Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Ponedjeljak, 4. jun 2018.

Politika

PODGORICA

– Opozicija jedoživje-

la fijaskona lokalnimizborimauCr-

noj Gori zbogprevelikogbroja lista,

lošihkadrovskihrješenja,međusob-

nih svađa i lošekampanje, što jedalo

veliki broj apstinenata–kazao je za

PobjeduBorisRaonić, predsjednik

Građanske alijanse.

On je, komentarišući krah opozicije na

lokalnim izborima, rekao da opozicio-

nari koji su dobili zanemarljivu podrš-

ku „ne treba da nude ostavke, već samo

da tiho, sa partijama koje vode,

nestanu sa političke scene“.

-Oninitiimajupodršku,niti

donose novi kvalitet, već

su partije osnivali zarad

neostvarenihambicija,a

pri tome su rasuli ključ-

ne glasove u nekim op-

štinama. Oni sa uteme-

ljenjemtreba da ponude

ostavke i omoguće sa-

radnju na ideološkim i

programskim osnovama

unutar opozicije, lišenu

ličnih pizmi i svađa –

kazao jeRaonić.

On je, na pitanje koje poteze opozicije

treba očekivati nakon neuspjeha na lo-

kalnimizborima, rekao da je „opozicija

već uradila ono štonije trebalo“.

- Počela su međusobna osuđivanja,

umjesto pružanja ruke, bez čega nema

uspjeha. Odbila je da preuzme odgo-

vornost, već se krenulo sa idejama ve-

zanimzaproteste inepriznavanje izbo-

ra. Pojedine priče o sopstvenom rastu,

kao kada fudbaler čiji timdoživi fijasko

nameču, kažeda jedaogol višenegona

prethodnoj utakmici –kazao jeRaonić.

Komentarišući najavu DF-a,

SDP-a i Demosa da će pre-

kinuti bojkot i vratiti se u

Skupštinu, Raonić je

kazao da je „bojkot

parlamenta bio po-

grešanpotez“.

- Bojkot nije dao re-

zultate, pa jepovratak

u Skupštinu pametan

potezkoji ćeomogućiti

ne samo stabilnost i na-

stavak reformi u državi,

već i pritisak na vlast, ot-

krivanje njihovih loših

poteza i, na kraju, bolju

vidljivostnjihovihaktivno-

sti – rekao jeRaonić.

On je istakaoda jenaj-

veće iznenađenje

lokalnih izbora ve-

liki broj apstinena-

ta.

- Izašlo jena izbo-

re skoro pa deset

odstomanje bira-

ča i upravo je to

najveće iznena-

đenje – kazao je

Raonić.

Komentarišući

izborni rezul-

tatDPS-a,Ra-

onić je ka-

zao da je DPS sa svojim partnerima

ukupno dobila manje glasova nego na

prethodnim predsjedničkim, parla-

mentarnim i lokalnim izborima, ali je,

kakojerekao, dobar izborni inžinjering

učinio da se na kraju dođe do ovakvog

rezultata.

- DPS je ostvarila za oko 500 glasova

manje nego na parlamentarnim, zna-

čajno više od hiljadu nego na prethod-

nim lokalnim i predsjedničkim izbori-

ma. Dakle, opozicija je DPS -u

omogućila ovakav trijumf, a ne kvalitet

rada lokalne vlasti, dobar program ili

kvalitetni kadrovi koji su ponuđeni –

dodao jeRaonić.

Opozicija je na lokalnim izborima 27.

maja doživjela fijasko u svim opština-

ma, posebnouPodgorici gdje jeDPS sa

koalicionim partnerima osvojila apso-

lutnu vlast. Za opoziciju je poguban i

rezultat u Kolašinu, gdje su izgubili

vlast kojusuobavljali uprethodne četi-

ri godine. Zbog takvog kraha jedino je

predsjednikUjedinjeneCrneGoreGo-

ran Danilović preuzeo odgovornost i

podnio ostavku. Poslanički mandat je,

ipak, zadržao.

Ostali opozicioni lideri nijesu ni pomi-

slili omogućnosti danapravesličanpo-

tez. Priznali su da nijesu zadovoljni iz-

bornimrezultatom, ali sutražili alibi za

poraz, optužujući političke protivnike

za ucjene i pritiske tokomizbornog da-

na. Oni sa najlošijim izbornim rezulta-

tom, SDPiDemos, odnosnoRankoKri-

vokapić i Miodrag Lekić, odlučili su da

prekinu bojkot i da se vrate u Skupšti-

nu. Pridružiće im se u skupštinskim

klupama iDemokratski front, ali nakon

što jedan od njegovih lidera, Milan

Knežević,odslužičetvoromjesečnuka-

znuuspuškomzatvoru.DF

jekaoopci-

ju daljeg političkog djelovanja opozici-

je ponudio proteste, ali o tome još nije

saopštilastavnijednaopo-

ziciona partija. Za sada

van parlamenta ostaće De-

mokrate i Ura,

dok se još ne

zna šta ćeodluči-

ti poslanici SNP-a, s

obzirom na to da partij-

ski vrh nema uticaj na njihove

odluke.

