Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Ponedjeljak, 4. jun 2018.

Hronika/Društvo

PODGORICA

–Nekadsudo-

stignuća forenzičarabilados-

tupnanamalimekranimau

čuvenimameričkimserijama,

adanas sudiosvakodnevnog

rada istražiteljaudanilovgrad-

skomForenzičkomcentru

UpravepolicijeMUP-a.

Tu se svakodnevnomikro-

skopski ispituju tragovi izuzeti

samjesta zločina, radeDNK

profili, ispitujuolupine od za-

paljenihvozila, oružja, vješta-

či droga... Nema uviđaja koji

može da prođe bezmomaka u

bijelomjer sve počiva upravo

na pronađenimtragovima koji

kasnije u sudnici postajuneo-

borivi dokazi.

NačelnikCentraZoranTom-

čić kaže da su izgradili reputa-

cijukojamože da parira i veli-

kimsvjetskimcentrima.

-Službenici Forenzičkog cen-

tra doprinose rasvjetljavanju

velikog broja teškihkrivičnih

djela i upravomaterijalni tra-

govi izuzeti s licamjesta, koje

oni vještače, su jedanoddoka-

za na osnovukojih se osuđuju

lica optužena za ubistva, dru-

ge krvne delikte, razbojniš-

tva...

O tome najbolje svjedoče

brojke.

Prošle godine urađeno je

110.457 analiza, dok je samo za

trimjeseca ove godine obrađe-

no 6.053 uzorka i urađeno

28.984 analize –pojašnjava

Tomčić.

ANALIZE

Forenzički centar koji već de-

set godina pomaže da se otkri-

ju počinioci najtežih krivičnih

djela podijeljen je u 12 grupa i

to grupu za balistička, daktilo-

skopska, hemijska ispitivanja,

grupa za DNK analize, grupa

za ispitivanje rukopisa i doku-

menata,grupazaGSRispitiva-

nja, grupa za koordinaciju vr-

šenj a uv iđa j a , grupa za

utvrđivanjeuzrokakodpožara

i eksplozija, grupa zamehano-

skopska ispitivanja, kao i gru-

pe za digitalnu, audio-video

tehniku,ispitivanjeinformaci-

onih tehnologija i grupa zapo-

stupanje sa dokaznimmateri-

jalom, forenzičku analitiku i

kontrolukvaliteta.

Zoran Tomčić za Pobjedu isti-

če da je svaka linija rada u Fo-

renzičkom centru kadrovski i

tehničkiosposobljenadaodgo-

vori i pruži pomoć u zavisnosti

od vrste posla koji bi se ukazao

na terenu.

-Svakodnevnoseuvećavaobim

posla u centru, pogotovo na

grupi zaDNKanalize, grupi za

hemijskaispitivanjakaoigrupi

za daktiloskopska isptivanja -

kazao jeTomčić.

On navodi da su svi službenici

prvo prošli obuke za određenu

liniju rada na koju su raspore-

đeni u skladu sa važećim pro-

cedurama.

REZULTATI

Tomčić dodaje da je broj za-

htjeva za različite vrste ispiti-

vanja u stalnom porastu, a po-

gotovo zaDNKanalize.

- O ovome najbolje govori po-

datak da je 2017. godine Foren-

zički centar odgovoriona 7.596

zahtjevainaredbiorganizacio-

nih jedinica Uprave policije i

pravosudnih organa uz visok

stepen efikasnosti u radu, što

predstavlja visok procenat u

rasvjetljavanju krivičnih djela.

Pomoću identifikacionih me-

toda rada u centru kroz sarad-

nju sa kriminalističkom tehni-

kom na terenu u proteklom

periodu rasvijetljeno je više

krivičnih djela teško ubistvo,

ubistvo, razbojništvo i teška

krađa –ističeTomčić.

On naglašava da Ministarstvo

unutrašnjihposlovastalnoradi

na osavremenjavanju opreme

Forenzičkog centra, te i da suu

aprilu prošle godine nabavili

novi MBIS sistem za elektron-

sku pretragu tragova papilar-

nih linija.

