Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Ponedjeljak, 4. jun 2018.

Hronika/Društvo

PODGORICA

–Nevladina

organizacijaCentar za gra-

đanskoobrazovanjepodnio

je inicijativuAgenciji za

sprečavanjekorupcijeda

pokrenepostupakprotiv24

poslanika i poslanice i jed-

noggradonačelnikakoji ni-

jesuu skladu sa zakonom

prijavili tačne i potpunepo-

datkeu imovinskimkartoni-

ma.

KakojenavelaŽeljkaĆetković

iz CGO-a, mediji su objavili

krajemprošlegodinedasupo-

slanici i poslanice vladajuće

koalicije dobili, shodno odluci

koju je potpisao generalni se-

kretar Skupštine Crne Gore,

takozvani dodatakna zaradu.

Početkommaja 2018, kada je

završena predaja i obrada

imovinskih kartona javnih

funkcionera,mediji su, kako je

rekla, ukazali da jedan broj tih

poslanika i poslanica nije

uredno prijavio navedeni do-

datakna zaradu.

- Tragom tih informacija i de-

taljnim uvidom u dostupne

izvještajeoprihodima i imovi-

ni javnih funkcionera za 2017.

godinu,CGOjeutvrdiodaslje-

deći poslanici nijesu dostavili

podatke o navedenoj varijabi-

li: Branimir Gvozdenović,Mi-

odrag Radunović, Obrad Sta-

nišić, Andrija Nikolić, Mirsad

Murić, Ana Nikolić, Maja Ba-

krač, Predrag Sekulić, Željko

Aprcović, Bogdan Fatić, Bran-

ko Čavor, Filip Vuković, Niko-

la Rakočević,MiloradVuletić,

JovankaLaličić,RaduleNovo-

vić, Danijel Živković, Momči-

lo Martinović, Andrija Popo-

vić, Ervin Ibrahimović,

Nedžad Drešević, Mićo Or-

landić, Genci Nimanbegu i

AdrijanVuksanović–navelaje

ona.

Ćetković je u saopštenju napi-

sala i da tadašnji poslanik, a

sadašnji predsjednik opštine

Bijelo Polje Petar Smolović,

pored neprijavljivanja dodat-

ka na zaradu, nije prijavio ni

promjenu funkcije ASK-u na

što je obavezan Zakonom o

sprečavanjukorupcije.

CGO je pozvaoASKda izvrši i

provjeru vjerodostojnosti i

svih drugih izvještaja o priho-

dima i imovini javnih funkcio-

nera i pokrene postupak pro-

tiv svih koji isti još uvijek

nijesupodnijeli.

- Zakon predviđa sankciju u

vidunovčane kazne od 500do

2000 eura za neprijavljivanje

tačnih i potpunih podataka

javnih funkcionera o prihodi-

ma stečenim vršenjem djelat-

nosti. CGO cijeni da je poseb-

no zabrinjavajuće kad zakon

ne poštuju oni koji ga usvajaju

jer se time šalje poruka građa-

nima i građankama da ima

onihkoji su iznadzakona i koji

ne snose odgovornost za svoje

postupke. Imajući u vidu i o

kojem je zakonu riječ, ovimse

šalje i politička poruka o ne-

spremnosti prihvatanja pravi-

la na način da važe podjedna-

ko za političke donosioce

odluke kao i za ostale građane

i građanke. To je zabrinjavaju-

će i ukontekstukontinuiranih

ukazivanja domaćih i među-

narodnih organizacija, a po-

sebno institucija EU, na sve-

pr i sutnu i prož ima juću

korupciju u Crnoj Gori i poli-

tičku zarobljenost institucija -

poručila jeĆetković.

K.J.

ciju ovih planova potrebna

finansijskapodrškaMUP-a.

Unarednomperiodu planirano

je da se kroz finansijsku podrš-

ku OEBS-a izvrši nabavka sof-

tvera za vještačenje mobilnih

telefona – navodi naš sagovor-

nik.

