Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Utorak, 5. jun 2018.

Hronika

skim istražnimorganima

da mu pruži prilikomdogova-

ranja intervjua sa rukovodio-

cima četničkog pokreta.

- Sastali smo se u parku koji se

nalazi u centru grada. Izložio

sam Saši svoju molbu i poka-

zaomuunaprijedpripremljen

spisak pitanja na koja sam že-

lio da dobijem odgovore to-

kom intervjua sa četnicima.

Saša me je saslušao i rekao da

je u tomtrenutku jako zauzet i

da ne može da organizuje su-

sret zakoji samgapitao- ispri-

čao je Šišmakov u ruskom tu-

žilaštvu.

Sinđelić ga je, kako kaže, uvje-

rio da će njegove zahtjeve is-

puniti neki drugi put kad po-

novoposjeti Srbiju.

Šišmakov je bio kategoričan

da nije organizovao grupu u

CrnojGori, Srbiji iRusiji za iz-

vršenje krivičnihdjela. Tvrdio

je da nije izdavao direktive

Sinđeliću za 16. oktobar, niti je

organizovao dolazak većeg

broja ljudi iz Srbije kako bi

učestvovali u demonstracija-

maDemokratskogfronta.Nje-

gova verzija je i da nikada nije

nabavio telefone, novac za tu

akciju, niti o tome ima bilo ka-

kva saznanja...

Da ga potražuju crnogorske

vlasti zbogplaniranihdogađa-

ja za 16. oktobar ,,saznao je iz

medija“.Negiraojesvenavode

iz optužnice i kazao da su „iz-

mišljene i neutemeljene“.

Detalji Šišmakovog iskaza, ia-

kosuupakovaniupričukojom

senegiranjegovaupletenost u

planiranje terorizma, nedvo-

smisleno potvrđuju činjenice

koje je iznio svjedok saradnik

Saša Sinđelić u nekoliko na-

vratau isrcpnomsvjedočenju.

Nepobitno su potvrđeni su-

sreti uRusiji, ali i naKalemeg-

danu,kojusedmicuprijedeša-

vanja uCrnoj Gori.

Zanimljivjeipodatakdaagent

ruske GRU, navodno zbog

,,prikupljanja istorijske gra-

đe“, dolazi u Srbiju i sastaje se

sa Sinđelićem koji nije istori-

čar, već pripadnik četničkog

pokreta i koji ima pozamašno

iskustvo ratovanja u Ukrajini.

Tu će priču teško ,,progutati“

čak i odbrana, kamoli sud u

Podgorici.

IakoŠišmakov trdi danijebilo

nikakve isplate novca Sinđeli-

ću,dokaziTužilaštvadirektno

opovrgavaju takav iskaz: po-

stoji uplatnica o iznosunovca,

izvršena preko Vestern junio-

na, kojom je upravo Širokov

(Šišmakov) finansirao dola-

zak Sinđelića uRusiju.

PRIČAPOPOVA

I Vladimir Popov je negirao

navode iz optužnice, tvrdeći

da je i on sredinom oktobra

2016. godine došao u Srbiju

„po zadatku izdavačke kuće

‘Strahovajapressa’ – redakcije

časopisa „Morsko strahovani-

je“, gdje je izvršni direktor i

dopisnik.

Cilj posjete je, kako je kazao,

reportaža o arhitektonskim

spomenicima koji se nalaze u

Srbiji. Popov u iskazu tvrdi da

je ,,sasvim slučajno bio samo

svjedok susreta“ Eduarda Šiš-

makova i nepoznatogmuškar-

ca.

Prema njegovom kazivanju,

nije učestvovao u tom razgo-

voru, niti je poznavao čovjeka

sa kojim je razgovarao njegov

prijatelj Eduard.

Optuženi negira navode iz ak-

ta, tvrdeći da nema nikakve

veze sa krivičnimdjelom.

Indikativno je da dvojica age-

nata ruske službe baš u okto-

bru posjete Srbiju i nađu se u

društvu Sinđelića, kome je bi-

la povjerena glavna operativa

uloga za 16. oktobar, što je

svjedok saradnik i potvrdio.

KLJUČNAULOGA

Nakon što jedošlodo ,,ćutanja

administracije“, poslije po-

tražnice Interpola Crna Gora,

sada su iz Moskve iznenada,

po principu međunarodne

pravnepomoći, pristigli iskazi

dvojice ruskih državljana koji

se u Podgorici terete za plani-

ranje i organizovanje terori-

stičke akcije.

Premda prvooptuženi negira-

ju navode optužnice, iskazi

Šišmakova (Širokova) i Popo-

vasuštinskipredstavljajuzna-

čajan materijalni dokaz o

upletenosti dvojice ruskih dr-

žavljana u akciju koja je bila

planirana uCrnoj Gori.

