Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Utorak, 5. jun 2018.

CrnomGorom

Završena 19. Limska regata, učestvovalo 12 čamaca

Nacilj

stiglo

sedam

posada

PLAV/ANDRIJEVICA/BE

RANE/BIJELOPOLJE

–De-

vetnaestaLimska regatako-

jompočinje turistička

sezonana sjeverudržave,

uspješno je završena. Obu-

hvatala je rutuPlav–Andri-

jevica–Berane - BijeloPolje

- Prijepoljedužine 134kilo-

metrakoju surafteri prešli

od 1. do3. juna za 20 sati. Se-

damraftingposada (čama-

ca) odukupno 12, koliko ih je

učestvovalona regati, stiglo

jeuPrijepolje.

Manifestaciju organizuju tu-

rističke organizacije gradova

kroz koje prolazi regata.

Direktorica TO Bijelo Polje

VioletaObradović kazala jeda

su, kao i svake godine, dali do-

prinosdatamanifestacijapro-

tekne u najboljem redu, a na

prvommjestu bila je bezbjed-

nost raftera.

- Zadovoljni smo kako je sve

proteklo i

brojemučesnika.Za

raftere smo organizovali ru-

čak, što je tradicionalno kada

je ova manifestacija u pitanju.

Ovegodineručali smouresto-

ranu u mjestu Konatari. Se-

damposada koje su odBerana

plovile48kilometara, smodo-

čekali u Bijelom Polju. Devet

posadatrećegdanaregatekre-

nulo je iz naše opštine prema

Prijepolju, gdje ih je stiglo se-

dam. Dvije su u putu odustale

zbog kiše – kazala je Obrado-

vić.

Prva dionica je Plav – Andri-

jevica - Berane duga 46 kilo-

metara,avožnjatrajeokošest

sati.

RUTA

Direktor Turističke organiza-

cije Andrijevica Radovan Đe-

ković je za Pobjedu kazao da,

iako još uvijek nemaju svoj

raftingklub,građaniteopštine

inekolikoturistasusaodušev-

ljenjem dočekali 12 rafting

ekipakoje suprošle ispod seo-

skogmosta uAndrijevici.

Drugog dana uslijedila je na-

redna etapa odBerana doBije-

logPolja duga 48 kilometara.

PremariječimaTOBeraneIva-

na Radovića, ljubitelji raftinga

su nestrpljivo sačekali dolazak

učesnika regate među kojima

je, kadagovorimoonašoj drža-

vi, bilonajvišerafteraBerana, a

učestvovale su ekipe i iz Bosne

iHercegovine iMađarske.

- Priredili smo im večeru, a i

smještaj u kampu, u parku u

centrugrada.Uvečesmoorga-

nizovali zabavno-muzički

program, a dan kasnije poveli

smo ih u obilazak manastira

Đurđevi Stupovi. Zatim su se

otisnuli Limomdo Bijelog Po-

lja –kazao jeRadović.

Otežavajućaokolnostzarafte-

re bila je to štomoraju da pre-

veslaju preko Plavskog jezera

od 500do 600metara.

JUBILEJ

U Limskoj regati najmanje je

učesnika iz Crne Gore. Direk-

tor TOPlavEdin Jadadić kaže

da je posljednjih nekoliko go-

dina u prosjeku učestvovalo

oko 15 ekipa.

-Najviše ih iz Srbije, a samo

nekoliko iz Bijelog Polja i Be-

rana. Nažalost, Plav i Andrije-

vica još nemaju svoj rafting

klub, patootežavaorganizaci-

ju.UBeranama iBijelomPolju

postoje klubovi i oni redovno

učestvuju na regati – precizi-

rao je Jadadić.

Onocjenjuje da je jedanod ra-

zloga to što je za naš standard

rafting skup sport.