Prema njegovim riječima, cen-

tarisključivopostupapozahtje-

vima Uprave policije, suda i tu-

žilaštva.

-Uzavisnostiodvrstekrivičnog

djelainaredbetužiocaangažuju

se službenici. Svakako da teška

krivična djela i manifestacija

tragova na licu mjesta utiče na

odlukudalićeporedslužbenika

grupe za koordinaciju vršenja

uviđaja, standardizaciju opre-

me i nadzor biti angažovani i

službenici grupe za balistička

ispitivanja ili grupe za DNK

analize ili nekedruge linije rada

Forenzičkogcentra,asveuzavi-

snosti odvrsteposlakoji seuka-

že na terenu - pojašnjava Tom-

čić.

Naš sagovornik navodi da zbog

velikog obima posla u praksi se

skoro nikad ne radi analiza sa-

mo jednog uzorka, već se isto-

vremeno obrađuje veći broj

uzoraka što posljedično uveća-

va vrijeme utrošeno za DNK

analize.

-Međutim, radnanekomsluča-

junepodrazumijevasamovrše-

nje DNK analiza već i pisanje

izvještajaovještačenju,azakoje

je potrebno izvršiti biostatistič-

ki proračun, poređenje sa ba-

zomidrugeaktivnostikakobise

u potpunosti završio jedan slu-

čaj.VrijemetrajanjaDNKanali-

ze uzoraka iz tragova je duže u

odnosunavrijeme trajanjauzo-

rakauzetihodlica.Takođe,ana-

lizetragovainespornihuzoraka

licamoraju da se rade odvojeno

- kazao jeTomčić.

KOIHTRAŽI

Nalicemjesta,kakoističe,njiho-

vi službenici izlaze po zahtjevu

organa policije i pravosudnih

organa, prevashodno za krivič-

na djela iz oblasti krvnih, imo-

vinskihidrugihdelikata,ačesto

se učestvuje u vršenju uviđaja

kadasedogodisaobraćajnanez-

goda.

-Obrojuzaprimljenihpredme-

tajenezahvalnogovoritijerbroj

predmeta svakako ne odslikava

obim posla. Neki predmeti su

manje obimni, a na nekima rad

trajeipo15dana-kazaojeTom-

čić.

Navodi da se dešava da na mje-

sečnomnivou imajumanji broj

zahtjeva i naredbi, ali posla ne

fali.

-OdotvaranjaForenzičkogcen-

tra do danas obimposla se uve-

ćava konstantno, ali je svakako

primjena savremenihmetoda u

pretkrivičnom i dokaznompo-

stupku omogućila kvalitetniji

rad,nesamoorganapolicije,već

i pravosudnihorgana, i doprini-

jela većemprocentu rješavanja

krivičnih djela - zaključio je

Tomčić.

M.LAZAREVIĆ

PODGORICA

– Uokviru

kampanje ,,Budi odgovoran“

prošle sedmice evidentira-

no je 16primjedbi, naosno-

vukojih su izrečene tri nov-

čanekazneodpo200eura.

AgencijaMina bIznis prenosi

dasuinspektorisapo200eura

kaznili kafanu bez imena u

Podgorici i prodavnicu ,,Haj-

dana“ u Šavniku, jer nijesu

imali odobrenje za rad. Istim

iznosom kažnjena je prodav-

nica brze hrane u podgorič-

kom naselju Stari aerodrom

zbog neizdavanja fiskalnih ra-

čuna.

Kontrolom firme Hidrocop

utvrđeno jeda radnicimanije-

su isplaćene zarade, zbog čega

je poslodavcu ostavljen rok da

otkloni utvrđenu nepravil-

nost.

Prilikom kontrole firme ,,Ko-

privica“ iz Podgorice utvrđe-

no jeda jepodnosilacprigovo-

ra samovoljno napustio radno

mjesto, zbog čega je inspekto-

rimadatdokazda jeonupozo-

ren o postojanju razloga za ot-

kaz.

