegova ka-

rijera obilježena razbijanjem

stranaka kojima je pripadao i

koje su ga učinile odbornikom,

portparolom i javnom lično-

šću, ali što se tiče DF-a i Nove

srpske demokratije, ne mora

daulaženikakavdodatninapor

i da nam preporučuje vlastiti

rušiteljski talenat, jer mi nije-

smo kao on – poručio je šef in-

formativne službe NSD i funk-

cionerDF-aPetarDrašković.

Dodao je i kako nikom u DF-u

ne pada na pamet da jedinu

srpsku nacionalnu stranku u

Skupštini Crne Gore učini be-

zličnom, kako bi je podesili za

koalicijusaonimakojipartner-

stvouslovljavajuprogramskim

izmjenama partija koje su pri-

padale nekadašnjem bloku za

zajedničkudržavu.

- I kada smo već kod pobjeda,

podjela i poraza, nije na odmet

podsjetiti da su izborne liste

koje su nosile ime Alekse Beči-

ćadosadapretrpjelevišepora-

za nego sve liste koje su nosile

ime lidera DF-a. Ako se porazi

personalizuju, na čemu insisti-

ra Bečić, onda je on, mjeren

tommjerom, najveći gubitnik

naopozicionojsceni.Dakle,ni-

jeseostvariloonoštojeobećao,

da je uslov za rušenjeĐukano-

vića prethodni nestanak parti-

je iz koje je on nastao – tvrde iz

SNP-a.

ReagujućinaBečićevenavode,

iz SNP-aporučujukako sunje-

govi napadi naostatakopozici-

je neodgovorni, te da pokazuju

da se on još nije pomirio sa či-

njenicom da nije bio kandidat

za predsjednikaCrneGore.

PODJELE

-Žaonamje štooni koji supo-

čeli sve podjele uopoziciji da-

nas nastupaju na ovaj način i

sebe predstavljaju spasitelji-

ma.Komepamćenjenijekrat-

ko, lako će se sjetiti da jeBečić

na Šestom kongresu SNP-a,

demokratskim glasanjem za

predsjednika partije ubjedlji-

vo izgubio i povrijeđenog ega

opustošio SNP, pa napustio

partiju. Takođe je podijelio

građansku opoziciju, a sa DF-

ombioukonstantnomsukobu

–naveli su iz SNP-a.

Iz te partije dodaju i kako tre-

ba da se vidi da li se tu radi o,

kako su rekli, udbaškim pod-

metačinama i monstruoznim

napadima.

- Poručujemo mu da ima u

glavi da bez nas nemože doći

do promjena. Isto tako, želi-

mo da mu poručimo da i kod

nas ima i mladih i obrazova-

nih, tako da nećemo dozvoliti

da nammegatrendovci kroje

sudbinu. Spustite se na ze-

mlju. Vrijeme je. I zbog vas i

zbog nas i zbog onih koji će

tekdoći. Borimo se za smjenu

vlasti i promjene u društvu

zbog budućnosti naše zemlje,

a ne za veći broj glasova u

opoziciji. Trenutno, zbog va-

še nazovi politike, neko raste

150 odsto, neko pada, a DPS

nikad jači – zaključlili su iz

SNP-a.

Đ.Ć.

PODGORICA

Tri predsjed-

ničkakandidatana izborima

koji suodržani 15. aprila iz

budžeta sudobilaukupno

454.577 eura, objavilo je juče

Ministarstvo finansija.

Pobjedniku na izborima, sada

predsjedniku Crne Gore Milu

Đukanoviću (DPS), pripalo je

256.563eura.MladenuBojani-

ću, kojeg je podržao DF i dio

opozicije, opredijeljeno je

158.983, a trećeplasiranoj Dra-

ginji Vuksanović (SDP) 39.031

euro. Ovaj novac biće isplaćen

iz stalne budžetske rezerve.

Đukanović je dobio 53,9 odsto

g l a s ova , Bo j an i ć 3 3,4 i

Vuksanović 8,2 odsto.

