Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Utorak, 5. jun 2018.

Politika

(Od našeg izvještača)

BRISEL

-CrnaGoradopri-

nosi nabrojnenačineAlijan-

si i naš jevisokopouzdani

saveznik i kako seCrnaGora

tako snažnozalaže zaAlijan-

su, takoće se iNATOzalaga-

ti zanju - kazao je jučeuBri-

selugeneralni sekretar

NATO-aJens Stoltenberg

nakon sastanka sa crnogor-

skimpredsjednikomMilom

Đukanovićem. Ovo jebiopr-

vi sastanakkoji jeStolte-

nbergodržaounovomsjedi-

štuNATO-a sanekimod

čelnikadržavaAlijanse.

Stoltenberg jeporučioda, uoči

godišnjice ulaska uNATO, Cr-

naGoradokazujeizdanaudan

zašto je dioAlijanse.

- Đukanović je prvi predsjed-

nik kojeg sam ugostio u novoj

zgradiiobilježavamogodišnji-

cu ulaska nezavisne države,

koja sada ima svoje mjesto za

stolomukreiranjuglobalne si-

gurnosti. Crna Gora doprinosi

stabilnosti na Zapadnom Bal-

kanuzatoštobezbjednostpro-

moviše prosperitet. Konkret-

no doprinosi misijama na

Kosovu i Avganistanu, uče-

stvujeu različitimNATOvjež-

bama i dokazuje da radi zajed-

no sa zemljama partnerima u

kolektivnoj odbrani. Crna Go-

ra je počela više da investira u

odbranu i jačanje oržanih sna-

ga i obavezala sedaćepovećati

budžet za odbranu na dva od-

stodo2024. godine.Moramda

pomenem i posvećenost pred-

sjednikaĐukanovića Alijansi i

istaknem način na koji vodi

jednuNATOčlanicu - kazao je

prvi čovjekAlijanse.

Stoltenbergjekazaodajeimao

odličnerazgovoresapredsjed-

nikomi da surazgovarali opri-

premama predstojećeg NATO

samitazakojijenajavljeno po-

kretanje novemisije u Iraku.

NIJESMORAZOČARALI

Đukanović je kazao da vjeruje

da jeCrnaGora demonstrirala

odgovornost i sposobnost,

zbog čega smatra da se Alijan-

sa nije pokolebala zbog prije-

ma.

- Već smo prepoznali puno be-

nefita koji se tiču i regiona i

njegove stabilnosti. Crna Gora

jepotvrdilasvojustabilnui od-

lučnu pripadnost evropskom i

evroatlantskom razvoju i mi-

slim da su to svi događaji to-

kom prethodne godine, a po-

sebno izborni, potvrdili.

Benefiti koje smo veoma jasno

prepoznali su dinamika eko-

nomskog rasta i razvoja Crne

Gore, kao i skori ulazak u EU.

Nastavićemo sa višimnivoima

odgovornosti u daljoj realiza-

ciji NATO politike, uz veća iz-

dvajanja za budžet za odbranu

i nastavak učešća umisijama u

Avganistanu i povjerilačkim

fondovima za određene ze-

mlje gdje traju krize - kazao je

Đukanović.

OnjezahvalioItalijiiGrčkojza

preuzimanje kontrole crno-

gorskog neba.

- I to je konkretan benefit koji

Crna Gora ima od pripadanja

Alijansi. Učinićemo nebo

iznad Crne Gore sigurnijim i

na taj način ćemo doprinijeti

da se bolje ostvaruju bezbjed-

nosni interesi Alijanse - kazao

je crnogorski predsjednik.

Na pitanje novinara Pobjede

koliko je ulazak Crne Gore u

Alijansu doprinio stabilnosti

Zapadnog Balkana, Đukano-

vićkažedanemanikakvesum-

njeda ječlanstvoveomavažno

za stabilnost regiona, ali da još

ima problema.

- I dalje prepoznajemo snažne

otpore evropeizaciji naše regi-

je,gdjevidimodrastičnenapo-

reonih snaga koje supristalice

tradicionalnih matrica i koje

žele da održavaju stanje haosa

i besperspektive. I ovo su po-

sljednji odgovori na to što je

ipak neminovnost da će naš

region živjeti po evropskim

standardima u doglednoj bu-

dućnosti - kazao jeĐukanović.

ODNOS PREMARUSIJI

Na pitanje novinara kako ko-

mentariše to što su se i Vladi-

mir Putin i Đukanović založili

za poboljšanje međusobnih

odnosa, Stoltenberg kažeda se

sa crnogorskim predsjedni-

komsložioda je značajnapoli-

tika dvostrukog kolosijeka

premaRusiji.

- Moramo da reagujemo kad

Rusija krši međunarodna pra-

vila, pogotovo u slučaju Ukra-

jine, sajber napada ili miješa-

nja u unutrašnje stvari članica

Alijanse i zato svi podržavamo

ekonomske sankcije. Moramo

da budemo snažni, jaki i ujedi-

njeni i da tako nastupamo pre-

maRusiji.Sdrugestrane,Rusi-

ja je naš susjed, moramo da

održavamodijalog, i ne želimo

da je izolujemo. Iako suodnosi

teški, dijalog je neophodanka-

ko bi se izbjegle sve pogrešne

kalkulacije.TosamčuoiodCr-

neGore, da žele bolje odnose s

Rusijom,daneželedaseizolu-

ju od njih. To je isti stav - da

moramoda sezaštitimo i dane

dozvolimo kršenje međuna-

rodnihprava - naglasio je Stol-

tenberg.

