Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ponedjeljak, 4. jun 2018.

Ekonomija

Javno preduzećeMorsko dobro kontroliše plaže

Opomena zakupcima

koji nijesupripremili

kupališta za sezonu

Zakupci su, što se tiče pripreme

za novu sezonu, shodno ugovoru

potpisanomsaMorskimdobrom,

dužni da pripreme kupališta i

omoguće njihovo korišćenje

PODGORICA

Služba za

kontroluJavnogpreduzeća

Morskodobro svakodnevno

obilazi zonumorskogdobra

na teritoriji svih šest pri-

morskihopština, evidentira

eventualnenepravilnosti i

prosljeđuje ihUpravi za in-

spekcijskeposlove.

Predstavnici Morskog dobra

kazali su da u toku turističke

sezone žalbu ili uočenu nepra-

vilnost turistimoguuputiti po-

zivomna080001300,odnosno

broj kol centra Nacionalne tu-

rističke organizacije (NTO).

- Na osnovu izvještaja o aktiv-

nostima Morskog dobra to-

kom turističke sezone za

prošlu godinu, u periodu naj-

veće koncentracije turista na

crnogorskimplažama, u julu i

avgustu, žalbe su se najviše

odnosile na neoslobođenost

kupališta od plažnog mobili-

jara i na postavljanje i upotre-

bu skutera u neposrednoj bli-

zini kupališta - rekli su iz

Morskog dobra agenciji Mi-

na-biznis.

Zakupci su, što se tiče pripre-

Iz Morskog dobra su naveli da su ta kompanija i Institut za

biologijumora iz Kotora 25. maja realizovali prve aktivnosti

sakupljanja i selektovanja otpada iz mora sa izabranih plaža,

u okviru projekta Welcome, Interreg IPA programa prekogra-

nične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru.

- Akcije sakupljanja i selektovanja otpada sprovode se po

unaprijed de inisanim transektima na djelovima Velike

plaže u Ulcinju, Bečićke plaže u Budvi i plaže Igalo u Herceg

Novom, predstavljaju prve u nizu akcija koje će biti realizova-

ne šest puta tokom realizacije projekta - naveli su iz Morskog

dobra.

Sakupljanjeiselekcijaotpada

me za novu sezonu, shodno

ugovoru potpisanom sa Mor-

skim dobrom, dužni da pri-

preme kupališta i omoguće

njihovo korišćenje od 1.maja.

- Veliki broj zakupaca je to i

učinio, a onima koji nijesu,

upućena jepismenaopomena

- dodali su iz kompanije.

Oni su, popitanjuvećeuređe-

nosti plaža i obalne infra-

strukture naveli da je, u duhu

društveno odgovornog poslo-

vanja i brige o bezbjednosti

kupača, nedavno uređeno ku-

palište Pizana kao nezaku-

pljenog dijela crnogorske

obale, gdje je angažovana spa-

silačkaslužba,postavljenebo-

ve i kante za otpatke.

- Kroz saradnjuMorskog do-

bra i opštine Bar, krajemapri-

la nastavljena je izgradnja še-

tališta Žukotrlica u Baru, te

postavljanje betonskih ploča i

ambijentalno uređenje tog

primorskognaselja - naveli su

izMorskog dobra.

Morsko dobro je, saglasno

propisanim uslovima i rješe-

nju Agencije za zaštitu priro-

de i životne sredine, a u svrhu

što kvalitetnije pripreme za

ljetnju turističku sezonu,

kompletiralo akciju prehra-

njivanja plaža pijeskomna te-

ritoriji opštine Herceg Novi,

od250metara kubnih.

- U toku je proces prehranji-

vanja pijeskom kupališta u

Kotoru, gdjećebiti nasuto 162

metra kubna, nakon čega će

iste aktivnosti nastupiti uTiv-

tu, gdje je planirano 100 kubi-

ka - precizirali su iz tog pre-

duzeća.

K. J.

Tragompripremljenih izmjena Zakona o sprečavanju

Vještose

krijupravi

vlasnici

firmi

U Poreskoj upravi kažu da će biti spremni z

elektronska baza u kojoj će se čuvati podac

poslanik Aleksandar Damjanović smatra d

suštinski ništa neće promijeniti i da će se i d

PODGORICA

Registar

stvarnihvlasnika firmi, od-

nosnopravnih lica, za godi-

nu i po trebalobi da formira

Poreskauprava. Topredvi-

đaju izmjeneZakonao spre-

čavanjupranjanovca i finan-

siranja terorizma, koji jeu

skupštinskoj proceduri, ali i

namećupitanjeda li će sena-

kon toga znati ko stvarno

stoji iza firmi čiji suvlasnici

upapirima fiktivni, odnosno

koje suregistrovanena tuđa

imena.