IzMinistarstva supodsjetili da

je za finansiranjedijela troško-

va izborne kampanje za pred-

sjednika države planirano

594.999 eura. Novac se dodje-

ljuje kandidatima koji su osvo-

jili preko tri odsto glasova. U

ovomslučaju80odstoplanira-

nesume,odnosno475.999eura

je opredijeljeno kandidatima

koji su osvojili preko tri odsto

glasova proporcionalno osvo-

jenomprocentu.

- Zakonomo finansiranju poli-

tičkih subjekata i izbornih

kampanja propisano je da se

budžetska sredstva za finansi-

ranje dijela troškova izborne

kampanje kandidata za izbor

predsjednika Crne Gore obe-

zbjeđuju u iznosu od 0,07 od-

sto ukupnih budžetskih sred-

stava, umanjenih za iznos

kapitalnog budžeta i budžeta

državnihfondova,zagodinuza

kojusebudžetdonosi.Propisa-

no je da se 80 odsto sredstava

raspodjeljuje kandidatima koji

su osvojili preko tri odsto gla-

sova,proporcionalnoprocentu

osvojenih glasova - naveli su iz

Ministarstva finansija.

M.P.M.

PODGORICA

PoslanikDe-

mokratske partije socijali-

sta Predrag Sekulić uputio

je pismo direktorici Centra

za građansko obrazovanje

Daliborki Uljarević u kome

je naveo da je Agenciji za

sprečavanje korupcije pri-

javio sve prihode u prošloj

godini.

On je od te nevladine organi-

zacije, u pismu koje je uputio

Uljarević, tražio i javno izvi-

njenje zbog optužbi da u iz-

vještajuoprihodima i imovini

nije prijavio dodatak na platu

iz decembra prošle godine.

- Bio sam neprijatno iznena-

đenkadasamudnevnoj štam-

pi pročitao da me optužujete

da kao javni funkcioner nije-

samprijavio dodatak na platu

iz decembra prošle godine u

svom izvještaju o prihodima

dostavljenom Agenciji za

sprečavanje korupcije. Izne-

nađenje je bilo tim veće kada

sam pročitao saopštenje na

vašem sajtu u kojemnavodite

da ste do tog podatka došli

„detaljnim uvidom u dostu-

pne izvještaje o prihodima i

imovini javnih funkcioneraza

2017. godinu. Uz to, dajete i

link izvještajaposlanika izko-

jegse jasnovididasamusvom

izvještaju, ipak, prijavio, kako

je vi nazivate – varijablu - na-

vodi Sekulić upismuCGO-u.

On je dodao da od CGO oče-

kuje izvinjenje.

- Ne želimda spekulišemda li

jeupitanjuzlanamjera,poku-

šaj lične diskreditacije ili ne-

marnost - naveo je Sekulić.

Iz CGO su odgovorili da su

inicijativu bazirali isključivo

na podacima iz izvještaja o

prihodima i imovini koje je

objavilaASK.

-Vi steu svomizvještaju, u

odjeljku III koji se odnosi

na prihode funkcionera

ostvarene po osnovu vr-

šenja javnih funkcija na-

veli neto iznos zarade

odnosno osnovne plate

za prvih 11 mjeseci po

1.553,15euraizadecem-

bar, takođe, netoosnov-

nu platu u iznosu od

1.928,82 eura. Shodno

tome, iz vašeg izvješta-

ja se može jedino za-

ključiti da je Vaša os-

novna plata 1.928,82

eura za decembar

2017, ali ne i po kom

osnovu je ona uvećana u

odnosunaprethodnemjese-

ce. Ukoliko to nije tako, onda

je izvještaj u tom dijelu ne-

precizan i netačan – naveli su

izCGO.

Đ.Ć.

PODGORICA

Izvršnadi-

rektorkaMANS-aVanja

Ćalović-Markovićpodnije-

la je tužbuprotivAgencije

za sprečavanjekorupcije

zbog, kako jenavedeno, bit-

nihpovredapravilapostup-

ka, lažno, pogrešno i nepot-

punoutvrđenog

činjeničnog stanja i pogreš-

neprimjenematerijalnog

pravaprilikomdonošenja

odlukeonjenomnavodnom

kršenjuZakonao sprečava-

njukorupcije.