Generalni sekretar Alijanse je

rekao da je sloboda medija

važno pitanje svake demokra-

tije, a da su vladavina prava i

ljudskapravaključnizaNATO.

-Na tosmobili fokusirani i pri-

likom prijema i to je bilo veo-

ma važno pitanje za sve člani-

ce. U svakoj demokratiji ima

snažnih sučeljenih mišljenja i

to je dio demokratije i baš tako

trebagledatinaneslaganjaira-

zličitestavove-kazaojeStolte-

nberg.

Đukanović danas nastavlja po-

sjetusastancimasapredsjedni-

komEvropskog savjeta Donal-

dom Tuskom, predsjednikom

Evropske komisije Žan Klod

Junkerom i predsjednikom

EvropskogparlamentaAntoni-

omTajanijem.

MarijaJOVIĆEVIĆ

CrnaGoranajmlađa, ali

veomapouzdanačlanica

Mogerini:

KonstruktivnaulogaCrneGoreu regionu

Visoka predstavnica EU za

vanjske poslove i bezbjedno-

snu politiku i potpredsjednica

Evropske komisije Federika

Mogerinijepohvalilakonstruk-

tivnu uloguCrneGore u regio-

nu, ocijenivši da je za uspješ-

nostie ikasnosttransformacije

društva veoma važna kredibil-

na evropska perspektiva kao

gorivo koje pokreće razvojne

procese. Ona jena sastankusa

crnogorskim presjednikom

naglasila da je važno da se na

horizontuzadrži taj cilj, štonije

kontradiktorno nastojanjima

daseUnijaiznutrakonsoliduje.

Đukanović je istakao spre-

mnost Crne Gore da, kao ze-

mljakoja jenajdaljeodmaklau

procesu integracija, nastavi da

bude odgovoranpartner uda-

ljoj promociji evropskih vrijed-

nosti na Zapadnom Balkanu.

Izrazivširazumijevanjezaunu-

trašnje procese konsolidacije

Evropske unije, ukazao je na

realna očekivanja u pogledu

pristupanja EU, podvlačeći ne-

ophodnost da se naredni peri-

od iskoristi za dalji napredak

Zapadnog Balkana. Vezano za

aktuelnu situaciju na unutraš-

njem planu ocijenio je da, na-

kon okončanih izbornih ciklu-

sa, CrnaGoraulazi unovu fazu

demokratskog života. Podvu-

kao je da su u fokusu ukupnih

napora aktivnosti na daljem

ekonomskom, institucional-

nom i demokratskomrazvoju,

te privrženost ispunjavanju

obaveza iz pregovaračkog

procesa, uz prioritetnu posve-

ćenostizgradnjidruštvaispro-

vođenjuvladavineprava.

Sagovornicisusesaglasilidaje

važnaiulogacivilnogdruštvai

dasuslobodamedija i sloboda

izražavanja bitne pretpostav-

ke za demokratski prosperitet

svakogdruštva.

Na pitanje novinara o odno-

sima sa Rusijom i eventual-

nimublažavanjima sankcija

Đukanović je kazao da Crna

Gora dijeli iste vrijednosti EU

spoljne politike.

- Vidio samda je moju izjavu

o boljimodnosima sa Rusijom

dio političkih neistomošljeni-

ka analitičara i dio nezavisnih

medija pokušao da interpre-

tira kao zaokret Crne Gore

od NATO-a i okretanje prema

Rusiji. Nema ništa od toga.

Nije riječ o nerazumijevanju,

već vrlo tendencioznom

pokušaju špekulisanja u

odnosu na državnu politiku.

Naša pozicija prema Rusiji

je veoma jasna - gospodin

Stoltenberg je pomogao da to

precizno razumijemo.

Crna Gora se ne deklariše

samo jakim riječima već iskre-

nom i istrajnompolitikompri-

padnosti sistemu čiji smo dio.

Ako smo zemlja koja je toliko

napredovala ka EU, onda

dijelimo politiku EU. Dijeliće-

mo bezbjednosne interese

NATO i EU. Ugrožavanje

integriteta u Ukrajini, i neka

druga postupanja - poput

onih koja smo vidjeli u Crnoj

Gori, tokom izbornog procesa

2016 - neprihvatljiva su i to

treba osuditi. Mi pripadamo

evropskom sistemu vrijed-

nosti i branićemo taj sistem.

Poziv da izađemo iz atmosfe-

re međusobnog kažnjavanja

je zbog realnosti. Rusija je naš

susjed, a mi moramo naučiti

da živimo sa razlikama koje

nas neće ugrožavati. Crna

Gora je odlučno opredijeljena

da radi na a irmaciji evro-

atlantskih procesa, ali i da

budemo dio globalnih proce-

sa i predlagaćemo inicijative

koje će doprinositi stabilnosti

i van našeg regiona - istakao

je Đukanović.

Đukanović:Mora seosuditi onoštose

desilo tokomizbornogprocesa2016.

Đukanović je prvi predsjednik

članice Alijanse kojeg samugostio

u novoj zgradi NATO-a u Briselu

i obilježavamo godišnjicu ulaska

nezavisne države, koja sada ima svoje

mjesto za stolomu kreiranju globalne

sigurnosti i koja pokazuje veliku

posvećenost - kazao je Stoltenberg

MiloĐukanović i Jens Stoltenberg isprednovezgradeNATOuBriselu

BRISEL:

PredsjednikMilo Đukanović razgovarao sa generalnimsekretaromNATO-a