-Kako jeugovororadunasna-

zi, prijava na osiguranje aktiv-

na, radna knjižica nije zaklju-

čena,nemaodlukeoprestanku

radnog odnosa, niti zahtjeva

podnosioca za njegov presta-

nak, utvrđeno je da radni od-

nos nije prestao, niti je posto-

jala obaveza poslodavca da

vrati radnu knjižicu - navede-

no je uodgovoruna prijavu.

Inspektorinijesumogliobavi-

ti kontrolu ugostiteljskog

objekta ,,SFRJ“ u Ulcinju, lo-

kala ,,Maša“ uNikšiću i frizer-

skog salona ,,Senada“ u Pod-

gorici, jer su objekti bili

zatvoreni.

Nepravilnosti nijesu utvrđene

prilikom kontrole prodavnice

IdeauHercegNovom, restora-

na ,,A&D“ i poslovnice M-tela

uBaru, brzehrane ,,Marc“ i ka-

fića,,Unico“uPodgoriciipeka-

re ,,Dan i noć“ uBeranama.

Od16prijava, koliko jeevidenti-

rano od ponedjeljka, jedna nije

dobila odgovor, a odnosila se na

uništavanjezelenepovršine.

Kampanju ,,Budi odgovoran“

krajemdecembra2013.godine

pokrenuli su Ministarstvo fi-

nansija i Kancelarija Progra-

ma Ujedinjenih nacija za ra-

zvoj (UNDP) u Crnoj Gori s

ciljem da doprinese jačanju

svijesti javnosti i većemuklju-

čivanjugrađanauborbi protiv

sive ekonomije.

Projekat omogućava građani-

ma da jednostavno i brzo uka-

žu na nepravilnosti, poput ne-

izdavanja fiskalnih računa,

rada na crno ili kršenja potro-

šačkih prava i pomognu nad-

ležnim institucijama da se što

uspješnije izbore sa sivom

ekonomijom.

Građanima su ostavljene na

raspolaganje tri opcije, da pri-

jave uočene nepravilnosti pu-

tem mobilne aplikacije Budi

odgovoran,

websajtawww.bu

-

diodgovoran.me

i kol centara

Poreske uprave na broj 19707

ili Uprave za inspekcijske po-

slove 080555 555.

K.J.

Centar za građansko obrazovanje podnio inicijativu Agenciji za sprečavanje korupcije

Tražesankcijezaposlanike

koji nijesuprijavili prihode

Izrečene tri kazneodpo200eura

U okviru kampanje „Budi odgovoran“ prošle sedmice zabilježeno 16 primjedbi

enomza ubistvo sugrađanina

spredsudom

U Forenzičkom centru rade 54 službenika, od čega je

38 sa visokom stručnom spremom i potrebnim kvali i-

kacijama i dodatnimobrazovanjem stečenim za radna

mjesta koja pokrivaju. U pitanju su biolozi, molekularni

biolozi, hemičari, tehnolozi, mašinski inženjeri i sl. Centar

ima 12 službenika laboranata i kriminalističkih tehniča-

ra sa srednjim stručnimobrazovanjem i dva službeni-

ka namještenika operatera.

Zaposlena54službenika

ŽeljkaĆetković

koji je, zbog teških tjelesnih

povreda, deset dana nakon

udesa preminuo u Klinič-

komcentruCrneGore.Pre-

ma navodima optužnice,

Pupović je nakon svađe sa

Vasilijem Boškovićem

ispredkafea ,,Barka“ ušaou

svoj automobil ,,alfa ro-

meo“ i velikom brzinom

krenuo prema restoranu

,,Amfora“. Višeputa se zau-

stavljaokrećućisenaglona-

prijed-nazad, nasrćući na

Boškovića u namjeri da ga

udari. U jednom trenutku

sevratio ispred lokala ,,Bar-

ka“ gdje ga je Škerović opo-

menuo zbog ponašanja.

Bošković je naglo usmjerio

automobil prema Škerovi-

ćuiudariounjega. Škerović

je od silineudara završiona

haubi automobila.

M. L.

ZoranTomčić