U tužbi se navodi da Ćalović-

Marković, kao članica Savjeta

Agencije, nikada nije odluči-

vala o inicijativama NVO

MANS, jer Savjet nema nad-

ležnost da odlučuje o kon-

kretnim slučajevima, pa sa-

mim tim nije ni mogao

odlučivati o inicijativama

NVOMANS.

-Zakon jasnopropisujedaod-

lukedonosiisključivodirektor

Agencije i protiv njih se može

pokrenuti spor pred Uprav-

nim sudom, a ne postupak

pred Savjetom Agencije.

Agencija je morala znati nad-

ležnosti svojih organa, i činje-

nicu da Savjet nikada nijemo-

gao odlučivati o prijavama

NVOMANS. Zato su konsta-

tacije koje Agencija navodi u

svojoj odluci, da je Ćalović-

Markovićodlučivalaoprijava-

ma MANS-a, neosnovane i

očigledno zlonamjerne, navo-

diseusaopštenjuNVOMANS.

U odluci Agencije navodi se i

da je Ćalović-Marković imala

privatni interes na osnovu

ugovora zaključenog između

NVO MANS i Delegacije

Evropske unije u Podgorici,

ali, kako navode iz MANS-a,

nigdjenenavodi učemu se taj

privatni interes sastoji.

R.P.

PODGORICA

Strateško partnerstvo Crne Gore i Sjedinjenih

Američkih Država u svojstvu NATO saveznica, od presudnog je

značaja za jačanje i modernizaciju kapaciteta crnogorske Vojske,

kao i za obezbjeđivanje mira i stabilnosti na ZapadnomBalka-

nu, ocijenio je ministar odbrane Predrag Bošković. On je juče,

zajedno sa vršiocemdužnosti načelnika Generalštaba Vojske

Crne Gore IlijomDakovićem i delegacijomMinistarstva odbrane i

VCG, posjetio američki nosač aviona „Hari Truman“ (USS Harry S

Truman). Kako je saopšteno iz ministarstva, nosač je trenutno u

međunarodnim vodama ispred crnogorske obale, kao dio grupe

Carrier Strike Harry S. Truman, a posjeta je realizovana povodom

godišnjice članstva Crne Gore u NATO.

R.P.

Demokratski front i SNP reagovali na ocjenu lidera

Demokrata da je vrijeme za promjene u opoziciji

Bečićgradi karijeru

na razbijanjuopozicije

DemokratekaoDarkoPajović

Petar Drašković navodi da je, poslije propasti formule „Pobje-

de, a ne podjele“, sada uveden i novi spasonosni međukorak

po kome treba da nestanu i druge partije koje su pripadale

Bloku za zajedničku državu.

- Kada se krene timputem, onda nije problemu trajanju politi-

čara ili organizacije, već u tome da li je neko izdao sebe ili ne.

A kada izdaš sebe, izdaćeš i kolege iz opozicije. Zato je najbolje

ne dijeliti suvišne savjete koje smo ranije čuli i od Darka Pajovi-

ća. A svi znamo kako se ta priča završava – rekao je Drašković.

Ministarstvo nansija objavilo koliko je ko

dobio iz budžeta za predsjedničke izbore

Đukanoviću256.563,

Bojaniću 158.983,

Vuksanović39.031 euro

Aktivnosti ministra odbrane i načelnika

Generalštaba VCG

Bošković i Dakovićposjetili

nosačaviona ,,Hari Truman“

Izvršna direktoricaMANS podnijela tužbu protiv

odluke ASK

Ćalović-Marković tvrdi

danijeodlučivalao

inicijativama svojeNVO

Poslanik Demokratske partije socijalista pisao direktorici CGO

Sekulić: Prijavio

sam ,,varijablu“

PredragSekulić

KoalicijaDF SNPprilikompredaje liste