Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Utorak, 5. jun 2018.

Hronika

BERANE

- Dvogodišnja djevojčica S. S. iz

naselja Talum stradala je u petak od viljuš-

kara pored kojeg se igrala.

Kako nezvanično saznajemo, usljed za

sada neutvrđenih razloga na djevojčicu

je pala viljuška koja se otkačila sa mašine.

Viljuškar je pripadao njenoj porodici, koja

se bavi otkupomgvožđa.

Djevojčica je, kako je saopšteno iz beran-

ske bolnice , u trenutku kad je primljena

već bila mrtva, imala je teške povrede

glave. Slučaj je odmah prijavljen policiji.

Dežurni tužilac je naložio obdukciju nakon

čega će biti poznat tačan uzrok smrti.

V. J.

PODGORICA

- Starleti Ta-

mariĐurićprijeti zabrana

ulaskana teritorijuCrne

Gore zbog, kakoprenosebe-

ogradskimediji, povezano-

sti sakriminalnimmiljeomu

našoj zemlji.

Kako izvor Kurira navodi, cr-

nogorske službe bezbjednosti

sumnjaju da je ona u bliskom

kontaktu sa jednimodbjeglim

vođom„škaljarskog klana“.

- Tamara Đurić, prema infor-

macijama koje suprikupljene,

nedavno se sastala sa prijate-

ljima odbjeglog Podgoričani-

na. Donedavno je bez proble-

maulazilauCrnuGoru, aliveć

prilikom sljedećeg pokušaja

mogla bi da je dočeka rampa

pod sumnjom da je bezbjed-

nosna prijetnja po državu Cr-

nu Goru - prenosi Kurir riječi

izvora izCrneGore.

Prema njegovim navodima,

čovjek sa kojim se Đurić viđa

jedan je od trenutno najmoć-

nijih ljudi u crnogorskom

podzemlju, prošle godine je

napustio tu državu i od tada

mu se gubi svaki trag. Navod-

no, neko vrijeme je boravio u

Beogradu, ali je njegova tre-

nutna lokacija nepoznata jer

se vjeruje da je sa lažnim do-

kumentima napustio i Srbiju.

- Njegovo ime dovodilo se u

vezu sa brojnim likvidacijama

kako u susjednoj državi, tako i

u Beogradu. Sumnja se da su

on i starleta već dugou ljubav-

noj vezi - objašnjava izvor.

Đurić je nedavno bila očevi-

dac kriminalnog obračuna u

Beogradu, kada je likvidiran

njen dobar prijatelj Luka Ra-

dulović. Đurić je tada sasluša-

vana u policiji, ali nije mogla

da pomogne u otkrivanju ubi-

ce jer nije vidjela ko je ispalio

hitac.

Podsjetimo, njena prijatelji-

ca Soraja Vučelić, prekjuče je

deportovana u Crnu Goru jer

joj je zabranjenulazakna teri-

toriju Srbije zbog, kako se na-

vodi, povezanosti sa kriminal-

nimmiljeomiz Srbije.

Đurić i Vučelić imaju zajed-

ničku fotografiju upravo sa

ubijenimRadulovićem.

DaćespisakosobakojeuSrbi-

ji nijesu dobrodošle biti proši-

ren u nedjelju je najavio i mi-

nistar unutrašnjih poslova

SrbijeNebojša Stefanović.

- Srbija neće biti poligon za

obračun dva najjača klana iz

CrneGore, a ulazakunašuze-

mlju će biti zabranjen onima

za koje se smatra da mogu

ugroziti bezbjednost Srbije –

najavio je Stefanović, odgova-

rajućinapitanjenovinara da li

postoji opasnost da se obraču-

ni crnogorskih kriminalnih

klanova prelijuuSrbiju.

Dodao je da će zabraniti ula-

zak u Srbiju jednombroju lica

za koja smatraju da mogu

ugroziti bezbjednost.

-I nastavićemosasnažnimre-

presivnim akcijama, kojima

ćemo poslati jasnu poruku da

takva lica nijesu dobrodošla

na teritoriji Srbije – kazao je

Stefanović.

Prema saznanjima Pobjede, u

Srbiji je zabranjen ulazak za

skoro 300 osoba iz CrneGore,

Bosne i Hercegovine, Hrvat-

ske, Kosova,Makedonije. Kod

nas je taj broj blizu 100, uzavi-

snosti od bezbjednosnih pro-

cjena.