- Mislim da je to jedan od ra-

zloga, što rafting u o ovom

smislu na Limu nije zastu-

pljen, u mjeri u kojoj je to na

primjernaTari.Tamo je topo-

stao organizovan biznis, i

možda bi neko po tomprinci-

pu mogao da se organizuje i

započne takvu vrstu djelatno-

sti i na Limu. To bi vjerovatno

doprinijelo i većoj promociji

Lima i same regate kao mani-

festacije –procjenjuje on.

Organizatori se nadaju da će

20. jubilarna regata naredne

godine okupiti više učesnika i

posmatrača. Uz Limsku rega-

tu, sljedeće godine na Limu

održaće se i Evropsko prven-

stvoumušičarenju.

I.T.

Ra eri su prošli

rutu Plav –

Andrijevica –

Berane

Bijelo

Polje

Prijepolje.

Učesnika iz Crne

Gore jemalo

jer je, ocjenjuju

organizatori, ra ing

za naše prilike

skups port

134

kilometra prešli su ra eri

za 20 sati

TIVAT:

Svečanost u osnovnoj Muzičkoj školi

MartinaKovačević

đakgeneracije

TIVAT

–Koncertomzavrš-

nog reformisanog6. i 9. ra-

zredaosnovneMuzičke

škole i uručenjemsvjedo-

čanstava i nagradanajbo-

ljimđacima, izMuzičke

škole je ispraćena još jedna

generacijaučenika.

Za đaka generacije Nastav-

ničko vijeće je tajnim glasa-

njem izabraloMartinu Kova-

čević, učenicu VI razreda sa

odsjeka trombon, a u konku-

renciji za to priznanje bile su

još i dvije oboistkinje, Ozana

Knezović, učenica VI, i Tanja

Stanišić iz IX reformisanog

razreda.

Po riječima direktorice Mu-

zičke škole Pine Bubanje, od-

luku o najboljem đaku bilo je

teškodonijetijerseradilootri

izuzetne učenice, koje su po-

kazale odlične rezultate to-

komškolovanja.

- Đaci ove generacije su doni-

jeli svojoj školi više od 40 na-

grada sa međunarodnih i dr-

žavnih takmičenja, što znači

dasubili izuzetnovrijedni, da

su imali podršku svojih rodi-

telja, ali i veoma dobru obuku

od nastavnika - kazala je Bu-

banja, poželivši malimmatu-

rantima uspješan nastavak

školovanja.

S.K.

SJAJNAGENERACIJA:

UčeniciMuzičke škole

PLJEVLJA

-Uokviru

mjereProgramunapre-

đenjapčelarstva - podrš-

kamladimpčelarimapo-

četnicima, Sekretarijat za

Mladim

pčelarima

po tri roja

privreduu saradnji sa

Pčelarskimudruženjem

,,Matica“nabavio je za

petnaest pčelarapo tri

pčelinja roja, objavljeno je

na sajtuopštine.

Predsjednik opštine Mirko

Đačić kazao je nakon uruči-

vanja rojeva da su mladi

pčelari odabrali pčelarstvo

kao pravu vrstu poljopri-

vredne djelatnosti, koja iz

hobija treba da preraste u

ozbiljno bavljenje jednom

od najkorisnijih grana po-

ljoprivrede.

Ukupna planirana budžet-

ska sredstva za oblast pče-

larstva u 2018. godini izno-

se17. 500 eura . Od t i h

sredstava biće finansirane

obuke i stručna predavanja,

kao i odlasci pčelara na saj-

move,seminareiradioniceu

Crnoj Gori i regionu.

T.Č.

Pljevlja

PODRŠKAOPŠTINE:

Pčelari sapredstavnicima lokalneuprave

Sekretarijat za

privreduu saradnji sa

udruženjem ,,Matica“

podržao je petnaest

mladihpčelara

ZAHTJEVNARUTA:

Ra eri naLimu

MALODOMAĆIHUČESNIKA:

Detalj sa regate