Prije svega: zvaničnim dava-

njem iskaza, koji će u Višem

sudubiti zavedenkaojedanod

ključnih dokaza koje prezen-

tuje Specijalno tužilaštvo, ru-

ske institucije su opovrgle pr-

vobitne tvrdnje odbrane i

pojedinih optuženih da osoba

pod imenom Eduard Širokov

ne postoji.

Sad je izvjesno da su Eduard

Širokov, koji je razgovarao na

Kalemegdanu sa Sašom Sin-

đelićem, i Eduard Šišmakov,

protjerani ruski ataše iz Polj-

ske, ista ličnost koja je imala

dva važeća, legalna ruska pa-

soša. O tome postoji obilje do-

kaza, fotografija sa Šišmako-

vog službovanja u Poljskoj i

zvaničnih dokumenata o pro-

tjerivanju koje je dostavila

poljska država.

Činjenica da jedan čovjek ko-

risti dva legalno izdata pasoša

je krunski dokaz da je riječ o

osobi koja se bavi ,,operativ-

nim bezbjednosnim poslovi-

ma“.

Drugi ruski državljanin, Vla-

dimir Popov, nije mijenjao

identitet. Njegova priča o ar-

heološkim istraživanjima teš-

kodamožebitiuvjerljivajerio

njegovom ranijem obavještaj-

nom angažmanu postoji niz

dokaza koji su u Crnu Goru

pristigli iz inostranstva.

Kao što je Pobjeda već pisala,

Vladimir Popov je, kao agent

ruske službe GRU, operaciju

identičnu onoj koja je bila za-

mišljena u Crnoj Gori, već po-

kušao ljeta 2014. godine u –

Moldaviji. Tada je, u posljedni

čas,napustioMoldavijubježe-

ći ispred specijalnih snaga te

države.

Kako onda povjerovati da se

Popov, dvije godine kasnije, u

Beogradu ,,slučajnosrijeće“sa

Šišmakovim(Širokovim)iSin-

đelićem na Kalemegdanu i da

se,uglavnomraspravljaoulozi

četnika?!

Dakle: iako agenti GRU u iska-

zima negiraju vlastitu uplete-

nost, zvanični dokument iz

Moskve suštinski može biti

značajanadutSpecijalnogtuži-

laštva, jer potvrđuje podatke o

kretanju aktera, organizovanju

različitih grupa i međusobnim

susretima, sve s ciljem izvođe-

nja scenarija planiranog za 16.

oktobar 2016. godine, nakon

zatvaranja biračkihmjesta.

M. ŽIŽIĆ–D.ĐURANOVIĆ

jeMoskve:

Širokov

ovsu ista ličnost

Zvaničnim

davanjem iskaza, koji

će uVišemsudu biti zaveden

kao jedan od ključnih dokaza koje

prezentuje Specijalno tužilaštvo, ruske

institucije su opovrgle prvobitne tvrdnje

odbrane i pojedinih optuženih da osoba

pod imenomEduard Širokov ne postoji.

Sad je izvjesno da su Eduard Širokov,

koji je razgovarao na Kalemegdanu sa

SašomSinđelićem, i Eduard Šišmakov,

protjerani ruski ataše iz Poljske,

ista ličnost koja je imala dva

važeća pasoša

Kako jeŠišmakovplatio let Sinđeliću

Kako jePobjedaranijepisala, ruski državljanin

Eduard Šišmakov uplatio je 25. septembra

2016. godine u 11 sati i 30minuta 800 dolara

posredstvomVestern juniona (Western Uni-

on) na ime Saše Sinđelića, srpskog državljani-

na, sa prebivalištemu Sremskoj Mitrovici, Ja-

rački putbb.

Sinđelić jenovac istogdana, u 13sati i 18minu-

tapodigao, udinarskoj protivvrijednosti, uBe-

ogradu, uTakovskoj ulici broj 2.

PremaproceduriVestern juniona, pošiljalac je

dužan da se identi ikuje ličnimdokumentom,

što podrazumijeva i upis podataka, od broja

lične karte ili pasoša, datuma rođenja, domje-

stastanovanja.

DatumrođenjaEduardaŠišmakova,20.febru-

ar 1971. godine, koji šaljepareSinđeliću, pokla-

pa se sa podatkom iz optužnice Specijalnog

državnog tužilaštva, ali i sapodatkom izpaso-

ša koji je Eduard Šišmakov koristio pod ime-

nomEduardŠirokov tokomboravkauSrbiji, u

hotelu„Metropol“.

Toznačidajeističovjekimaodvalegalnoizda-

ta ruska pasoša na različita imena i navodi na

zaključak da je tomoguće samo ako ta osoba

imamogućnost promjene identiteta u doku-

mentima,jerje–pripadnikobavještajnihstruk-

tura.

Podsjetimo, Eduard Šišmakov je svojevreme-

no, dok jeobavljaodužnost zamjenikavojnog

atašea u Poljskoj, protjeran zbog vrbovanja

tamošnjeg generala poljske armije i jednog

poljskogbiznismena.

Šišmakovkaovojni atašeuPoljskoj

Dvapasošaa jedna ličnost