Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Ponedjeljak, 4. jun 2018.

CrnomGorom

CETINJE

– Žena jeuCrnoj

Gori uvijekbilapoštovana i u

svimvremenimabila „četiri

stubanakojimapočivaku-

ća“. Česti ratovi, siromaštvo,

unekimprošlimvremenima

rađali supraveheroine, koje

suznaleda sebore za svoju

djecu, dokočevi ginuza slo-

boduotadžbine. Ovećini ta-

kvihheroinakoje suočuvale

i podiglepotomstvo, sačuva-

le „obrazporodice“ rijetko

sepiše i najčešće sepominju

uusmenimpredanjimaunu-

tarporodica.

Pobjeda donosi priču o jednoj

od takvihmajki.

- Stana Vujović, rodom od

Abramovića iz Prediša, bila je

supruga Đura Ristovog Vujo-

vića. Živijahu u Mikulićima,

sirotinjskialipoštenosasvojih

devetoro djece - tri sina i šest

kćeri.Prviputkuća„spade“na

Stanu kad Đuro ode u Ameri-

ku„trbuhomzakruhom“.Kad

kralj Nikola pozva Crnogorce

iz Amerike da se vrate i idu u

bitku za Skadar, Đuro se

odazva pozivu. Poginuo je u

jurišu na Široki vis, zajedno sa

još šest rođaka.Utombojučak

svaka treća kuća iz Mikulića

ostade bez domaćina - priča

jedan od Staninih i Đurovih

potomaka, RadivojeVujović.

BEZNIŠTA

Stana tako ostade sa devetoro

male djece, bez muža, „na ni-

štabezništa“.Višegladninego

siti djeca su rasla, ali je rastao i

Stanin strah da li će svi preži-

vjeti one dane kad nemaše šta

da imda da jedu.

- Pričali sumi stric i otac da je

baba Stana, kad su već poodra-

sli, u tim gladnim danima na

trenrazmišljaladaubijeisebei

djecu. Bilo je ipak dobrih ljudi,

amojajebabaposebnopamtila

tovar žita koji je, jedne zime,

iakoisamsiromašan,doniođe-

veričićMilo, pa je nekako pre-

gurala do proljeća. U proljeće

jesinoveMarka,od12,iIliju,od

sedamgodina, povelauPodgo-

ricu,itunapodgoričkompaza-

ru zamolila jednog bogatog

Turčina da uzme njih dvojicu

damusluže.Mislilajevaljdada

ćetakodjecalakšestatinanoge

- priča Radivoje, pokazujući

nam slike svoje babe, ali i oca i

strica - Ilije iMarka.

- Iako im je kod tog Turčina, u

mjestuOblik, blizuSkadra, bi-

lo lijepo, stariji Marko poslije

godinu dana odluči da se on i

bratvratemajci -nastavljapri-

čuRadivoje.

Tokom jednog od pazarnih

dana u Skadru, povede ih nji-

hov gazda sa sobom na pazar.

NikolaiIlijatajboravakiskori-

stišeisakriveniučamcunekog

čovjeka iz Crmnice pređoše

do Virpazara, onda preko Ko-

mana stazama i bogazama sti-

goše kući.

- Dočekaše ihmajka i brat i se-

stre,srećništoiakousiromašti-

niopetsusvizajedno.Sinovisu

odrastali, pomagali majci i do-

lazili su bolji dani za sve njih.

Sestre su se polako, jedna za

drugomudavale.Dobroporije-

klo, čije su i od čegovića su, ali i

bogomdana ljepota udadoše ih

dobro - u Bracanovića, uKapa,

u Bojanića, Radovića, Vukadi-

novića –pričaRadivoje.

BEZKRAJA

Novi ratovi donijeli su Stani i

nove korote. UDrugom svjet-

skom ratu njen najmlađi sin

Peko ode u partizane i pogibe

u novembru 1943. godine.

Ostademužena„strbuhomdo

zuba“ i rodi mu se ćerka četiri

mjeseca nakon što je poginuo.

- Ovo je samo jedna od brojnih

priča iz naše slavne, ali i teške

istorije. Ispričao sam je sa že-

ljom da i neki drugi potomci

ispričaju priče o svojim baba-

ma ili prababama koje su sve

bile „čojek – žene“ – poručuje

nakraju, sablagomsjetom, ali i

ponosomRadivoje IlijinVujo-

vić, nekadašnji rukovodilac u

„Obod Geneksu“, a danas

predsjednikUdruženja penzi-

onera prijestoniceCetinje.