Precizan odgovor na ovo pita-

nje iz nadležnih institucija za

sada je nemoguće dobiti jer ni

zakonjošnijeusvojen,adetalje

će precizirati podzakonska ak-

ta koja će biti donesena na-

knadno. U opoziciji, međutim,

ne očekujuda će se razotkriva-

tistvarnivlasnici,bezobzirana

zakon, a ekonomski analitičari

upozoravaju da je to i pravno

delikatno.

Javna je tajna da sumnoge fir-

me registrovane na fiktivne

vlasnike iza kojih se sakrivaju

stvarni - nerijetko političari,

direktori državnih firmi, be-

zbjednosno interesantne oso-

be…

SPREMIĆEMOSE

U Poreskoj upravi, koja treba

da formira registar stvarnih

vlasnika, Pobjedi su kazali da

očekuju, imajući uvidurokove

koje je ostavio zakon, da će biti

spremni.

- Registar stvarnih vlasnika bi-

će elektronska baza u kojoj će

se čuvati tačni podaci o stvar-

nimvlasnicimaradiobezbjeđe-

nja višeg nivoa pravne zaštite,

transparentnosti i integriteta

poslovnog ambijenta prilikom

uspostavljanjaposlovnihodno-

sa. Uspostavljanjem registra

omogućiće se pristup relevan-

Prekinuta kontaktnamreža na pruzi Beograd – Bar

Kvar otklonjen, vozovi

krenuli poslijepet sati

PODGORICA

Međunarodni saobraćaj na

pruzi Beograd – Bar u nedjelju ujutru bio je

prekinut zbog kidanja kontaktne mreže u

Bratonožićima na izlasku iz Podgorice, ali je

kvar otklonjen i vozovi opet saobraćaju. U

saopštenju Željezničke infrastrukture i Želje-

zničkog prevoza Crne Gore piše da je juče u

7:30 sati došlo do kidanja kontaktne mreže u

dužini od 50metara i polomljen je pantograf.

- Ovaj događaj izazvao je i prekid saobra-

ćaja lokalnog voza iz Bijelog Polja, koji je

zaustavljen u Kolašinu i lokalnog voza iz

Bara, koji je zaustavljen u Trebaljevu - piše

u saopštenju.

K. J.

Krajemaprila

nastavljena je

izgradnja šetališta

Žukotrlica uBaru, te

postavljanje beton-

skihploča i ambijen-

talnouređenje tog

primorskog naselja

tnim podacima za potrebe

utvrđivanja i provjere identite-

ta klijenata od strane obvezni-

ka, kao i preduzimanjamjera iz

oblasti sprečavanjapranjanov-

ca i finansiranja terorizma od

stranenadzornihorgana,sudo-

va, tužilaštva i ostalih instituci-

ja – objasnili su u Poreskoj up-

ravi.

Napitanje ima li procjenekoli-

ko u ovommomentu ima firmi

koje su registrovane na tuđa

imena, čiji vlasnici na papiru

nijesu i stvarni, u Poreskoj up-

ravi kažu da se u Centralnom

registru privrednih subjekata

vodi evidencija o zvaničnim

vlasničkim strukturama pri-

vrednihdruštava.

- Evidencija se vodi na osnovu

osnivačkih akata i ostale regi-

stracione dokumentacije, pa u

skladusapostojećomlegislati-

vom ovlašćena lica nemaju

obavezu identifikovanja stvar-

nih vlasnika. Upravo iz tog ra-

zloga javila se potreba uspo-

stavljanja posebnog registra u

kojem će se voditi podaci o

stvarnoj vlasničkoj strukturi.

To će doprinijeti efikasnijem

sprečavanju pranja novca, ot-

krivanju i suzbijanju i ostalih

krivičnih djela u privrednom

sistemu – smatraju u Poreskoj

upravi, koja je u sastavuMini-

starstva finansija.

Oni objašnjavaju da se zakon

mijenjadabi se ispunili predu-

slovi iz pregovaračkog proce-

sa, uskladili nacionalni propisi

sa EU, odnosno Direktivom

Evropskogparlamenta i Savje-

ta 2015/849 o sprečavanju ko-

rišćenja finansijskog sistemau

svrhupranjanovca i finansira-

nja terorizma.

- IzmjenamaZakona o spreča-

vanjupranjanovcaučlanu21a,

21 b i 21c predviđeno je uspo-

stavljanjeregistrastvarnihvla-

Aleksandar

Damjanović

Sutomore