Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Utorak, 5. jun 2018.

U fokusu

Zvanični odnosi Crne Gore i NATO počeli su

29. novembra

2006.

godine,pozivomCrneGoreučlanstvoPartnerstvazamir

(PzM).

PredsjednikCrneGoreFilipVujanović je, prihvatajući poziv

za PzM, potpisao Okvirni dokument Partnerstva za mir

14.

decembra2006.

uBriselu.To

jeprvi ugovorni odnos saAlijan-

som.

CrnaGora je2007. uspostavilaMisijupriNATO-uuBriselu i

Kancelariju za vezu u Vrhovnom štabu savezničkih snaga u

Evropi uMonsuSHAPE.

U

februaru2008.

godineNATOjeodobriootpočinjanjeizra-

de Individualnog partnerskog akcionog plana – IPAP-a.

Na taj način je, uzimajući u obzir činjenicu da je Crna Gora

sada mogla da prisustvuje NATO ministarskom sastanku u

formatu28+1, uspostavljenpolitički dijalogCrneGore iNATO.

Dvogodišnji ciklus IPAP-a okončan je

juna 2010

, uz pozitivne

ocjeneNATO-a.

Na NATO samitu u Bukureštu,

u aprilu 2008.

godine, Crna

Gora je zvanično pozvana da otpočne proces Intenziviranog

dijaloga (ID) sa Alijansom o političkim, vojnim, finansijskim,

bezbjednosnimi pitanjima javne diplomatije.

U

oktobru2008.

godineusvojenjeZakonuučešćupripadni-

kaVojskeCrneGore(VCG),civilnezaštite,policijeizaposlenih

u organima državne uprave umirovnimmisijama i drugimak-

tivnostima inostranstvu. Donijeta je i Odluka o angažovanju

medicinskog tima VCG u mirovnoj misiji UN u Avganistanu,

shodnoRezoluciji Savjeta bezbjednosti UN1833.

Crna Gora je 5. novembra 2008, pismomgeneralnom sekre-

taruNATOJapudeHopSheferu,zatražilaprijemuMAP,štoje

prihvaćeno godinukasnije.

Prvi sastanak Sjevernoatlantskog savjeta (NAC) sa Crnom

Gorom, čiju je delegaciju predvodio predsjednik Vlade Milo

Đukanović, održan je

9.marta 2009.

godine.

Na sastankuministara vanjskih poslova zemalja članica Ali-

janse,

u decembru 2009.

godine u Briselu, Crnoj Gori upućen

pozivdaotpočne sa implementacijomAkcionogplanaza član-

stvo (MAP).

Odluka o angažovanjupredstavnikaVojskeCrneGoreuMe-

đunarodnoj pomoći snagabezbjednosti (ISAF) uAvganistanu,

Liberiji (UNMIL) i somalijskim vodama (ATALANTA – u

okvirumisijeEU) donijeta

29. decembra 2009

.

Crna Gora je,

23. februara 2010

, priznata kao 44. ne-NATO

zemlja kontributor umisiji ISAF. Uokvirumađarskog kontin-

genta, a pod regionalnomkomandomNjemačke, umartuupu-

ćen je prvi kontingent VCG.

U prvomkvartalu

2013.

godine imenovan je prvi nacionalni

koordinator za NATO. Njegova uloga je da radi na povećanju

javnepodrškezačlanstvouNATO,kaoidakoordinišemeđure-

sorske komunikacione aktivnosti.

Crna Gora se

u junu 2014.

godine „našla pred vratima“ NA-

TO-a kada su ministri vanjskih poslova Alijanse odlučili da

pokrenu intenzivirane i fokusirane razgovore sa CrnomGo-

rom,saobavezomdadokraja2015.razmotredalisuzadovolje-

ni uslovi za upućivanje poziva za članstvo.

Nakonformalnogpozivazaotpočinjanjepristupnihpregovo-

ra Crne Gore sa NATO-om, sredinom

februara 2016.

godine u

Briselu suuspješno završeni pristupni pregovori.