Kako nam je pojašnjeno, mje-

re zabrane su preventivnog

karaktera i odnose se na viso-

korangirane kriminalne gru-

pacije.

Ipak, i pored tih zabrana kri-

minalci se snalaze. Izvori iz

bezbjednosnih službi navode

dačestozaobilazetaograniče-

nja zabrane ulaska u neku ze-

mlju koristeći falsifikovana

putna dokumenta, tuđe, lažne

identitete.

Kod nas je taj broj manji i za-

branavaži za stoosoba izSrbi-

je,Bosne iHercegovine,Koso-

va. Radi se o osobama koje su

poznate policiji i koje slove

kao članovi kriminalnih orga-

nizacija.

Preventivne mjere preduzi-

majuseposljednjihpetdošest

godina.

C.H.

NIKŠIĆ

– Stojanka Kosović (27)

teško je povrijeđena u saobraćaj-

nom udesu koji se dogodio juče u

19:30naBulevaru 13. jul uKličevu.

Do udesa je došlo kada je u „reno

tving“začijimupravljačemsenala-

zila Kosović udario „audi“ kojim je

upravljaoF. I. (19).

Djevojci je ukazana pomoć u nik-

šićkoj bolnici, nakon čega je preve-

zena u Klinički centar u Podgorici.

Kosović ima povrede glave.

Istragom će biti utvrđeno kako je

došlodoudesa.

S.D.

Nesreća u naselju Talumu Beranama

Dvogodišnjudjevojčicu

usmrtioviljuškar

Srpska državljanka Tamara Đurić nepoželjna u Crnoj Gori zbog

veze sa osobama iz kriminalnogmiljea

UCrnuGorunemožedauđe

100osoba, auSrbiju300

Saobraćajni udes u Nikšiću

Samjestaudesa

Djevojka težepovrijeđena

TamaraĐurić i SorajaVučelić

PODGORICA

–Agenti ru-

ske službeGRUEduardŠiš-

makov (Širokov) i Vladimir

Popov saslušani suuGene-

ralnomtužilaštvuRusijepo

zahtjevuSpecijalnog tuži-

laštvaCrneGore zbogosno-

vane sumnjeda subili na če-

lukriminalneorganizacije,

koja je, premanavodimaop-

tužnice, planirala trajnude-

stabilizacijuCrneGore i

ubistvo tadašnjegpremijera

MilaĐukanovića, 16. okto-

bra 2016. godine.

To je juče saopštilo vijeće sut-

kinjeSuzaneMugošeuVišem

sudu na suđenju četrnae-

stočlanoj grupi koja se tereti

za pokušaj terorizma. Ona je

dodala da je Specijalno tuži-

laštvo dostavilo Višem sudu

odgovor Generalnog tužilaš-

tva Rusije sa saslušanja Popo-

va i Šišmakova.

Njihovi iskazi biće proslijeđe-

ni braniocima, a nakon što se

upoznaju o detaljima svjedo-

čenja, advokati ćedatikomen-

tar na navode odbrane Šišma-

kova i Popova.

ŠIŠMAKOVVS ŠIROKOV

Pred ruskim istražiteljima

Eduard Šišmakov je dao izja-

vu kao Eduard Širokov, zbog

toga što je u vrijeme kada je

počiniokrivičnodjelokojemu

se u našoj državi stavlja na te-

ret pod tim imenom i prezi-

menomboraviouSrbiji.

Kako je Pobjeda ranije pisala,

pasoš na ime Eduard Širokov,

koji su mu ruske vlasti izdale

podovimimenomnije bio fal-

sifikat. Istaosoba, ali pod ime-

nomEduard Šišmakov, bila je

vojni ataše u Poljskoj, odakle

je protjerana zbog špijunskih

aktivnosti i vrbovanja jednog

poljskog generala.

Iako je negirao navode optuž-

nog akta koji ga terete da je sa

sunarodnikom Vladimirom

Popovom bio glavni mozak

operacije za 16. oktobar, Šiš-

makov (Širokov), sudeći pre-

ma iskazu u koji je Pobjeda

imala uvid, nije sporio susrete

saAleksandromSašomSinđe-

lićem, srpskim državljani-

nom.

Takođe,niPopovnedemantu-

je da je bio uBeogradu 2016, u

jednomodcentralnihparkova

grada, i da je „svjedočio susre-

tu Šišmakova i jednog čovje-

ka“čijiidentitet,navodno,nije

znao.

