Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Ponedjeljak, 4. jun 2018.

Svijet

PRIŠTINA/BEOGRAD

Kosovski premijerRamuš

Haradinaj kažeda ćePrišti-

na, uzamjenuzapriznanje

nezavisnosti, pristati na

pomirenje saBeogradom,

prenosi RTK2.

- Štamože dati Kosovo za pos-

tizanje ovog sporazuma -

pomirenje, jer drugo nemamo

šta da damo. Pomirenje nije

malo, značidazaboravimonaš

bol, za nestalima, ubijenima,

štetu, žrtveseksualnognasilja,

un i š t e nu i op l j a č ka nu

ekonomiju, i kada se pomiri-

mo, dajemo mnogo, mnogo

više nego što je ikomogao dati

- rekao jeRamušHaradinaj.

On je dodaoda tone znači da će

sepočinjeni zločini zaboraviti.

Kosovskipremijer,takođe,tvrdi

dauovojgodiniKosovotrebada

postanečlanInterpola.

- Svaka zemlja koja sprečava

Kosovo da postane član Inter-

pola pomaže u borbi protiv

kriminalana transnacionalnom

nivou.Tojepogrešno.Koželida

se bori protiv transnacionalnog

kriminala,pomažeKosovudase

učlani u Interpol - rekao jeHa-

radinaj, prenosiRTK2.

Haradinajjegovorioiočlanstvu

KosovauUN, što jepitanjekoje,

prema njegovim riječima, ,,tre-

babrzoda sezatvori“.

Povodom izjave Ramuša Hara-

dinaja da će Kosovo pristati na

pomirenje sa Srbijom u zam-

jenu za priznanje nezavisnosti -

ministar odbrane Aleksandar

Vulin mu je postavio pitanje:

,,Dalisitosamsmislioilitijene-

kopomogao?“

- Najprije ste silovali i ubijali

žene i djecu, palili sela, pljačkali

imovinu, ubijali policajce i vo-

jnike. Protjerali ste 250.000 lju-

di sa njihovih ognjišta, uništili

desetine crkava i manastira,

pokušali da protivpravno ot-

mete dio teritorije Srbije, poga-

zili ste svaku riječ koju stedali u

briselskomdijalogu i sada ste se

sjetili da tražite da Srbija sve to

prihvati, prizna i još traži

pomirenje za sukob koji nije ni

tražila ni izazvala - naveo je

Vulin.

Povodom izjave Ramuša Hara-

dinaja da će Priština pristati na

pomirenje sa Beogradom u

zamjenu za priznanje nezavis-

nosti, direktor Kancelarije za

KosovoiMetohijuMarkoĐurić

izjaviojedanemaopravdanjaza

separatizam, nasilje i kršenje

međunarodnogprava.

NJUJORK

-Hiljade ljudi

demonstriralo jeprekonju-

jorškogBruklinskogmosta,

protestujući protivoruža-

nognasilja.

Studentska grupa ,,Mladost

iznadoružja

,formiranapos-

lije smrtonosnog napada

oružjem u školi u Parklendu

na Floridi, organizovala je

protest u subotu, prenijela je

agencijaAP.

Učesnicima su se obratile

holivudske glumice Džulijan

Mur i Suzan Sarandon kao i

preživjeli u napadu u školi u

Parklendu, Alaja Istmond.

Demonstranti su zahtijevali

usvajanjezakonaoograničen-

jupristupa oružju.

SKOPLJE

- Postojeodređeni

tehnički problemi zadogovor

o imenu izmeđuMakedonije

i Grčkekojedvije strane tre-

bada riješe.

To je rekaomakedonski premi-

jer Zoran Zaev i dodao da će

razgovarati telefonomsgrčkim

kolegom Aleksisom Ciprasom

kada se ti problemi odstrane.

-Znateda samodsamogpočet-

ka optimista i ne bih želio da

dajem detalje. Vjerujem da

ćemonaći rješenje, a kad se ova

tehnička pitanja otklone

odmah će se održati telefonski

razgovor i vjerujem da u na-

jkraćem mogućem vremenu

možemo da objavimo da je sve

dogovoreno, kako ćemo ići dal-

jeikakvaćebitiproceduradabi

stigli na vrijeme za Evropski

savjet, jer će on tada odlučiti da

odredi datum za početak

pregovora - rekao je Zaev u

Štipu, a prenosi Nova Make-

donija na svomsajtu.

Makedonski mediji ranije su

najavilidaseočekujedaplanza

konačno zatvaranje spora u

telefonskom razgovoru verifi-

kuju premijeri Makedonije i

Grčke, Zoran Zaev i Aleksis

Cipras, što bi bio uvod u njihov

susretdabiseozvaničiopostig-

nut dogovor.

Cipras je rekao da su u nared-

nim danima oni ,,maksimalno

fokusirani i posvećeni“, da se

radi o dogovaranju članova

sporazuma, detalja koji su

važni jer je sada vrijeme da oni

budupreciznodogovoreni.

Zaev je rekao da je on spreman

za razgovor sCiprasomi dazna

da je i Cipras spreman.

Ukazao je da je svakako važno

kako će se dogovor objasniti

makedonskoj opoziciji i da će

ona biti pozvana da bude uz

njih, kao i građanima Make-

donije. Isto tako je važno da se

objasni opoziciji i građanima

Grčke, rekao jeZaev.

Glavna makedonska opozicio-

na partija VMRO-DPMNE

preksinoć je održala proteste u

Skopljuprotivpromjeneimena

zemlje i tražila smjenu vlade.