Time suse stekli uslovi zapripremanjeProtokolaopristupa-

nju Crne Gore NATO-u koji je potpisan na Ministarskom sa-

stanku

19. maja 2016.

godine, iako je bila uobičajena praksa da

ovakve protokole potpisuju ambasadori. Činom potpisivanja

Protokola stekli su se uslovi da Crna Gora kao pozvana država

učestvuje na svim sastancima NATO-a, a prvi put u tom svoj-

stvu i na samituNATO-a uVaršavi.

Crnogorski parlament je

28. aprila

prošle godine na Cetinju

usvojio Zakon o potvrđivanju Sjevernoatlantskog ugovora,

kojimsuobezbijeđeni uslovi za stupanjeCrneGore uNATO.

U ponedjeljak

5. juna 2017

. zemlja je službeno postala 29.

članicaNATO-a. Dokument je uStejt departmentuuVašingto-

nu u ime Crne Gore predao ministar vanjskih poslova Srđan

Darmanović.

Uz intoniranje crnogorske himne, ispred sjedišta Alijanse u

Briseluzavijorilase i zastavaCrneGore

7.juna2017

. godine, od

kada je naša zemlja rame uz rame sa ostalih28 saveznika.

J.ĐURIŠIĆ

PODGORICA/BRISEL

-Cr-

naGoradanas obilježava go-

dišnjicuodkada je i formalno

postala 29. članicaNATO-a,

što jeozvaničenopredajom

SjedinjenimAmeričkimDr-

žavamadokumentaopristu-

panjuAlijansi.

Generalni sekretar Alijanse

Jens Stoltenberg kazao je da je

ulaskom Crne Gore u NATO

Alijansa postala veća, a Crna

Gora bezbjednija.

- Crna Gora je postala si-

gurnija u realnosti be-

zbjednosnih prijetnji

širomsvijeta.Osnažili

smo jedni druge sada

kada imamo Crnu

Goruuznas, iNATO

uzCrnuGoru, a tu je

i našenačelodakada

je napadnuta jedna

članica, onda su na-

padnute sve. Ulazak

Crne Gore u NATO je

učinioCrnuGorubezbjed-

nijom, a Alijansu snažnijom,

rekao je StoltenbergPobjedi.

KORIST ZAREGION

Sa njim je saglasan i mađarski

ministar spoljnih poslova Pe-

ter Sijarto, čija je zemlja bila

najiskreniji prijateljCrneGore

na njenomputukaAlijansi.

- Prva godina NATO članstva

Crne Gore jasno dokazuje ono

što je Mađarska već u više na-

vrata naglašavala: proširenje

nijeodozbiljnekoristi samoza

Crnu Goru i region, već i za

NATO. Uvjeren sam da be-

zbjednost i stabilnost Evrope

ne može biti potpuna bez mir-

nogiprosperitetnogZapadnog

Balkana. Crna Gora je u ovom

pogledu ključni saveznik, sta-

bilna država u regionu, koja

sprovodi konstruktivnu do-

brosusjedskupolitiku i jača re-

gionalnu stabilnost. Aktivno

učestvuje u međunarodnim

vojnim misijama NATO i EU

(npr. u Avganistanu u sklopu

misije Odlučna podrška), a na

taj način doprinosi stvaranju i

očuvanjumira i van evropskog

kontinenta, rekao je Sijarto za

Pobjedu. IstičedaseMađarska

radovala zajedno sa Crnom

Goromkada je bilo jasno da će

Crna Gora postati nova puno-

pravna članicaAlijanse.

- Posebno nam je bilo drago da

smo putem naše ambasade u

Podgorici i mi učestvovali u

ovom procesu. Što se daljeg

proširenja NATO-a tiče, uvje-

ren sam da je zajednički inte-

resMađarske i Crne Gore, ali i

cjelokupne Alijanse, aktivira-

njeMAPčlanstvaGruzije i Bo-

sne i Hercegovine, naveo je Si-

jarto.

Dodaje i daulazakCrneGoreu

NATOmože doprinijeti

formiranju jačeg i stabil-

nijeg regiona, koji će biti

u stanju da brže napre-

duje na putu integracija.

