Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Ponedjeljak, 4. jun 2018.

Društvo

PODGORICA

– ,,Dobar dan,

policijaMinistarstva zadiv-

ljač, vašu licencuza ribolov,

molim!Ovaj jeprimjerak ri-

be ispoddozvoljenemjere,

drugi jeveći nego što jedo-

zvoljeno i važan je zaopsta-

nakvrste...“

Tako bi glasila ustaljena ko-

munikacija rendžera na ne-

komodreviraprekoAtlantika,

kada naleti na one koji se ogri-

ješeopropise.Slijedesankcije,

u težim slučajevima prelova i

konfiskacija plovila i opreme

uz prateću paprenu novčanu

globu...

Drugim riječima, ne da se ne

isplati prelov, ili nedozvoljeni

ribolov, nego teže ogrešenje o

zakon krivolovca će baciti u

teške dugove!

DOMAĆABORBA

Mi smo daleko od takvih situ-

acija u kojima se krivolov de-

stimuliše najprije rigoroznim

kaznama, a onda i efikasnim

pristupomkrozangažmanpo-

sebnih državnih organa čiji je

posaozaštitadržavnihresursa

– divljači, ribe i vodenih orga-

nizama.Unašimuslovimapo-

trebnojemnogovišeenergije i

napora da se suzbijuprije sve-

ga teška krivična djela kao što

je to lov ribe eksplozivom,

strujom ili noćni podvodni ri-

bolov uz pomoć lampi.

Tu energiju su proteklih godi-

nu donijeli upravo sportski ri-

bolovci, ronioci i građani, i

prema raspoloživim resursi-

mapodržalapolicija i ribarska

inspekcijanamoruilovočuva-

ri na slatkim vodama. Ekipe

granične policije su prethod-

nih dana, u koordinaciji sa ne-

formalnomgrupom,,Stopkri-

volovu“, inspektorima za

ribarstvo, a na osnovumanda-

ta i plana djelovanja dogovo-

renog na Radnoj grupi za suz-

bijanje krivolova, na terenu

nastojale da odbiju proljećne

atake krivolovaca dužmorske

obale.

Uvišeodvojenihakcijakojesu

uspješno izvedene zahvalju-

jući pravovremenim dojava-

ma savjesnih građana, prive-

denojevišeosoba,aunekoliko

slučajevaoduzeti sueksploziv

i ubijena riba.

Za svaku od akcija, uključuju-

ći zapljenueksplozivaureonu

uvaleBigovicanaVolujici, bila

je zaslužna pravovremena in-

formacija. Kao i preventivna

kontrola terena prilikom za-

pljene ronilačke opreme i više

kilograma prstaca, vrste školj-

ke čiji je izlov zabranjen. U toj

je akciji krivolovac uspio da

umakne, spašavajući se kroz

neprohodnu grbaljskumakiju

i krš, bos i bez odjeće...

PROMJENASTAVA

Kako je rečeno Pobjedi iz ne-

formalne grupe ,,Stop krivolo-

vu“, nemaju iluzijadaćekrivo-

lovci tek tako odustati od

unosne zarade na crno, ali na-

pominju da se za godinu situa-

cija debelo preokrenula, počev

od odnosa javnog mnjenja i

medija, prekoreakcijegrađana

do činjenice da su sada u istom

frontu ribolovci i policija.

- Trebalo je mnogo vremena

daserazbijetafamapremako-

joj nemaefektaprijaviti krivo-

lov, uz obrazloženje da neće

niko reagovati ili da krivolovci

neće biti uhvaćeni. Svakod-

nevnim radom, komunikaci-

jom sa ribolovcima i građani-

ma, kroz pokret koji je

formiran prije godinu uspjeli

smo da stvari pomjerimo sa

mrtve tačke. Ne kažemo da

smo pobijedili ili iskorijenili

krivolov. To još, nažalost, nije

moguće u našimuslovima. Ali

im ne dozvoljavamo da ne-

smetano rade i odlaze u uni-

štavanje resursa ove države

kaona uobičajenposao–kažu

iz grupe ,,Stopkrivolovu“.

Dodaju da imaju samo riječi

hvale za saradnju sa policijom

kojajeminulihdanapromptno

reagovala na potezu odBudve

doValdanosa.

- Svakodnevno dobijamo po-

ruke sa terena, fotografije, vri-

jedne informacije koje nam

pomažu da lociramo žarišta i

pokušamo da spriječimo de-

vastaciju naših voda – kažu iz

ove grupe.

