Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Politika

Ponedjeljak, 4. jun 2018.

Ministar vanjskih poslova uoči godišnjice

učlanjenja naše zemlje u Alijansu

Darmanović:

Kontrola

crnogorskogneba

jekonkretanbenefit

članstvauNATO

Đukanović

sačelnicima

NATO-a i EU

PODGORICA

Predsjednik

Crne Gore Milo Đukanović

otputovaće danas u dvod-

nevnu posjetu Briselu, gdje

će imati susrete sa najvišim

zvaničnicima NATO-a i EU.

Kako je najavila Služba za

informisanje predsjednika

Crne Gore, Đukanović će

odmah po dolasku, dan

uoči godišnjice prijema

Crne Gore u NATO, raz-

govarati sa generalnim

sekretarom Jensom Stolte-

nbergom.

Istoga dana će imati susret

i sa visokompredstavni-

comEU za spoljnu politiku

i bezbjednost Federikom

Mogerini.

Predsjednik će u utorak, 5.

juna, imati odvojene susre-

te sa predsjednikomEvrop-

skog savjeta Donaldom

Tuskom, predsjednikom

Evropske komisije Žan Klod

Junkerom i predsjednikom

Evropskog parlamenta

AntoniomTajanijem.

Prvu posjetu nakon inaugu-

racije predsjednik Đukano-

vić će iskoristiti za upozna-

vanje najviših briselskih zva-

ničnika sa aktuelnim kreta-

njima u Crnoj Gori i regionu,

kao i za razmjenumišljenja

o perspektivi integracionih

procesa i daljim izazovima

na tomputu - navodi se u

saopštenju.

Mr. J.

Zamjenik premijera Bugarske i ministar

odbrane Krasimir Karakačanov

Uspjeh jepostaviti

Zapadni Balkanu

fokusEU

PODGORICA

Zamjenik

predsjednika Vlade i mini-

star odbrane Bugarske

Krasimir Karakačanov kaže

da je nedavno održani samit

u So iji pokazao da je zajed-

nička želja da sve zemlje

Zapadnog Balkana budu

prihvaćene u EU i NATO. U

razgovoru za Pobjedu, Kara-

kačanov ističe i da prepreka

u tomprocesumogu biti

stavovi pojedinih evropskih

zemalja.

– Bugarska vlada vrlo aktiv-

no radi na tome da

da konkret-

ne smjernice za evropsku

perspektivu svih zemalja

Zapadnog Balkana. To će biti

naša politika, ne samo za vrije-

me predsjedavanja Savjetom

EU, već ćemo i nakon tog peri-

oda nastaviti sa istompoliti-

kom - rekao je Karakačanov.

Dodaje da su sa Austrijom i

Rumunijom, koje će preuzeti

predsjedavanje EU u narednih

šest mjeseci, bugarske vlasti

već obavile razgovore kako bi

i ove zemlje u svoju agendu

stavile pristupanje Zapad-

nog Balkana EU.

Govoreći o

rezultatima za vrijeme bugar-

skog predsjedavanja, koje je

završeno 1. juna, Karakačanov

kaže da se za šest mjeseci ne

mogu postići čuda.

– Ne možemo da očekujemo

čuda za šest mjeseci, ali biti

prva balkanska zemlja koja je

preuzela predsjedavanje EU i

stavila u fokus Zapadni Balkan

kada je u pitanju pristupanje

EU – to jeste uspjeh – navodi

bugarski diplomata.

Očekuje da će i za vrijeme

austrijskog predsjedavanja

Balkan biti u fokusu.

– Ako situaciju na Balkanu

moramo da objašnjavamo

Danskoj, Švedskoj, Norveš-

koj, Austriji ne moramo, ona

odlično razumije stanje ovdje.

Naša vlada je već razgovarala

sa austrijskom i oni su iska-

zali nedvosmislenu posveće-

nost ovom regionu. Nakon

Austrije, imamo Rumuniju i

Hrvatsku i uvjeren samda

će obje zemlje nastaviti naše

prioritete jer su bliski regio-

nu i vjerujemda će podržati

zemlje Zapadnog Balkana na

njihovomputu ka EU – istakao

je bugarski ministar.

U susret godišnjici crnogor-

skog članstva u NATO, Kara-

kačanov kaže da takva odluka

naše zemlje treba da posluži

za primjer i drugimbal-

kanskimdržavama.

– Bez sumnje,

mogu da kažem

da je crnogor-

sko članstvo

u NATO

neupitni

faktor sta-

bilnosti za region Balkana.