I.K.

ULCINJ

-Gotovočetirimje-

secanakonodržavanja lokal-

nih izbora, uUlcinju jeu su-

botupotpisan sporazumza

vršenjevlasti.

Unovoj lokalnoj upravi nalazi-

ćeseDemokratskapartijasoci-

jalista, Forca, koalicija ,,Probu-

di se Ulcinju“, koju predvodi

Demokratska partija i Demo-

kratskaunijaAlbanaca,teSoci-

jaldemokrate i Bošnjačka

stranka.

Te partije imaju u opštinskom

parlamentu 30 od ukupno 33

odborničkamanadata.

Prije 15 dana za predsjednika

opštine Ulcinj je izabran Ljoro

Nrekić izDPS-a.

R. P.

PODGORICA

- Skupština

CrneGore, na sjednici koja

počinje 18. juna, razmatraće

prijedlogeodlukaoupućiva-

njudo40pripadnikaVojske

CrneGoreumeđunarodnu

misijuuAvganistanu i dva

štabnaoficiraumisijiKFOR

naKosovu.

Prijedloge ovih odluka utvr-

dio je Savjet za odbranu i be-

zbjednost početkomfebruara,

a skupštinski Odbor za be-

zbjednost i odbranu ih je po-

držao 13.marta.

Savjet je tada konstatovao da

se na međunarodnim vojnim

vježbamaunapređujesposob-

nost i razvijapovjerenjemeđu

članicama NATO-a, partner-

skimdržavama i državama re-

giona.

Navodi se da za VCG učešće u

misijama znači razvoj intero-

perabilnosti i sposobnosti, sti-

canje novih znanja i naučenih

lekcija, koji se kasnije primje-

njujuuobuci jedinica.

-UVCGveć imamooko24od-

sto pripadnika koji su bili an-

gažovani unekoj odmisija, što

je doprinijelo da proces dosti-

zanja interoperabilnosti i ra-

zvoja sposobnosti bude brži i

efikasniji - kaže se u obrazlo-

ženjuodluka.

Sjednici Odbora za bezbjed-

nost i odbranu, umartu, prisu-

stvovali su ministar odbrane

Predrag Bošković i vršilac

dužnosti načelnika General-

štaba IlijaDaković.

Članovi Odbora su informisa-

ni o planiranim aktivnostima

u domenu angažovanja pri-

padnikaVCGisaradnjesapar-

tnerima u međunarodnoj mi-

siji „Resolute Support (RS)“ u

Avganistanu.

-Tokomdiskusijeposebnapa-

žnja je bila posvećena pitanju

političko bezbjednosne situa-

cijenaovompodručju,zadaci-

ma pripadnika crnogorskog

kontingenta na dužnostima

kojeseodnosenazaštitutimo-

va zaobuku, savjetovanje i po-

moć Nacionalnim snagama

bezbjednostiAvganistana,kao

i poslovima koji se obavljaju u

štabovima misije „Resolute

Support“- saopšteno je iz par-

lamenta.

Uvažavajući dosadašnje isku-

stvo u navedenoj misiji, koja

predstavlja formalni nastavak

misije ISAF, a u kojoj su pri-

padnici VCG učestvovali od

2009. godine, članovi Odbora

su ocijenili da su na najbolji

način valorizovana stečena

znanja i postignuti visoki re-

zultati rješavanjem komplek-

snih zadataka i uz potpunu

primjenu pravila angažovanja

i nacionalnihograničenja.

Odbor je upoznat sa manda-

tom i ciljevima međunarodne

misije KFOR na Kosovu u ko-

joj bi, saglasno postojećimka-

pacitetima i obimu preuzetih

međunarodnih obaveza, uče-

stvovala do dva pripadnika cr-

nogorske vojske uz moguć-

nost rotacije.

Članovi Odbora su apostrofi-

rali značaj čvrste opredijelje-

nosti Crne Gore ka pružanju

konkretnogdoprinosa jačanju

mira i bezbjednosti u svijetu,

cijeneći da će pridruživanje

članice sa Zapadnog Balkana

KFOR-u pomoći povećanju

stabilnosti u regionu.

R. P.

Potpisansporazumo

vršenjuvlasti uUlcinju

Raonić:

Lošakadrovska

rješenja imeđusobne

svađevodili porazu

Predsjednik Građanske alijanse ocijenio da je

opozicija na lokalnim izborima doživjela jasko

Parlament o učešću umisijama 18. juna

Razmatraju

upućivanje

40 vojnika

BorisRaonić

UVCG ima oko 24

odsto vojnika koji

subili angažovani

unekoj odmisija,

što je doprinijeloda

proces dostizanja

interoperabilnosti i

razvoja sposobnosti

bude brži i e kasniji

VojskaCrneGore