- Od 5. juna 2017. godine

cjelokupni vojni i politički

arsenal Alijanse garantuje

bezbjednost Crne Gore. U ju-

nu ne slavimo samo prvu go-

dišnjicu ulaska Crne Gore u

NATO, već možemo biti svje-

doci da Italija i Grčka započi-

nju nadgledanje vazdušnog

prostora iznad vaše države.

Crnoj Gori ovodonosi značaj-

nuuštedu, aoslobođeni resur-

si se mogu iskoristiti za nove

razvojne projekte, pojasnio je

Sijarto.

LAKŠEDOEU

Primjer Srednje Evrope, ističe

on, pokazuje da jeNATOčlan-

stvo olakšalo proces ulaska u

EU.

-Unašemslučaju,alitakođeiu

slučaju Slovenije i Hrvatske,

pristupanje NATO-u je bilo

„predsoblje“ EU članstva, što

prema mom mišljenju nije

iznenađujuće, jer NATO i EU

dijeleistevrijednostiistandar-

de. Naravno, NATO članstvo

nije preduslov EU integracije,

ali samuvjeren da je i u slučaju

Crne Gore dalo snažan pod-

strek ovom procesu. Stav Ma-

đarskejedaCrnaGoraštoprije

treba da postane članica

Evropske unije. U interesu to-

ga ćemo – baš kao i do sada –

dati svu raspoloživupolitičku i

stručnu podršku, zaključio je

Sijarto.

Dokument, instrument pristu-

pa, predao je u ime Crne Gore

prije godinuministar vanjskih

poslova Srđan Darmanović, u

Stejt dipartmentu u Vašingto-

nu.

Ceremoniji su prisustvovali

generalni sekretar Alijanse

Jens Stoltenberg, zamjenik

američkog državnog sekretara

Tomas Šenon, crnogorski pre-

mijer Duško Marković kao i

drugi zvaničnici.

Marković je kazao tada da je to

veliki dan zaCrnuGoru.

-To je istorijski događaj za jed-

nu zemlju i narod koji su pod-

nijeli ogromne žrtve u 19. i 20.

vijeku da odbrane svoje pravo

na slobodan život, pravo da sa-

mi odlučujemoo svojoj buduć-

nosti, pravo da nas svijet pre-

poznaje pod našim imenom i

našimznamenjem, rekao jeon.

M.J. - J.Đ.

Sigurnijadržava

i stabilniji region

Zaštitacrnogorskognebau

znak savezničke solidarnosti

NATO saveznice, Italija i Grčka, počeće danas i

vazdušne patrole nad CrnomGorom. Iz Brisela

ističudaCrnaGora doprinosi zajedničkoj sigur-

nostiAlijansešaljućitrupeuNATOmisijuzaobu-

ku uAvganistan i pružajući inansijsku podršku

avganistanskimsnagamasigurnosti.

Saradnjasaveznikauzašti-

tivazdušnihprostora

članica Alijanse

bez sopstve-

nih kapaci-

teta za za-

štitu, koja je započela 1961. godine, uključuje

zaštituvazdušnihprostora Islanda i Luksembur-

ga; od 2004. godine Estonije, Letonije i Litvanije

– u čemu su do sada učestvovala vazduhoplov-

stva14državasaveznica,iSlovenije,čijivazdušni

prostor štite letilice Italije i Mađarske; dok od

2009. avioni Italije i Grčke štite vazdušni prostor

Albanije,aodutorka,5.juna2018.štitićeivazduš-

ni prostor Crne Gore. Od 2015. godine Belgija,

Holandija i Luksemburg zajednički štite svoje

vazdušne prostore, navode iz Ministarstva od-

braneCrneGore.

Stoltenberg:

Ulazak Crne Gore

uNATO je učinio Crnu

Goru bezbjednijom, a

Alijansu snažnijom.

Sijarto:

Članstvo Crne

Goremože doprinijeti

formiranju jačeg i

stabilnijeg regiona

Jens Stoltenberg i Peter Sijarto ekskluzivno

za Pobjedu o godišnjici članstva u NATO

Jens Stoltenberg

Peter Sijarto

Hronologija:

CrnaGora

i NATO

SrđanDarmanovićpredaje instrument pristupaNATO-u