To je dobar primjer za ostale

države, Bosnu Hercegovinu,

Makedoniju, Srbiju. Ovdje

ne govorimo o sposobno-

stima crnogorske vojske jer

je crnogorska vojska mala,

govorimo principima, ali

i bene itima od članstva u

Alijansi – rekao je Karakača-

nov. Kad su u pitanju spo-

ljašnji uticaji, Karakačanov

vjeruje da se previše govori

o ruskomuticaju. Mnogo je

opasniji, dodaje on, radikalni

islam, koji je takođe prisutan

na Balkanu.

– Mislimda smo previše

iksirani za ruski uticaj. On

je prisutan u Crnoj Gori 300

godina i važno je razdvojiti

istorijske epohe. Zahvaljuju-

ći ruskomuticaju Crna Gora

je bila jedina zemlja koja nije

bila pod turskom vlašću i

zahvaljujući ruskim intere-

sima zemlje kao što su Crna

Gora, Srbija, Bugarska su

oslobođene otomanske vla-

sti. Ali to nije ometalo našu

evro-atlantsku perspektivu.

Mislimda se previše govori

samo o ruskomuticaju,

zanemarujući i druge uticaje

koji postoje i koji su opasniji,

kao što je radikalni islam

– rekao je sagovornik Pobje-

de. Na pitanje da li radikalni

islam ima uporište na Balka-

nu, kaže da opasnost svaka-

ko postoji.

– U Crnoj Gori nema upo-

rište, ali na Zapadnom

Balkanu ima, u BiH, recimo,

Makedoniji, Kosovu, Albaniji

i Sandžaku, koji djeluju kroz

različite fondacije koje su

negdje i dio vlasti. Rusiju

kritikujemo zbogmanjka

slobode medija, manjka

demokratije i evropskih

vrijednosti, a kada govorimo

o radikalnom islamu vidimo

da on nema veze sa slobo-

domgovora, demokratskim

vrijednostima, već ima veze

sa uništavanjem vrijednosti

koje smo gradili tako dugo –

ističe Karakačanov.

Jovana ĐURIŠIĆ

RAZGOVOR

Kad su u pitanju spoljašnji

uticaji, Karakačanov vjeruje

da se previše govori o ruskom

uticaju. Mnogo je opasniji,

dodaje on, radikalni islam, koji

je takođe prisutan na Balkanu

PODGORICA

ČlanstvoCr-

neGoreuNATOjepečat na

obnovudržavnenezavisno-

sti, kazao jeministar vanj-

skihposlovaSrđanDarma-

novićuoči godišnjice

učlanjenjanaše zemljeuAli-

jansu.

Govoreći o ruskom uticaju na

Balkanu, poručuje da je poku-

šajuplitanjaunašeunutrašnje

poslove manji nego u oktobru

2016.

- Smanjenje tog upliva se mo-

že vidjeti i po tome što na po-

sljednjim izbornim ciklusima

nijesu registrovani tako zna-

čajni elementi uticaja, ali ne

treba imati iluzije, Rusija će

svoje interese pokušati da

ostvari na različite načine. Mi

želimo sa svakim prijateljske

odnoseuključujućiiRusiju,ali

zadržavamopravodabranimo

svoje vitalne izbore. Vjerujem

da sada kada smo u NATO, da

će Rusija to primiti sa odgo-

vornošću i da ćemo ući u dru-

gačiju fazu, lišenu dramatič-

nih momenata kakvi su bili

oktobra 2016, ali i fazu u kojoj

to geopolitičko nadmetanje

nećeprestati - kažeDarmano-

vić zaTelevizijuPrva.

Darmanović je kazao da je be-

zbjednostzemljeznačajnopo-

rasla.

- Za nekoliko dana dobijamo

kontrolunašegneba, tojekon-

kretan benefit tipičan za NA-

TO, gdje jedni pomažu drugi-

ma u različitim aspektima

- kazao jeDarmanović i dodao

da smo članstvom stekli i oba-

veze.

-CGčlanstvomnije samooka-

čila o rever medalju o svom

članstvu nego ima i obaveze.

Jedna od njih je da uskladimo

izdvajanja za odbranu u skla-

du sa standardima NATO, 2

odsto BDP-a od čega 20 odsto

ide na modernizaciju oruža-

nih snaga. Do 2024. obavezali

smo se da stignemo do izdva-

janja od 2 odsto, a i sada smo u

vrhuAlijansepoizdvajanjima,

sa 1,6 odsto BDP-a za odbranu

- rekao jeministar.

Darmanović kaže da je u pri-

premi nova komunikaciona

strategija za NATO, kako bi se

samo članstvouNATOštobo-

lje predstavilo javnosti.

R. P.

Karakačanov:

Ruski uticaj je

prisutanuCrnoj

Gori 300 godina i

važno je razdvoji-

ti istorijske epohe

Predsjednik države u dvodnevnoj posjeti Briselu

Milo

Đukanović

Srđan

Darmanović