Inače, ,,Stop krivolovu“ spon-

tana je reakcija ribolovaca i

ljubitelja prirode koji su se

prošle godine na dokumento-

vane slučajeve uništavanja

mora dinamitom pokrenuli i

zapalili jedandrugi fitilj – fitilj

borbe protiv pojave koja

opravdanodobijapreciznudi-

jagnozu – devastacija voda i

živog svijeta unjemu.

-Neki ćerećida jekrivolov, pr-

venstvenoupotrebadinamita,

loša tradicija, drugi da je riječ

o načinu preživljavanja, treći

da je i tovrstapasije. E, pa, ako

svojom djelatnošću ne samo

ubijate vodene organizme na

nedozvoljeni način, već uni-

štavate i pustošite čitave loka-

cije, a pritom zgrćete debela

sredstva, ne razmišljajući što

će ostati generacijama iza vas,

onda je to problem koji mora

biti prioritet zadruštvo i drža-

vu – naglašavaju iz ,,Stop kri-

volovu“.

Ističu da je dodatni problem i

poguban imidž koji takve po-

jave ostavljaju po našu zemlju

u očima turista, posebno turi-

sta okrenutim takozvanim

„outdor“ aktivnostima, koje

uključuju sportski ribolov ili

sportsko ronjenje i podvodna

fotografija.

Porazno je kad zateknumrtve

ribeugomilama ili imokogla-

ve puca dinamit u21. vijeku.

POZIV JEBITAN

Iz ove neformalne grupe gra-

đana apeluju da se putemnji-

hove Fejsbuk stranice imejlo-

va prijave sve vrste krivolova,

jer na taj način semogu nado-

mjestiti činjenice da država

nema resurskakav imajuneke

bogatije i veće zemlje, sa po-

sebnimministarstvimailiren-

džerskim službama koje se

bave zaštitomdivljači i riba.

Ujedno iz ,,Stop krivolovu“

pozivaju sve savjesne građane

da okrenu neki od brojeva te-

lefona koji su istaknuti minu-

lih dana na flajerima koji se

dijele na društvenimmreža-

ma, ali i na terenu.

- Stvari su jednostavne: krivo-

lovci će pokušati da istraju u

svojimmetodama zarade, ne-

savjesni ugostitelji da plasira-

ju ispodrukezabranjenevrste

školjkiiliribuubijenudinami-

tom. Na nama svima je da im

to ne dozvoljavamo, do mo-

mentakadaće takve situacije i

pojave postati predmet jedin-

stvenog prezira svih, građana,

ugostitelja... Pritom, dovoljan

je i pojedinacdadigneglas, jer

je i cijelaova akcijakrenulaod

pojedinačnih glasova koji su

se stopili u pokret – navode iz

,,Stopkrivolovu“.

I. PERIĆ

Pucadinamit, ali

pljušte i prijave

Pokretači akcije „Stop krivolovu“ poručuju da samo kontinuitet u borbi može dati rezultat

Luštica i Grbalj i

daljekritičnezone

Nepristupačan teren, velika udaljenost od gradskih centara i

gotovogerilskinačinkrivolovakarakteristikasudinamitaških

pozicija na dijelu Luštice i na čitavom terenu Grblja gdje se

naročito ističupozicijeŽukovica, Zagora i KrimovicanaPlata-

munima.

- To su glavna dinamitaška gnijezda decenijama. I u prethod-

nomperiodu,samojeaktivnaterenskainicijativadavalarezul-

tate,štoznačidanijedovoljansamonadzorterena,većipatro-

le, preventivne kontrole, ali i zasjede. Drugačije se ne može

razbiti lokalni lanacdinamitaša–navode iz ,,Stopkrivolovu“.

Prema dostupnim informacijama, nažalost, tokommaja su

upravo na ovimpozicijama ubijene veće količine gofova koji

su onda, ustaljenimrutama, ispod cijene, završavali do zamr-

zivačaugostiteljaželjnihribenapragusezone.

Proljeće je i

ove godine,

zajedno sa

jatima skakavice

i gofova,

pokrenulo i

dinamitaše koji

su se ponovo

aktivirali na

ključnim

lokacijama duž

obale. Pokazali

su da ne

odustaju

od zarade

eksplozivom,

ali ne odustaju

ni pokretači

akcije ,,Stop

krivolovu“

Prošle sedmicezaplijenjeni ronilačkaoprema i izvađeni prstaci

JedanodtekstovakojimjePobjedalanipribližilaokakvomseproblemuradi

EKSPLOZIVGLAVNOSREDSTVOKRIVOLOVA:

Dinamit zaplijenjenprijenekolikodananaVolujici

Nedorasli brancini nameti nazovi

sportskih ribolovaca