J. ĐUKANOVIĆ

NIKŠIĆ

– Povodom 3. juna,

Međunarodnog dana bicikla,

juče je u Nikšiću Biciklistički

klub ,,Perun“ organizovao bici-

klijadu u sklopumanifestacije

,,Biciklompo zaboravljenim

stazama putevima starog

Ćira“. Učestvovalo je oko sto-

tinu rekreativaca, članova BK

,,Perun“, ali i gostiju iz Trebinja,

Žabljaka, Podgorice i Poljske.

Ana Petrović Njegoš iz kluba

,,Perun“ kaže kako im je cilj da

poruče da je bicikl ekološko

prevozno sredstvo i da je eko-

nomičan vid prevoza.

Trasa duga 37 kilometara,

po njenim riječima, mogla se

proći biciklom koje je isključi-

vo namijenjeno za makadam-

ski put i planinski biciklizam.

- Ako odlučite da vozite

makadamskimputem iznad

jezera Krupac i prođete

kroz stari željeznički tunel u

Kusidama, uživaćete u neta-

knutoj prirodi ove dionice.

Za ovu dionicu potreban je

MTBmodel bicikla, jer se

dugo vozi pomakadamskom

putu kojim je nekada išao

po šinama čuveni voz Ćiro.

Biciklizam je olimpijski sport,

zdrav, aktivan i savremen vid

rekreacije, dok se u zemljama

razvijene privrede promoviše

kao turistički proizvod – kaza-

la je Ana Petrović.

S. D.

ROŽAJE

- U organizaciji Ambasade i Konzulata Crne Gore

u SjedinjenimAmeričkimDržavama, predstavnici NTO Crne

Gore boravili su u Njujorku gdje su predstavili turističku ponu-

du naše zemlje. Prema riječima Amela Dedeića, direktora TO

Rožaje, koji je nastupio u ime NTO, turistička ponuda je pred-

stavljena na glavnoj ceremoniji koja je upriličena povodom

Dana nezavisnosti Crne Gore.

- Na poziv našeg sugrađanina konzula u Generalnom konzu-

latu Crne Gore u Njujorku Amera Cikotića i ambasadora Željka

Stamatovića da na proslavi Dana crnogorske nezavisnosti

predstavimo turističku ponudu naše zemlje, rado smo se

odazvali. Na glavnoj ceremoniji, koja je održana u Bronksu, na

poznatomgolf terenu, u prisustvu više od 300 zvanica, pred-

stavili smo sve turističke ljepote Crne Gore. Bila je to dobra

prilika da prisutne upoznamo i sa turističkimprojektima rožaj-

ske opštine kao što su Hajla - Štedim, Etno-turistički kompleks

„Jela“ i drugimplanovima za razvoj turizma na sjeveru zemlje

- rekao je Dedeić i izrazio zadovoljstvo gostoprimstvomnaših

ljudi koji žive u toj zemlji.

On smatra da je tomposjetomuspostavljena saradnja sa broj-

nomdijasporomu Njujorku, čiji će predstavnici, kako je dogo-

voreno, na poziv NTO CG a u organizaciji konzula Cikotića,

početkom avgusta posjetiti Crnu Goru.

F. KALIĆ

DOGOVORENSASTANAKU

CRNOJGORI:

Sa skupauNjujorku

Amel Dedeić boravio u Njujorku

OljepotamaRožaja

govoriouBronksu

BICIKLJE EKOLOŠKO

PREVOZNOSREDSTVO:

JučeuNikšiću

PutemstarogĆiranadva točka

NIKŠIĆ:

ObilježenMeđunarodni dan bicikla

SJEĆANJA:

Priča o Stani Vujović, koja je nakon balkanskih ratova podizala devetoro djece

Jačaodzlogvakta

Pričali sumi stric i otac da je baba

Stana, kad su već poodrasli, u tim

gladnimdanima na tren razmišljala

da ubije i sebe i djecu. Bilo je

ipak dobrih ljudi, amoja je baba

posebno pamtila tovar žita koji je,

jedne zime, iako i samsiromašan,

donio đeveričićMilo, pa je nekako

pregurala do proljeća – pripovijeda

Radivoje Vujović

Marko i Ilija ostaviše iza sebe brojno potomstvo, među koji-

ma su neki bili istaknuti funkcioneri, ali su svakako najpo-

znatiji jedan od najboljih svjetskih rukometaša Veselin Vujo-

vić i sada pokojni Vaso Noko Vujović, dugogodišnji fudbaler

i kapiten FK „Lovćena“ i internacionalni fudbalski sudija.

Međupotomcimasui

VeseliniNokoVujović

StanaĐurovaVujović

IlijaĐurovVujović

MarkoĐurovVujović