Šišmakov je ispričao da se sa

Sinđelićem dva puta sreo –

jednom u Moskvi u proljeće

2015.godineikasnije,udrugoj

polovini oktobra iste godine,

kada je „službeno“ bio u Beo-

gradu.

Susret sa srpskim državljani-

nom 2015. godine u Moskvi,

prilikomposjetemuzejuVeli-

kog otadžbinskog rata, prema

kazivanju agenta GRU bio je

„spontan“, a povod za po-

znanstvo bila je „specifična

uniforma i upadljiva kapa ko-

ju je nosio Sinđelić“.

Šišmakov je naveoda je kasni-

je saznao da je to bila unifor-

ma članova četničkog pokreta

Srbije, a Sinđelić mu je u raz-

govoruotkrio„da jeupravoon

predstavnik tog pokreta“.

Prema kazivanju Šišmakova,

on se još od djetinjstva „inte-

resovao za istoriju stvaranja

nacionalnih pokreta i organi-

zacija“, pa mu je Sinđelić bio

vrlo zanimljiv sagovornik.

Tokom viđenja uMoskvi raz-

mijenili su brojeve telefona i

dogovorili da će mu Sinđelić,

kada Šišmakov posjeti Srbiju,

organizovati „susret sa ruko-

vodiocima pokreta četnika“.

DRUGI SUSRET

Šišmakov se u iskazu datomu

ruskom tužilaštvu osvrnuo i

na drugi susret sa Sinđelićem

sredinom oktobra 2016. kada

je, kakokaže, „službenoposje-

tio Srbiju“.

Zvanično, Šišmakov se, pod

imenomŠirokov, obreouBeo-

gradu radi „pripreme materi-

jala za pisanje članaka o uče-

šću Dunavske flote u Prvom

svjetskom ratu“, a između

ostalog i da „prikupi podatke

gdje susahranjeni ruski vojni-

ci koji su poginuli na Balkanu

1916–1924“.

Sva ta „interesovanja“ uticala

suda seŠišmakovnađeuBeo-

gradu i to baš u oktobru 2016.

godine, neštoprijeodržavanja

izbora uCrnoj Gori.

DOKAZI DEMANTUJU

OPTUŽENE

Prvooptuženi kao motiv po-

novnog susreta sa Sinđelićem

navodi navodnu pomoć koju

je srpski državljanin trebalo

EKSKLUZIVNO:

Detalji iskaza agenata GRU pred r

Prizna

i Šišma

Lakić: Zavještačenje

korišćeni najbolji softveri

VještakMarkoLakićkazaojejučenasuđenjuzapokušajtero-

rizmadajeprilikomvještačenjadigitalnihdokazakoristiodva

najboljasoftveraidanepostojiidentičanizvještajzadvatele-

fona. On jepojasnio i da jenemogućeutvrditi vrijemeunoše-

nja i brisanjakontakata iz telefona.

Vještak je napomenuo i da je telefon „LG Prada“ pregledan

pred vlasnicom telefona KristinomHristić i njenimadvoka-

tom, navodeći da tomtelefonunijemijenjansoftver.

Lakić je istakao da ne postoji idealan softver za vještačenje

telefona.

- Ne postoji idealan softver za vještačenjemobilnih telefona,

najboljadvasuUFEDiXRYkojisukorišćeniuovompredmetu

- istakao jeon.

M.L.

BrajanSkot

danas

svjedoči

Vijeće suktinje Suzane Mu-

goša najavilo je da će danas

putemvideo-linka svjedočiti

AmerikanacBrajanSkot, biv-

ši operativacCIA i vlasnikbe-

zbjednosnekompanijePatri-

otik difens frup (Patriotic

DefenseGroup) izOrlanda.

On bi trebalo crnogorskoj

javnosti da razotkrijedetalje

ponude za učešće u akciji

nasilnog preuzimanja vlasti

u Crnoj Gori na dan parla-

mentarnih izbora 2016. go-

dine.

Skota je za ovaj posao, sep-

tembra 2016. godine, kon-

taktiraoDžozefAsad,vlasnik

kompanije Peregrin konsal-

ting(PeregrineConsulting),i

to po nalogu političkog sa-

vjetnika Demokratskog

frontaAronaŠaviva.

Širokov i Popovna

Kalemegdanu

EduardŠišmakov