- Njegovom upotrebom već su

ostvareniodličnirezultatikroz

direktne identifikacije izvrši-

laca krivičnih djela ubistvo,

razbojnišvo i teška krađa. Ov-

dje je bitnonaglasiti da kada su

forenzička naučna dostignuća

u pitanju i forenzička oprema,

potrebna je stalna edukacija

kadra u cilju praćenja naučno

tehničkih dostignuća kao i na-

bavka nove opreme – dodaje

Tomčić.

Kako je kazao, u prvoj polovini

2016. godine posredstvom

nadležne službe Ministarstva

unutrašnjih poslova nabavljen

je novi uređaj-genetički anali-

zatorzapotrebegrupezaDNK

analize.

CILJEVI

Ali, naglašava da u centru već

imaju nove ciljeve – tehničko

opremanje i osavremenjavanje

procesa rada na grupi za ispita-

vanje informacionih tehnologi-

ja.Tomčić ističeda jeza realiza-

PODGORICA

–Suđenje

MilanuPupoviću izBara,

koji se tereti zaubistvo

sugrađaninaMilanaŠke-

rovića, prijedvije godine,

nastavlja sedanas pred

Višimsudom. Proces vo-

di sudijaPredragTabaš.

Pupovićse teretida je1. no-

vembra 2016. godine auto-

mobilom udario Škerovića

Nastavlja se suđenje optu

Pupovićdan

Prostorijezaanalizu

Izuzetipredmetipostajuneoborividokazi

Za tri mjeseca u Forenzičkomcentru obrađeno 6.053 uzorka i urađeno 28.984 analiza

Kadkrozmikroskop

forenzičari nađukrivca

HERCEGNOVI

–Postroje-

nje zaprečišćavanjeotpad-

nihvodauMeljinamaveć

godinu jeu testnoj fazi, a s

vremenanavrijeme građa-

ni su suočeni saneprijat-

nimmirisima.

Po riječima direktorice

Društva za izgradnju vodo-

vodne i kanalizacione infra-

strukture Jelene Đaković,

oni nastaju zbog procesa ae-

racije koja se dešava na po-

strojenju.

- Mislim da smo ovaj pro-

blem prevazišli i da ih više

neće biti. Zato smo i angažo-

vali konsultante iznjemačke

firmeEWECkoji sutu15da-

na i unaredna četirimjeseca

trebalo bi da pomognu u

funkcionisanju postrojenja.

Riječ je o firmi koja izgrađu-

je i održava 90 odsto postro-

jenja u Njemačkoj. Nju je

KFWbanka angažovala kao

neku vrstu donacije da bi

nam pomogla u upravljanju

postrojenjem, pogovoto to-

kom sezone – kazala je Đa-

ković.

Dnevni dotoci su između

5.000 i 15.000 kubika, a veće

količine se očekuju tokom

sezone.

-To je ta testna fazakoja ida-

lje traje da bi se uslovi u pot-

punosti ispunili za biološki

proces, eliminisanje nepri-

jatnih mirisa i eliminisanje

mulja. Tek sada se svi para-

metri postavljaju kako bi se

kompletan tehnološki pro-

ces, od ulaska do izlaska iz

postrojenja odvijao bez pro-

blema –navela jeĐaković.

Postrojenje zaprečišćavanje

otpadnih voda koštalo je 8,8

miliona eura, a radove je

izvodila turska firma Mas –

Gintaš. U njemu se generišu

otpadne vode iz većeg dijela

Igala, Tople, HercegNovog i

Savine.

Đaković nije navela kada će

kolektor sa rivijere biti pri-

ključenna fabriku, jer jeu to-

kuprocedura primopredaje i

tehničkog pregleda kolekto-

ra i pumpnih stanica.

Ž.K.

HERCEGNOVI:

Postrojenje za tretman otpadnih voda

Njemački eksperti pomažuuupravljanju

Pomoću identi kacionihmetoda rada u centru

kroz saradnju sa kriminalističkom tehnikom

na terenu u proteklomperiodu rasvijetljeno

je više krivičnih djela teško ubistvo, ubistvo,

razbojništva i teške krađe –ističe Zoran Tomčić

Pretragupapilarnih linija savremenimuređajima

Podmikroskopomi psihoaktivne supstance

ARHIVA POBJEDE