Vođa opozicije rekao je da oni

nikad neće prihvatiti ustavnu

promjenu imenaMakedonije.

Okvir koji su u Briselu 27. maja

dogovorili ministri spoljnih

poslova Makedonije Nikola

Dimitrov i GrčkeNikosKocijas

predviđa plan za konačno zat-

varanje spora u 11 koraka.

Rješenje spora značilo bi da

Makedonija dobije datum za

početak pregovora o pris-

tupanjusaEUna samituUnije

krajem juna, a na samitu NA-

TO-a u Briselu 11. i 12. jula bi

dobila poziv za ulazak u Ali-

jansu.

BERL IN

- P r e d s j e d n i k

Nj ema č ke F r a nk-Va l t e r

Štajnmajer zatražio je oproštaj

od homoseksualaca za decenije

patnji i nepravdi zbog repre-

sivnihnjemačkihzakona.

Štajnmajer je govorio na skupu

povodomobilježavanjaprogona

gej osoba koje je sprovodio na-

cistički režimAdolfaHitlera.

Oštartretmangejosobanastavl-

jen je i poslije Drugog svjetskog

rata i u zapadnom i u istočnom

d i j e l u t ada pod i j e l j ene

Njemačke,gdjejehomoseksual-

nost godinama predstavljala

krivičnodjelo.

- Zbog toga danas tražim

oproštaj, za svu patnju i neprav-

du i zaćutanjekoje jeuslijedilo -

rekao jepredsjednikNjemačke.

Dodao je da želi da uvjeri ,,sve

gejeve, lezbejke i biseksualce,

sve kvir i trans osobe i intersek-

sualce“dasuzaštićeniudanašn-

jojNjemačkoj.

LJUBLJANA

-Slovenačkade-

mokratskastrankanekadaš-

njegpremijeraJanezaJanše,

prema izlaznimanketama,

pobjednik jesa24,4odstogla-

sova, prenosi STA.

Navodi se da je, prema izlaznim

anketama, drugoplasiranaLista

Marjana Šareca sa 12,6 odsto

glasova, dok je oko 10 odsto

glasova osvojilo više partija, uk-

ljučujući Stranku modernog

centra dosadašnjeg premijera

Mira Cerara, Levica i Socijalne

demokrate.

Slovenci su jučeosmi put odne-

zavisnosti izašli na parlamenta-

rneizbore.Biralisu90zastupni-

kaDržavnogzbora.

Predizborneanketepokazalesu

dajeoko1,7milionabiračaneza-

dovoljno četvorogodišnjim

mandatom lijeve koalicije koju

jevodiopremijerMiroCerar.

Iako imjeuspjeloda smanjene-

zaposlenost i stabilizuju javne

finansije, uglađenom pravniku

Ceraru i njegovim koalicionim

partnerima, čelniku soci-

jaldemokrata (SD) Dejanu

Židanu i stranke penzionera

(DESUS) Karlu Erjavcu birači

zamjerajuizostanakrastaplatai

penzija i nesprovođenje

obećanihreformi.

Analitičari,međutim,napomin-

ju da je Janšin koalicioni po-

tencijal relativno slab jer zavisi

od rezultata demohrišćanske

Nove Slovenije (NSI) i Sloven-

skepučke stranke (SLS), kojaće

imatiproblemasulaskomupar-

lament.

Janšu ljevica optužuje za radi-

kalizam, autoritarnost i antimi-

grantsku retoriku kojom se

približiomađarskompremijeru

i svom prijatelju Viktoru

Orbanu.

Državna izborna komisija izv-

ještaj o službenim rezultatima

izbora predaće 15. juna preds-

jednikudržave,dokseprvakon-

stitutivna sjednica novog parla-

mentaočekuje22. ili 23. juna.

TALIN

- Velika vojna vježba

koju predvode SAD i u kojoj

učestvuje 18.000 vojni-

ka iz 19 zemalja, mahom

članica NATO-a, počela je na

istočnom krilu Alijanse.

U vježbama učestvuje i Pol-

jska, kao i tri baltičke države

- Estonija, Letonija i Litvanija,

prenosi AP.

Vježba nazvana ,,Udar sablje

18“ trajaće širom regiona

do 15. juna i predstavlja

,,demonstraciju posvećeno-

sti i solidarnosti Alijanse“,

u trenutku kada ruski vojni

manevri u blizini granica

članica NATO-a sve više iza-

zivaju zabrinutost, saopštila

je komanda američke vojske

u Evropi.

U saopštenju se, međutim,

naglašava da ta vježba ,,nije

provokacija prema Rusiji“.

UNjujorku protesti protiv oružanog nasilja

Tražeograničenjepristupaoružju

Amerikanci predvode veliku vojnu vježbu na Baltiku

„Udar sablje 18“ nije

provokacijapremaRusiji

Ukupno 18.000vojnika

NATO-ana istočnomkrilu

Makedonija i Grčka treba da riješe „tehničke

probleme“ u pregovorima oko imena

Zaevvjerujeu

konačandogovor

Njemački

predsjednik

traži oproštaj

odLGBT

populacije

Kosovski premijer iznio prijedlog

Haradinaj: Priština

pristajenapomirenjeu

zamjenuzapriznanje

Oko 1,7miliona Slovenaca biralo novi saziv parlamenta

Janšapobjedniksa

slabimkoalicionim

potencijalom

Previše je nakon svega nuditi Srbiji takvu

opciju, rekao jeministar odbrane Srbije

Aleksandar Vulin

Janez Janša

RamušHaradinaj

AleksandarVulin

Frank-Valter Štajnmajer